ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS: J. Slámečka, L. Janeba, R. Dudek, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon, J. Brychcí, J. Henc, J. Karger, R. Kučera, O. Lacina, A. Maděra, B. Martínek, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, L. Zeman, J. Zips – 18 osob

Přizváni:       J. Bochňák, J. Aulický, Z. Jandová, S. Kotrc, I. Kraus, V. Nevařil, V. Švubová, M. Wagner, J. Žižka, J. Netík, I. Jirota, T. Vosyková, I. Špačková

Omluveni:    Za VV SH ČMS: V. Hulec, L. Kuběna, J. Majer, A. Minář, S. Pumprla

Za starosty   KSH a hosty: M. Čížek, J. Černý

Jednání zahájil náměstek starosty SH ČMS Lubomír Janeba. Navrhl změnu dnešního programu jednání: doplnit do programu body jednání: „Kontrola plnění usnesení“, „Návrhy na vyznamenání“ a „Různé“.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/13-5-2021:                VV SH ČMS schvaluje změnu programu.

                                                                               HLASOVÁNÍ: PRO 18

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                       Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                     Antonín Maděra

                                               Jiřina Brychcí

                                                                                                                                          

 • Janeba navrhl zapisovatelku T. Vosykovou a ověřovatele zápisu z dnešního jednání
 1. Brychcí a A. Maděru.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 29/13-5-2021:                VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku a ověřovatele.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

2) Informace z jednání Vedení SH ČMS

 • Janeba přednesl důležité body ze Záznamů z jednání Vedení SH ČMS, která se konala 22. 4. 2021 a 5. 5. 2021 v Praze.

Usnesení č. 30/13-5-2021:                VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

3) Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuze

 • Janeba hovořil o průběhu konání jednání SS OSH, které se konalo v Brně.

Usnesení č. 31/13-5-2021:                            VV SH ČMS bere na vědomí hodnocení SS OSH, které proběhlo dne 28. 4. 2021.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

4) Projednání návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS

 • Janeba vyjmenoval kandidáty na starostu SH ČMS, předsedu ÚKRR, náměstky starosty SH ČMS, členy VV SH ČMS a členy ÚKRR. Hovořil o zaslaných dopisech kandidátům, ve kterých byly uvedeny termíny pro zaslání čestného prohlášení a výpisu z rejstříku trestů (19. 6. 2021) a zaslání medailonku do HN (20. 5. 2021). Seznámil přítomné s návrhem na prezentaci kandidátů na funkce starosty, náměstků starosty a předsedy ÚKRR.

Program jednání VI. sjezdu SH ČMS

 • Janeba předložil k projednání materiál „Program jednání VI. sjezdu SH ČMS“.

Jednací řád

 • Janeba předložil k projednání materiál „Jednací řád VI. sjezdu SH ČMS“. Upozornil, že pro zrychlení jednání bude pracovní předsednictvo tvořeno z členů Vedení SH ČMS a předsedů pracovních komisí sjezdu. Dále vyzval starosty KSH, aby nahlásili složení pracovních komisí na VI. sjezd SH ČMS, kteří tak následně učinili.

Volební řád

 • Janeba upozornil na opravu v materiálu „Volební řád VI. sjezdu SH ČMS“ (Při nezvolení předsedy ÚKRR, lze kandidáta zařadit do volby člena ÚKRR, pokud byl nominační volbou zvolen na SD OSH.). Dále popsal mechaniku volby starosty SH ČMS. Upozornil, že neúspěšní kandidáti na starostu SH ČMS nemohou být zařazeni do kandidátky pro volbu náměstků starosty SH ČMS. Informoval, že Vedení SH ČMS se přiklonilo k volbě 6 náměstků tou formou, ve které uspějí kandidáti, kteří obdrží na prvních 6 místech nejvíce hlasů. Představil 2 alternativy vyplnění hlasovacích lístků. Varianta a) zaškrtnutí přesně 6 kandidátů, kterým dává svůj hlas, varianta b) zaškrtnutí maximálně 6 kandidátů, kterým dává svůj hlas.

Návrh na usnesení VI. sjezdu SH ČMS

 • Janeba přednesl body návrhu usnesení VI. sjezdu SH ČMS.

