ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Richard Dudek a Irena Špačková.

Omluveni: Jan Aulický

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení z VV

110/8-9-2022:

Plnění: v řešení

111/8-9-2022:      

Plnění:

VV SH ČMS

 1. a) ukládá vedoucímu ÚORHiM připravit možnosti ocenění pro J. Hejduka nebo Spolku pro obnovu hasičských tradic
 2. b) ukládá ÚORP vyhodnotit republikové kolo POODM, ukládá zamyslet se nad časovým rozvrhem republikového kola POODM, které se bude konat na dalším ročníku Hasičských slavností v Litoměřicích

a) splněno

b) v řešení

114/8-9-2022:

VV SH ČMS ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kraťasů

s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: v řešení

120/8-9-2022:    

Plnění: trvá

124/8-9-2022:    

Plnění: trvá

- M. Němečková požádala o prodloužení termínu na zpracování materiálu – manuál, odkup akcií při likvidaci sboru. Hlavní ekonom SH ČMS Ing. Michal Sojka, je momentálně plně vytížen nejen státní kontrolou z MŠMT.

153/3-11-2022

Plnění: splněno

VV SH ČMS ukládá:

 1. Kolkovi do 15. 11. 2022 zveřejnit formulář pro zápis sportovních soutěží 2023
 2. KSH, OSH, vyplnit Kalendář sportovních akcí do 15. 12. 2022

Usnesení č. 145/3-11-2022:       

Plnění: d) trvá, e) splněno

VV SH ČMS

 1. bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.
 2. souhlasí s prodloužením termínu na zpracování metodiky pro převod akcií HVP, a.s. do 28. 2. 2023.
 3. ukládá N. Fenclové zmapovat kolik je ročně SDH v likvidaci a jaký je objem akcií, které je nutné převést.

      

       Usnesení č. 156/3-11-2022:

Plnění: trvá

VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. 11. 2022

Žádost J. Lipták o odkup pozemku v obci Rajhradice

Vedení pověřilo I. Jirotu ověřením, zda v obci Rajhradice není Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem. Dle zjištění I. Jiroty žádný takový sbor není.

Splněno. 

Informace ze zápisů KSH

Vedení uložilo ekonomickému oddělení kanceláře SH ČMS zpracovat novelizaci metodického pokynu o cestovních náhradách v rámci SH ČMS.

Úkol trvá.

Předání Hotelu Přibyslav

Předáním Hotelu Přibyslav byl pověřen J. Bidmon a I. Jirota. Bude vyhotoven převáděcí protokol.

Splněno. Předání proběhlo 27. prosince.

Investice 2023

Vedení pověřilo ředitele CHH a ÚHŠ aktualizací materiálu Plán investic 2022–2025 s termínem do 30. 11. 2022. 

Splněno.

Skladovací prostory – Přibyslav

Starostka uvedla, že je nezbytné v rámci investičních požadavků do plánu investic zapracovat výměnu vstupních vrat v tomto objektu. 

Splněno. Výměna vstupních vrat byla realizována.

Konsolidace zákon o účetnictví

Vedení pověřilo náměstka Z. Nytru zpracováním podkladů pro připomínkové řízení.

Splněno. Připomínky SH ČMS byly odeslán na MF ČR.

 • Příprava jednání VV SH ČMS dne 19. 1. 2023

Starostka představila pozvánku na jednání VV SH ČMS.

Vedení po úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS 19. ledna.

 • Souhrnná zpráva ÚKRR 2022 (stížnosti, kontroly, řešení)

Vedoucí ÚKRR Jan Bochňák podal přehled o stížnostech a kontrolách, které řešila ÚKRR v předchozím roce.

 • Dva požadavky ze státních orgánů (MŠMT, NSA) na provedení rozsáhlých kontrol čerpání dotačních prostředků na různých pobočných spolcích. Tyto kontroly prováděly kontrolní orgány uvedených organizací v součinnosti se zaměstnanci SH ČMS. Při těchto kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky, závěrečné shrnutí kontrol byla následující:
 • Kontrola MŠMT:

Poskytnutá dotace byla čerpaná pro účel, na jaký byla poskytnuta.

Poskytnuté prostředky byly v kontrolovaném období čerpány v souladu s příslušnými

rozhodnutími o poskytnutí dotace a v souladu s podmínkami pro účast státního

rozpočtu na financování akce.

 • Kontrola NSA:

Při kontrole hospodaření s prostředky státního rozpočtu kapitoly 362 Národní sportovní agentura u příjemce za kontrolované období 2021 nebyly z hlediska účelovosti a efektivnosti v kontrolovaných oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány nedostatky.

             Protokoly obou kontrol jsou uloženy v Kanceláři SH ČMS.

