KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 13. 6. 2019 v Přibyslavi

Přítomni:           

VV SH ČMS:       J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Bidmon, J. Brychcí, V. Hulec, J. Henc, J. Karger, L. Kuběna, O. Lacina, J. Majer, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, L. Procházka, S. Pumprla, L. Zeman, J. Zips

Přizváni:             J. Bochňák, M. Čížek, J. Netík, I. Jirota, J. Čečrdlová

Omluveni:          J. Salivar, A, Minář, A. Maděra, R. Kučera, A. Pazdera, J. Aulický

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

 

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:  Jaroslava Čečrdlová

Ověřovatelé:  Oldřich Lacina, Jiřina Brychcí

                                                                                                                                                                                                                                 

-J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 68/13-6-2019: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.                                                                                      HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál přiložen písemně

 

-J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

-k Usnesení č. 3/24-1-2019: Vedení se soustředí na bod a) a v tom smyslu je domluveno, že  náměstek ministra vnitra zpracovává materiál, který bude MV předložen Parlamentu ČR. Úkol je v řešení.

- k Usnesení č. 18/24-1-2019: I přes uplynulý termín plnění jsou OSH, v nichž zatím nebyl úkol splněn a tak J. Slámečka požádal o splnění úkolu do záříjového jednání VV SH ČMS a vyjmenoval dotčená OSH: Plzeň-město, Sokolov, Děčín, Jablonec nad Nisou, Hodonín.

- k Usnesení č. 22/21-3-2019: Část smluv již byla zpracována do soupisu smluv a ten byl předložen Vedení SH ČMS  - šlo především o nájemní smlouvy v Hasičském domě - byty/firmy, dále o smlouvy Hasičského domu na služby. Na Vedení byla vznesena kritika a bylo dohodnuto, že bude proveden audit těchto smluv v limitu 40 000,- Kč. Ten je v této chvíli zpracováván. Další smlouvy SH ČMS  a dalších subjektů, služby Kanceláře apod. předloží ředitel Kanceláře SH ČMS, až bude zdráv - nadále tedy v řešení.

- k Usnesení č. 24/21-3-2019: K tématu je do dnešního jednání VV SH ČMS předložen písemný materiál. Splněno.

- k Usnesení č. 29/21-3-2019: Tabulka systemizace pracovních míst v CHH - bude projednáno a připraveno až se uzdraví ředitel Kanceláře SH ČMS.

- k Usnesení č. 61/12-4-2019: Stav předplatitelů Hasičských novin a náměty na zlepšení Hasičských novin zůstává v řešení - předseda Redakční rady Hasičských novin není přítomen.

-L. Janeba byl ÚORVO pověřen, aby požádal členy ÚKRR o pomoc s plněním Usnesení č. 18/24-1-2019.

-J. Bochňák souhlasil, ÚKRR bude nápomocna.

Usnesení č. 69/13-6-2019:  VV bere informace o plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Záznam z jednání Vedení SH ČMS byl přiložen písemně

 

-J. Slámečka informoval o jednání Vedení SH ČMS dne 21. května 2019. K úkolům z jednání patřilo zjistit, zda jsou v jednotlivých krajských sdružení hasičů ustaveny odborné rady ochrany obyvatelstva.

Praha - KORP a KOROO společně

Středočeský kraj - ne

Jihočeský kraj - ?

Plzeňský kraj - ano

Karlovarský kraj - ?

Ústecký kraj  - KORP a KOROO společně

Liberecký kraj - připravuje se společná KORP a KOROO

Královéhradecký kraj - připravuje se společná KORP a KOROO

Pardubický kraj - ano

Kraj Vysočina - ano

Jihomoravský kraj - společně KORP a KOROO

Olomoucký kraj - ne

Zlínský kraj - společně KORP a KOROO

Moravskoslezský kraj - ano

Usnesení č. 70/13-6-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS dne 21. 5. 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

- J. Bochňák - jednání ÚKRR se uskutečnilo v dubnu, další bude v červenci, resp. v srpnu. Uskutečnily se inventarizace na ÚHŠ, v Kanceláři SH ČMS, CHH, kterých se zúčastnili členové ÚKRR jako členové inventarizačních komisí. Současně probíhá kontrola účetnictví akce Pyrocar 2018, kterou provádějí pověření členové ÚKRR. Dále na OSH a KSH průběžně probíhají kontroly. Stížnosti v tomto období nebyly.

