ZÁZNAM ke stažení 

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Josef Bidmon, Richard Dudek, Jan Aulický, Jan Bochňák a Irena Špačková.

Omluveni: Zdeněk Nytra, Dana Vilímková

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

  • Příprava jednání SS OSH 22. října

Starostka představila program jednání SS OSH. Shromáždění bude řídit námětek R. Dudek. Dále starostka seznámila vedení se zprávou o činnosti, současně navrhla úpravu bodů v programu.

Na základě připomínek členů vedení byl upraven program jednání SS OSH.

 

  • Hotel Přibyslav

Starostka informovala přítomné, že o možnostech, jak naložit s Hotelem Přibyslav se stále jedná, žádná smlouva prozatím uzavřena nebyla. Vedení stále zvažuje další nabídky. V tomto týdnu bylo zahájeno jednání s jedním státním subjektem.

Vedení vzalo informace na vědomí.

  • Národní rozhodčí soud pro sport – žádost o návrhy kandidátů k zápisu na seznam rozhodců

NRSS (Národní rozhodčí soud pro sport), který byl zřízen při Národní sportovní agentuře a jeho agendou je rozhodování sporů v oblasti dopingu na vnitrostátní úrovni dává právo sportovním asociacím a svazům právo navrhnout kandidáty k zápisu na Seznam rozhodců NRSS.

Vedení se shodlo, že vzhledem k požadavkům NRSS, nemáme vhodného kandidáta pro obsazení této pozice.

 

  • Písemná žádost od J. a B. Augustýnových na odkup pozemku

Do kanceláře SH ČMS byla doručena žádost na odkup pozemku v blízkosti hotelu Přibyslav. Jedná se žádost manželů Augustýnových, kteří jsou vlastníci parc. č. 981/94, a chtějí odkoupit část pozemku, který je majetkem SH ČMS (parc. č.  984/6).

Vedení nedoporučilo odkup pozemku a pověřilo starostku odpovědí manželům Augustýnovým.

 

 

  • Mezinárodní rozhovory (29. zasedání Mezinárodní skupiny pro historii a ochranu před požáry při CTIF)

Starostka uvedla, že mezinárodní rozhovory úspěšně proběhly, včetně doprovodného programu. Starostka doporučuje otevřít v CTIF diskusi o dalším organizování a průběhu této akce, zejména je nutné řešit financování akce.

Vedení pověřuje náměstka Z. Nytru zahájením jednání o dalším působení této akce v CHH Přibyslav a celkově o spolupráci CTIF a CHH Přibyslav.

 

  • Inventarizace Centra hasičského hnutí v Přibyslavi

Nejen s ohledem na předání, změně funkce ředitele v CHH, je nutné provést inventarizaci majetku. Vedení žádá prostřednictvím předsedy ÚKRR o spolupráci UKRR, kterou je nutné provést fyzicky do konce roku 2022.

Vedení pověřuje ředitelku CHH J. Fialovou ve spolupráci s Ing. Jirotou jmenováním inventarizační komise (v součinnosti s ÚKRR) pro inventarizaci majetku na zámku Přibyslav. Vedení doporučuje, aby členem inventarizační komise za CHH Přibyslav byl J. Pátek.

 

  • Komise mládeže CTIF v Paříži

Starostka informovala o účasti zástupců SH ČMS na komisi mládeže v Paříži. Došlo k dohodě, že se vytvoří pracovní skupina na úpravu Mezinárodního řádu pro mladé hasiče. Dále se komise shodla, že je nutné vrátit olympiádu do lichých let, aby se nepotkávala s velkou olympiádou (k návratu do „reálu“ by mělo dojít v roce 2029). Olympiáda hasičské mládeže bude pokračovat v letech 2024, pak 2026.

Je nutné vyřešit zejména pořadatelství „velkých olympiád“.  Starostka konstatovala,  že co se týká Celje, tak část požárního sportu byla ze strany vedení komise sportovních soutěží CTIF organizačně zcela nezvládnuta. Je nutné tyto připomínky vznést na jednání komise v listopadu 2022 v Itálii.

J. Salivar podotkl, že je nutné motivovat organizátory zejména tím, že musíme společně usilovat o zařazení hasičského sportu na olympiádu neolympijských sportů. Pokud je mezi těmito sporty např. záchranářský sport, je zcela určitě možné, aby tam byl zařazen i hasičský sport.

  •        Motivační odměny

Starostka předložila vedení návrh na doplnění seznamu sportovců (Celje) – motivační odměny za dosažené výsledky. Jedná se o členy SH ČMS, kteří byli zařazeni v týmu mužů ČR A (profesionální hasiči). Materiál schválený SH ČMS a ČNV CTIF se týkal pouze družstev SH ČMS. Po dohodě s HZS ČR je předložen návrh na doplnění a poměrovou část výši odměny.

Vedení schvaluje doplnění seznamu o tři členy SH ČMS – družstvo muži A (kategorie profesionální hasiči) dle návrhu.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková