KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 23. 1. 2020 v Přibyslavi

Přítomni:        

VV SH ČMS:     J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon,

 1. Brychcí, J. Hulec, J. Henc, J. Karger, R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, A. Minář, J. Majer, B. Martínek, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla, L. Zeman, J. Zips

Přizváni:          J. Bochňák, I. Jirota, T. Vosyková, I. Špačková, J. Kubeš

Omluveni:       J. Aulický

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Antonín Maděra

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

- J. Slámečka navrhl, aby na rok 2020 byli stejní stálí ověřovatelé jako v roce 2019 tj. A. Maděra a J. Brychcí.

Usnesení č. 1/23-1-2020:                  VV SH ČMS souhlasí, aby na rok 2020 byli stálí ověřovatelé A. Maděra a J. Brychcí a současně schvaluje zapisovatelku a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

- k usnesení č.: 3/24-1-2019: J. Slámečka sdělil, že nyní probíhá čtení změn Zákona o státních symbolech ČR, ve druhém čtení ministr vnitra navrhne změnu, aby SH ČMS bylo jednou z výjimek, a mohlo tak užívat státní znak.

Usnesení č. 2/23-1-2020:      VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.                                               HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka okomentoval přiložený zápis z jednání Vedení SH ČMS ze dne 7. 1. 2020.

 

Usnesení č. 3/23-1-2020:      VV SH ČMS bere informace z jednání Vedení SH ČMS na vědomí.                                               HLASOVÁNÍ: PRO 24

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

-J. Bochňák informoval o proběhlých schůzkách ÚKRR a o proběhlé kontrole v ÚHŠ Bílé Poličany. Dále hovořil o vytvořeném doporučení pro volby revizorů a členů kontrolních a revizních rad.

Usnesení č. 4/23-1-2020:                              VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání ÚKRR a průběžné kontrolní činnosti OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 24

5) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2019

Materiál byl přiložen písemně

- J. Bochňák okomentoval materiál Stížnosti a připomínky roku 2019. Vyjmenoval přijaté stížnosti a jejich řešení.

- L. Janeba vznesl dotaz, jestli je zpracovaný přehled provedených kontrol v krajích a okresech, aby tam kde funkcionáři nebudou dále kandidovat, byla řádně provedena kontrola.

Usnesení č. 5/23-1-2020:                              VV SH ČMS

 1. bere na vědomí stížnosti a náměty a souhrnnou zprávu za rok 2019 HLASOVÁNÍ: PRO 24
 2. ukládá těm OSH a KSH, které neprovedly kontrolu, aby tak učinily do 31. 5. 2020. HLASOVÁNÍ: PRO 24

6) Ples SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka přednesl žádost OSH Plzeň – jih o pořádání plesu SH ČMS v roce 2021.

Usnesení č. 6/23-1-2020:                              VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace o přípravě plesu SH ČMS v roce 2020. HLASOVÁNÍ: PRO 24
 2. schvaluje konání plesu v roce 2021 v OSH Plzeň – jih. HLASOVÁNÍ: PRO 23, ZDRŽEL SE 1

 

7) Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2019 a záměry na rok 2020

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka okomentoval přiložený materiál Zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2019 a záměry na rok 2020. Informoval o plánovaném setkání se zástupci dobrovolných hasičů z Rakouska.

Usnesení č. 7/23-1-2020:                              VV SH ČMS schvaluje zprávu o zahraniční spolupráci v roce 2019 a schvaluje záměry na rok 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

8) Projednání úkolů organizační sjezdové komise do SS OSH, návrh programu sjezdu, určení sjezdových komisí, 1. návrhy textů jednacího a volebního řádu sjezdu

- L. Janeba přednesl návrh Programu jednání VI. Sjezdu SH ČMS a vyjmenoval jeho body.

- J. Salivar vznesl návrh, aby možnost osobního představení měli i kandidáti na náměstka starosty SH ČMS a vznesl také dotaz, proč je v programu dvakrát uveden bod Změna Stanov SH ČMS.

- L. Janeba vysvětlil, že v prvním bodě se jedná o změnu Stanov navrženou na SS starostkou OSH Prachatice, tj. úprava článku 37 odst. 5 a) Stanov, aby OSH mělo oprávnění schválit změnu Stanov.

V druhém bodě se jedná o schválení „nových“ stanov, kde jsou komplexní úpravy.

Dále uvedl, že nezařazení osobních projevů kandidátů na náměstka starosty SH ČMS, je v návrhu uvedeno pouze z časových důvodů.

Mezi členy VV SH ČMS se rozvinula diskuze.

- O. Lacina vznesl dotaz, jestli byly zaslány připomínky na změnu Stanov SH ČMS. L. Janeba sdělil, že bylo obdržena pouze jedna připomínka.

Usnesení č. 8/23-1-2020:                              VV SH ČMS

 1. schvaluje k předložení SS OSH proceduru hlasování o změně Stanov SH ČMS (rozdělení do dvou bodů). HLASOVÁNÍ:PRO 23, PROTI 1
 2. hlasoval o 2 variantách představení nominačních projevů kandidátů na náměstka starosty SH ČMS: 1) samostatné představování kandidátů – PRO 9, 2) představení kandidátů řídícím sjezdu – PRO 10. Ani jedna varianta nedostala nadpoloviční většinu hlasů, tudíž je hlasování bráno pouze jako orientační.

                                                                      

- L. Janeba představil návrh Jednacího řádu VI. sjezdu SH ČMS

- A. Maděra vznesl dotaz, jestli může MSH Praha vybrat, kam delegáta do komise umístí. Dále navrhl, aby v bodě č. 5 byl posunut termín předkládání připomínek ke sjezdovým materiálům do 10:30.

- L. Janeba zodpověděl dotaz A. Maděry, že MSH Praha bude mít možnost výběru komisí.

Po krátké rozpravě byl návrh p. Maděry přijat.

Usnesení č. 9/23-1-2020:                              VV SH ČMS schvaluje návrh Jednacího řádu VI. sjezdu SH ČMS k předložení SS OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 24

- L. Janeba okomentoval návrh Volebního řádu VI. sjezdu SH ČMS.

- A. Pazdera navrhl, aby volba členů VV SH ČMS a ÚKRR byla tajná.

Na toto téma probíhala diskuze.

- J. Brychcí vznesla dotaz, jestli by neměl být navýšen počet náměstků starosty SH ČMS na 6. K tomuto návrhu se přiklonil R. Kučera.

- J. Salivar se také přiklonil k navýšení počtů náměstků starosty SH ČMS. 6-tý náměstek by měl na starosti ekonomiku. Podotkl, jestli by nemohli kandidáti na starostu SH ČMS kandidovat též na náměstka.  Dále měl technické připomínky k návrhu Volebního řádu VI. sjezdu SH ČMS.

Mezi členy VV SH ČMS se na toto téma rozvinula diskuze.

- L. Janeba vyjádřil názor, že počet náměstků je dostatečný. Dále konstatoval, že náměstek pro ekonomiku se v minulosti neosvědčil a popřípadě by měl mít odpovídající ekonomické vzdělání.

Usnesení č. 10/23-1-2020:                            VV SH ČMS

 1. hlasoval o 2 variantách Volebního řádu VI. sjezdu SH ČMS: 1) 5 náměstků starosty SH ČMS – PRO 9, 2) 6 náměstků starosty SH ČMS – PRO 12. Ani jedna varianta nedostala nadpoloviční většinu hlasů, tudíž je hlasování bráno pouze jako orientační.
 2. hlasoval o 2 variantách Volebního řádu VI. sjezdu SH ČMS: 1) neúspěšný kandidát na starostu SH ČMS může kandidovat na náměstka starosty SH ČMS – PRO – 11, 2) neúspěšný kandidát na starostu SH ČMS nemůže kandidovat na náměstka starosty SH ČMS – PRO – 11. Ani jedna varianta nedostala nadpoloviční většinu hlasů, tudíž je hlasování bráno pouze jako orientační.

- L. Janeba vyjmenoval VIP hosty, kteří budou pozváni na sjezd. Dále hovořil o připraveném materiálu, ve kterém jsou uvedeny návrhy na vyznamenání starostům OSH/KSH.

- J. Slámečka požádal, aby starostové KSH nahlásili termín a místa Shromáždění delegátů SDH a Shromáždění delegátů OSH do 18. 2. 2020.

Usnesení č. 11/23-1-2020:                            VV SH ČMS ukládá starostům KSH, aby nahlásili termín a místa Shromáždění delegátů SDH a Shromáždění delegátů OSH do 18. 2. 2020.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 24

9) Návrhy na vyznamenání

- J. Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení.

