ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Přítomni: náměstkové starosty: Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, dále ředitel kanceláře SH ČMS Jan Aulický

Omluveni: starosta Jan Slámečka, předseda ÚKRR Jan Bochňák, tisková mluvčí Irena Špačková a poradce starosty Ivan Jirota 

Přizváni: Jiří Žižka, Luboš Zeman, I.Žídek

 • Zahájení jednání, volba zapisovatele

 

 • Jednání zahájil L. Janeba, přivítal přítomné a představil harmonogram bodů jednání. K harmonogramu jednání navrhl mírnou úpravu v jednotlivých bodech. Zapisovatele určil ředitele Kanceláře Jana Aulického.

 

                     Členové vedení s návrhem harmonogramu jednání souhlasily.

 • Kontrola záznamu z jednání Vedení SH ČMS z 6. 4. 2021

 

 • Janeba zrekapituloval body jednání Vedení SH ČMS ze dne 6. 4. 2021 a připomněl úkoly a splněné body, které vyplývaly z jednotlivých bodů jednání.

    Vedení SH ČMS vzalo na vědomí kontrolu záznamu.

 

 • Zhodnocení jednání VV SH ČMS 8. 4. 2021

 

 • Janeba zrekapituloval body jednání VV SH ČMS ze dne 8. 4. 2021 a informoval o dalším vývoji právních kauz vedených proti SH ČMS. Dále se pozastavil nad skutečností, že se informace a důvěrný zápis z tohoto jednání dostal mimo přítomné členy tohoto jednání.
 • Janeba dále informoval, že návrh společnosti Arrows advokátní kancelář ze dne  16. 11. 2020 o zneužití hlasovacích práv k újmě celku a vyslovení, že valná hromada HVP, a.s. konaná dne 17. 8. 2020 přijala usnesení, byl na soudním jednání 21. 4. 2021 zamítnut. Soud se přiklonil k naší právní argumentaci. Do 30 dní by nám mělo být doručeno písemné vyhotovení rozhodnutí.
 • Janeba informoval, že člen VV SH ČMS L. Zeman a starosta KSH J. Žižka se zúčastnili osobního jednání s právníkem společnosti ZLT. Oba požádali o možnost navštívit informovat o průběhu jednáníVedení.

    Vedení SH ČMS vzalo na vědomí kontrolu záznamu.

   

 • Příprava materiálů k VI. sjezdu SH ČMS
 • Janeba představil připravené materiály k VI. sjezdu SH ČMS ve znění návrhů dokumentů pro konání VI. sjezdu SH ČMS program jednání, jednací řád, volební řád a usnesení. Dále představil otázky pro kandidáty na starostu a náměstky. Všechny tyto materiály v návrhu budou projednány na jednání Vedení dne 5. 5. 2021, které se bude věnovat pouze přípravou VI. sjezdu a přípravou SS OSH.
 • Jedním z důležitých materiálů je nový rozpis jednání směřujících ke konání VI. sjezdu SH ČMS 9. 7. 2021, který je nutno ke splnění Stanov dodržet. Proto se musí změnit navrhovaný plán práce SH ČMS, kdy se do něj doplní jednání:
 1. 5. Vedení – projednání sjezdových materiálů
 2. 5. VV SH ČMS – projednání a doporučení sjezdových materiálů pro SS OSH
 3. 5. SS OSH – projednání sjezdových materiálů
 4. 7. konání VI. sjezdu SH ČMS v Brně

Vedení vzalo informace k materiálům k VI. sjezdu na vědomí, schválilo doplnění plánu práce SH ČMS.

11:00 hod na jednání Vedení se dostavili L. Zeman a J. Žižka

 • Zeman informoval  o  osobním  jednání  s  právním zástupcem ZLT kanceláří KLB 

                       Legal – Mgr. Budzinskim.

                        Závěry z jednání, záměry ZLT:

1) prodej pojišťovny (odkup) s respektováním dohody na případných budoucích výhodách pro hasiče nebo

2) transparentní společný rozvoj a fungování pojišťovny v nových podmínkách  (kapitálové posílení, větší vliv kvalifikovaného akcionáře) nebo

3) likvidace pojišťovny na základě postupných žalob (nebude prospěšné pro žádnou stranu s výjimkou právních zástupců).

