KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 18. 10. 2019 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:     J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, J. Salivar, J. Brychcí, V. Hulec, J. Henc,

  1. Kučera, A. Minář, J. Majer, B. Martínek, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka,
  2. Pumprla, L. Zeman, J. Zips

Přizváni:          J. Bochňák, J. Aulický, M. Čížek, I. Jirota, T. Vosyková, M. Sojka, J. Kubeš, V. Křivohlávek

Omluveni:       M. Němečková, J. Bidmon, J. Karger, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, J. Orsák

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Robert Kučera

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky. Informoval o změně v pozvánce na jednání.

- L. Zeman požádal členy VV SH ČMS o vyplnění formuláře, protože má HVP zájem podat na ČNB žádost o udělení akreditace, aby mohla provádět odborné zkoušky dle zákona o distribuci pojištění a zajištění. Dle vyhlášky ČNB jsou jednou z příloh takové žádosti také doklady k posouzení důvěryhodnosti statutárního orgánu ovládající osoby HVP. Důvěryhodnost se vůči ČNB prokazuje předmětným vyplňovaným formulářem.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 105/18-10-2019:            VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 17

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

 

- J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

- k usnesení č.: 18/24-1-2019: J. Slámečka navrhl, aby starostové KSH osobně zajistili, aby byl proveden zápis ve spolkovém rejstříku do 31. 12. 2019

- k usnesení č.: 94/19-9-2019: materiál, zpracovaný ÚORHS, bude předložen na jednání Vedení SH ČMS dne 5. 11. 2019.

- k usnesení č.: 105/19-9-2019: informoval o schůzce se společností HS media, na kterém bylo domluveno, že na jednání Vedení SH ČMS bude projednána revize smlouvy SH ČMS s HS media.

- R. Kučera navrhl, aby byly starostové OSH informováni o jednání s HS media o prodeji nových uniforem od společnosti Blažek. J. Slámečka sdělil, že tento bod zahrne ve své zprávě starosty.

- J. Salivar vznesl dotaz, co znamená, že Vedení SH ČMS má provést revizi smlouvy s HS media.

- J. Slámečka odpověděl, že Vedení SH ČMS provede kontrolu, jestli je smlouva dodržována.

 

Usnesení č. 106/18-10-2019:            VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

 

3) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

-J. Bochňák informoval o uskutečněné schůzce ÚKRR, na které byly projednávány věci informativního charakteru ohledně rozpočtu SH ČMS.

- L. Procházka informoval o změně OKRR OSH Hodonín, a s tím související dosud neprovedený zápis do spolkového rejstříku členů OKRR.

Usnesení č. 107/18-10-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání ÚKRR a průběžné kontrolní činnosti OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 17

4) Příprava VI. sjezdu SH ČMS

- J. Aulický informoval o firmě, která bude zajišťovat stravu na sjezdu. Firma SABE zaslala nabídku předmětů, které by byly předávány všem účastníkům VI. sjezdu SH ČMS. Informoval o materiálu, který je předložen na jednání Program činnosti SH ČMS 2020 – 2025 a bude předložen ke schválení na zítřejším SS OSH. Přednesl také návrh sjezdové známky, díky které by se podařilo sehnat další prostředky na zajištění VI. sjezdu SH ČMS. Vyjmenoval možnosti příspěvků, které jsou nyní v jednání. Dále okomentoval přiložený materiál „Mimořádný členský příspěvek k VI. sjezdu SH ČMS“.

- J. Salivar vznesl připomínky k předloženému návrhu na Mimořádný členský příspěvek k VI. sjezdu SH ČMS.

Na téma Mimořádný členský příspěvek k VI. sjezdu SH ČMS se vedla diskuze.

-R. Dudek vznesl námitku, že by tento příspěvek neměl být povinný. S tímto názorem souhlasí i další členové VV SH ČMS.

- J. Brychcí připomněla svůj návrh zvýšení odvodu čl. příspěvků

- L. Zeman podotkl, že v OSH Žďár nad Sázavou se již dlouho nevybírá 50,-Kč, jelikož by tyto prostředky nestačily na chod OSH.

- J. Slámečka připomněl, že dle domluvy, měla Kancelář SH ČMS zjistit, jestli ještě některá OSH vybírají pouze 50,-Kč.

- V. Hulec informoval, že v jejich OSH se vybírá 70,-Kč od dospělých.

