ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Bidmon, R. Dudek, Z. Nytra, D. Vilímková, J. Orgoník, O. Lacina, J. Žižka, J. Brychcí, I. Kraus, J. Slámečka, J. Polanský, S. Kotrc, R. Kučera, V. Liška, P. Říha – 16 osob

Přizváni:          M. Čížek, J. Karger, J. Pátek, T. Vosyková, I. Špačková

Omluveni:       J. Aulický, J. Salivar, A. Minář, J. Henc, T. Letocha, R. Mácha, J. Bochňák,

J. Netík

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Ivan Kraus

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním, a přednesla program dle pozvánky. Dále navrhla členům VV SH ČMS stálou zapisovatelku a ověřovatele zápisu.

Usnesení č. 58/28-4-2022        VV SH ČMS schvaluje zaslané materiály, dále schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

24/8-4-2021

TRVÁ

Postupovat v souladu s právním doporučením.

12/20-1-2022

TRVÁ

20/20-1-2022

TRVÁ

24/24-2-2022

TRVÁ

57/22-3-2022

TRVÁ

Usnesení č. 59/28-4-2022:    VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková shrnula důležité body a úkoly ze zápisu z jednání Vedení SH ČMS, které proběhlo 8. 4. 2022.

 • Mimo jiné informovala o proběhlém jednání Vedení SH ČMS se zástupci Nadace pro podporu hasičského hnutí.
 • Sdělila, že proběhlo výběrové řízení na ředitele CHH. Byla vybrána pí. Jana Fialová.

- J. Bidmon informoval o proběhlém mediačním řízení. Řízení se bohužel nezúčastnil zástupce ZLT s.r.o., zúčastnil se pouze právní zástupce. Z tohoto důvodu se mediace nemohla uskutečnit.

- M. Němečková informovala členy VV o průběhu řešení právních sporů a obdržené předžalobní výzvě, viz. materiály k jednání VV.

Dále podala informaci, že první část dotace na zajištění personálního chodu kanceláří KSH byla již odeslána na KSH.

Sdělila, že žádost o dotaci na NSA byla podána v termínu a nyní čekáme na rozhodnutí.

Usnesení č. 60/28-4-2022:    VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH  

                                                    ČMS.

                                                    HLASOVÁNÍ: PRO 16

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková přednesla zprávu, kterou zpracoval J. Bochňák.

 • Tedražice – dokončuje se protokol o kontrole
 • Příprava dodatku k metodickému pokynu, který řeší kontrolní činnost, zejména s ohledem na mzdové záležitosti v pobočných spolcích.
 • Kontrola ÚKRR v KSH PZK proběhne v OSH Klatovy. Kontrola proběhne 3. 5. 2022.

 

Usnesení č. 61/28-4-2022:    VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání ÚKRR.

HLASOVÁNÍ: PRO 16

5) Shromáždění starostů – odpovědi na diskusní příspěvky

Materiál byl přiložen písemně

 

-M. Němečková vyjmenovala diskuzní příspěvky, které byly řečeny na SS OSH.

 • M. Garhofer (OSH Jindřichův Hradec) – Datové schránky – odpovězeno na místě.
 • V. Liška – informace z jednání ÚORHiM
 • J. Myslín (OSH Praha – západ) – Navýšení odvodu členských příspěvků – komentář J. Salivar na místě.
 • M. Wagner (MSH Praha) – komentář k diskuzním příspěvkům, poděkování za pomoc v KACPU.
 • J. Šimáček (OSH Klatovy) – Záslužný řád českého hasičstva – bude zaslán zápis z volby ZŘ ČH s průvodním dopisem.

Členové VV SH ČMS se shodli, že bude zaslán všem navrhovatelům zápis z volby ZŘ ČH.

V diskusi bylo upřesněno, že neúspěšní kandidáti mohou být znovu navrženi do další volby. Jedná se o výběrové vyznamenání, počet udělených vyznamenání je dán usnesením č. 48/2011, jednání VV SH ČMS dne 22. 9. 2011: bod 2) je uveden schválený počet udělených vyznamenání 1 ročně.

