KE STAŽENÍ

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 5. dubna 2018 v Praze, Římská 45

Přítomni:  dle prezenční listiny

Omluveni:  dle prezenční listiny

Hosté: z MV GŘ HZS ČR – plk. Mgr. Radek Kislinger a kpt. Mgr. Jana Kemrová

Bratr Majer provedl zahájení dnešního jednání a přivítal přítomné hosty. Dále sdělil přítomným důvody změny termínu plánovaného jednání.

Určení a schválení zapisovatele jednání: Mojmír Dostál

Určení a schválení ověřovatelů zápisu: Jaroslav Vrba a Aleš Janda

Projednání a schválení programu dnešního jednání – navržený program byl schválen

Bod č. 1 stálé body jednání

Kontrola zápisu z října 2017:

 • příprava semináře pro vedoucí odborných rad přeložen na podzim 2018
 • aktualizace zkušebních otázek pro odbornost preventista III. a II. st. úkol stále trvá

Bod č. 2 - návrhy na změny a doplňky propozic soutěže POODM pro další ročníky

 • kromě kategorie digitální technologie, mají všechny ostatní kategorie vždy volná témata pro jejich soutěžní práce. Pro kategorie DT1 a DT2 se vždy určí téma daných prací. Témata se budou moci opakovat asi v pětiletých cyklech. Na příští květnové jednání si máme připravit návrh témat pro kategorii DT1 a DT2 pro příští rok.

Bod č. 3 - změna názvu kategorie K1 a K2 v soutěži POODM

 • změna názvu daných kategorií se provádí z důvodu školského zákona č. 561/2004 Sb., pro školy a školská zařízení dle § č. 16, aby toto značení bylo v souladu s daným zákonem. Kategorie K1 a K2 bude mít určení - pro děti a mládež praktických a speciálních škol.

Bod č. 4 - vypracování nových otázek pro testovací program pro zkoušky odbornosti SH ČMS preventista III. a II. stupně, stav zpracování

 • v minulém zápise bylo zapsáno, že paní Ing. Kalvarová do konce roku 2018 dopracuje a zaktualizuje testové otázky pro získání odbornosti. Ing. Kalvarová na daných otázkách pracuje dle možnosti. V současné době má dané otázky, které se musí upravit, vytříděné. Paní Ing. Kalvarová slíbila, že v květnu nám přednese potřebné změny a vše se pokusí stihnout do září letošního roku. Aby, na podzim, mohly probíhat zkoušky preventista už podle nových otázek.

Bod č. 5 – součinnost s HZS ČR při provádění PVČ, metody a provádění PVČ, aktuální témata v současném období, materiály a zdroje témat – prezentace příslušníků MV GŘ HZS ČR – plk. Mgr. Radek Kislinger a kpt. Mgr. Jana Kemrová

 • bratr Majer nám přečetl důvody pro návrh nového zákona o PO
 • hosté z MV GŘ HZS ČR nám přednesli prezentaci o přípravě nového zákona o PO a dané prevenci v něm. Dále pro nás měli připravené další prezentace. Například: rozbory požárů, důvody vzniku požárů, věkové kategorie usmrcených při požárech, sociální postavení při požárech a jiné. Domácnosti jsou nejpalčivější problém při požárech. Nutno více působit na děti, aby získané znalosti mohli aplikovat doma. Máme se pokusit více propagovat stránky ministerstva vnitra mvcr.cz/ a stránky HZS ČR www.hzscr.cz/, kde se mohou lidé více dozvědět k dané prevenci proti požárům. Byly nám předány dané prezentace a bratr Majer je přepošle všem členů rady prevence.

Bod č. 6 – reedice publikace „Hasič a komíny“, vydání přepracované publikace po zrušení NV 91/2008 Sb. a nabytí účinnosti novely vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci

 • dané publikace je vytištěno asi 1000 kusů výtisků. Krajská sdružení dostanou potřebný počet publikací zdarma, aby je mohly po jednom kuse předat i na okresní sdružení.

Bod č. 7 – potřeba vydání nových učebních textů pro přípravu členů SH ČMS k získání odbornosti Preventista III. a II. stupně.

 • daný bod jsme projednali diskusí a shodli jsme se na tom, že v současné době nemá cenu vytvářet dané učební texty. Nové učební texty se vytvoří až po platnosti nového zákona o PO.