- J. Salivar vznesl připomínku k udělení vyznamenání pro M. Frosta a J. Černého.

Na toto téma se rozvinula diskuze.

- J. Brychcí požádala, aby byl do návrhů na vyznamenání přidán starosta OSH Liberec p. Maxa (ČU SH ČMS).

 

Usnesení č. 12/23-1-2020:                            VV SH ČMS

 1. neschvaluje návrh na vyznamenání pro J. Černého. HLASOVÁNÍ: PRO 13, PROTI 1, ZDRŽEL SE 11
 2. neschvaluje návrh na vyznamenání pro M. Frosta. HLASOVÁNÍ: PRO 19, ZDRŽEL SE 5
 3. schvaluje návrhy na vyznamenání dle předloženého materiálu, kromě J. Černého a M. Frosta. HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

- L. Zeman vznesl připomínku ke 3 výjimkám v přiložených návrzích na vyznamenání (p. Pokorný, p. Klemša, p. Čížkovský)

- J. Bidmon informoval, že na žádosti o vyznamenání u p. Klemši je důvod udělení výjimky uveden.

- J. Slámečka navrhl výjimku na udělení vyznamenání pro p. Jeníka (OSH Nymburk).

Dále připomněl, aby výjimky byly označeny dle Statutu vyznamenání.

Usnesení č. 13/23-1-2020:                VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 23, ZDRŽEL SE 1

                                                                      

10) Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.

- J. Kubeš seznámil přítomné s hospodářskými výsledky HVP, a.s. v roce 2019. Informoval o schůzce s p. Goláněm, který představil projekt Hasičovo.  Dále hovořil, že dle zákona musí všichni obchodní zástupci a většina zaměstnanců pojišťovny projít do 30. 11. 2020 testy na odbornou způsobilost v pojišťovnictví.

- J. Brychcí vznesla dotaz, jestli po auditu bude vznesen požadavek na navýšení kapitálu.

- J. Kubeš odpověděl, že požadavek na zvýšení kapitálu je daný zákonem.

- B. Martínek vznesl dotaz, jestli byl již uzavřen dodatek pojistné smlouvy mezi HVP, a.s. a SH ČMS, kvůli uplatnění pojištění sportovců z pojistky ČOV.

- J. Slámečka odpověděl, že ano, a že veškeré informace o změně pojištění jsou uvedeny na www.dh.cz.

Dále informoval o řešení žádosti HVP, a.s. o snížení nájmu, která je nyní v řešení ekonomického oddělení Kanceláře SH ČMS. Bude projednání dne 19. 3. 2020.

Dále informoval o zaslaném dopisu od DR HVP, a.s., ve kterém je žádost o sdělení záměrů SH ČMS vůči HVP, a.s. Přednesl návrh odpovědi pro DR HVP, a.s.

 

Usnesení č. 14/23-1-2020:                           VV SH ČMS schvaluje odpověď, která bude zaslána DR HVP, a.s.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

Usnesení č. 15/23-1-2020:                           VV SH ČMS bere na vědomí informace o hospodářských výsledcích HVP, a.s.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

11) Různé

- J. Slámečka přednesl prezentaci p. Goláně o projektu Hasičovo. Sdělil, že Vedení SH ČMS navrhuje, aby Memorandum bylo podepsáno až po VI. sjezdu novým VV SH ČMS.

Na toto téma se vedla mezi členy VV SH ČMS diskuze.

Usnesení č. 16/23-1-2020:                           VV SH ČMS

 1. bere na vědomí prezentaci projektu Hasičovo. HLASOVÁNÍ: PRO 24
 2. nebude přijímat strategická rozhodnutí do VI. sjezdu SH ČMS – podepsání memoranda Hasičovo HLASOVÁNÍ: PRO 24
 3. ukládá Kanceláři SH ČMS informovat OSH o existenci projektu Hasičovo, dále informovat o tom, že nebylo podepsáno memorandum o spolupráci. HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

- J. Slámečka seznámil členy VV SH ČMS s výsledky jednání se společností HS media, a.s. Dodatek smlouvy bude bodem jednání až po finančním vyrovnání roku 2019 ze strany HS media dle smlouvy. Předložil návrh finančního vyrovnání, které zaslalo HS media. Sdělil členům VV SH ČMS stanovisko Vedení SH ČMS k finančnímu vypořádání ze strany HS media. Vedení SH ČMS jednalo o třech variantách 1) přijmout řešení HS media (cca ½ nároku SH ČMS ze smlouvy), 2) finanční vypořádání v plné výši, dle podepsané smlouvy, 3) kompromisní řešení – finanční vypořádání v plné výši, ze kterého by bylo odečteno plnění pro nižší články SH ČMS.

