KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 19. 9. 2019 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:     J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon,

  1. Brychcí, V. Hulec, J. Henc, J. Karger, R. Kučera, A. Minář, O. Lacina, A. Maděra, J. Majer, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla, L. Zeman, J. Zips

Přizváni:          J. Bochňák, J. Aulický, M. Čížek, I. Jirota, I. Špačková, T. Vosyková, M. Sojka

Omluveni:       L. Kuběna

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Antonín Maděra

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                                                                                    

-J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 87/19-9-2019:                VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 23

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

 

- J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

- k Usnesení č. 18/24-1-2019: OSH, které ještě nepředali podklady k zápisu kontrolních a revizních rad, obdrželi dopis, kterým jsou vyzýváni, aby tak neprodleně učinili.

- k Usnesení č. 61/12-4-2019: J. Slámečka informoval o návrhu dopisu, který by měl být zaslán starostům obcí. V dopise je informace o HN a možnost předplatného. Dále hovořil o elektronické obchodní příloze HN, která by měla vycházet každý měsíc.

- J. Slámečka informoval o návrhu redaktora HN, zaslat dopis starostům obcí.

- J. Salivar hovořil o problematice zaslání dopisu starostům obcí, ohledně předplatného HN. Obává se, že by zaslání dopisu přímo na obec, nebylo vhodné.

- R. Dudek se také obává, že zaslání dopisu, by nebylo vhodné, a mohlo by se to obrátit proti SH ČMS. Raději by apeloval na vedoucí ÚOR.

- L. Zeman má naopak dobrou zkušenost, když v jejich regionu oslovili zastupitelstva a podařilo se jim navýšit počet předplatitelů.  

- R. Kučera se domnívá, že by měl být dopis mířený obecně na celé hasičstvo v obci, nejen na jednotku.

- J. Brychcí souhlasila s R. Kučerou a domnívá se, že by SH ČMS mělo více kontrolovat obsah HN.

- A. Maděra hovořil o potřebě vlastnit seznam předplatitelů HN, dříve než budeme posílat jakékoliv dopisy.

- J. Orsák informoval, že v jejich kraji předplácí HN většině ZH.

- J. Slámečka hovořil o možnosti zveřejnění elektronické přílohy a informace ohledně předplatného na webu dh.cz.

K tématu se rozvinula diskuse.

- J. Salivar navrhl, aby redakce HN zaslala SH ČMS svůj rozpočet.

- J. Slámečka po proběhlé diskuzi stáhl návrhy obou dopisů.

Usnesení č. 88/19-9-2019:                VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 23

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Záznam z jednání Vedení SH ČMS byl přiložen písemně

 

-J. Slámečka vyzval přítomné, aby se vyjádřili k zápisu z jednání Vedení SH ČMS dne 27. 8. 2019.

- J. Salivar hovořil o zápisu z jednání Vedení SH ČMS. Obává se, že některé informace nejsou uvedeny tak, jak bylo domluveno na jednání Vedení SH ČMS, a naopak jsou tam uvedeny informace, které dle něj nebyly na jednání probírány. Konkrétně jednání s HVP, a.s., a návrh plánu investic přesněji informace o stavbě parkoviště u Hotelu Přibyslav. Dále vznesl dotaz, zda k jednání VV bude předložen plán investic, který projednalo Vedení.

- J. Slámečka sdělil, že zápis z jednání Vedení SH ČMS se zasílá všem členům Vedení SH ČMS k zaslání připomínek. Dále informoval, že od J. Salivara byly zaslány připomínky k zápisu, a skutečně některé nebyly zapracovány s ohledem na obsah žádané informace, a to z důvodu, že již na jednání Vedení byla při projednání některých bodů všeobecná shoda členů Vedení uvést v zápise pouze závěr charakteru usnesení

- J. Salivar podotkl, že na e-mail mu byla zaslána první verze zápisu z jednání Vedení SH ČMS, ve kterém byly formulace, které k dotčenému bodu neměly charakter usnesení, proto na to svými připomínkami reagoval.

K předložení plánu investic:

- J. Slámečka uvedl, že vycházel z toho, že na VV SH ČMS nebyl nikdy projednáván návrh investic. Proto byl plán investic projednán na Vedení. VV však bude předložen, požádal o doplnění materiálů a sdělil stanovisko Vedení k tomuto materiálu.

- R. Dudek hovořil o nutnosti zavedení kompetencí zejména u investičních záležitostí konkrétně delegovat pravomoci starosty, Vedení SH ČMS a VV SH ČMS. Dále hovořil, že je na zváženou, zda by zápisy neměly mít pouze interní charakter a jako veřejná informace z jednání být usnesení podobně jako v samosprávě.