Usnesení č. 108/18-10-2019:                       VV SH ČMS

  1. bere na vědomí Program činnosti SH ČMS 2020 – 2025, PRO 17
  2. schvaluje Zprávy SD SDH a OSH, PRO 17
  3. neschvaluje předloženým návrh Mimořádného členského příspěvku k VI. sjezdu SH ČMS v takové podobě, v jaké byl předložen. PRO 10, PROTI 7

                                                                      

5) Návrh změny Stanov SH ČMS pro VI. sjezd SH ČMS

 

- L. Janeba vyjmenoval změny, které byly po zaslání připomínek provedeny. Informoval také o návrhu zřízení pracovní skupiny složené z členů Vedení SH ČMS, 1 zástupce z každého KSH, JUDr. Čížkové a Mgr. Březinové. Tato pracovní skupina by vyhodnocovala a zapracovávala zaslané připomínky. Dále vyjmenoval zasilatele připomínek, které byly dosud doručeny. Některé obsahovaly námitky, na krátký časový limit projednání změn. Vysvětlil, že materiál je ve stavu návrhu změn a přepracování stanov bude trvat až do jara 2020.

- V. Hulec podotkl, že také zaslal připomínky, ale nebyl jmenován v zasilatelích.

- V. Hulec a J. Majer vznesli dotaz k datové schránce SH ČMS. Dotaz zodpověděl J. Slámečka, J. Aulický a T. Vosyková.

- J. Salivar vznesl připomínku k návrhu změny Stanov SH ČMS.

Na toto téma se rozvinula diskuze.

- L. Janeba přednesl návrh usnesení na zítřejší SS OSH.

Usnesení č. 109/18-10-2019:                       VV SH ČMS schvaluje návrh usnesení na SS OSH, které se koná dne 19. 10. 2019.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 1, ZDRŽEL SE 2

6) Příprava jednání Shromáždění starostů OSH

- jednání bude řídit R. Dudek, předseda návrhové komise bude L. Janeba

- členové návrhové komise:

VV SH ČMS

p. Janeba

Praha

p. Wagner

Středočeský

p. Myslín

Jihočeský

p. Pazdera

Plzeňský

p. Frost

Karlovarský

p. Hubáček

Liberecký

p. Maxa

Královéhradecký

p. Kraus

Pardubický

p. Soural

Vysočina

p. Zeman

Olomoucký

p. Hlavinka

Zlínský

p. Bernátík

Moravskoslezský

p. Kotrc

Ústecký

p. Šach

Jihomoravský

pí. Jandová

- J. Slámečka navrhl vložení bodu č. 5: Převody movitého majetku v rámci SH ČMS. Vyjmenoval materiály k jednání SS OSH.

Usnesení č. 110/18-10-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí přípravu SS OSH a schvaluje změnu programu SS OSH.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

 

- J. Kubeš přednesl body, které bude sdělovat starostům OSH na zítřejším jednání SS OSH. Dále informoval o změně hospodářského výsledku za dobu od minulého jednání Výkonného výboru SH ČMS.

- V. Křivohlávek informoval o jednání Dozorčí rady HVP, a.s.

- J. Slámečka navrhl, aby byli členové SS OSH informováni o situaci s prodejem akcií HVP, a.s., že HVP, a.s. nemůže kupovat vlastní akcie. Akcie HVP, a.s. můžou kupovat pouze akcionáři.

Na téma prodej akcií probíhala diskuze.

 

Usnesení č. 111/18-10-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace od zástupců HVP, a.s.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

7) Převody nemovitého majetku v rámci SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- I. Jirota okomentoval přiložený materiál a vyjmenoval nemovitosti, kterých se týká převod.

Usnesení č. 112/18-10-2019:                       VV SH ČMS schvaluje materiál převody nemovitého majetku v rámci SH ČMS k předložení SS OSH, které se koná dne 19. 10. 2019.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

8) Závěry V. sjezdu a stanovení nosných úkolů vč. harmonogramu jejich zabezpečení pro další období

Materiál byl předložen písemně.

 

- J. Aulický vyjmenoval zveřejněné materiály na webu dh.cz, které se týkají VI. sjezdu.

 

Usnesení č. 113/18-10-2019:            VV SH ČMS bere na vědomí informace o plnění úkolů harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

 

9) Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování

 Materiál byl předložen písemně.

- J. Slámečka vyzval k podání připomínek ke zprávě o konání MČR ve vyprošťování.

- R. Kučera podotkl, že soutěži byla propagačně věnována malá pozornost ze strany SH ČMS. Následně dodal, že chyba byla na straně hl. organizátora (HZS ČR), protože materiály byly zaslány se zpožděním.

