ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Bidmon, J. Salivar, D. Vilímková, J. Orgoník, O. Lacina, J. Henc, J. Brychcí, I. Kraus, J. Slámečka, J. Polanský, R. Kučera, V. Liška, P. Říha – 14 osob

Přizváni:          J. Bochňák, J. Fialová, T. Vosyková, I. Špačková, M. Štěpánek

Omluveni:       J. Aulický, R. Dudek, Z. Nytra, J. Žižka, A. Minář, T. Letocha, R. Mácha, S. Kotrc

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Jiřina Brychcí

                                   Ivan Kraus

                                                                                                                                         

- M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním a požádala o schválení programu.

Usnesení č. 144/3-11-2022:    VV SH ČMS schvaluje zaslané materiály, dále schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

110/8-9-2022:

Plnění: v řešení

111/8-9-2022:       

Plnění: v řešení

 

114/8-9-2022:

Plnění: v řešení

117/8-9-2022:     

Plnění: splněno

- M. Němečková předložila tabulku s počty akcí pořádaných SH ČMS a jeho pobočných spolků (KSH, OSH, SDH) v Hotelu Přibyslav v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 včetně počtu ubytovaných osob, kterou zpracovala První hasičská.

120/8-9-2022:                       

Plnění: v řešení

 

 

 

124/8-9-2022:                       

Plnění: v řešení

- M. Němečková požádala o prodloužení termínu na zpracování materiálu – manuál, odkup akcií při likvidaci sboru. Hlavní ekonom SH ČMS, Ing. Michal Sojka, je momentálně plně vytížen nejen státní kontrolou z MŠMT.

Usnesení č. 145/3-11-2022: VV SH ČMS

 1. bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.
 2. souhlasí s prodloužením termínu na zpracování metodiky pro převod akcií HVP, a.s. do 28. 2. 2023.
 3. ukládá N. Fenclové zmapovat kolik je ročně SDH v likvidaci a jaký je objem akcií, které je nutné převést.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková

 • NRSS (Národní rozhodčí soud pro sport), který byl zřízen při Národní sportovní agentuře a jeho agendou je rozhodování sporů v oblasti dopingu na vnitrostátní úrovni dává právo sportovním asociacím a svazům právo navrhnout kandidáty k zápisu na Seznam rozhodců NRSS. Vedení se shodlo, že vzhledem k požadavkům NRSS, nemáme vhodného kandidáta pro obsazení této pozice.
 • Byla doručena žádost o odkup pozemku v katastrálním území Přibyslav. Vedení nedoporučilo prodej pozemku.
 • Inventarizace CHH - Vedení pověřuje ředitelku CHH J. Fialovou ve spolupráci s Ing. Jirotou jmenováním inventarizační komise (v součinnosti s ÚKRR) pro inventarizaci majetku na zámku Přibyslav. Vedení doporučuje, aby členem inventarizační komise za CHH Přibyslav byl J. Pátek.
 • Komise mládeže CTIF v Paříži – Zápis z této služební cesty byl členům VV zaslán písemně, v materiálech na dnešní jednání.
 • Motivační odměny za dosažené výsledky. Jedná se o 3 členy SH ČMS, kteří byli zařazeni v týmu mužů ČR A (profesionální hasiči). Materiál schválený SH ČMS a ČNV CTIF se týkal pouze družstev SH ČMS. Po dohodě s HZS ČR vedení schválilo doplnění a poměrovou část výši odměny.

- J. Salivar hovořil o materiálu zpracovaném První hasičskou (počet akcí SH ČMS v jednotlivých letech)  a upozornil na snižující se počet ubytovávaných.

- V. Liška poděkoval za splnění usnesení, kde je patrný pokles zájmu o ubytování v Hotelu Přibyslav a je dobře, že ekonomické otázky VV SH ČMS řeší na základě relevantních dat.

- M. Němečková informovala, že v této chvíli není uzavřena žádná smlouva na pronájem hotelu od roku 2023. Dále probíhají jednání. Pokud by kdokoliv z členů VV věděl o zájemci, může SH ČMS kontaktovat.

- V. Liška navrhl, aby se oslovily státní subjekty.