- A. Minář podpořil R. Dudka, hovořil o kompetencích, které by měly být dány směrnicí. Dále informoval o tom, že členové VV SH ČMS by o některých věcech mohli být informováni elektronicky i dle něj, by měl být zaveden interní zápis, který je neveřejný a usnesení, které je veřejné.

- J. Slámečka sdělil, že podepsal dodavatelskou smlouvu na úpravu povrchů parkoviště a byl to jediný krok, který nebyl odsouhlasen VV SH ČMS.

- A. Minář dodal ještě informace k sepsání směrnice, která by chránila Vedení SH ČMS od některých rozhodnutí, které udělalo.

- L. Janeba sjednotil diskuzi a okomentoval návrh vypracování směrnice, respektive „podpisového řádu“ s dělbou pravomocí mezi VV, vedením, starostou a ředitelem Kanceláře SH ČMS.

Usnesení č. 89/19-9-2019:                            VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS dne 27. 8. 2019. Dále ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS vypracovat vnitřní předpis ohledně kompetencí výkonných orgánů SH ČMS.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 23

- J. Slámečka informoval o návrhu formy poděkování starostům OSH, KSH a členům VV a ÚKRR za jejich pětiletou práci v pozici funkcionáře SH ČMS. K poděkování by došlo na jednání SS OSH. Kancelář SH ČMS zpracuje přehled vyznamenání, na které mají dotyční nárok. Tato vyznamenání by byla předána na jednotlivých shromážděních představitelů sborů nebo delegátů sborů.

-M. Němečková informovala o rozhodnutí Vedení SH ČMS, obdarovat starosty OSH, KSH, členy VV SH ČMS a ÚKRR rovněž drobným věcným darem, a to na podzimním SS OSH.

Usnesení č. 90/19-9-2019:                            VV SH ČMS souhlasí s oceněním funkcionářů OSH, KSH, VV SH ČMS a ÚKRR na SS OSH vč. věcného daru.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 23

4) Příprava jednání Shromáždění starostů OSH

Návrh pozvánky byl přiložen písemně

-  jednání bude řídit R. Dudek, předseda návrhové komise bude L. Janeba

- členové návrhové komise:

VV SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Myslín

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

 

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Maxa

Královéhradecký

p. Kraus

Pardubický

p. Soural

Vysočina

p. Stejskal

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Bernátík

Moravskoslezský

p. Kotrc

Ústecký

p. Šach

Jihomoravský

pí. Jandová

- J. Slámečka vyjmenoval body dle pozvánky na SS OSH, které se bude konat 19. 10. 2019 a informoval o stavu přípravy materiálů k jednotlivým bodům.

Usnesení č. 91/19-9-2019:                            VV SH ČMS schvaluje návrh pozvánky na SS OSH.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 23

- J. Slámečka informoval o schůzce se společností „Hasiči spolu“ a o jejich žádosti o 15 – ti minutové vystoupení na jednání SS OSH.

Na toto téma se vedla mezi členy VV SH ČMS diskuze.

Usnesení č. 92/19-9-2019:                            VV SH ČMS zamítl žádost o vystoupení zástupců „Hasiči spolu“ na podzimním SS OSH a doporučil jejich účast při jednání VV SH ČMS na počátku roku 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 23

5) Zaměření činnosti SH ČMS do VI. sjezdu – návrh plánu práce

Materiál byl přiložen písemně

- L. Janeba vyjmenoval body Plánu práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH. Dále hovořil o připomínce, kterou zaslal R. Dudek, aby byl přesunut termín školení funkcionářů SH ČMS. Školení bylo po diskuzi přesunuto na podzim 2020.

Usnesení č. 93/19-9-2019:                           VV SH ČMS schvaluje návrh Plánu práce Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS po zapracování změn.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 23

6) Hodnocení MČR v PS, MČR Plamen a MČR dorostu Materiál přiložen písemně

Materiál byl předložen písemně.

 

- M. Němečková okomentovala předložený materiál a doplnila informaci k rozpočtu. Některé platby budou započítány až v probíhajícím účtovacím období, proto konečné plnění rozpočtu bude předloženo na dalším jednání VV SH ČMS.  

- J. Bidmon přidal informace k MČR dorostu.

- J. Henc zhodnotil přípravy a průběh MČR v PS, které se konalo v Ústí nad Labem. Závěrečné zpráva bude předložena po jednání ÚORHS.

- J. Salivar informoval o průběhu MS v PS v Saratově a o konkurenci světových týmů. Dále hovořil o zvyšující se úrovni námi pořádaných národních mistrovstvích.