Usnesení č. 62/28-4-2022:       VV SH ČMS schvaluje písemnou odpověď na diskuzní příspěvek J. Šimáčka a pověřuje starostku vypracováním.

HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

6) Informace o průběhu VH HVP a.s.

 

- R. Dudek informoval o průběhu VH HVP, a.s., která se konala 16. 4. 2022. Těsně před hlasováním o prodeji nemovitosti v Praze – Michli, předložil akcionář ZLT, com s.r.o. další 3 nabídky na prodej - 164, 166 a 168 mil. Kč. Valná hromada není veřejná dražba, při jakékoliv nabídce musí být dostatečný prostor k prostudování smlouvy, i z toho důvodu zástupci SH ČMS hlasovali v souladu s usnesením SS OSH.

  

 

Usnesení č. 63/28-4-2022:       VV SH ČMS bere na vědomí podané informace o konání VH HVP, a.s.

HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

 

7) Návrhy na vyznamenání

Materiál byl přiložen písemně

 

- M. Němečková předložila návrhy na vyznamenání a požádala o schválení.

Dále požádala přítomné o souhlas, zda je možné návrhy, které žádají změnu nebo doplnění řešit předem se zástupci KSH. VV s návrhem souhlasí.

Usnesení č. 64/28-4-2022:       VV SH ČMS schvaluje všechna předložená vyznamenání.

HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

8) Různé

 

- M. Němečková přednesla žádost od OSH Jeseník na odklad zaplacení poloviny odvodu členských příspěvků.

Usnesení č. 65/28-4-2022:                            VV SH ČMS schvaluje žádost OSH Jeseník na odklad zaplacení poloviny odvodu členských příspěvků do podzimního SS OSH.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 15, PROTI 0, ZDRŽEL SE 1

- M. Němečková požádala přítomné o spolupráci při realizaci výstavy národů na mezinárodní akci v Celje 2022. Jedná se o propagační materiály (např. pohlednice, barevná leporela, propagační předměty apod.) z jednotlivých krajů.

- Z. Nytra okomentoval zápis z Komise vedoucích mládeže CTIF. 24. dětská olympiáda se bude konat v roce 2024 v Borgo Valsugana v provincii Trentino. Letos budou poprvé zveřejňovány výsledky elektronicky.  Dále doplnil informace z jednání Komise soutěží CTIF. Upozornil, že nebudou pozvány státy Rusko a Bělorusko. Z tohoto důvodu je relativně nízký počet družstev mužů a žen.

Usnesení č. 66/28-4-2022:                            VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání komise mládeže CTIF a komise soutěží CTIF.              HLASOVÁNÍ: PRO 16

- M. Němečková představila projekt Místo pro život a sdělila stanovisko vedení, že na propůjčení loga SH ČMS má SH ČMS velmi málo informací o projektu. K tématu byla vedena krátká diskuse o zkušenostech z regionů. VV v tuto chvíli nedoporučuje zapojení do projektu.

Usnesení č. 67/28-4-2022:                            VV SH ČMS prozatím nedoporučuje zapojení do projektu Místo pro život.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

- M. Němečková informovala VV, že na základě výzvy na SS OSH byl doručen návrh na člena DR HVP od OSH Brno – město. Předložila životopis Ing. Leoše Kozohorského. VV doporučuje jednání s L. Kozohorským.

Usnesení č. 68/28-4-2022:                            VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS jednáním s L. Kozohorským.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

- Z. Nytra okomentoval dokument zaslaný z GŘ HZS ČR do datové schránky „Prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků jednotek SDH obcí“. Vysvětlil, že se odborná způsobilost prodlužuje o 1 rok. Dále hovořil, že se bude dále jednat o problematice online kurzů pro velitele JPO.

- R. Kučera přislíbil odeslání materiálu na OSH a KSH společně s dalšími informacemi z oblasti represe.

Usnesení č. 69/28-4-2022:                            VV SH ČMS bere na vědomí informace o prodloužení odborné způsobilosti velitelů a strojníků jednotek SDH obcí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 16

 

- M. Němečková představila zápisy z jednání ÚOR předložené písemně v materiálech k jednání VV.