 

Usnesení č. 146/3-11-2022: VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

4) Informace z jednání se starosty KSH

 Materiál byl přiložen písemně

 

- M. Němečková

 • Na jednání byl domluven termín konání porady s krajskými zaměstnanci. Jednání proběhlo 25. 10. 2022 a jednalo se převážně o účetnictví SDH, OSH a KSH.
 • Informace z porady je nutné co nejdříve předat účetním OSH.
 • Němečková požádala, aby se zaměstnanci KSH, kteří se nemohli porady zúčastnit, domluvili s pracovníkem z jiného KSH a doplnili si informace z jednání.
 • Dále byl projednán dlouhodobý termínový kalendář SH ČMS. Byly doplněny termíny některých akcí. Starostové kalendář schválili.
 • Nytra informoval, že je nadále pozastavené členství SH ČMS v Mezinárodní sportovní federacihasičů a záchranářů.
 • Němečková informovala, že Junior univerzita bude probíhat kombinovaně v KSH OLO a KSH MSK.

Usnesení č. 147/3-11-2022: VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

5) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

 

- J. Bochňák informoval, že na jednání ÚKRR se řešilo ukončení kontroly v Kanceláři SH ČMS na autoprovoz. Nebylo shledáno závažných nedostatků.

ÚKRR podala dva podněty k doplnění:

 • jmenování zodpovědné osoby za autoprovoz
 • doplnit Metodický pokyn pro Kancelář SH ČMS (ÚHŠ a CHH) o užívání služebních vozidel

- M. Němečková doplnila, že zodpovědné osoby byly již v kanceláři určeny: Josef Orgoník – technický stav vozidel, Tereza Vosyková – administrativní část. Metodický pokyn bude předložen na dalším jednání VV.

- J. Bochňák dále sdělil, že se ÚKRR zabývala úpravou MP (metodického pokynu) pro kontrolní činnost. MP by měl být rozšířen o body archivace a skartace dokumentů.  Dále informoval o žádosti Vedení SH ČMS, aby ÚKRR pomohla při inventuře v CHH.

- Kontrolní činnost v KSH – chybí KSH KHK a MSH Praha. Do konce listopadu by měly být kontroly hotové.

 

Usnesení č. 148/3-11-2022: VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

6) Vyhodnocení Shromáždění starostů OSH

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková uvedla, že mnoho diskutujících nehovořilo do mikrofonu, což následně působilo potíže při zpracování zápisu. . Na příštím jednání je nutné trvat na tom, aby se každý diskutující přihlásit do diskuze a hovořil u řečnického pultu.

- Na diskuzní příspěvky a dotazy bylo odpovězeno v průběhu jednání a jsou součástí zápisu z jednání SS OSH.

Usnesení č. 149/3-11-2022:    VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

7) Datové schránky, prezentace

 

- J. Orgoník představil připravenou prezentaci na používání a nastavení datových schránek.

- VV SH ČMS děkuje členu ÚORVO p. Petru Razimovi za zpracování prezentací.

Bohužel stále jsou OSH, která nemají zřízenou DS: Beroun, Mělník, Písek, Tábor, Plzeň - město, Plzeň - sever, Rokycany Tachov, Karlovy Vary, Chomutov, Litoměřice, Louny, Hradec Králové, Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Blansko, Vyškov, Bruntál, Nový Jičín

Usnesení č. 150/3-11-2022:    VV SH ČMS

 1. ukládá všem OSH zřídit si do konce roku 2022 Datovou schránku.
 2. ukládá OSH prokazatelně seznámit SDH do konce roku 2022 se zřízením a obsluhou Datových schránek dle prezentace zpracované ÚORVO.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

8) Směrnice sportovních oddílů, novelizace

Materiál byl přiložen písemně

 

- M. Němečková představila novelizovanou Směrnici sportovních oddílů a informovala, že došlo ke sladění terminologie se státní koncepcí sportu

- M. Němečková upozornila na některé pasáže, které je nutné upravit a doplnit:

 • 1. Požární sport
 • 2. Klasické disciplíny CTIF – Soutěžní kategorie a) sjednotit kategorii „mladí hasiči 3 – 15 let“ s pasáží požární sport

-J. Salivar doplnil:

 • 1. Trenér – Doplnit do směrnice registraci trenérů.

