ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon,

  1. Brychcí, J. Henc, J. Karger, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, A. Minář,
  2. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla, L. Zeman, J. Zips

Přizváni:          J. Bochňák, J. Aulický, I. Jirota, T. Vosyková, I. Špačková

Omluveni:       V. Hulec, R. Kučera, J. Majer, M. Čížek

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Antonín Maděra

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 119/21-11-2019:            VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

 

- J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

- k usnesení č.: 18/24-1-2019: J. Slámečka připomněl, že starostové KSH mají za úkol zajistit plnění tohoto usnesení do 31. 12. 2019. J. Bidmon sdělil, že OSH Svitavy zaslalo podklady doporučeně poštou, podací lístek dohledají.

- J. Aulický požádal o doplnění Plánu kontrol na rok 2020.

Usnesení č. 120/21-11-2019:            VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.                                                HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka okomentoval přiložený zápis z jednání Vedení SH ČMS ze dne 5. 11. 2019. Dále podal informaci ohledně udělování Záslužného řádu českého hasičstva

Usnesení č. 121/21-11-2019:            VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.                                                HLASOVÁNÍ: PRO 21

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

-J. Bochňák informoval o připravované metodické pomůcce pro užívání účetního programu Pohoda. Dále hovořil o plánované kontrole v ÚHŠ Bílé Poličany. Sdělil, že kontroly v OSH probíhají dle plánu. Informoval také, že KSH Zlínského kraje nebude do VI. sjezdu SH ČMS nominovat nového člena do ÚKRR za zemřelého p. Juráně.

- J. Brychcí apelovala, aby do KRR na všech stupních byli jmenováni členové, kteří mají zkušenosti a znalosti s oblastí hospodaření a chodem sdružení. J. Bochňák s tímto apelem souhlasil.

- L. Janeba navrhl, aby byl vytvořen návodový/metodický materiál pro výběr člena do KRR.

- J. Slámečka s M. Němečkovou navrhli doporučení, aby členové KRR absolvovali každý rok informační seminář ohledně aktuálních dotací a problematiky kontrol v OSH.

Usnesení č. 122/21-11-2019:                       VV SH ČMS

  1. bere na vědomí informace z jednání ÚKRR a průběžné kontrolní činnosti OSH.
  2. Ukládá ekonomickému oddělení Kanceláře SH ČMS zpracování metodického pokynu na užívání účetního programu Pohoda.
  3. Ukládá ÚKRR vytvoření návodového materiálu pro výběr člena do KRR.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

5) Příprava VI. sjezdu SH ČMS

- L. Janeba informoval o změně termínů ukončení připomínkování změn stanov. Dále hovořil o zveřejněných materiálech k VI. sjezdu SH ČMS, které jsou na webu dh.cz.

- J. Slámečka sdělil informace k plánované poradě Vedení SH ČMS se starosty KSH, která se bude konat 16. 12. 2019 v Přibyslavi. Na této poradě by starostové KSH informovali o své činnosti za rok 2019 a plánu na rok 2020 a hovořili by o přípravě VI. sjezdu SH ČMS.

Usnesení č. 123/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí průběžnou přípravu VI. sjezdu SH ČMS.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

6) Hodnocení SS OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuze

Materiál byl přiložen písemně

 

- J. Slámečka kladně zhodnotil průběh celého jednání SS OSH. Hovořil o diskuzním příspěvku pí. Kotrcové ohledně převodu majetku a sdělil, že pí. Čížková připravila odpověď, která bude zaslána Kanceláří SH ČMS. Další diskuzní příspěvek pí. Kotrcové má v řešení ÚORVO. Do návrhu stanov byl přidán rejstřík, aby se umožnilo rychlejší vyhledávání.

- A. Pazdera vznesl návrh, aby bylo provedeno hlasování na VI. sjezdu SH ČMS o změně stanov týkající se práva Shromáždění starostů OSH rozhodovat o změně stanov (viz návrh pí. Kotrcová) v samostatném bodu.

- J. Salivar vznesl dotaz, jestli budou na VI. Sjezdu SH ČMS předloženy i alternativní návrhy Stanov     SH ČMS, pokud by první návrh nebyl schválen.

- Na toto téma probíhala diskuze.

Usnesení č. 124/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí hodnocení SS OSH vč. vyhodnocení diskuzních příspěvků.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

7) Spolupráce s partnery - smlouvy

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka informoval členy VV SH ČMS o jednání s HS media na jednání Vedení SH ČMS dne 5. 11. 2019. Dále předložil návrh společnosti HS media na zakoupení 3350 ks multipack Hasičská11° v hodnotě 500 000,-Kč.

Na toto téma probíhala mezi členy VV SH ČMS diskuze.

Usnesení č. 125/21-11-2019:                       VV SH ČMS neschvaluje nákup 3350 ks multipack Hasičská 11°.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Aulický informoval o setkání s firmou SABE a seznámil přítomné s úpravami návrhů nových smluv s firmou SABE.

- Členové VV SH ČMS upozornili na drobné úpravy ve smlouvách.

 

Usnesení č. 126/21-11-2019:                       VV SH ČMS schvaluje po zapracování připomínek smlouvy s firmou SABE.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Slámečka představil návrh možného nového partnera společnosti Innogy a přednesl jejich záměry. Vedení SH ČMS je požádalo, aby do konce roku 2019 předložili nabídku.

Na toto téma se rozvinula diskuze.

 

Usnesení č. 127/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace o nabídce partnerství s INNOGY.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

8) Návrhy na vyznamenání

- J. Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení.