Bod č. 8 – různé

 • bratr Janda nás informoval o tom, že při likvidaci jednoho archivu našel různé hasičské publikace od roku 1899 až do roku 1947. Dané příručky naskenoval a slíbil, že nám je pošle.
 • pan Morávek nás informoval o programu při oslavách 150. výročí založení cechu kominíků ČR.
 • příští jednání rady se uskuteční 24. 5. 2018, kde hlavním úkolem bude vyhodnocení republikového kola soutěže POODM 2018.

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Janda

Zápis ověřil dne: podpis ověřovatele:  Jaroslav Vrba

Zápis ověřil dne: podpis ověřovatele:   Aleš Janda

Zápis z jednání UORP dne 19. 10. 2017

Přítomni: dle seznamu

Omluveni: dle seznamu

Hosté: z GR HZSČR – plk. Mgr. Radek Kislinger, kpt. Mgr. Jana Kemrová

Zahájení jednání a přivítání hostů p. J. Majer.

Určení a schválení zapisovatele jednání: Aleš Janda

Určení a schválení ověřovatelů zápisu: Jaroslav Vrba a Antonín Teplý

Projednání a schválení programu jednání.

Bod č. 1 stálé body jednání

Kontrola zápisu z března 2017:

 1. Příprava semináře pro vedoucí odborných rad přeložen na jaro 2018
 2. Sestavení letáku pro preventisty - P. Nejtek, úkol stále trvá.
 3. Aktualizace zkušebních otázek pro odbornost preventista III. a II. st. úkol stále trvá.

Bod č. 2 – Vyhodnocení průběhu soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže za rok 2017

 1. Publikovat fotografie ze slavnostního republikového vyhodnocení
 2. Na www stránky dát včas nové propozice (poslední týden v srpnu)
 3. Návrh na změnu v literární části – první kategorie až od 6. třídy (březen 2018)
 4. Návrh na zadání jednotného tématu pro celou soutěž
 5. Návrh, aby byly diplomy v elektronické podobě, aby si je mohlo každé OSH tisknout samo (existuje mustr v programu MS Excel, kde se dá dopisovat jak jméno, tak pořadí)

Bod č. 3 Vypracování nových otázek pro testovací program pro zkoušky odborností preventista III. A II. stupně.

Paní Kalvarová do konce roku 2018 dopracuje a zaktualizuje testové otázky pro získání odbornosti. 

Bod č. 4 Součinnost s HZS ČR při provádění PVČ, metody a způsob provádění PVČ

            Představení hostů:

plk. Mgr. Radek Kislinger, ved. odd. zjišťování příčin požárů  

kpt. Mgr. Jana Kemrová, koordinátor PVČ GŘ HZS ČR

HZS ČR je jediný koordinátor PVČ, HZS vytváří informační metodický portál, kde se budou všechny materiály koordinovat.

Představení prezentace:

 1. Statistika požárů a MÚ
 2. Systém PVČ u HZS ČR (aktivace skupin PVČ na jednotlivých krajích)
 3. HZS ČR vydává publikace „Závažné požáry“
 4. Tabulka aktivace skupin PVČ (pouze na intranetu HZS ČR)
 5. Stránky facebooku: Neřešíš uhoříš.
 6. Informace o práci ZPP na požářišti.
 7. Odpovědnost za činnost – jednání osob na místě požáru ve vztahu k ZPP
  (zjišťování příčin požáru).
 8. Práce na požářišti (JSDH – používání dýchací techniky a OOP). Neničení stop předčasným vynášením věcí z požářiště. Koordinovat tuto činnost se souhlasem VZ a ZPP. Používání DP, i když již nehoří stále se uvolňují jedovaté látky z požářiště. Po zásahu dekontaminovat zasažené zásahové oblečené (vyprat) nepožívat kontaminované oblečení. Dbát na ochranu zdraví.
 9. Letáček: Co dělat po požáru
 10. Databáze videí z požárů
 11. HZS ČR zpřístupní kazojistiku k vybraným požárům.
 12. HZS dodá 100 ks publikace „Vybrané požáry“ pro rady prevence
 13. Diskuze k prezentované prezentaci.