 

Usnesení č. 151/3-11-2022:    VV SH ČMS schvaluje po doplnění novelizaci Směrnice sportovních oddílů.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

9) Návrhy na vyznamenání

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková předložila návrhy na vyznamenání.

Usnesení č. 152/3-11-2022:    VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 14

10) Různé

- M. Němečková informovala, že tento týden bude vyhlášena z NSA nová výzva – svazy. Dle výzvy bude nutné předložit Kalendář sportovních akcí SH ČMS.

Usnesení č. 153/3-11-2022:    VV SH ČMS ukládá:

 1. Kolkovi do 15.11.2022 zveřejnit formulář pro zápis sportovních soutěží 2023
 2. KSH, OSH vyplnit Kalendář sportovních akcí do 15.12.2022

HLASOVÁNÍ: PRO 14

- M. Němečková představila doplněné závěrečné zprávy z MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS o plnění rozpočtu. Obě MČR dodržela navržený rozpočet.

Usnesení č. 154/3-11-2022:    VV SH ČMS bere na vědomí závěrečné zprávy z MČR hry Plamen a MČR dorostu v PS.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 14

- M. Němečková informovala, že pracovní skupina na tvorbu nových stanov bude rozšířena o konzultanta JUDr. Zbyňka Kajera.

Usnesení č. 155/3-11-2022:    VV SH ČMS schvaluje konzultanta do pracovní skupiny na tvorbu nových stanov.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 14

- R. Kučera okomentoval přiložený zápis z jednání ÚORR. Hlavní problém je nízký počet rozhodčích v disciplínách TFA. Kurzy vyhlašuje ŠVZ HZS ČR i pro členy SH ČMS a bohužel neprobíhají o víkendech, ale v pracovních dnech, což je hlavní důvod, proč nebyl poslední vyhlášený kurz naplněn a byl zrušen. Bude osloveno GŘ HZS, aby se situace řešila ve prospěch dobrovolných hasičů. Dále informoval, že MČR ve vyprošťování v roce 2023 proběhne v KSH LBC. Dále upozornil, že chybí pořadatel MČR v TFA na rok 2024. 

- M. Němečková informovala, že na poradě vedení se starosty KSH sdělila Z. Jandová, že na VV KSH bude projednána možnost pořadatelství MČR v TFA v roce 2024 v KSH JHM.

- R. Kučera přesto požádal, aby KSH zvážila pořadatelství MČR ve vyprošťování a MČR v TFA v dalších letech. Dále sdělil, že bude vznesen návrh na vyznamenání „Řád svatého Floriána“ pro p. Zdeňka Hanušku.

- J. Brychcí informovala, že byl v KSH LBC ukončen Rescue camp pro mladé hasiče. Tiskové oddělení SH ČMS obdrží v příštích dnech připravený článek.

- J. Henc uvedl, že KSH ÚST zajistilo na podporu akce MČR dorostu v roce 2022 430 000,-Kč. (sponzoři, dary, dotace)

- J. Slámečka informoval, že proběhlo jednání s OSH Třebíč na téma organizace MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025. OSH Třebíč má zájem o organizaci, ovšem za předpokladu, že bude zachován současný termín, ve kterém probíhá v Třebíči ČP. Jsou si vědomi, že se jedná o začátek sezóny a že to pravděpodobně nebude možné.

Usnesení č. 156/3-11-2022:    VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

- V. Liška informoval, že v Černovicích u Tábora proběhlo druhé setkání kronikářů. SDH setkání připravilo velmi kvalitně. Dále informoval, že je připravená kniha „Hasičské muzeum Vizovice – místo regionální paměti“, kterou napsal J. Štalmach. S vydání této publikace je počítáno v rozpočtu pro rok 2022. Dále informoval o faktu, že termín zaslání přihlášek do soutěže Kronikář roku 2022 je prodloužen do 31. 12. 2022. Pro příští rok se uvažuje o jednom z tématu Hasičská mládež.

Usnesení č. 157/3-11-2022:    VV SH ČMS schvaluje vydání knihy „Hasičské muzeum Vizovice – místo regionální paměti“ v rámci plánovaného rozpočtu SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

- J. Fialová informovala, že M. Pátek končí ke konci roku ve funkci údržbáře v CHH. Bylo provedeno výběrové řízení a od 1. 1. 2023 nastoupí nový zaměstnanec. Dále požádal o ukončení pracovního poměru i archivář CHH. Výběrové řízení je v řešení.