 • ÚKRR dokončila kontrolu v SDH Tedražice, okres Klatovy na základě stížnosti p. Kodýtkové. Všichni zúčastnění (stěžovatelka, zástupci sboru), byli informováni o výsledku kontroly a řešení stížnosti. Zástupcům sboru byly poskytnuty vzory dokumentů, důležité pro řádné vedení sboru, včetně protokolu o kontrole.
 • V termínu 6/22 došla přes DS na SH ČMS stížnost obce Němčovice, p. starosta Fersmann, na postup KSH Plzeňského kraje při vyřizování žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Při řešení této stížnosti bylo potvrzeno, že SH ČMS ani její pobočné spolky nejsou povinnými osobami dle výše uvedeného zákona. Od KSH Plzeňského kraje byla získána dílčí informace, která se týkala dotazů na plnění soudního rozhodnutí p. Vidršperkové. Tato informace byla poskytnuta p. starostovi Fersmannovi, obec Němčovice.
 • V průběhu r. 2022 byla v OSH Mladá Boleslav provedena kontrola účetnictví, vzhledem k tomu, že vzniklo podezření na nedodržování zákona o minimální mzdě. Kontrola pochybení neprokázala.
 • Do Kanceláře SH ČMS byla doručena žádost p. Škorpíka v. z. Ivana Kropáčka o pomoc při řešení užívání cizího pozemku pro provoz lyžařského vleku SDH Sedliště, 592 42 Jimramov. Tato žádost byla postoupena ÚKRR. Po zjištění okolností, vlastnických vztahů v dané věci bylo konstatováno, že SH ČMS nemůže do této záležitosti vstupovat, neboť se jedná o cizí soukromý majetek a vlastník lyžařského vleku – SDH Sedliště je samostatnou právnickou osobou a tudíž je tato záležitost řešitelná pouze mezi těmito subjekty. Odpověď byla odeslána p. Škorpíkovi v. z. p. Kropáčkovi.
 • ÚKRR provedla v r. 2022 kontrolu provozu autoparku na Kanceláři SH ČMS. Při kontrole nebyly zjištěny žádné vážné nedostatky. Připomínky byly uvedeny v zápisu o kontrole.

Vedení vzalo souhrnnou zprávu ÚKRR na vědomí.

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Vedení bylo seznámeno s doplněním termínového kalendáře akcí na rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 • Rozpočty CHH, ÚHŠ

Starostka předložila vedení návrhy rozpočtu u ÚHŠ JK a ÚHŠ BP a zahájila diskusi k tomuto bodu. Z diskuse vyplynulo, že je nezbytná úprava rozpočtů ÚHŠ JK a CHH Přibyslav tak, aby rozpočet byl vyrovnaný, popřípadě obsahoval návrh vedení ÚHŠ a CHH na vykrytí deficitu rozpočtu. U všech třech institucí je třeba doplnit do rozpočtu údaje: zůstatek na BÚ a v pokladně k 31. 12. 2022.   

Vedení pověřuje starostku jednáním s řediteli ÚHŠ a CHH za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023.

V souvislosti s přípravou rozpočtu CHH Přibyslav vedení konstatovalo, že stále nemá od ředitele Nadace NPHH písemně požadovaný materiál - studii možností nakládání se jměním nadace.

Vedení pověřuje starostku zadáním odborného právního posudku: práva a povinnosti zřizovatele nadace.

 • Investiční záměry 2023–2025

Starostka předložila vedení materiál: Investiční záměry SH ČMS pro období 2023–2025. Materiál je doplněn dle aktuálního stavu, jsou zaznamenány realizované investiční záměry z roku 2022:

 1. ÚHŠ JK – podpořený záměr: Oprava dřevěných chatek byl na žádost ÚHŠ JK ukončen a nahrazen investicí do projektu: Energetická podpora (studie, projektová dokumentace) a Oprava zděných chatek.
 2. Hasičský dům – podpořený záměr: Kotelna – ohřev teplé vody, výměna kotlů, Terasa Blanická – studie, projektová dokumentace.
 3. CHH Přibyslav – podpořený záměr: Zastřešení druhého nádvoří – projektová dokumentace, stavební povolení.
 4. Hala Přibyslav – podpořený záměr: Dokončení projektové dokumentace, územní rozhodnutí.

Investiční záměry 2023

 1. ÚHŠ JK: Energetická podpora – realizace, dále v závislosti na výši získané dotace na tento záměr
 2. Hasičský dům: Energetická podpora – studie, projektová dokumentace; Opravy balkónů – zpracování nabídek; Klimatizace „horních kanceláří“ – studie, realizace; umístění loga SH ČMS na HD
 3. CHH: Energetická podpora – studie, Sociální zařízení (u hlavního sálu + v expozici) – studie, projektová dokumentace, realizace, Objekt bývalé vinárny a bistra – studie
 4. TZ Drahotín: Střešní krytina – havarijní stav

Vedení bere na vědomí investiční záměry realizované v roce 2022.