Bod č. 5 – Reeditace publikace „Hasič a komíny“

Publikace není již aktuální, došlo ke změně zákona o požární ochraně (zákon č. 350/2015 Sb. část třetí čištění, kontrola a revize spalinové cesty) a byla vydána nová vyhláška NV 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Ve spolupráci s J. Nitrou, se Společenstvím kominíků ČR a GŘ HZS ČR dojde k její aktualizaci. V roce 2018 bude vytištěno 1000 ks. Prodávat se bude za 50 Kč kus.

Vedoucí rady oficiálně požádá o uvolnění finančních prostředků na tisk příručky.

Bod č. 6 Potřeba vydání nových učebních textů pro přípravu členů SH ČMS k získání odbornosti Preventista III. a II. stupně.

Po aktualizaci, nebudou již učebnice tištěny, budou pouze v elektronické podobě na internetových stránkách dh.cz

Různé:

 1. Proběhla debata o spolupráci s GŘ HZS ČR, bytové domy, únikové cesty.
 2. Majer navrhl, že spolu se starostou SHČMS vyjednají spolupráci s GŘ HZS.
 3. Na www stránkách OSH Liberec je možno si sáhnou prezentaci ke komínům.
 4. Morávek informoval o připravovaných oslavách založení cechu kominíků ČR

V Praze dne 19.10.2017                                                       

Zápis zapsal: A. Janda v.r.

                                                                                                

Ověřovatelé zápisu:   Jaroslav Vrba v.r.

Antonín Teplý v.r.

                                     

                                                                      

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 15. listopadu 2016 v Praze, Římská 45

Přítomni:  dle prezenční listiny, hosté:  Jan Slámečka, Ing. Jan Aulický

Program:

 1. Stálé body jednání, zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
 2. Vyhodnocení průběhu soutěže POOD v roce 2016, návrhy na změny a doplňky propozic pro další ročníky
 3. Vyhodnocení dosavadních zkušeností s testovacím programem pro zkoušky odborností preventista III. a II. stupně, návrhy na změny a doplnění
 4. Zhodnocení poslední zaslané verze loga soutěže POOD, návrhy na změny, doplnění a variace
 5. Různé, aktuality
 6. Závěr

K bodu 1:

Program dnešního jednání byl schválen.

Vedoucí ÚORP zahájil dnešní jednání, přivítal přítomné a hosty. Přítomným sdělil důvody pro změnu termínu dnešního jednání. Zapisovatelem dnešního jednání byl zvolen br. Dostál, ověřovatelé zápisu jsou: br. Vrba a br. Janda.

Br. Aulický mám podal informace ze shromáždění starostů okresů v Přibyslavi. Bylo provedeno přečíslování v členské základně a budou se vydávat nové průkazy, papírové nebo plastové provedení. Členové se budou moci rozhodnout, jaký průkaz budou chtít. Plastový se bude vydávat pouze centrálně z ústředí, papírový na okresech. Dále přítomné informoval o dodatku k ústrojnému řádu.

K bodu 2:

Br. Majer nám podal informace k hodnocení soutěže POOD pro rok 2016/2017. Striktně dbát na rozměry výkresů, max. velikost A 3 a technika provedení pouze 2D. V digitální soutěži dbát na zadání tématu. Nesplnění těchto základních požadavků znamená vyřazení ze soutěže. Umělecké školy jsou rozděleny na dvě kategorie. Členové rad prevence by se měli podílet na propagaci dané soutěže. Na okresech, okrscích a ve sborech. Členové prevence by se měli pokusit oslovit školy, učitele a několikrát jim to připomenou. Možná by se měl vyhotovit propagační leták a ten rozdávat do škol. Konkrétní téma se vyhlašuje pouze pro práce v digitálních technologiích. Odměňování vítězů jednotlivých kategoriích v Republikovém kole soutěže POOD se uskuteční 9.června v Litoměřicích v hotelu „Koliba“.

K bodu 3:

Program na vygenerování zkušebních testů pro zkoušky odbornosti preventista je dobrý. Ve většině okresů s ním nejsou problémy při jeho používání. Tam kde jsou problémy je potřeba program stáhnout na pevný disk a v nastavení počítačů povolit používat makra, nebo zajistit novější techniku.

