ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Richard Dudek, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Aulický, Jan Bochňák a Irena Špačková.

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

 

170/24-7-2020 = zůstává v řešení

24/8-4-2021 = zůstává v řešení

82/2-12-2021 = VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS hledat řešení

jednorázového mobilního připojení na akcích, pořádaných OSH/KSH.

J. Aulický přítomným sdělil, že provedl průzkum o mobilní služby O2 u OSH a KSH (na základě vystoupení starosty OSH Brno – město na SS), zájem je  pouze 1 %, konkrétně pouze u OSH Brno-město, proto se tato záležitost bude řešit individuálně. J. Salivar uvedl, že při jednání Němečková/Salivar/Bidmon x O2 Family byla nabídka od poskytovatele O2 předložena a je aktuální.

Úkol trvá: Vedení ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS projednat s OSH Brno – město nabídku O2 Family a v případě zájmu OSH zajistit realizaci.

 

83/2-12-2021 = VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře zajistit kompatibilitu tištěného

formuláře Hlášení o činnosti SDH s elektronickou centrální evidencí pro SDH do 15.12.

2021. 

Starostka uvedla, že kompatibilita písemného formuláře předaného OSH/KSH a centrální evidence byla na její výzvu provedena, v oblasti členské základny včetně evidence počtu sportovců. Dále je však nutné, na základě upozornění z SDH a OSH, zajistit uchování dat zanesených v průběhu roku a jejich automatický vpis do hlášení. 

Úkol trvá: Vedení opakovaně ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS zajistit plnou kompatibilitu písemného formuláře hlášení za 2020 s elektronickou verzí v centrální evidenci včetně uchování dat.

 

90/2-12-2021 = VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS pravidelně

aktualizovat informace na www.dh.cz, včetně kontaktů na vedoucí ÚOR.

Starostka uvedla, že úkol byl opět splněn jen z části např. na stránkách www.mladez.dh.cz je neaktualizovaný seznam členů ÚOR mládeže. Zároveň požádala,, že je nutné provést znovu kontrolu i u ostatních rad na webu sdružení a dalších informací (kontakty na členy vedení atd.).

Úkol trvá: Vedení ukládá řediteli Kanceláře zajistit pravidelnou aktualizaci informací na www.dh.cz

 

91/2-12-2021 = zůstává v řešení

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 11. 11. 2021

 

Na listopadovém jednání vedení uložilo řediteli kanceláře mimo jiné odstranit nedostatky v systému tisku plastových členských průkazů tak, aby objednavatel (OSH) měl průkazy dodány max. 2 měsíce od podání objednávky Kanceláři SH ČMS a vytvořit veřejný systém objednávek z OSH (např. google formulář), kde bude zřejmé, kdy byla objednávka doručena a kdy vyřízena.

Úkol nebyl splněn.

Úkol trvá:  Vedení ukládá řediteli kanceláře SH ČMS vytvořit veřejný systém objednávek z OSH (např. google formulář), kde bude zřejmé, kdy byla objednávka doručena a kdy vyřízena. Termín byl vedením posunut do 15. ledna.

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS

Návrh pozvánky byl doplněn o bod: Záslužný řád českého hasičstva

Na toto ocenění bylo navrženo celkem 14 osobností. Seznam navržených obdrželi všichni členové VV a Vedení SH ČMS v písemných materiálech na předchozí jednání VV.

Vedení doporučuje vypracovat volební řád, který zakotví ocenění 5 osobností + 1 in memoriam. Volba proběhne na lednovém jednání VV SH ČMS tajně.

Vedení ukládá řediteli kanceláře:

 1. připravit návrh volebního řádu pro jednání VV a připravit volební lístek. Rovněž je nutné zajistit dárkové krabice pro oceněné. Slavnostní předání proběhne v malém sále na zámku v Přibyslavi, tuto informaci je rovněž nutné zapracovat do pozvánky na shromáždění starostů, včetně časové osy (odhad 1 hodina);
 2. zmapovat stav proočkovanosti členů výkonného výboru

 

 • Průběžná zpráva ÚKRR 2021 (stížnosti, kontroly, řešení)

 

J. Bochňák představil průběžnou zprávu ÚKRR za rok 2021, tato zpráva bude představena (po schválení vedení) výkonnému výboru na nejbližším jednání.