- M. Němečková zmínila nutnost pro budoucnost ctít morální kodex reprezentanta popř. účastníka postupových soutěží.

Usnesení č. 94/19-9-2019:                VV SHČMS bere na vědomí hodnocení MČR v PS, MČR Plamen, MČR dorostu a MS Saratov, ukládá ÚORHS předložit návrh řešení morálního kodexu.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 23

 

7) Průběžné plnění rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020, včetně návrhu plánu oprav a investic SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

- M. Sojka přednesl úpravy rozpočtu SH ČMS na rok 2019.

- L. Janeba vznesl dotaz jaký je výnos z reklamy.

- M. Sojka dotaz zodpověděl.

- M. Sojka okomentoval materiál Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2020.

- J. Majer vznesl dotaz, jestli se SH ČMS bude finančně podílet na akci Litoměřické slavnosti. Dotaz zodpověděl M. Sojka, že na této akci se podílíme organizačně.

- J. Brychcí navrhla, aby se zvedla částka odvodu členských příspěvků na 20,-Kč za dítě a 30,-Kč za dospělého. Vytvořila by se tím rezerva v rozpočtu.

- J. Salivar vznesl připomínku, že nesdílí nutnost ke zvýšení odvodu členských příspěvků. Hovořil také o položkách v rozpočtu SH ČMS. Dále požádal o vysvětlení smlouvy s O2 Family.

- M. Sojka podal částečné vysvětlení s tím, že ke konkrétním bodům se mohou společně bavit při nahlédnutí do smlouvy.

- J. Salivar dále hovořil o dalších položkách v rozpočtu SH ČMS. Požádal o nahlédnutí do dalších smluv.

- J. Karger souhlasil s návrhem J. Brychci na navýšení odvodů členských příspěvků.

- J. Brychcí sdělila, že dle její zkušenosti zařizuje SH ČMS nejlepší servis pro své členy, a to zejména v otázce dotační politiky a zejména administrativy.

- M. Němečková, že otázka úpravy nízké výše ČLENSKÝCH příspěvků může být v budoucnu aktuální i vůči dotacím na činnost dětí a mládeže.

- A. Pazdera má názor, že když se navýší příspěvky, tak by měly zůstat v jednotlivých OSH.

- L. Zeman vznesl dotaz, jakou má SH ČMS rezervu.

- M. Sojka odpověděl, že rezervu máme na 2 kvartální splátky úvěru.

- L. Zeman podotkl, že by se navýšení členských příspěvků mělo řešit až nově zvoleným VV SH ČMS v roce 2021.

- A. Maděra sdělil, že navýšení čl. příspěvků se nejvíce dotkne SDH a OSH.

- M. Němečková podotkla, že o takovýchto citlivých záležitostech je nutné vést dialog i v pobočných spolcích již nyní a nečekat na vývoj dotační politiky.

- L. Janeba vznesl dotaz, jestli má ještě nějaké OSH stále částku 50,-Kč jako nejnižší daný odvod čl. příspěvků.

- Členy VV SH ČMS bylo sděleno, že ne.

Usnesení č. 95/19-9-2019:                            VV SH ČMS schvaluje úpravy rozpočtu SH ČMS na rok 2019 a plnění rozpočtu k 31. 7. 2019, návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2020, s tím, že tyto návrhy budou předloženy k projednání říjnovému SS OSH.

                                                                 VV SH ČMS schvaluje návrh plánu oprav a investic SH ČMS na rok 2020

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

8) Plnění harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

 

- J. Aulický přednesl návrh rozpočtu stravování po celou dobu sjezdu. Navrhl, aby se znovu zavedla sjezdová známka.

- J. Slámečka podpořil návrh na realizaci sjezdové známky s tím, že vybraná částka, by se rozdělila mezi ústředí, KSH a OSH. Dále hovořil o možném příspěvku od města Brno a Jihomoravského kraje.

- J. Bidmon informoval o tom, že původní rozpočet na V. sjezd byl také vysoký a snížil se díky příspěvkům a darům.

- L. Janeba okomentoval materiál Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS, shromáždění delegátů sborů a shromáždění delegátů OSH před VI. sjezdem SH ČMS.

- R. Dudek vznesl připomínku k příloze materiálu Zpráva VH SDH 2020, aby se zrušilo vyplnění evidenčního čísla u navrhovaného delegáta.

- J. Aulický namítl, že vyplnění evidenčního čísla je identifikátor konkrétní osoby místo rodného čísla.

- A. Maděra vznesl připomínku, aby se v materiálu "Zpráva o VH sboru" upravila ve složení výboru funkce "revizor sboru".