Na toto téma se rozvinula diskuze.

- O. Lacina vznesl námět, jestli by jiná agentura nebyla spolehlivější.

- M. Němečková požádala, aby HS media uvedlo rozklad výdajů, které dle jejich zaslané finanční bilance byly poukázány do nižších článků SH ČMS.

 

Usnesení č. 17/23-1-2020:                           VV SH ČMS

 1. odročuje projednávání úpravy smlouvy až do vyřízení finančního vypořádání za rok 2019 ze strany HS media.

HLASOVÁNÍ: PRO 24

 1. nesouhlasí s návrhem finančního vypořádání od společnosti HS media. HLASOVÁNÍ: PRO 24
 2. hlasoval o 2. a 3. variantě řešení finančního vypořádání ze strany HS media: 2. varianta řešení, tj. finanční vypořádání v plné výši, dle podepsané smlouvy – PRO 13, nebo 3. varianta řešení, tj. kompromisní řešení – PRO 9. VV SH ČMS odsouhlasil 2. variantu řešení finančního vypořádání ze strany HS media, tj. finanční vypořádání v plné výši, dle podepsané smlouvy.

                                                          

 

- J. Slámečka informoval o schůzce s D. Rybou, F. Zadinou, T. Lefnerem a M. Němečkovou o ustanovení reprezentace na MS v PS v Kazachstánu a spolupráci v oblasti hasičského sportu v roce 2020.

Hovořil také o schůzce s D. Miklósem, na které byla řešena problematika seminářů ochrany obyvatelstva v ÚHŠ Bílé Poličany.

Dále hovořil o jednání ČNV CTIF, kde byl zhodnocen rok 2019. Sdělil, že byl pověřen hlasováním na Shromáždění delegátů CTIF v Hannoveru. Hovořil také o pověření ČNV CTIF pro SH ČMS na uspořádání kvalifikace na 23. Mezinárodní soutěž MH CTIF, která se bude konat na podzim tohoto roku. Dále sdělil, že ČNV CTIF potvrdil účast stříbrného družstva dívek z mezinárodní soutěže v Martigny na další mezinárodní soutěži v roce 2021 a stanovil počet kvalifikačních míst pro družstva mladých hasičů na 2 – 1. a 2. místo v celkovém pořadí z kvalifikačního závodu bez rozlišení kategorií. ČNV CTIF pověřil SH ČMS uspořádání kvalifikace pro soutěž dospělých v disciplínách CTIF, stanovil kvalifikační limit = dosažení min. počtu bodů v průběhu soutěží 2020 (limit určí ÚORHS), plus divoké karty, které jsou v kompetenci ČNV CTIF.  

Sdělil, že proběhlo jednání s generálním ředitelem HZS ČR ohledně aktivit Komory velitelů JSDH. Dne 20. 2. 2020 proběhne setkání vrchními představiteli GŘ HZS ČR, MHJ, ČHJ a SH ČMS.

Dne 17. 1. 2020 proběhla také schůzka s ministrem vnitra, na které bylo požádáno o zapůjčení vojenského letadla na MS v PS 2020 a byly také řešeny neinvestiční dotace pro SH ČMS na rok 2020.

- B. Martínek přednesl návrh změny Metodického pokynu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva a podmínek k získání odznaků odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Usnesení č. 18/23-1-2020:                            VV SH ČMS schvaluje změny Metodického pokynu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany. obyvatelstva a podmínek k získání odznaků odbornosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

- J. Henc předložil ke schválení návrh Vzorových propozic požárního sportu a plán činnosti ÚORHS na rok 2020.

- A. Pazdera podotkl, že stále nejsou vytvořeny směrnice hasičských soutěží. Dále měl připomínky ke vzorovým propozicím.

Usnesení č. 19/23-1-2020:                           VV SH ČMS schvaluje po zapracování připomínek Vzorové propozice PS.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

- J. Slámečka informoval o stavu žaloby p. Martina Chrobáka (OSH Vsetín), který byl zraněn při soutěži. SDH Růžďka a SDH Jasenka, plánují vyhlášení veřejné sbírky.