 

 1. Na prvním zasedání ÚKRR byla dořešena následná kontrola v ÚHŠ Bílé Poličany. ÚKRR zjistila, že byly odstraněny chyby v účetnictví, rovněž chyby v administrativní činnosti byly učiněny kroky k nápravě. ÚKRR navrhuje zaslání vytýkacího dopisu řediteli ÚHŠ Bílé Poličany.

Vedení se shodlo, že je nutné zpracovat a předložit VV Statut ÚHŠ a CHH a Statut Kanceláře SH ČMS včetně Systemizace práce Kanceláře SH ČMS pro rok 2021.

Vedení ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS:

 1. na základě doporučení ÚKRR připravit vytýkací dopis Martinu Čížkovi v souladu s právní legislativou ČR;
 2. zpracovat a předložit k jednání vedení statuty a systemizaci, do 5.2. 2022

 

 1. UKRR dořešila stížnost starosty OSH Kladno na neoprávněné zadržení schválených dotačních prostředků KSH Středočeského kraje. Dotační prostředky byly OSH poskytnuty.
 2. UKRR provedla kontrolu vynaložených nákladů na konání VI. sjezdu SH ČMS – nebylo shledáno žádných závad.
 3. UKRR rozhodla o provedení kontroly postupu Kanceláře starosty SH ČMS při zadání právního zastoupení proti žalobě akcionáře HVP. Tato kontrola provedena dosud nebyla z důvodu nemoci jednoho z kontrolorů. Termín kontroly je 11.01.2022.
 4. ÚKRR obdržela 10. 9. 2021 stížnost od A. Kodýtkové (SDH Tedražice), která se sestávala z několika dotazů, připomínek a stížností. Záležitost se týkala činnosti ve sboru a také kontroly OKRR Klatovy.

Vedení SH ČMS ukládá  řediteli kanceláře připravit dopis pro starostku SH ČMS jako průběžnou odpověď A. Kodýtkové (SDH Tedražice) na její stížnost z 30.8.2021

Termín: do 11. 1. 2022

J. Bochňák navrhl, že rovněž připraví pro A. Kodýtkovou informaci o průběhu šetření této stížnosti ze strany ÚKRR.

 

 • Aktualizace plánu činnosti SH ČMS včetně plánu zahraničních cest 2021

Vedení byl představen aktualizovaný  plán činnosti.

Mimo jiné byly v plánu aktualizovány termíny 24. 2. jednání VV SH ČMS, které proběhne bez účasti starostů KSH a 10. 3. jednání vedení s přítomností starostů KSH.

Vedení ukládá řediteli kanceláře pravidelně aktualizovat plán činnosti na www.dh.cz.

 • Různé
 • Na začátku roku, 2. ledna zemřel Zasloužilý hasič Václav Hulec, na pohřbu Vedení vyjadřuje upřímnou soustrast rodině i SDH Myslív a OSH Klatovy.

Osobní kondolence starostky bude zaslána rodině i OSH Klatovy.

SH ČMS zastoupí při posledním rozloučení člen VV SH ČMS R. Kučera.

 • Nařízení mediace soudem ve sporu s HVP, a.s. nájemné

Soud doporučil mediační řízení.

SH ČMS bude zatupovat advokát Žídek. Jakmile bude znám konkrétní termín první mediace, vedení jmenuje zástupce SH z řad vedení.

 • Dne 16. 12. 2021 proběhlo jednání s Vlastimilem Válkem a V. Rakušanem o vyhlášce o povinném očkování. SH ČMS k tomu vydalo stanovisko, které zveřejnilo na webu 14. prosince. Jednání se zúčastnila M. Němečková a Z. Nytra.
 • Němečková informovala přítomné, že všem novým členům vlády byla odeslána gratulace SH ČMS k jejich jmenování.

J. Salivar dodal, že je nutné odeslat gratulaci i dalším novým ústavním činitelům.

Z. Nytra dodal seznam osob, kterým je nutné poslat gratulaci:

Předsedkyně poslanecké sněmovny: Ing. Markéta Pekarová Adamová

Místopředsedové poslanecké sněmovny:

Ing. Věra Kovářová

Ing. Jan Bartošek

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D.