Připomínky k danému programu jsou tyto:

-          na vyhodnocovací tabulce se pokusit doplnit k nápisu „TEST“ ještě P III nebo P II, pro danou vygenerovanou odbornost.

-          možnost propojení údajů z okna nastavení uživatele do okna „osvědčení“, nebo přidat stránku „osvědčení úprava“, aby se daly všechny údaje vypsat na PC.

K bodu 4:

Ke zhodnocení návrhu loga pro soutěž POOD a návrhy na úpravu pro danou soutěž se členové rady usnesli následovně. S posledním výtvarným návrhem loga pro danou soutěž souhlasíme. Dále upravujeme název soutěže „ Požární ochrana očima dětí a mládeže“, zkratka „POODM“. Písmo kolem loga bude stylem „Comic sans“. Barva loga bude každý rok jiná a bude stejná s barvou pro daný rok, kterou bude používat SH ČMS. Logo se použije už na diplomy v roce 2017. Všechny připomínky si poznačila přítomná navrhovatelka loga Jaroslava Čečrdlová. Propozice pro soutěž POODM vydávat vždy až od 1. 10. daného roku.

K bodu 5:

-          k dotazu, zda se mladí hasiči učí už podle aktuálních dokumentů pro prevenci odpověděl br. Aulický, že ano. Byly vydány nové směrnice pro mladé hasiče.

-          pro správnou činnost okresních ORP by měla ÚORP vyhotovit metodický pokyn pro činnost preventistů v okrese, okrscích a sborech.

-          pokusit dělat preventivně výchovnou činnost ve sborech a v obcích. Informovat přítomné o změnách v zákonech a vyhláškách.

-          začít spolupracovat s radou ochrany obyvatelstva.

-          vyhotovit nějaký propagační materiál pro propagaci prevence. Dodat br. Aulickému podklady pro vytištění malého leporela. Podklady dodá br. Tlach a br. Janda, nejpozději do konce února 2017. Pardubický kraj je nejdále v této propagaci prevence. Bude provádět školení prevence pro seniory i občany.

-          kontrola účinnosti kotlů nespadá pod hasiče, bude provádět ČIŽP.

-          pokusit se uskutečnit dvoudenní školení pro vedoucí preventisty (rady prevence) krajů a okresů v Přibyslavi

-          br. Janda z Pardubické KORP dal všem členům ÚORP k dispozici PŘÍRUČKU PRO SENIORY. Pro jejich kraj bude 2.výdání k dispozici do poloviny prosince. Nabídl ostatním možnost získat od nich Příručku pro seniory.

-          Také doporučil spolupráci s institucí Prevence pro všechny na vytisknutí záložek.

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Janda

Zápis ověřil dne: _17.11.2016             podpis ověřovatele:  Jaroslav Vrba

Zápis ověřil dne: _22.11.2016             podpis ověřovatele:   Aleš Janda

 

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 16. března 2017 na SH ČMS v Praze

Přítomní: dle Prezenční listiny

Omluveni: Slámečka, Dostál, Krtek, Teplý, Morávek, Lánská

Nepřítomni:

Zahájení p. Majer

Zapisovatel: A Janda

Ověřovatelé zápisu: J. Vrba, M. Strnadel

Doplnění programu: pro radu mládeže: provést aktualizaci příručky plnění odborností. V sekci preventista.

Bod 1 Připomínky k POOD: dotaz OORP proč pouze 1 práce. Práce, která nesplňuje zadaná kritéria je automaticky vyloučena ze soutěže. Žádné zvláštní ceny se neudělují. KORP zodpovídají, že do Republikového kola pošlou dle jejich hodnocení jednu nejlepší práci.

KORP zodpovídají, že do republikového kola se nedostanou práce, které nesplňují kritéria zadání.

Vyhodnocení republikového kola 18. května dle plánu práce (případná změna bude včas oznámena)

p. Majer  ve spolupráci s Janem Aulickým zajistí PC na vyhodnocení prací vypracovaných DT. Kancelář zajistí odborníka pro kategorii výtvarnou a literární (ZUŠ a ZŠ). Je potřeba co největší účasti členů ÚORP na vyhodnocení.

Slavnostní vyhodnocení republikového kola se uskuteční 9. června 2017 na hasičských slavnostech v Litoměřicích. Hotel Koliba.