-J. Slámečka poděkoval za vstřícnost jednání KSH Karlovarského kraje v záležitosti odvolání člena ÚKRR.

Usnesení č. 71/13-6-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání ÚKRR.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

5) Hodnocení Shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci závěrů a vyhodnocení diskuse

-J. Slámečka podal informace z hodnocení průběhu Shromáždění starostů OSH na jednání vedení dne 21. 5. 2019

1) vysoce byla hodnocena 100% účast starostů OSH

2) k průběhu zasedání nebyly žádné připomínky

-J. Slámečka připomněl diskusní příspěvek Heleny Kotrcové (starostky OSH Prachatice) na odstranění slov závažný a neodkladný z ustanovení čl. 37 Stanov SH ČMS. Na základě tohoto příspěvku bylo přijato usnesení ukládající vložení bodu změna Stanov SH ČMS do přípravy VI. sjezdu. Vedení pověřilo 1. náměstka L. Janebu, aby pro dnešní jednání výkonného výboru připravil návrh tézí předpokládaných důležitých změn Stanov SH ČMS, které by mohly být předloženy do předsjezdové diskuse.

-J. Slámečka dále informoval o dopisu VV OSH Jeseník a starostky OSH Jeseník, Dáši Bártkové, stran jejího diskusního příspěvku z jednání Shromáždění starostů OSH 8. 12. 2018. V dopisu vyjádřila nespokojenost s odpovědí na její diskusní příspěvek, které se jí dostalo na jednání Shromáždění starostů OSH dne 13. 4. 2019. Tato odpověď byla ústní. Na nesouhlasný dopis starosta SH ČMS J. Slámečka připravil odpověď a přednesl ji členům výkonného výboru. Po krátké diskusi a zapracování několika připomínek byla odpověď schválena.

Usnesení č. 72/13-6-2019 :                     

1) VV bere na vědomí usnesení SS OSH ze dne 13. 4. 2019

2) VV SH ČMS souhlasí s návrhem textu písemné odpovědi VV OSH Jeseník jako reakci na jejich dopis ze dne 31. 5. 2019

HLASOVÁNÍ: PRO 19

6) Příprava Valných hromad sborů a okrsků SH ČMS

Materiál přiložen písemně

 

-L. Janeba okomentoval předložený materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS, shromáždění delegátů sborů a shromáždění delegátů OSH před VI. sjezdem SH ČMS“ a zvláště upozornil vedoucí ÚOR na poslední část materiálu.

-J. Bochňák požádal o doplnění materiálu o bod revize.

Usnesení č. 73/13-6-2019:                      

VV SHČMS po zapracování připomínek schvaluje předložený materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS, shromáždění delegátů sborů a shromáždění delegátů OSH před VI. sjezdem SH ČMS“ s tím, že bude předložen k projednání a schválení Shromáždění starostů OSH dne 19. října 2019.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

7) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování

- M. Němečková  informovala, že přípravy MČR hry Plamen a MČR dorostu v požárním sportu postupují podle plánu (zpracováno písemně).

- J. Henc konstatoval, že přípravy MČR v požárním sportu probíhají dle plánu, je dohoda na finančním plnění, krátce informoval o průběhu příprav resp. zajištění akce.

- J. Orsák informoval, že přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF také probíhají dle plánu, vše je připraveno.

- S. Pumprla informoval o dobře probíhajících přípravách MČR ve vyprošťování a konstatoval, že spolupráce s HZS Olomouckého kraje probíhá velmi dobře.

- L. Janeba požádal o účast krajských starostů na jednotlivých mistrovstvích.

Usnesení č. 74/13-6-2019:  VV SH ČMS bere na vědomí informace o průběhu příprav všech mistrovských soutěží s doporučením VV zlepšení                             dosavadní účasti starostů KSH na těchto akcích.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

8) Příprava VI. sjezdu SH ČMS

Materiál přiložen písemně

 

-L. Janeba okomentoval a vysvětlil jednotlivé téze z předloženého materiálu a vyzval k diskusi, resp. předkládání námětů okruhů nebo témat ze Stanov SH ČMS k řešení s tím, že příští jednání ÚORVO je dne 3. 7. 2019.