Dne 9. 11. 2022 proběhne první schůzka inventarizační komise.

Studie na energetické úspory – čeká se na přesnou metodiku od Státního památkářského ústavu.

Je zadáno zpracování nabídky na opravu i úpravu prostoru „Vinárny“ a restaurace Florián.

- P. Říha informoval, že na jednání ÚOROO bude stabilně přizváván také zástupce GŘ HZS. ÚOROO pracuje na úpravě Směrnice skupin dobrovolníků OO. Dále upozornil, že je nutné ověřit pojištění odpovědnosti členů SH ČMS, respektive SDH ve vztahu k zájmové skupině – skupina dobrovolníků OO.

- R. Kučera zašle prezentaci, kterou požívají v ÚORR při vysvětlení pojištění.

- J. Salivar informoval, že dále probíhají jednání s kvalifikovaným akcionářem HVP a.s. a vznesl dotaz, zda vedení má i nadále mandát pokračovat v těchto jednáních.

- M. Němečková doplnila informaci, že dne 24. 11. 2022 proběhne další jednání s p. Goláněm a 8. 11. s První hasičskou o harmonogramu předání Hotelu Přibyslav.

Usnesení č. 158/3-11-2022:    VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS jednat s kvalifikovaným akcionářem s cílem minimalizovat vzájemné spory a směřovat podporu standartního a efektivního hospodaření HVP, a.s.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

- P. Říha požádal o aktualizaci centrální smlouvy o spolupráci s GŘ HZS. Dále informoval, že na počátku roku 2023 plánuje ÚOROO seminář pro členy okresních rad ochrany obyvatelstva.

- M. Němečková informovala, že bylo zahájeno řešení dodatku pojistné smlouvy od ČOV. Dodatek prodloužil dobu, od které se vyplácí pojistné plnění až od 22. dne léčení.

- I. Kraus informoval, že do postupových soutěží krajských kol chybí termíny KSH PZK, KSH KVK a KSH VYS. Proběhly kurzy rozhodčích instruktorů. Těm rozhodčím, kterým končí platnost způsobilosti a neabsolvují prodloužení kvalifikace, nemůže být platnost dále prodloužena. Letos bude pořádán kurz pro nové rozhodčí instruktory a je již naplněn. Dále informoval, že ÚORHS navrhuje, aby MČR v běhu na 100 m s překážkami a MČR ve výstupu na cvičnou věž proběhly v jeden víkend - 12. 8. 2023, MČR v běhu na 100 m s překážkami v Praze a dne 13. 8. 2023 a MČR ve výstupu na cvičnou věž proběhne v Hradci Králové.

- D. Vilímková upozornila, že obnovy kvalifikace rozhodčích instruktorů v PS nejsou zaneseny v centrální evidenci SH ČMS.

Usnesení č. 159/3-11-2022:    VV SH ČMS ukládá M. Kolkovi doplnit do 10. 11. 2022 v centrální evidenci SH ČMS obnovy kvalifikací rozhodčích instruktorů v PS.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

- O. Lacina informoval, že KSH STČ plánuje školení revizorů SDH. Dále informoval, že na příští rok bude výrazně zkrácena dotace z krajského úřadu STČ.

- I. Kraus vznesl dotaz, jak funguje čerpání prostředků z Nadace pro podporu hasičského hnutí.

Mezi členy probíhala diskuze o činnosti Nadace pro podporu hasičského hnutí.

 

 

Usnesení č. 160/3-11-2022:    VV SH ČMS ukládá M. Němečkové písemně oslovit ředitele a předsedu Nadace pro podporu hasičského hnutí s dotazem, kdy bude probíhat jednání správní rady Nadace pro podporu hasičského hnutí.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

- M. Štěpánek požádal, po dohodě s příslušnými KSH, o schválení změny členů v ÚORP: KSH LBC – odstoupil p. Petr Tlach, nahradí ho p. Petr Brychcí. MSH Praha – dlouhodobě omluvený p. Jan Krtek, nahradí ho p. Jakub Jašek.

 Usnesení č. 161/3-11-2022:    VV SH ČMS schvaluje změny členů v ÚORP.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

11) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Jiřina Brychcí              ___________________

Ivan Kraus                   ___________________