- J. Brychcí požádala, aby v zápisech ÚOR byla uvedena informace o členech, kteří se jednání nezúčastnili (PŘÍTOMNI, OMLUVENI, NEPŘÍTOMNI).

 

Usnesení č. 70/28-4-2022:                            VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby v zápisech z jednání ÚOR byla uvedena presenční listina.            HLASOVÁNÍ: PRO 16

- J. Brychcí požádala, aby každá ÚOR zkontrolovala www.dh.cz svou oblast a odstranila již neplatné a neaktuální informace.

- M. Němečková vznesla dotaz, zda chtějí členové VV SH ČMS zasílat zápisy z VV KSH v písemné podobě. Po krátké diskuzi se členové VV SH ČMS domluvili, že zápisy z jednání VV KSH slouží členům Vedení SH ČMS a pokud bude mít někdo o zápis zájem, vyžádá si ho přes Kancelář SH ČMS.

 Usnesení č. 71/28-4-2022:                           VV SH ČMS bere na vědomí, že zápisy z jednání VV KSH jsou určeny pro potřeby Vedení SH ČMS s tím, že na vyžádání bude zápis zaslán členům VV SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 16

- M. Němečková předložila rozpis pořadatelství plesu SH ČMS. V roce 2022 se měl konat ples v OSH Plzeň – jih, bohužel z důvodu covidové pandemie byl ples zrušen. Další pořadatel plesu je OSH Uherské Hradiště, který již ples připravuje. Další ročník, tj. 2024 vedení nabídne OSH Plzeň – jih.

Usnesení č. 72/28-4-2022:                            VV SH ČMS bere na vědomí rozpis pořadatelství plesu SH ČMS a ukládá Vedení SH ČMS informovat OSH Uherské Hradiště a OSH Plzeň – jih.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 16

- M. Němečková předložila návrh rozpisu pořadatelství MČR a požádala, aby jej členové VV SH ČMS předložili na VV KSH. Dále bude řešeno na pracovní poradě se starosty KSH.

- M. Němečková předložila pozvánky na akce: Slovensko – Stretnutie hasičov veteránov – omluva starostky, potvrdit V. Nevařila, Kunratice u Cvikova – oslovit L. Janebu, Těškovice divadelní vystoupení – omluva starostky, účast řeší KSH MSK.

- J. Brychcí pozvala 7. 5. 2022 oslavy 50 let Hry Plamen v KSH LBC.

- M. Němečková představila novou ředitelku CHH pí. Ing. Janu Fialovou.

- J. Fialová – ředitelka CHH

 • Bývalá radní kraje Vysočina pro oblast mládeže a sportu
 • Bývalá starostka obce Bransouze na Vysočině
 • Poděkovala za důvěru a dodala, že výběrové řízení nebylo jednoduché

- J. Bidmon informoval, že starosta OSH Pardubice p. Cerman složil mandát. SP OSH proběhne 20. 6. 2022, kde by měl být zvolen nový starosta OSH.

- J. Brychcí vznesla námět, že by měl být činěn videozáznam i z předávání ZŘ ČH. Dále navrhla, aby částka z odvodu členských příspěvků pro KSH byl 5,- Kč za člena.

- V. Liška sdělil, že ÚORHiM schválila další ročník soutěže „Kronikář roku“.

- J. Pátek informoval, že na OSH byly již zaslány seznamy vyznamenaných zasloužilých hasičů. 4. 5. 2022 proběhne tradičně i kladení věnců.

- P. Říha sdělil, že na jednání ÚOROO byl pozván také p. Miroslav Lukeš z GŘ HZS ČR. Pracuje se na aktualizaci směrnice pro skupiny dobrovolníků.

- M. Čížek sdělil, že ÚHŠ BP se povedlo snížit ztrátu o 100.000,-Kč. Ubytovali 9 uprchlíků z Ukrajiny. Z krajského úřadu čekají na kompenzace za ubytování.

- I. Kraus informoval, že 29. 4. 2022 bude SP OSH Náchod. Sdělil, že bude zvolen nový starosta OSH Náchod a on bude pouze starosta KSH.

- M. Němečková požádala, aby se v centrální evidenci nepoužívaly znaky u jmen a příjmení.

11) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Ivan Kraus                   ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________