PhDr. Olga Richterová, PhD.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Šéf bezpečnostního výboru: PhDr. Pavel Žáček, PhD.

Šéf rozpočtového výboru: Ing. Josef Bernard

Výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Vedení ukládá řediteli kanceláře odeslat gratulace ve stejném rozsahu a formě jako byly odeslány členům vlády výše jmenovaným do 15. 2. 2022.

 • Jednání Českého národního výboru CTIF 3. prosince 2021

Jednání proběhlo 5. ledna za účasti generálního ředitele HZS ČR Ing. Vladimíra Vlčka, PhD., MBA a dalších řádných členů ČNV CTIF. SH ČMS zastupovali M. Němečková a Z. Nytra.

Náměstek GŘ HZS Ing. Petr Ošlejšek vyslovil na SH ČMS požadavek ohledně dodání seznamu účastníků na Mezinárodní soutěž v Celje ve Slovinsku v roce 2022 s ohledem na dopravu, na které bude HZS participovat. Do 30. ledna SH ČMS poskytne HZS kompletní seznam účastníků do Celje (počet družstev, počet osob). Dále se jednalo o účastnických poplatcích za účastníky. Zápis z jednání ČNV CTIF byl vedení předložen a je zveřejněn na www.dh.cz.

Vedení ukládá řediteli kanceláře zajistit vypracování seznamu Celje 2022 do 28.1.2022.

 • Jednání 5. ledna 2022 na GŘ s náměstkem Ing. Petrem Ošlejškem

Jednání bylo svoláno na téma spolupráce HZS a SH ČMS v oblasti hasičského sportu v roce 2022.

Jednalo se především o přípravě společné reprezentace mužů v požárním sportu, dále o Mezinárodní soutěži v Celje a o Mistrovství světa v Uzbekistánu. Dále se jednalo o dopravě do Uzbekistánu a o počtu členů v delegaci.

Součástí jednání byl i dotaz zástupců SH ČMS na výhled grantové politiky 2022.

Granty se v tuto chvíli vyhodnocují, nepočítá se, že by došlo k zásadnímu snížení oproti 2021. Jednání se účastnila M. Němečková a Z. Nytra.

 •  Vyhodnocení grantů za rok 2021

M. Němečková seznámila přítomné s písemným vyhodnocením grantů z GŘ HZS, které vypracoval Ing. M. Sojka.

Vedení vzalo informaci na vědomí.

 • Ze strany GŘ HZS bylo do datové schránky SH ČMS doručeno Určení vzdělávacích zařízení k provádění odborné přípravy na rok 2022. Tímto obě ÚHŠ, mohou pokračovat ve školení členů jednotek.

 Členům vedení byl předložen návrh na valorizaci cen kurzů odborné přípravy JSDHO v ÚHŠ pro rok 2022.

 Vedení byla podána ústní informace o přehledu valorizace za posledních 10 let.

 Vedení schválilo valorizaci o 20%.

 Vedení ukládá Ing. M. Sojkovi k předloženému materiálu dopracovat písemnou přílohu: Přehled valorizací za posledních 10 let.

 • Žádost paní Vystrčilové (založení SDH)

Starostka KSH Olomouckého kraje V. Švubová informovala starostku M. Němečkovou, že došlo k dohodě s OSH Prostějov ohledně založení nového sboru.

 • Výběrové řízení pro doplnění Rady vlády pro nestátní organizace

M. Němečková navrhla jako kandidáta J. Salivara, vedení s návrhem souhlasilo. Vedení ukládá řediteli kanceláře SH ČMS:

a) zajistit 2 motivační dopisy pro J. Salivara od neziskových organizací (starostka M. Němečková předjednala oba dopisy se SSS (1 x SSS, 1 x členský svaz SSS)

b) vypracovat motivační dopis SH ČMS (osobní)

c) řádně a včas podat přihlášku do výběrového řízení

 

 • Nadace Hasičského hnutí

Vedení ukládá řediteli kanceláře:

 1. smluvit jednání s J. Pátkem před výkonným výborem dne ledna od 9 h v Přibyslavi
 2. vypracovat stručný a přehledný materiál o současném stavu nadace (personální přehled, účetní uzávěrky – tabulkově příjmy a výdaje včetně základních zdrojů za posledních 5 let, přehled podpořených žádostí za posledních 5 let)

Termín do 15. ledna musí být odeslány podklady členům vedení.