- J. Slámečka navrhl, aby vznikla pracovní komise k tématu sjezdové známky ve složení J. Aulický, L. Janeba a J. Slámečka.

Na toto téma vedli členové VV SH ČMS diskuzi.

Usnesení č. 96/19-9-2019:

  1. VV SH ČMS bere na vědomí informace organizačně - technického zajištění VI. sjezdu.
  2. VV SH ČMS schvaluje předložený materiál „Zabezpečení valných hromad sborů a valných hromad okrsků SH ČMS, shromáždění delegátů sborů a shromáždění delegátů OSH před VI. sjezdem SH ČMS“.
  3. VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS zveřejnění tohoto materiálu jako „návrhu“ pro SS OSH na webu SH ČMS. Termín: 20. 10. 2019
  4. VV SH ČMS pověřuje starostu SH ČMS jmenováním pracovní komise za účelem návrhů „ sjezdové známky“ a předložením námětů na dalším jednání VV SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 21

9) Projednání návrhu změn Stanov SH ČMS pro VI. sjezd

Materiál byl předložen písemně.

- J. Slámečka informoval o zasedání ÚORVO a pracovní skupiny, kde se projednávaly změny ve Stanovách SH ČMS.

- L. Janeba citoval dopisy, které byly zaslány z OSH Uherské Hradiště a OSH Vsetín. Vysvětlil, že se jedná pouze o návrh změn Stanov SH ČMS, ne o konečný materiál. Návrh bude ke stažení na webu www.dh.cz, kde si ho bude moci každý uložit a projednat na všech úrovní od SDH až po KSH. Dále okomentoval materiál návrh změny Stanov SH ČMS k VI. sjezdu SH ČMS a vyjmenoval konkrétní změny.

 

Usnesení č. 97/19-9-2019:                VV SH ČMS bere materiál „Návrh změny Stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS“ na vědomí a po zpracování připomínek ho doporučuje k předložení SS OSH. Termín zaslání připomínek: 29. 9. 2019

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

Na téma změny Stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS proběhla mezi členy VV SH ČMS diskuze.

- J. Brychcí vznesla dotaz, jestli návrh, že starostové KSH budou členové VV SH ČMS, na poradě starostů KSH o změně Stanov SH ČMS prošel.

- J. Slámečka odpověděl, že tento návrh byl hodnocen pozitivně.

Na toto téma proběhla diskuze.

- J. Aulický požádal členy VV SH ČMS, kteří vznesli připomínky ke změně Stanov SH ČMS, aby je zaslali písemně nebo na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

- J. Zips přednesl dotaz starostky OSH Jeseník pí. Bártkové, jak může probíhat jednání o změně Stanov SH ČMS, když je veden soud na změnu Stanov SH ČMS, která proběhla v roce 2017.

- J. Slámečka sdělil, že dotaz zodpoví paní starostce osobně v pondělí na jednání VV OSH Jeseník.

- J. Slámečka informoval o připomínkách ke Stanovám SH ČMS, které předložil J. Salivar na jednání Vedení SH ČMS. Žádost o posouzení adekvátnosti zapracování těchto připomínek do stanov byla zaslána 5 právníkům

(pí. Březinová, pí, Deverová, pí. Čížková, p. Maxa, p. Hašek)

Usnesení č. 98/19-9-2019:                VV SH ČMS bere na vědomí informaci, že byla zaslána žádost o právní rozklad připomínek změny Stanov SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

10) Projednání návrhu – příručka funkcionáře SDH

Materiál byl předložen písemně.

- L. Janeba okomentoval upravený materiál „Příručka funkcionáře SDH“. Materiál je návodný pro nově zvolené funkcionáře.

Usnesení č. 99/19-9-2019:                VV SH ČMS schvaluje tex materiálu „Příručka funkcionáře SDH“ a ukládá Kanceláři SH ČMS zveřejnění na web dh.cz.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20 ZDRŽEL SE 1

11) Zpráva o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2019 včetně hospodaření

- J. Kubeš informoval o výsledcích hospodaření HVP, a.s., ve kterých se projevily vichřice a krupobití z I. pololetí roku 2019.

- H. Bílková doplnila informace, které podal J. Kubeš.

- J. Slámečka informoval o dopisu, který v posledních dnech obdrželi všichni akcionáři, ve kterém je nabídka odkupu akcií HVP, a.s.

K tomuto témata se rozvinula diskuse.

VV SH ČMS nedoporučuje majitelům akcií HVP, a.s. prodej akcií.

- J. Slámečka dále vznesl dotaz, jak bude pojišťovna řešit případné navýšení kapitálu.