Usnesení č. 114/18-10-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace o konání MČR ve vyprošťování.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

10) Návrhy na vyznamenání

- J. Slámečka přednesl žádost KSH Olomouckého kraje o udělení Řádu Sv. Floriána pro p. Miroslava Pišťáka. Dále připomněl, že udělení ocenění Zásluhu o výchovu, musí předcházet udělení Medaile za příkladnou práci. Dva návrhy (OSH Brno-venkov, Praha – východ) toto sice splňují, ale ocenění by bylo schváleno v jednom roce.

- A. Pazdera připomínkoval nedostatečnou charakteristiku návrh na udělení Titulu ZH pro p. Tomáše Migaše z OSH Náchod. 

Usnesení č. 115/18-10-2019:                       VV SH ČMS

  1. schvaluje udělení Řádu sv. Floriány p. Miroslavu Pišťákovi. PRO 17
  2. neschvaluje 2 žádosti o udělení vyznamenání Zásluhy o výchovu z OSH Brno – venkov a OSH Praha – východ. PRO 15, PROTI 1, ZDRŽEL SE 1
  3. ukládá KSH Královehradeckého kraje doplnit charakteristiku u návrhu na udělení Titulu ZH pro p. Tomáše Migaše. PRO 17

  

                                                                      

11) Různé

- J. Slámečka přednesl žádost KSH Jihočeského kraje o změnu člena ÚORM za zemřelého p. Václava Šupitara, bude zastupovat kraj p. Pavla Hronka.

Usnesení č. 116/18-10-2019:                       VV SH ČMS schvaluje změnu člena ÚORM p. Pavla Hronka.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

 

- R. Kučera požádal ředitele ÚHŠ BP o nominaci jejich zástupce do ÚORR. Dále informoval o úbytku zájmu o požární sport a navrhl, aby byla zřízena pracovní skupina z části ÚORHS a ÚORR, která by se touto problematikou do budoucna zabývala. Informoval též o započatých přípravách MČR v TFA 2020, které se bude konat ve Svitavách. Dále přednesl některé důležité body ze zápisu z jednání ÚORR. Požádal také VV SH ČMS o pověření ÚORR o zahájení příprav akce Pyrocar 2021. Podal ještě žádost o schválení přidělení příspěvku na reprezentaci SH ČMS v USA sl. Haně Havlíčkové (SDH Zlatá Olešnice - TFA).

- S. Pumprla informoval členy VV SH ČMS, že ÚORR doporučuje, aby J. Aulický byl vedoucím přípravného výboru akce Pyrocar 2021.

Usnesení č. 117/18-10-2019:                       VV SH ČMS

  1. schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,- Kč pro sl. Hanu Havlíčkovou na reprezentaci SH ČMS v TFA.
  2. schvaluje zahájení příprav VI. ročníku akce Pyrocar 2021 dle doporučení ÚORR.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 17

 

- J. Aulický seznámil přítomné s vypršením platnosti smluv se společností SABE a se žádostí o prodloužení těchto smluv. 1. smlouva se týkala výroby medailí, 2. smlouva se týkala příspěvku na výrobu pohárů.

- R. Dudek požádal o prověření smlouvy Vedením SH ČMS a projednání na dalším jednání Výkonného výboru SH ČMS.

Usnesení č. 118/18-10-2019:                       VV SH ČMS schvaluje, aby Vedení SH ČMS projednalo prodloužení smluv se společností SABE a aby je předložilo na dalším jednání VV SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 15, ZDRŽEL SE 2

 

- J. Pátek sdělil, že byly zaslány pozvánky na udělování Titulu ZH, které se koná 7. – 8. 11. 2019.

- A. Pazdera vznesl dotaz, jestli se bude při příležitosti VI. sjezdu udělovat Záslužný řád českého hasičstva. J. Slámečka odpověděl, že zaslané návrhy budou projednány tak, aby tyto vyznamenání mohla být předána na VI. sjezdu SH ČMS.

- V. Hulec přednesl připomínky k zápisu z minulého jednání VV SH ČMS. Připomínky byly vzaty na vědomí.

- J. Slámečka informoval o pořádaném mezinárodním semináři CTIF, který se koná 25. – 26. 10. 2019.

- J. Slámečka vyzval členy VV SH ČMS, aby vznesli připomínky ke zprávě starosty SH ČMS na zítřejší SS OSH.

12) Závěr jednání

-J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Jan Slámečka              ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Robert Kučera             ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________