 •  Statut rozhodčích soutěží mládeže SH ČMS

M. Němečková informovala o úpravě materiálu Statut rozhodčích soutěží mládeže. D. Vilímková doplnila informace. Vedení obdrželo návrh materiálu v písemné podobě.

Vedení doporučuje VV statut ke schválení.

 • Zápisy z KSH

Starostka vznesla vedení námět, zda by nebylo dobré požádat starosty KSH o součinnost a zasílat zápisy z jednání VV KSH Kanceláři SH ČMS emailem.

Vedení s návrhem souhlasilo a předloží ho na VV SH ČMS.

 •  Starostka předala vedení informaci z ekonomického oddělení SH ČMS ohledně OSH Mladá Boleslav, které porušuje nařízení vlády 567/2006 o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí v aktuálním znění a potažmo i zákoník práce u pracovnice OSH paní Kateřiny Musilové.

Paní Musilová je od června 2020 zaměstnána pracovní smlouvou na plný úvazek za minimální mzdu. Podle charakteru své práce však spadá do 4. skupiny prací a musí tak pobírat alespoň minimální zaručenou mzdu pro danou skupinu. Starosta OSH Mladá Boleslav Ladislav Hložek byl na tuto skutečnost mnohokrát upozorněn, a to jak telefonicky, mailem, tak i na osobní schůzce, ale přes sliby nápravy nekonal a zcela vědomě porušoval výše uvedené nařízení vlády a zákoník práce.

Dále starostka doplnila, že o celé záležitosti jednala i se starostou KSH Středočeského kraje, který byl nápomocen řešení.

K nápravě stavu došlo až v lednu 2022, kdy byla zrušena platná pracovní smlouva a s paní Musilovou byla sjednána dohoda o pracovní činnosti na poloviční úvazek při stejném objemu činnosti. Toto řešení však spadá do kompetence OSH.

Vedení požádalo J. Bochňáka, aby ÚKRR provedla kontrolu v OSH Mladá Boleslav.

 •   Výzkumný ústav o bezpečnosti práce – výzkum REZIMAS, BOZP

Jednání se účastnila starostka M. Němečková a R. Dudek.

Vedení konstatovalo, že o zapojení do výzkumu má SH ČMS zájem, stejně jako o další spolupráci.

Starostka uvedla, že R. Kučera zpracuje v součinnosti s ní dopis k oslovení příslušných členů SH ČMS, velitelů JSDHO. Ke spolupráci se přihlásili náměstci D. Vilímková, R. Dudek a J. Bidmon. Starostka navrhla ještě kraj Zlínský.

 •  Litoměřické slavnosti

V prosinci proběhlo jednání s J. Hejdukem, předsedou Spolku pro obnovu hasičských tradic, o přípravě Litoměřických slavností, které se budou konat 11.–12. 6. 2022. Jednání se kromě starostky účastnila i tisková mluvčí Irena Špačková a vedoucí ÚORHiM Václav Liška.

Starostka informovala členy vedení o průběhu jednání. Zároveň uvedla, že rozpočet SH ČMS počítá s podporou Litoměřických slavností ve výši 100 tis. korun.

Vedení navrhuje, aby se spolkem byla uzavřena smlouva o příspěvku, včetně vyúčtování.

Vedení pověřuje Ing. M. Sojku přípravou smlouvy.

Vedení pověřuje doc. Lišku účastí na jednáních přípravného štábu za SH ČMS.