-M. Němečková vyjádřila souhlas se zařazením tématu postavení starostů KSH a jako námět do diskuse navrhla otázku členství starostů KSH ve VV SHČMS.  Diskutovalo se o tom, aby starostové KSH byli nejen členy Shromáždění starostů OSH a KSH, ale také, aby se stávali automaticky členy VV SH ČMS.

-O. Lacina poznamenal, že takové automatické členství by mohlo znamenat časovou potíž.

Usnesení č. 75/13-6-2019:

  1. VV SH ČMS bere, po projednání a zapracování schválených připomínek, předložený materiál na vědomí. Členové VV SH ČMS mají možnost do konce června zaslat L. Janebovi možné náměty k tématu.
  2. VV SH ČMS ukládá Vedení a ÚORVO předložit Výkonnému výboru SH ČMS dne 19. září 2019 návrh textu změn Stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-J. Slámečka okomentoval předložený materiál k plnění úkolů vycházejících z Programu činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska do roku 2020, z něhož vyplynulo 72 úkolů v 9 oblastech činnosti SH ČMS. Dále stručně popsal organizační přípravy VI. sjezdu.

Usnesení č. 76/ 13-6-2019: VV SH ČMS ukládá vedoucím ústředních odborných rad, aby se ještě jednou podívali na své okruhy činnosti a precizovali své odpovědi.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, ZDERŽEL SE 1

 

9) Návrhy na vyznamenání

- J. Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení.

Usnesení č. 77 /13-6-2019:  VV SH ČMS jednomyslně schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

10) Různé

- J. Slámečka se dotázal přítomných, zda mají dotazy či připomínky k předloženým materiálům Rozdělení dotace MV v roce 2019 (soutěže TFA mladých hasičů, soutěže TFA dospělí, zajištění činnosti KSH  a zajištění činnosti orgánů a odborných rad v roce 2019, zajištění činnosti OSH a zajištění činnosti orgánů a odborných rad v roce 2019) a  Rozpis dotace na okresní kola v PS, Plamenu a dorostu z dotace MŠMT v roce 2019. Nikdo z přítomných nevznesl připomínku či dotaz.

- M. Němečková doplnila informaci o právě ukončeném jednání s MŠMT o rozdělení jednotlivých položek dotace a tak budou moci být v nejbližších dnech rozeslány informace k čerpání dotací.

-J. Slámečka informoval o plánované akci v Senátu Parlamentu ČR, kde se 21. června 2016 uskuteční konference Význam dobrovolných hasičů v dnešní společnosti, které se zúčastní z každého KSH 5 osob a starosta SH ČMS vystoupí v programu s představením činnosti SH ČMS.

-J. Slámečka přednesl několik informací k Hasičské vzájemné pojišťovně:

1) 30. dubna 2019 se konala Valná hromada HVP, kde byl změnou stanov snížen počet členů dozorčí rady z 6 na 5

              - členy dozorčí rady jsou: Z. Čížková, J. Kopáčová, V. Křivohlávek, J. Brychcí, L. Beneš

              - předsedou byl na dalším jednání DR zvolen Václav Křivohlávek

2) Těsně před konáním Valné hromady HVP podal kvalifikovaný akcionář ZLT a.s. desítky dotazů týkajících se hospodaření HVP a žádal o zodpovězení na valné hromadě. Některé otázky byly zodpovězeny ústně přímo na Valné hromadě HVP. Na 33 zbývajících bude tazateli odpovězeno písemně. SH ČMS (majoritní akcionář) požádal o písemné odpovědi.

3) Také v představenstvu HVP došlo ke změnám - v září 2018 odstoupila předsedkyně představenstva V. Ondráková a bez vědomí hlavního akcionáře se předsedou představenstva stal J. Kubeš. Dále J. Slámečka navrhl, aby byl Výkonným výborem SH ČMS  obnoven návrh na zvolení Luboše Zemana do představenstva. Pokud bude tento návrh výkonným výborem schválen, bude tento předložen dozorčí radě HVP dne 19. 6. 2019

Usnesení č. 78 /13-6-2019:  VV SH ČMS schvaluje navržení pana Luboše Zemana za člena představenstva Hasičské vzájemné pojišťovny.