Diskuze k předloženým materiálům

 • Maděra nesouhlasil s nezařazením neúspěšných kandidátů na starostu SH ČMS do kandidátky pro volbu náměstků starosty SH ČMS. Domnívá se, že kandidáti mají nárok na postup do kandidátky, pokud byli zvoleni nominační volbou na SD SDH, nebo SD OSH. Podotkl, že na tuto problematiku upozorňoval již při minulých sjezdech.
 • Salivar upozornil, že někteří kandidáti nebyli o nominaci předem informováni. Také hovořil o tom, že takto nastavený systém fungoval již minulé sjezdy.
 • Wagner a L. Zeman se přiklonili k názoru A. Maděry. M. Wagner zdůraznil, že nominace někteří kandidáti obdrželi již z SDH.
 • Němečková upozornila, že volební řád byl tvořen z materiálů, které platily na minulých sjezdech, proto se tento systém zachoval. Zdůraznila také, že pokud SS OSH rozhodne, aby byl systém změněn, bude tak učiněno.
 • Bidmon sdělil, že by se, ze zkušeností z KSH Pardubického kraje, nepřiklonil k systému zařazení neúspěšných kandidátů do kandidátky.
 • Salivar se domnívá, že není vhodná doba na takto závažnou změnu Volebního řádu.
 • Bochňák upozornil, že v ÚKRR nemá předseda ÚKRR náměstka, proto je tam situace jiná.
 • Janeba doplnil situaci, která může nastat při zvolení varianty b) zaškrtnutí maximálně 6 kandidátů, kterým dává svůj hlas. Pokud více delegátů zaškrtne pouze 1 kandidáta na náměstka starosty SH ČMS, může nastat situace, kdy nebude zvolen dostatečný počet náměstků starosty SH ČMS. Druhé kolo volby nastane pouze při rovnosti hlasů na posledních místech. Vedení se i přesto přiklání k variantě b) zaškrtnutí maximálně 6 kandidátů, kterým dává svůj hlas.
 • Zeman se také přiklání k variantě b).
 • Janeba upozornil, že při odhlasování varianty b) je nutné vyřadit z Volebního řádu tuto větu: „Bude-li na hlasovacích lístcích označeno méně jmen, než bylo určeno předsedou volební komise (volba náměstků starosty) a tímto „Volebním řádem“.“
 • Maděra navrhl, aby bylo schváleno složení pracovních komisí.
 • Janeba odpověděl, že toto se bude schvalovat na SS OSH.

 

Usnesení č. 32/13-5-2021:                VV SH ČMS souhlasí s předložením SS OSH

 1. Varianty b) Volebního řádu VI. sjezdu SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 1. Varianty „nezařazení neúspěšných kandidátů na starostu SH ČMS do kandidátky na volbu náměstka starosty SH ČMS“.

HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 2, ZDRŽEL SE 3

 1. Návrhu Volebního řádu VI. sjezdu SH ČMS včetně změn.

HLASOVÁNÍ: PRO 17, PROTI 1, ZDRŽEL SE 0

 1. Návrhu Programu VI. sjezdu SH ČMS, návrhu Usnesení VI. sjezdu SH ČMS a Jednacího řádu VI. sjezdu SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

5) Příprava Shromáždění starostů OSH

Materiál předložen písemně

 • Janeba požádal o připomínky k předložené pozvánce.

Usnesení č. 33/13-5-2021:                VV SH ČMS schvaluje pozvánku na SS OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

6) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně

 

 • Janeba předložil materiál „Kontrola plnění usnesení“ a požádal o připomínky.
 • Zeman vznesl dotaz, v jaké fázi se nachází novelizace Zákona o státních symbolech ČR.
 • Janeba odpověděl, že není jisté, zda se do voleb do PS novelizace schválí.
 • Salivar upozornil, že již jednou navrhoval, abychom měli zpracovaný návrh nového znaku SH ČMS, který by byl v souladu se Zákonem o státních symbolech ČR.
 • Slámečka souhlasil, že byly schváleny 2 řešení, ale protože nám bylo přislíbeno schválení novelizace zákona, nebyl návrh nového znaku realizován.

 

Usnesení č. 34/13-5-2021:                            VV SH ČMS bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 18

7) Návrhy na vyznamenání

 • Janeba informoval o předložených výjimkách na vyznamenání 1x ZMZ + 4x výjimka ze zdravotních důvodů.

Usnesení č. 35/13-5-2021:                            VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání včetně předložených výjimek.

                                      HLASOVÁNÍ: PRO 18

8) Různé

 • Dudek informoval o průběhu VH HVP, která se konala dne 30 4. 2021 v Divadle U Hasičů. Na VH HVP bylo přítomno 8 akcionářů. Kladně zhodnotil klidnou atmosféru na VH HVP. Vyjmenoval některé z dotazů, jež byly vzneseny přímo na VH HVP. Vyjmenoval některé z bodů programu, které byly schváleny.
 • Brychcí doplnila informaci, že je třeba se vážně zabývat doplněním vedoucích a kontrolních orgánů HVP kvalifikovanými členy.
 • V souvislosti s projednáním informace z jednání VH HVP se rozvinula široká diskuze členů VV SH ČMS a starostů KSH k právním sporům vedeným vůči SH ČMS a k situaci v orgánech HVP.
 • Janeba požádal přítomné, aby navrhli nějaké osoby do představenstva nebo DR HVP.
 • Wagner upozornil na skutečnost, že byl změněn termín sjezdu a může nastat situace, kdy se delegát ani náhradník nebude moci sjezdu zúčastnit.
 • Janeba odpověděl, že VV KSH/MSH nominuje jiného delegáta.
 • Brychcí požádala o doplnění Propozic MČR mužů a žen v požárním útoku: „Pokud nebude naplněna kapacita MČR, bude prvním náhradníkem družstvo mužů z Libereckého kraje“. Dále popsala předání titulu ZH v LBC kraji, které bylo důstojné a na úrovni.

Usnesení č. 36/13-5-2021:                            VV SH ČMS bere na vědomí žádost J. Brychcí a postupuje ji k projednání ÚORHS.

                                      HLASOVÁNÍ: PRO 18

9) Závěr jednání

 • Janeba poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Lubomír Janeba          ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková         ___________________

Ověřovatelé:               Antonín Maděra        ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________