 

Usnesení č. 20/23-1-2020:                           VV SH ČMS nesouhlasí s případným vyhlášením sbírky ze strany SH ČMS pro p. Martina Chrobáka.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

- R. Kučera se vyjádřil k žádosti Jana Sourala o stanovisko VV SH ČMS ohledně účasti žen v soutěži MČR v TFA. Dále sdělil, že o neúčasti žen v soutěži MČR v TFA rozhodl VV SH ČMS dne 19. 9. 2019.

- J. Bidmon upozornil, že na jednání VV SH ČMS se řešila pouze povolená zátěž žen v těchto soutěžích.

- M. Němečková upozornila, že na jednání VV SH ČMS dne 18. 10. 2019 byl schválen příspěvek na reprezentaci SH ČMS v TFA pro H. Havlíčkovou na mezinárodních soutěžích, což si protiřečí s návrhem ÚORV

V diskusi bylo konstatováno, že na žádném jednání VV SH ČMS, ale nebylo schváleno stanovisko o neúčasti žen v soutěžích TFA.

- J. Brychcí vyjádřila podporu tomu, aby ženy mohly soutěžit na MČR v TFA.

 

Usnesení č. 21/23-1-2020:                           VV SH ČMS schvaluje reprezentaci žen v soutěžích TFA.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 22, ZDRŽEL SE 2

 

- J. Slámečka okomentoval materiál Plán oprav a investic na rok 2020.

 

Usnesení č. 22/23-1-2020:                           VV SH ČMS schvaluje plán oprav a investic SH ČMS na rok 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

- I. Jirota přednesl návrh paušálů na cestovné pro členy VV SH ČMS a ÚKRR na ½ roku 2020. Dále požádal o schválení měsíčních stálých provozních záloh Kanceláře SH ČMS na rok 2020. Dále okomentoval materiál od firmy Remax.

 

Usnesení č. 23/23-1-2020:                           VV SH ČMS schvaluje paušály pro členy VV SH ČMS a ÚKRR a stálé provozní zálohy Kanceláře SH ČMS na rok 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

 

- J. Salivar sdělil, že materiál od firmy Remax neodpovídá jeho dotazu „proč pronajímáme byty za tak nízkou cenu“.

- J. Slámečka informoval o stavu bytů v HD a k tomu odpovídajících nájmech.

- J. Slámečka informoval, že generální ředitel HZS ČR navrhuje SH ČMS na Zlatý záchranářský kříž.

- M. Němečková informovala o plánovaném vyhlášení kurzu Zdravotník zotavovacích akcí, který je vyhlášen jednou za dva roky. Jelikož SH ČMS nemá na tuto záležitost akreditaci, je vyhlášen ve spolupráci se spolkem Progress rescue. Účastnický poplatek je 3.000,-Kč, jelikož se jedná o nákladný kurz a dotační podporu lze čerpat pouze v omezené výši. Dále informovala o zpracovaném přehledu míst konání MČR Plamen a MČR dorostu od roku 1998 do 2019. Požádala starosty KSH o návrhy konání MČR Plamen, dorost do 2025 s ohledem na zveřejněný přehled.

Informovala také, že MŠMT zveřejnilo v lednu 2020 národního rejstříku sportovců. Na webu www.dh.cz je k dispozici zestručnělý návod, jak sportovce registrovat. Registraci musí provádět výhradně SDH pod svým IČO. Za největší komplikaci považuje povinnost vkládat rodná čísla, jelikož centrální evidence SH ČMS není nastavena na generování tohoto údaje do excel tabulky, a vyhledávání prostřednictvím jednotlivých členů je velmi zdlouhavé a přinese zbytečnou administrativní zátěž zejména našim OSH. Požádala o nápravu v evidenci SH ČMS.

- J. Salivar upozornil, že pokud SDH nevloží sportovce do rejstříku, nebude mít nárok na státní dotaci Můj klub a u dospělých sportovců na čerpání pojištění z pojistky ČOV.

 

Usnesení č. 24/23-1-2020:                           VV SH ČMS bere na vědomí informace o nutné registraci v národním rejstříku sportovců a úpravě centrální evidence SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 24

12) Závěr jednání

-J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Jan Slámečka              ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Antonín Maděra         ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________