 •   O2 family

M. Němečková, J. Salivar a J. Bidmon informovali členy vedení o průběhu jednání s O2 Family. J. Salivar uvedl, že schválení podpory ve stávající výši je pro O2 velký problém, neboť se napříč podnikatelskou sférou tyto podpory krátí. Uvedl však, že podpora pro SH ČMS zůstane stejná, navzdory stávající situaci. Dopracovává se konečná smlouva, ve které bude zahrnuta i nabídka na pořízení routerů (pro přenos internetu – viz. diskusní příspěvek starosty OSH Brno – město na SS). Až bude hotový koncept, smlouva bude předložena vedení na nejbližším jednání.

 •   Elektrowin

           M. Němečková informovala o jednání se společností Elektrowin 10. prosince, jednání se účastnil i J. Bidmon. J. Bidmon uvedl, že představy zástupců Elektrowinu jsou poměrně odlišné od představy SH ČMS o výnosu ze vzájemné spolupráce. Nicméně obě strany mají snahu uzavřít dohodu v písemné formě, která dosud nebyla.

              Starostka požádala o účast na další schůzce náměstka Z. Nytru.

 •   Grand pharmaceuticals

M. Němečková po prosincové schůzce se zástupci GP kladně zhodnotila spolupráci na první vzájemné akci - předvánoční nabídka vitamínových výrobků pro členy SH ČMS. Dle prvotních sdělení GP je výsledek zájmu velmi uspokojivý.

Jednání o další spolupráci bude pokračovat 12. ledna s marketingovou ředitelkou K. Hryzákovou. Účast za vedení: Němečková, Salivar.

 •  Starostka dále informovala členy vedení o pokračování jednání se společností Čepro 11. ledna a nadcházející schůzce s První hasičskou a.s. 19. ledna. Dále sdělila, že se společností SABE s.r.o. byla prodloužena smlouva i na letošní rok, stejně tak byla uzavřena nová smlouva s OSA (ochranný svaz autorský) na období 2022–2024.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 •   Registr smluv v elektronické a v tištěné formě

Vedení vedlo diskusi nad principem uspořádáním smluv v Kanceláři SH ČMS.

Smlouvy jsou velmi těžce dohledatelné a nejsou nijak systematicky uspořádané.

Vedení ukládá řediteli kanceláře:

 1. vypracovat elektronický registr smluv SH ČMS (rozdělení do kategorií – hospodářské, společenské, nájemní,…) včetně scanu kopií smluv;
 2. vytvořit kartotéku smluv – originálů v písemné podobě v souladu s elektronickým registrem smluv;
 3. vytvořit kartotéku vnitřních dokumentů SH ČMS dle jejich schválení – s originál podpisy a odkazy na příslušný zápis (schválení).

     Termín do 30.1.2022.

 •  Jednání s HVP a.s. 7. února 2022

Vedení považuje za důležité vést pravidelná jednání se zástupci HVP, a.s.

Proto se usneslo na jednání vedení dne 7. 2. 2022 přizvat předsedu představenstva a předsedu dozorčí rady HVP, a.s.

 •   Nabídku na 3 D prezentaci Hasičského domu

I. Špačková představila vedení nabídku na vytvoření virtuální 3D prezentace Hasičského domu od společnosti PANOPRO Virtuality (v hodnotě cca 50 000,- Kč).

Vedení se shodlo, že v době, kdy je nutné tvořit úspory, je taková investice ekonomicky nevhodná. V příznivější době by tato presentace byla vhodnější pro CHH než pro Hasičský dům. Požádalo o vytvoření nové nabídky.

Zároveň se vedení dohodlo, že na příštím jednání vedení proběhne prohlídka Hasičského domu.

 •   Setkání psovodů v sobotu 8. ledna v Přibyslavi

J. Aulický uvedl, že na víkend 8. až 9. ledna je v Přibyslavi plánováno pracovní setkání psovodů.

Starostka požádala, aby všechny akce, které mají být hrazeny z rozpočtu SH ČMS, byly buď zahrnuty v plánu práce příslušné rady, nebo o nich bylo informováno vedení. Plány je nutné tvořit zejména s vedoucími ÚOR.

Dále informovala, že 20. 1. 2022 se uskuteční osobní jednání s Pavlem Morávkem (SDH Hejnice, Psovodi).

 •  Představení nové techniky v Bílých Poličanech – 13. ledna

Starostka informovala o akci v Bílých Poličanech.

