KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 12. 4. 2019 v Přibyslavi

Přítomni:            

VV SH ČMS: J. Slámečka, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon, J. Brychcí, J. Henc, R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, A. Minář, B. Martínek, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla, J. Zips

Přizváni: J. Aulický, J. Bochňák, J. Netík, T. Vosyková, J. Kubeš, V. Ondráková

Omluveni: M. Brát, R. Dudek, V. Hulec, J. Karger, J. Majer, J. Orsák, M. Čížek

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel: Tereza Vosyková

Ověřovatelé: Antonín Maděra, Josef Bidmon

                                                                                                                                                                                           

J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky. Jmenoval ověřovatele p. J. Bidmona.

Usnesení č. 52/12-4-2019:      VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                         HLASOVÁNÍ: PRO 18

J. Slámečka vyzval přítomné, aby vyjádřili připomínky k zápisu z jednání VV SH ČMS ze dne 24. 1. 2019. Nebyly vzneseny žádné připomínky.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a sdělil, které byly splněny a které jsou v řešení. Dále navrhl, aby usnesení č: 22/21-3-2019, č: 24/21-3-2019, č: 28/21-3-2019 a 29/21-3-2019 bylo řešeno až na jednání VV SH ČMS v červnu, po jednání Vedení SH ČMS, které se koná 21. 5. 2019.

Usnesení č. 53/12-4-2019:  VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

3) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2018

Materiál přiložen písemně

I. Jirota informoval o drobných změnách v rozpočtu SH ČMS za rok 2018. Dále podal podrobnosti ke změně rozpočtu na akci Pyrocar 2018. Dále hovořil o pohledávkách OSH vůči SH ČMS v roce 2019.

Usnesení č. 54/12-4-2019:  VV SH ČMS schvaluje zprávu o hospodaření SH ČMS za rok 2018 a ukládá ji předložit na SS OSH dne 13. 4. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 17 ZDRŽEL SE 1

 

Usnesení č. 55/12-4-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí stav pohledávek a schvaluje odklad úhrady členských příspěvků OSH Jablonec nad Nisou do 30. 11. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 17 ZDRŽEL SE 1

4) Zajištění jednání Shromáždění starostů OSH

J. Slámečka sdělil, že po domluvě s R. Dudkem bude řídit SS OSH. Dále vyjmenoval členy návrhové komise.

VV SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Jankovský

Jihočeský

p. Marek

Plzeňský

p. Veith

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Černý

Královéhradecký

p. Vondruška

Pardubický

p. Růžička

Vysočina

pí. Dopitová

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Pumprla

Moravskoslezský

p. Orság

Ústecký

p. Henc

Jihomoravský

pí. Jandová

J. Slámečka vyjmenoval body programu dle pozvánky.

J. Aulický představil návrh loga VI. sjezdu. Vybraný návrh bude předložen městu Brno ke schválení.

Usnesení č. 56/12-4-2019:  VV SH ČMS schvaluje organizační zajištění SS OSH a návrh programu SS OSH.

                                                      HLASOVÁNÍ: PRO 18

Usnesení č. 57/12-4-2019:  VV SH ČMS schvaluje návrh loga VI. sjezdu č. 2 (modro-červená varianta) a ukládá předložit jej na jednání SS OSH dne 13. 4. 2019.

                                                      HLASOVÁNÍ: PRO 18

5) Návrhy na vyznamenání

J.Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení.

Usnesení č. 58/12-4-2019:  VV SH ČMS jednomyslně schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

6) Různé

J. Salivar přednesl informace z jednání Rady SSS ČR. Hovořil o schválení založení Agentury pro sport v Poslanecké sněmovně. Agentura by nespadala pod MŠMT a řešila by zejména rozdělování státních dotací v oblasti sportu. Tento návrh bude postoupen do Senátu, kde je možnost, že nebude schválen a bude vrácen do poslanecké sněmovny. Dále hovořil o nutné potřebě vložit adresy členů do centrální evidence, aby mohl být řádně doplňován Rejstřík sportovců.

M. Němečková sdělila, že v centrální evidenci nejsou uvedeny adresy většího počtu členů SH ČMS.

J. Brychcí navrhla, aby byl dán termín pro OSH, které by adresy měli vložit do centrální evidence SH ČMS.

Usnesení č. 59/12-4-2019:  VV SH ČMS apeluje, že je nezbytné pečlivě doplnit do centrální evidence členské základny adresy trvalého bydliště všech členů, a to v co nejkratším termínu max. však do 30. 10. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

J. Salivar sdělil, že Svaz vojáků v záloze ČR požádal o možnost v Přibyslavi uspořádat jejich sněm. Dále přednesl stížnost od SDH Hrušová od p. Kubíka, ve které bylo uvedeno, že ač žádali o udělení Záslužného řádu Českého hasičstva, ocenění neobdrželi a neobdrželi ani žádné vyjádření. Sdělil také, že na dopisu nebyla adresa odesílatele, na kterou by mohlo být odpovězeno.

J. Bidmon okomentoval podobnou žádost, která byla doručena na KSH Pardubického kraje z Kanceláře SH ČMS, která není podepsána a také neobsahuje zpáteční adresu. Dále uvedl, že dle jejich evidence nebyla žádná žádost o toto vysoké vyznamenání přijata 4 – 5 let.