Bod 2. Spolupráce s Prevencí pro všechny o. s.  - Mgr. Pavel Nejtek

Nabídka na vytvoření materiálů PVČ:

Provedena analýza ze statistiky požárů, vyhodnocení 500 dotazníku mezi členy SDH.

Vytvoření letáku(skládačka) na velikost A4,po případně A4 + 1. Téma: čísla tísňového volání, komíny, hlásiče požárů a detektory CO, PHP, tepelné spotřebiče, bezpečná domácnost, a další v návrhu. Předání DVD „Hasit může každý“ ze studia Hasiči IOO Lázně Bohdaneč.

Návrh letáku bude zaslán do půlky dubna členům rady ke konzultaci.

Druhá nabídka: příručka pro preventisty: odborné materiály a pomůcky pro preventisty SDH.

Bod 3 pí. Kalvarová provede aktualizaci příruček pro odbornost Preventista III. st a II. St.

            (má nyní více času.) Termín si sama stanovila do konce roku 2017)

-       J. Majer zašle pí. Kalvarové kompletní otázky k získání jednotlivých odborností. Nechodí ji Excelový program.

Bod 4. Informace:

-       GŘ HZS ČR vydalo stanovisko „Uzamykání dveří na únikových cestách“ vis. příloha č.1

-       Žádost KSH Karlovarského kraje o vydání osvědčení p. P. Paprska, SDH Krásná u AŠE

            (splnil podmínky pro uznání odbornosti Preventista 1, dle standartních podmínek)

-       HZS ČR vydalo statistickou ročenku za rok 2016, volně ke stažení na http://www.hzscr.cz/clanek/statisticke-rocenky-hasicskeho-zachranneho-sboru-cr.aspx

Každá rada prevence při KSH zaměří svoji činnost podle statistiky v ročence

-       Aktualizace kontaktů členů UORP – některým členům nechodí e-maily.

-       Připomínky občanů a členů SDH ke kontrolám kotlů – je to v gesci MŽP, kontroly provádí OŽP ne hasiči.

Bod 5 Seminář pro vedoucí odborných rad (okres, kraj)

-       Předpokládaný termín podzim 2017

-       Dvoudenní školení PA, SO

-       Náplň semináře bude upřesněn (legislativa, průběžná statistika, komíny, PVČ, materiály PVČ)

           

Různé:

-       Seznámení s letákem „změny v prevenci 2016“ vis příloha č. 2

-       Spolupráce mezi SDH a obcí při provádění PVČ – J. Vrba

-       Samolepky na vchodových dveřích – nezapomeňte při odchodu z domu – p. …….

-       Různé úrovně prevence v různých částech ČR (při SH ČMS)

-       Představení nových materiálů PVČ při OSH Pardubice- 4 druhy záložek,

Nabídka možného dotisku záložek a Příručky pro seniory.

-       Možnost financování připravovaného letáku. Každý člen ÚORP zjistí kolik finančních prostředků by mohly uvolnit jednotlivá KSH, OSH na tisk.

-       Průzkum letáku PVČ v ČR – p. Majer vis příloha č.3

-       Dobrá zkušenost s vkládáním materiálů o prevenci do obecních novin, obecních letáků.

-       13. 10. 2017 Den požární bezpečnosti v ČR (ČAHD)

-       Informace o zdrojích požární vody (způsob určování, parametry vodního zdroje, kontrola provozu)

-       13.3.2017 vyšel článek J. Vrby v Hasičských novinách pod názvem „Preventisté mají náměty i materiály“.

-       Při úpravě stanov – článek 59. - VV KSH uvedeni ,,vedoucí odborných rad, článek 81/ods.2 – výbor SDH tvoří –navrhnout doplnění ,,,preventista SDH" (mnoho SDH se ohrazují, že ho nemusí mít pokud není ve stanovách uveden) – navrhnout ve VV SH ČMS.(vedoucí ÚORP p, Jan Majer)

      Jednání ukončil ved. ÚORP ing. Jan Majer ve 13:00hod.

      Zapsal : Aleš Janda

      Ověřovatelé zápisu:

                                        

Jaroslav Vrba  v.r.

                                        

Milan Strnadel v.r.