Vedení pověřilo účastí na akci za SH ČMS Roberta Kučeru a Josefa Bidmona.

 •   Koncepce činnosti úseků SH ČMS

Starostka informovala, že do konce roku měli vedoucí rad povinnost zaslat návrhy koncepcí činnosti za jejich úsek. Ve finální podobě je historie, represe, prevence a ochrana obyvatelstva. Hotová je rovněž koncepce mládeže, úsek sportu je potřeba dopracovat.

 •   Spolupráce s FBI

R. Dudek uvedl, že se 11. ledna společně s J. Kargrem zúčastní jednání s FBI Vysoké školy báňské o prohloubení vzájemné spolupráce. Dále R. Dudek upozornil, že by bylo vhodné smluvit schůzku s pivovarem Litovel ohledně spolupráce.

Vedení ukládá řediteli kanceláře sjednat schůzku s ředitelem Pivovaru Litovel.

 •  Přehled vývoje členských příspěvků

D. Vilímková připomněla vedení, že je nutné se zabývat návrhem na zvýšení odvodů členských příspěvků.

Vedení ukládá řediteli zpracovat přehled členských příspěvků včetně odvodů u podobných organizací: Sokol, Junák, Rybářský svaz, Červený kříž, Český atletický svaz apod. Termín: do příštího jednání vedení 7. února.

 •  Erasmus sport

J. Bidmon informoval přítomné, že ho oslovil ředitel SPŠCH (Střední průmyslová škola chemická) v Pardubicích ohledně programu Erasmus sport pro zahraniční účastníky, nabízí sportovní zázemí, např. pro závodníky v CTIF apod.

Vedení se shodlo, že případné spolupráci se nebrání, je nutné o programu získat více informací. Pověřilo náměstka J. Bidmona, aby v jednání pokračoval.

 •  Setkání organizátorů Rescue campů v Přibyslavi 25.-26. 2.

J. Bidmon informoval členy vedení o nadcházejícím setkání organizátorů Rescue campů, které proběhne na konci února v Přibyslavi. Cílem je vzájemná výměna zkušeností a poznatků. Akce je zahrnuta v plánu činnosti ÚORM.

 •   MČR v požárním sportu Pardubicích

J. Bidmon přítomným sdělil informace o průběhu jednání ohledně nadcházejícího MČR v požárním sportu v Pardubicích, které se bude konat na konci srpna 26. – 28. srpna.

 •   Hala Přibyslav

Dále J. Bidmon připomněl, že je nutné zjistit stav ohledně výstavby haly v Přibyslavi – území rozhodnutí apod. v návaznosti na podzimní jednání vedení na toto téma v Přibyslavi.

Vedení ukládá řediteli kanceláře zjistit aktuální stav domluvených činností ve výše uvedené věci.

 •  HASPARTY 29. – 31. července

Na jednání byl přizván M. Knápek jako hlavní organizátor akce HASPARTY, která by se měla konat na konci července ve Vyškově. Představil koncept a cíl celé akce.

 

Po uvážení se Vedení SH ČMS se shodlo, že v současné době se SH ČMS nebude na této akci žádným způsobem podílet.

Vedení je toho názoru, že konat akci, jejíž cílem je i poděkování za pomoc dobrovolným hasičům při snižování následků Covid – 19 a tornáda na Jižní Moravě, bez vzájemné spolupráce zejména s HZS ČR je velmi nevhodné.   

Akce zcela jednoznačně kopíruje celostátní akci PYROCAR, i z tohoto pohledu může dojít k nabourání dobrých vztahů s partnery.

SH ČMS v roce 2022 podporuje Litoměřické slavnosti, jako celorepublikovou akci určenou k setkávání hasičstva, na které participuje SH ČMS i HZS ČR.

Vedení SH ČMS vyjadřuje politování nad přístupem firmy Bear Rescue zejména s ohledem na nekomunikaci se spolky působícími v oblasti požární ochrany i HZS ČR.

V žádném případě nechceme ani nebráníme podnikatelským aktivitám. Avšak korektní vztahy v jednom „oboru“ jsou základem pro jakoukoliv budoucí dobrou spolupráci.

 Zapsala: Mgr. Irena Špačková