Usnesení č. 60/12-4-2019:  VV SH ČMS bere informace o přijaté stížnosti na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 A. Maděra okomentoval materiál seznam předplatitelů Hasičských novin. Počet odběratelů je velice nízký a dále klesá.

J. Salivar vznesl dotaz, kolik peněz HN a Alarmrevue dostávají z reklamy a kolik stojí jedno vydání SH ČMS.

R. Kučera sdělil, že zažádal o předplatné HN a od 4. 3. 2019 s ním nikdo nekomunikoval.

Na toto téma se vedla diskuze.

Usnesení č. 61/12-4-2019:  VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS, starostům KSH  a OSH projednat ve VV KSH a OSH stav předplatitelů Hasičských Novin Dále ukládá předat Kanceláři SH ČMS připomínky a náměty na zlepšení obsahu Hasičských novin do 13. 6. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

Usnesení č. 62/12-4-2019:  VV SH ČMS ukládá ekonomickému odd. Kanceláře SH ČMS ve spolupráci s Redakční radou probrat ekonomiku obou periodik – náklady a výnosy. Do dalšího jednání Vedení SH ČMS 21. 5. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

J. Bidmon přednesl žádost MSH Praha o změnu člena ÚORM. Ladislav Smutný požádal o uvolnění z funkce člena ÚORM.

Usnesení č. 63/12-4-2019:  VV SH ČMS schvaluje Marii Maryskovou do funkce člena ÚORM.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

J. Aulický okomentoval návrh finální podoby Mzdového řádu SH ČMS, kterou vypracovala Mgr. Jana Březinová.

O. Lacina vznesl dotaz, kdo podepisuje starostovi KSH odměny.

J. Slámečka odpověděl, že dle jeho názoru odměny starostovi schvaluje VV KSH a podepisuje náměstek.

Usnesení č. 64/12-4-2019:  VV SH ČMS schvaluje finální podobu Mzdového řádu s dodatkem o odměnách pro starosty KSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

J. Aulický informoval o vypsání dvou výběrových řízení - samostatná mzdová účetní, firma na výrobu oděvů pro sportovce.

M. Němečková přednesla změny ve Směrnici činnosti s kolektivy mladých hasičů.

 Usnesení č. 65/12-4-2019:           VV SH ČMS schvaluje Směrnici činnosti s kolektivy mladých hasičů s účinností od 12. 4. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

M. Němečková dále požádala VV o změnu schváleného plánu zahraničních výjezdů na rok 2019 a to z důvodu, že byla zrušena soutěž Euroregion Cup v Německu. Naopak jsme obdrželi pozvánku na soutěž Pohár Černobylu na Ukrajinu. Obě akce se týkají požárního sportu – mužů respektive juniorů.

Usnesení č. 66/12-4-2019:  VV SH ČMS schvaluje výjezd reprezentačního družstva juniorů na soutěž Pohár Černobylu na Ukrajině.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

O. Lacina podotkl, že nově vyráběné krabičky na vyznamenání praskají. Vznesl tedy dotaz, jestli je možné provést u výrobce reklamaci.

R. Kučera informoval o rozeslání prezentace z oblasti represe, která obsahuje statistiku a úspěchy, které se za rok 2018 povedly. Dále informoval o jednání Komory velitelů vůči plzeňskému kraji.

V. Ondráková sdělila přítomným, že v letošním roce končí pojišťovně akreditace k provádění odborných lektorských zkoušek. Dle zákona 170/2018 musí HVP, a.s. požádat ČNB o novou akreditaci, proto žádá členy VV SH ČMS o podepsání čestného prohlášení, které musí být přílohou žádosti.

J. Kubeš připomněl, aby byl na SS OSH zvolen delegát na VH HVP, a.s., dále obchodně zhodnotil rok 2018, informoval o zvýšení ceny akcií a o zvýšení počtu škod po vichřici Eberhard.

J. Bochňák hovořil o ukončení stížnosti M. Bělohlávka k jeho odvolání. ÚKRR a) konstatuje, že stížnost je vzhledem k její formulaci neoprávněná a za b) doporučuje, aby vzhledem k jeho práci v ÚKRR nedošlo k jeho odvolání do konce volebního období.

Na toto téma se vedla krátká diskuze.

Usnesení č. 67/12-4-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí stanovisko ÚKRR ke stížnosti M. Bělohlávka. Dále doporučuje KSH Karlovarského kraje, zvážit ponechání M. Bělohlávka v ÚKRR do konce volebního období.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

J. Pátek informoval o plánovaném udělování titulu Zasloužilý hasič. Dále informoval o zdražení vstupného v Hasičském muzeu Přibyslav.

J. Slámečka vyzval přítomné, aby vznesli připomínky ke zprávě starosty na SS OSH.

7) Závěr jednání

J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

 

Předsedající:                     Jan Slámečka                    ___________________

Zapisovatelka:                  Tereza Vosyková             ___________________

Ověřovatelé:                    Josef Bidmon                    ___________________

Antonín Maděra             ___________________