Zápis z jednání ÚORP, konané dne 17. března 2016 v Praze, Římská 45

Přítomni:  dle prezenční listiny

Program:

 1. Stálé body jednání, zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
 2. Informace k námětům na činnost v oblasti prevence
 3. Návrh obsahu záložky „prevence“ na stránkách www.dh.cz
 4. Informace k novele Metodického pokynu starosty SH ČMS k získávání odbornosti preventista III. stupně a II. stupně
 5. Novelizace testových otázek k získávání odbornosti preventista III. stupně a II. stupně a zařazení do programu na generování zkušebních otázek
 6. Aktuality, novely zákonů a nové vyhlášky na úseku PO
 7. Závěr

K bodu 1:

Vedoucí ÚORP zahájil dnešní jednání, přivítal přítomné a omluvil některé členy, kteří se nemohli jednání zúčastnit. Zapisovatelem dnešního jednání byl zvolen br. Dostál, ověřovatelé zápisu jsou: br. Vrba a br. Teplý.

Br. Majer zhodnotil dění od posledního jednání ÚORP. Pracovní skupina si splnila svůj úkol. Bylo stanoveno přechodové období k provádění školení odbornosti preventista. K metodickému pokynu se musela přepracovat důvodová zpráva, jelikož neměla správný formát. Dle nového metodického pokynu budou kladeny vyšší nároky na kanceláře OSH při vedení nové evidence odbornosti preventista. Preventisté III mohou spoluobčanům pouze poradit. Preventisté II. mohou poradit drobným živnostníkům. Zřízení referentů prevence ve sborech je dobrovolné, není potřeba to ukládat stanovami.

K bodu 2:

Paní Jaroslava Čečrdlová nám podala informace k námětům na činnost v oblasti prevence. Zhotovení loga pro soutěž POOD. HZS má podobnou soutěž, a tak pokusit se sladit termíny. Bylo zamítnuto, naše soutěž má tradici 42 let, jejich jen 8 let a probíhá v jiný termín. Máme se pokusit šířit aktuality z HZS. Pokud budou dané věci aktuální tak ano.

K bodu 3:

Paní Čečrdlová nám udělala společnou fotku, která bude umístěna na stránkách SH ČMS v záložce prevence. K problematice uspořádání proběhla plodná diskuse. Br. Majer dodá dokumenty, které tam chceme umístit. Dále zde budou odkazy na potřebné dokumenty, zákony a vyhlášky.

K bodu 4:

K bodu 5:

 1. z nově navržených testových otázek bude odebrána odpověď „D“, tak budou k dané otázce pouze tři možné odpovědi a dané testy půjdou zařadit do programu na generování zkušebních otázek. Upravené otázky se dodají panu Aulickému a on zajistí jejich zařazení do generovacího programu.
 2. rok 2016 je přechodný v testových otázkách. Pro rok 2017 budou vypracované nové otázky. Po korekci bude vydán vzor pro na průkazku pro preventisty. Průkazka bude jednotná pro všechny kraje. Ještě se rozhodne, kdo ji bude tisknout.

K bodu 6:

SH ČMS se sešlo s nakladatelstvím …………….. a SDH Květuš, které by nechalo tisknout potřebné brožury a dokumenty pro hasiče. Byla sepsána smlouva a vydány už první brožury zabývající se první pomocí. Následovat bude „Požární bezpečnost“ a „Ochrana obyvatelstva“. GŘ HZS bude garantovat správnost dokumentů. Bratr Majer požádal přítomné kolegy z VV ústředí, aby pomohli domluvit schůzku se Svazem měst a obcí, abychom mohli navázat spolupráci.

Br. Dostál požádal br. Aulického o zajištění doplnění Preventistů I. v evidenci SH ČMS.

Dokumenty pro vzdělávání MH v oblasti prevence jsou zastaralé. Potřeba oslovit radu mládeže a požádat je o provedení oprav.

Pokusit se nechat vytisknout nové propagační materiály v oblasti prevence, záložky atd.

Středočeský kraj chtěl odhlasovat výjimku v zasílání vyhodnocených prací na dvě z každé kategorie. Bylo zamítnuto.

Zapsal: Mojmír Dostál

Ověřovatelé zápisu: br. Vrba a br. Teplý

Zápis ověřil dne: ______________, podpis ověřovatele:   __________________________

Zápis ověřil dne: _______________, podpis ověřovatele:   __________________________