- J. Kubeš odpověděl, že koncepce bude předložena na dalším jednání DR HVP, a.s.

 

Usnesení č. 100/19-9-2019:              a) VV SH ČMS bere na vědomí informace o činnosti HVP, a.s.

  1. b) VV SH ČMS nedoporučuje majitelům akcií HVP a.s. tyto akcie prodávat.
  2. c) VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS informovat o této věci OSH a KSH.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 22

 

 

12) Návrhy na vyznamenání

  1. Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení. Vznesl připomínku, aby výjimka byla v písemné formě přílohou žádosti s podpisem starosty SDH a opatřená razítkem.

- A. Pazdera podotkl, že udělení výjimky je uvedeno ve Statutu vyznamenání a ten by se měl dodržovat.

- A. Maděra sdělil, že by se návrhy, které nesplňují vše potřebné, by se měly vracet k doplnění.

Usnesení č. 101/19-9-2019:                         VV SH ČMS jednomyslně schvaluje předložené návrhy na vyznamenání kromě výjimky pro Ing. V. Langmajera (Řád Sv. Floriána).

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

13) Různé

- A. Maděra vznesl dotaz, jestli když se zvolí stejný funkcionář jako v minulém funkčním období, se nebude muset znovu zaregistrovat ve spolkovém rejstříku.

- J. Aulický zodpověděl, že tuto informaci zjistí a zodpoví dotaz na příštím jednání VV SH ČMS.

- B. Martínek informoval o plánovaném semináři ÚOROO.

- A. Pazdera přednesl žádost KSH Jihočeského kraje o nahrazení zesnulého člena ÚORR p. Zdenka Kubáleho, panem Františkem Dědem.

Usnesení č. 102/19-9-2019:                         VV SH ČMS schvaluje změnu člena ÚORR za KSH Jihočeského kraje p. Františka Děda.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

- J. Brychcí zopakovala svou prosbu, aby bylo vypracováno doporučení pro provozovatele muzeí s hasičskou tematikou.

- J. Slámečka předal žádost J. Brychcí p. J. Pátkovi, aby vypracoval doporučení pro provozovatele hasičských muzeí.

- J. Aulický požádal o doplnění plánu kontrol na rok 2020. Doplnění mohou členové VV SH ČMS zasílat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Usnesení č. 103/19-9-2019:                         VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS zajistit zpracování Plánu kontrol na rok 2020 dle podkladů zaslaných členy VV SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

- J. Slámečka informoval o schůzce s firmou Blažek Praha a.s. a HS media s.r.o., na které bylo původně domluveno, že od 1. 9. 2019 bude nová kolekce uniforem uvedena v prodejně v Olomouci. Tato domluva bohužel nebyla ze strany firmy Blažek Praha a.s. a společnosti HS média dodržena, protože na této prodejně o hasičských uniformách nebyli ani po datu 1. 9. 2019 informováni. Místo toho byl nový vzor vycházkové uniformy představen na otevření nové prodejny firmy Požární bezpečnost s.r.o. ve Zlíně, kde byla firmou Blažek Praha a.s., společností HS media s.r.o. a firmou Požární bezpečnost s,r,o, oznámena nová spolupráce o prodeji hasičských uniforem, které s firmou Blažek vzorovalo SH ČMS.  Bohužel jsem o této skutečnosti nebyl společností HS media s.r.o. včas informován.

- M. Němečková informovala o zdlouhavém jednání s firmou Blažek Praha a.s. při přípravách výroby dámské hasičské uniformy. Dále vznesla dotaz, jakou provizi bude mít SH ČMS z partnerství HS media s.r.o. se společností Blažek Praha a.s., která náleží SH ČMS dle uzavřené smlouvy se společností HS media s.r.o.

Usnesení č. 104/19-9-2019:                         VV SH ČMS bere na vědomí informace podané J. Slámečkou ohledně prodeje nových hasičských uniforem od společnosti Blažek Praha a. s. a pověřuje starostu sdružení jednáním se společností HS média i firmou Blažek s cílem uzavření provizní smlouvy z prodeje uniforem.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

- J. Slámečka informoval o žádosti HS media s.r.o., zveřejnit jejich logo v záložce partnerů na stránkách dh.cz.

- L. Janeba konstatoval, že tuto záležitost neřeší současná smlouva a je nutné vypracovat její dodatek, pak to bude možné.

Usnesení č. 105/19-9-2019:                         VV SH ČMS ukládá Vedení SH ČMS, aby provedlo revizi plnění smlouvy se společností s HS media s.r.o.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

14) Závěr jednání

-J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Jan Slámečka              ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Antonín Maděra         ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________