Vedení vzalo informace na vědomí.

Příprava jednání SS OSH 22. 4. 2021

 • Janeba společně se členy Vedení prodiskutoval podrobně jednotlivé body jednání SS OSH. Organizačně jednání SS OSH v BVV Brno zajišťuje KSH Jihomoravského kraje respektive starostka KSH Z. Jandová. Materiály k jednání byly zaslány všem s předstihem. Zpráva o činnosti se doplní ústně o závěry dnešního jednání.

Vedení vzalo na vědomí přípravu jednání SS OSH 22. 4. 2021.

        13:00 hod byl na jednání pozván Mgr. Žídek.

 • Janeba přivítal zástupce právní kanceláře Bakeš & partneři a požádal ho o shrnutí obou právních kauz.
 • Žídek informoval o proběhlém soudu k valné hromadě roku 2020, žaloba byla zamítnuta (viz. informace L. Janeby).
 • K druhé kauze „nájmy“ konstatoval, že žaloba byla podána a soud vyzval žalobce k zaplacení soudního poplatku ve výši 5% žalované ceny cca 2 mil. Kč. Dle našich informací ZLT žádá aby soudní poplatek zaplatilo HVP, a.s. Do zaplacení soudního poplatku není žaloba aktivní. Navrhuje do zaplacení poplatku s protistranou nejednat. Zaplacením se ukáže zda to žalobce myslí vážně.
 • Na dotaz zda by právní kancelář Bakeš & partneři zastupovala SH ČMS na Valné hromadě HVP, a.s. uvedl že právní kancelář se touto činností nezabývá. Dále zdůraznil, že akcionář nemusí na Valné hromadě odpovídat na žádné dotazy. Na to je přítomno představenstvo, popř. má možnost reagovat písmeně ve stanovené lhůtě.

 

Vedení vzalo informace Mgr. Žídka na vědomí

 

 • Různé
 • Aulický požádal Vedení k souhlasu se Smlouvou o právu provést stavbu. Jedná se o smlouvu, že město Přibyslav strpí na svých pozemcích stavební úpravy vyžádané úřady pro plánovanou stavbu Haly na požární sport.

Vedení smlouvu odsouhlasilo

 • Janeba informoval o jednání na GŘ HZS k vypsanému investičnímu grantu. Konstatoval že o grant se bude ucházet KSH Královehradeckého kraje s projektem školícího zařízení pro mladé hasiče Bílé Poličany.
 • Dále informoval o žádosti Divadla U Hasičů na snížení hrazení nájmů v době vládního uzavření. Žadatel byl vyzván k doplnění ekonomických podkladů, aby mohla být žádost adekvátně vyhodnocena a projednána.
 • V materiálech je i informace k majetku dobrovolných hasičů v Brně - Mokrá Hora. Jednání s SDH Mokrá Hora ještě neproběhl, ale stanovisko SH ČMS je, že o majetek se bude hlásit jako nástupnická organizace SH ČMS.
 • Janeba informoval o materiálu ekonomického oddělení kanceláře sdružení s vyčíslením ekonomických dopadů různých variant žádosti o snížení nájemného společnosti HVP, a.s. o které společnost požádala.

Vedení rozhodnutí odložilo na další jednání.

K přípravě na valnou hromadu HVP, a.s. l. Janeba požádal R. Dudka zda by sdružení na valné hromadě nezastupoval? Dále požádal členy vVedení aby vytipovaly náhradníka k zastupování. Z pléna byl navržen člen VV SH ČMS a starosta KSH Pardubického kraje  J. Bidmon. L. Janeba navrhl podat k bodu jednání Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady protinávrh k usnesení k bodu 10 pořadu jednání – Změna stanov.

 1. Navrhujeme, aby bod 9. pořadu jednání - Schválení dodatků smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady - nebyl na této valné hromadě projednáván, tudíž aby se o něm vůbec nehlasovalo.
 2. Navrhujeme, aby v rámci bodu 10 pořadu jednání bod 3 zněl takto:

Do článku 11 stanov se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5 tohoto znění:

 1. S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba.

Vedení návrh odsouhlasilo a doporučil ho k projednání SS OSH 24. 4. 2021.

                 

Zapsal: Ing. Jan Aulický