HLASOVÁNÍ: PRO 18, ZDRŽEL SE 1

 

-J. Slámečka dále informoval o právních záležitostech SH ČMS:

1) Připomněl, že žaloba na neoprávněnou změnu Stanov SH ČMS  byla Městským soudem v Praze zamítnuta.

2) Dále připomněl případ zranění M. Chrobáka, nečlena SH ČMS, na soutěži SDH Ruždika v roce 2017. Dne 30. 4. bylo SH ČMS doručeno uplatnění nároku na uhrazení vzniklé škody ve výši 1 milion Kč. Na tento dopis bylo odpovězeno zamítavě. Dne 31. 5. bylo doručeno usnesení Okresního soudu ve Vsetíně proti žalovaným o zaplacení požadované částky. Z. Čížková připravuje odpověď.

3) J. Slámečka také přednesl otázku SDH Suchdol (OSH Kutná Hora), který si v roce 2002 založil termínovaný účet, ale později sbor odešel od SH ČMS  a přešel pod Českou hasičskou jednotu. Nyní sbor žádá vyplacení peněz z termínovaného účtu. Komerční banka odmítá vyplatit. Aktuálně je diskutována otázka dalšího postupu.

Usnesení č. 79/13-6-2019: VV SH ČMS bere na vědomí informace o případu SDH Suchdol a schvaluje vymáhání finančních prostředků od Komerční banky. O dalších krocích bude dále jednáno.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-J. Slámečka informoval o možnosti odběru publikace Hasičské čtení 2020 pro VI. sjezd v počtu 1000 ks za 100 000 Kč.

Usnesení č. 80/13-6-2019: VV SHČMS souhlasí s odběrem 1000 kusů Hasičského čtení 2020 pro VI. sjezd SH ČMS a zároveň ukládá členům výkonného výboru, aby do září předkládali případné obsahové náměty.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-J. Slámečka informoval o prodloužení smlouvy mezi HS Media a Vltava Labe Media na další rok

-J. Slámečka dále připomněl poslední vystoupení zástupce HS Media J. Čapka na jednání VV SH ČMS  (21. 3. 2019) a objasnil otázku délky trvání smlouvy mezi SH ČMS  a HS Media a opčního práva na její prodloužení.

Usnesení č. 81/13-6-2019: VV SHČMS schvaluje prodloužení smlouvy HS Media s Vltava Labe Media a schvaluje úpravu doby trvání smlouvy mezi SH ČMS  a HS Media z roku 2022 na rok 2024.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-J. Slámečka informoval o uskutečněných akcích a pozvánkách na další:

1) Návštěva starosty sdružení J. Slámečky a prvního náměstka L. Janeby  u vedení Českého červeného kříže, resp. prezidenta ČČK Marka Jakla, u příležitosti 100. výročí založení ČČK. Zde byla domluvena výměna tiskovin a byla navržena účast mladých hasičů na soutěžích ČČK.

2) Plánované setkání s představiteli České hasičské jednoty a Moravské hasičské jednoty dne 18. 6. 2019.

3) J. Slámečka se zúčastnil předávání Zlatých záchranářských křížů za rok 2019. Zde byl Zlatý záchranářský kříže udělen In memoriam dlouholetému starostovi SH ČMS Ing. Karlu Richterovi. Ocenění převzala manžela zesnulého starosty.

4) 29. 5. - 1. 6. 2019 se v Brně uskutečnil veletrh Pyros - starosta a další členové VV SH ČMS zkonstatovali, že zaznamenávají sestupnou tendenci kvality a zajímavosti veletrhu, o čemž svědčí i neúčast některých velkých výrobců požární techniky.

5) Koncem dubna přicestovala na návštěvu českých profesionálních hasičů delegace izraelských hasičů. Projevila zájem o setkání s dobrovolnými hasiči a tak  30. 4. navštívila SDH Žďár nad Sázavou Zámek, kde je přivítal starosta SH ČMS Jan Slámečka. Byla jim představena činnost sboru i JSDHO.

6) Členové vedení SH ČMS se v posledním měsíci zúčastnili pohřbu dvou zesnulých někdejších prezidentů slovenské Dobrovolné požární ochrany (23. 4. Vendelín Fogaraš, Slánská Huť; 11. 6. Jozef Minárik, Bratislava).