Usnesení č. 128/21-11-2019:                       VV SH ČMS jednomyslně schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

                                                                      

9) Různé

- J. Karger předložil návrh na vytvoření elektronického informačního systému pro členy SH ČMS. Informační systém bude elektronická příručka, která pomůže řešit povinnosti (aktivity) daných funkcionářů. Dále hovořil o projektu, který společně pořádá ÚHŠ JK a Odborná škola požární ochrany Martin.

- R. Dudek doplnil informace k informačnímu systému pro členy SH ČMS. Popsal, jakým stylem by byl systém zpracovaný.

- J. Salivar vznesl dotaz, jestli program bude vytvářet a spravovat SH ČMS nebo najatá firma. Doporučil, aby byl materiál doplněn o konkrétní finanční částky za pořízení a spravování programu.

Usnesení č. 129/21-11-2019:                       VV SH ČMS schvaluje po zapracování připomínek předložený materiál.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

- J. Orsák a O. Lacina informovali o problémech s přihlášením do programu Evidence SH ČMS a na nepřehlednost webových stránek SH ČMS. K tomuto se vyjádřil J. Aulický.

- J. Brychcí požádala, aby v zápisech ÚOR byla uvedena jmenovitě účast. Dále vznesla dotaz, jestli mají OSH nadále zasílat registrační listy sport. oddílů.

- B. Martínek se vyjádřil ke stížnosti p. Křížka.

- J. Slámečka vysvětlil dění ohledně spolku „Civilní ochrana obyvatel ČR“. Dále informoval o úkolu od Vedení SH ČMS, upravit vnitřní předpis SH ČMS, aby na semináře OO v ÚHŠ BP byli přijímáni pouze členové SH ČMS.

- J. Salivar vznesl dotaz, jestli je p. Křížek členem SH ČMS. Bylo mu odpovězeno, že ano.

Usnesení č. 130/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace o stížnosti zaslané p. Křížkem (COO ČR) a ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS zajistit předání stížnosti ÚKRR.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

- J. Aulický požádal o schválení předloženého návrhu Podpisového řádu SH ČMS.

Usnesení č. 131/21-11-2019:                       VV SH ČMS

  1. schvaluje Podpisový řád SH ČMS
  2. ukládá řediteli Kanceláři SH ČMS zpracovat a předložit starostovi SH ČMS k podpisu plné moci dle odst. 5 Podpisového řádu SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Aulický seznámil přítomné s dopisem, který zaslala sl. Fleišnerová. Ta utrpěla úraz na soutěži při požárním útoku. Odpověď na něj zpracovala Mgr. Jana Březinová s J. Aulickým.

- O. Lacina přiblížil jednání sl. Fleišnerové s pojišťovnou Generali, která řeší likvidaci její pojistné události.

Usnesení č. 132/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace o zaslání dopisu sl. Fleišnerové.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Bidmon vznesl dotaz na kontaktní osobu s kým jednat ohledně pořádání MČR TFA ve Svitavách. Starosta SH ČMS zodpověděl dotaz, že se má obrátit na ÚORR.

- J. Slámečka přednesl žádost HVP, a.s. na snížení nájmu nebytových prostor. Vedení SH ČMS uložilo ekonomickému oddělení Kanceláře SH ČMS, aby do 11. 2. 2020 zpracovalo finanční analýzu.

 

Usnesení č. 133/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informaci o řešení žádosti HVP, a.s. o snížení nájmu.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- M. Němečková představila návrh Etického kodexu člena reprezentace ČR v hasičských sportech.

- J. Salivar upozornil na drobné chyby v předloženém návrhu.

 

Usnesení č. 134/21-11-2019:                       VV SH ČMS schvaluje po zapracování připomínek Etický kodex člena reprezentace ČR v hasičských sportech.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Slámečka informoval o schůzce s p. Goláněm (akcionář HVP, a.s.), na které představil projekt Hasičovo. Cílem tohoto projektu je větší propojištěnost – pojištění, drobné úvěry a hasičské karty s výhodami. Navrhl, aby prezentace projektu Hasičovo byla nejprve přednesena na lednovém jednání Vedení SH ČMS a poté na jednání VV SH ČMS.

- L. Janeba doplnil nesouhlas SH ČMS, že začali komunikovat s našimi pobočnými spolky, bez našeho vědomí.

 

Usnesení č. 135/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informace o postupu řešení projektu Hasičovo.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Slámečka předložil pracovní návrh dohody o spolupráci s hasiči z Rakouska.

 

Usnesení č. 136/21-11-2019:                       VV SH ČMS schvaluje pracovní návrh dohody o spolupráci.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- J. Salivar informoval o jednání SSS ČR a přednesl body, které byly projednávány. Požádal o vysvětlení situace ohledně pojistné smlouvy ČOV.

- M. Němečková odpověděla, že pí. Jalovecká (SSS ČR) tuto situaci prověřuje a sdělí nám zjištěné závěry.

- R. Dudek informoval o novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, konkrétně o § 48, díky kterému hrozilo, že příslušníci HZS ČR nebudou moci zastávat funkce v SH ČMS (i SDH). Z GŘ HZS ČR bylo zasláno vysvětlení, že SH ČMS není bráno jako právnická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, tudíž toto riziko pominulo.

- J. Slámečka informoval, že MS 2020 v Kazachstánu začíná 1. 9. 2020 (to by probíhalo i naše MČR v PS). MČR v PS bude přesunuto o týden dřív tj. 21.- 23. 8. 2020.

Usnesení č. 137/21-11-2019:                       VV SH ČMS bere na vědomí informaci o posunutí termínu MČR v PS na 21. – 23. 8. 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

10) Závěr jednání

-J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Jan Slámečka              ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Antonín Maděra         ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________