-J. Slámečka informoval o dopisu Svazu válečných veteránů navrhujícím doplnění pamětní desky padlým hasičům z 2. světové války na Hasičském domě o připomenutí padlých v 1. světové válce

Usnesení č. 82/13-6-2019: VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS zajištěním výtvarného návrhu nové pamětní desky a přípravou ekonomického podkladu k akci.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-S. Pumprla informoval o jednání ÚORR, která dokončila přípravu strategického dokumentu represe, který bude předložen VV SH ČMS. Dále shrnul diskusi na téma klesající počet družstev zapojených do postupových soutěží v požárním sportu. Také uvedl, že Svitavy se ucházejí o pořadatelství MČR dobrovolných hasičů v TFA 2020.

Usnesení č. 83/13-6-2019: VV SH ČMS souhlasí s tím, aby se MČR dobrovolných hasičů v disciplínách TFA 2020 uskutečnilo ve Svitavách.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-B. Martínek okomentoval předložený materiál k semináři ÚOROO na téma „Místo a úloha dobrovolných hasičů v ochraně obyvatelstva“. Přítomné požádal, aby o tomto semináři informovali zástupce represe, prevence, mládeže, ochrany obyvatelstva a vzdělávání.

-J. Majer okomentoval spolupráci ÚORP s úsekem prevence GŘ HZS ČR, přičemž v březnu se obě skupiny dohodly na ustavení společné pracovní skupiny PVČ. První samostatné setkání se konalo 5. června. Dále hovořil o připravované novele stavebního zákona a s tím také o diskusích o přípravě nového zákona o požární ochraně.

-L. Janeba apeloval na nutnost svolat schůzku Vedení SH ČMS  a GŘ HZS ČR nad tématem přípravy nového zákona o požární ochraně.

Usnesení č. 84/13-6-2019:  VV SHČMS pověřuje Vedení SH ČMS zajistit setkání s vedením HZS ČR nad problematikou nového zákona o požární ochraně.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-M. Němečková informovalo o uskutečněném výběrovém řízení na dodavatele vybavení reprezentačních družstev. Komise vybrala firmu Gazza Sport.

Usnesení č. 85/13-6-2019: VV SH ČMS jednomyslně souhlasí s provedením a výsledkem výběrového řízení.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-L. Janeba informoval o tom, že do konce června vyjde doporučený metodický materiál Příručka funkcionáře sboru (bude vyvěšena na www.dh.cz).

-L. Janeba požádal výkonný výbor o doplnění ÚORVO o člena z Libereckého kraje, pana Vladimíra Maxu (starosta OSH Liberec).

Usnesení č. 86/13-6-2019: VV SH ČMS schvaluje za nového člena Ústřední odborné rady vnitroorganizační pana Vladimíra Maxu.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

-R- Dudek informoval o své účasti na květnovém sněmu Svazu měst a obcí ČR, kterého se zúčastnila také ministryně pro místní rozvoj a představila zde programy pro další programové období, z čehož vyplynulo snížení alokací pro IZS. Sněmu se zúčastnil také ministr školství, který se starosty diskutoval o strategii sportu a programu Můj klub, který by se mohl změnit v příspěvkový program.

-J. Brychcí se obrátila na CHH, ÚORHiM s dotazem, resp. podnětem na připravení nějakého „manuálu“ pro ostatní hasičská muzea pro přípravu hasičských expozic především v ohledu k dodržování protipožárních předpisů, bezpečnosti, udržování aktuálních a čistých popisů a dalších informací, které jsou pro návštěvníky, čistoty a úklidu, apod. 

-J. Brychcí dále informovala o natáčení dvou dílů pořadu dětského kanálu ČT Lvíčata.

-M. Němečková informovala o tom, že partnerem MČR hry Plamen i MČR dorostu v požárním sportu se prostřednictvím Ankety dobrovolní hasiči roku stalo rádio Impuls.

-J. Slámečka informoval o odchodu tiskové mluvčí J. Čečrdlové k 31. srpnu 2019 na vlastní žádost. Jménem VV SH ČMS poděkoval J. Čečrdlové za její činnost, která byla průběžně hodnocena velmi pozitivně. Nová tisková mluvčí nastoupí 1. 9. 2019.

 

11) Závěr jednání

-J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:                   Jan Slámečka                   ___________________

Zapisovatelka:                Jaroslava Čečrdlová       ___________________

Ověřovatelé:                   Oldřich Lacina                 ___________________

Jiřina Brychcí                   ___________________