Vedení schvaluje investiční záměry pro rok 2023 v souladu se schváleným rozpočtem SH ČMS na rok 2023.

 • Různé

Hotel Přibyslav

Na úvod starostka poděkovala všem zaměstnancům hotelu Přibyslav za jejich práci v uplynulém období.

Dále informovala, že na základě usnesení VV ze dne 1.12.2022: Citace:

 Usnesení č. 168/1-12-2022: VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS jednat o pronájmu

 Hotelu Přibyslav s nájemci J. Kubát a M. Dušek, popřípadě dalšími.

 Bezprostředně po jednání oslovila emailem (mailová komunikace k dispozici) v tu   

 dobu jediné známé zájemce (č.1) o pronájem (viz. usnesení) a navrhla termín pro  

 zahájení jednání o přípravě smlouvy s ekonomem SH ČMS. Zájemce termín

 akceptoval.

Následně, ještě před uskutečněním tohoto jednání, oslovil SH ČMS prostřednictvím náměstka Bidmona další zájemce (č.2) o pronájem hotelu. Jednalo se o právnickou osobu, která projevila zájem o prohlídku objektu a posléze nabídla podmínky pronájmu s výrazně nižším ekonomickým rizikem pro SH ČMS, než podmínky akceptované předchozím zájemcem.

Starostka uvedla, že ji velmi mrzí načasování druhé nabídky. Kdyby byla k dispozici o několik dnů dříve, nemusela nastat nepříjemná situace, kdy byl informován první zájemce o možném zahájení jednání, ač bez uzavření jakékoliv písemné dohody či předdohody. Nicméně v obchodních vztazích je třeba zejména a především hájit ekonomickou stabilitu SH ČMS.

Další jednání se zájemcem č.1, kromě výše uvedeného, kde byla sdělena skutečnost dalšího zájemce, již neproběhlo.  

Se zájemcem č.2  byla uzavřena pouze jednorázová, krátkodobá smlouva za účelem zajištění ubytovací a stravovací poptávky v měsíci lednu.

Další postup projedná vedení a VV SH ČMS.

Byl předložen písemný podnikatelský plán druhého zájemce.

Vedení bere na vědomí informace o postupu ve věci pronájmu Hotelu Přibyslav a předkládá VV návrh na schválení nového nájemce.

Dále J. Bidmon okomentoval předávací protokol, který byl sepsán 27. 12. 2022 při předávání hotelu Přibyslav (za přítomnosti zástupců První hasičské a HVP). Součástí protokolu je seznam předaných věcí + seznam věcí, u kterých probíhají s První hasičskou jednání o prodeji.

  Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje starostku a prvního náměstka dalším jednáním s První hasičskou a HVP.

Starostka dále předložila vedení návrh smlouvy SH ČMS x HVP o odkupu movitých věcí umístěných v Hotelu Přibyslav, které jsou v majetku HVP. Nabídka je učiněna na základě znaleckého posudku, ke kterému se vedení SH vyjádřilo již na minulých jednáních. Požadavky vedení jsou ve finální smlouvě zohledněny.

Vedení schvaluje smlouvu o odkupu movitých věcí v Hotelu Přibyslav od HVP a pověřuje starostku v souladu s podpisovým řádem SH ČMS podpisem smlouvy.

Dopis starosty OSH Žďár nad Sázavou

Starostka představila vedení dopis OSH Žďár nad Sázavou L. Zemana, který obsahuje tři pasáže:

 • Stanovisko VV OSH Žďár k řešení délky volebního období
 • Dotaz na ocenění 50 let Plamen
 • Ukončení činnosti Alarm revue

 Vedení dopis projednalo a pověřilo jednatele Fire Editu a náměstkyni pro mládež  

 vyjádřením k bodům 2. a 3. Zároveň doporučí VV vyžádat si stanovisko ÚORVO

 k bodu 1.

Český národní výbor CTIF

Z. Nytra informoval přítomné o kladném zhodnocení uplynulé Mezinárodní hasičské soutěže v Celje. V červnu roku 2023 se bude konat další delegation assembly, kde by mělo dojít ke schválení vzniku nové komise požárního sportu CTIF. Zároveň na nové funkční období proběhne volba viceprezidentů, kterým končí funkční období. Z. Nytra zůstane ve vedení CTIF jako odborný konzultant. Zároveň uvedl, že je záměrem CTIF vrátit cyklus konání „velkých olympiád“ do lichých let, tak aby se nepotkávaly s letní ani zimní klasickou olympiádou. Je důvodné, že v roce 2025 je předpoklad konání „velké olympiády“ v Německu.

M. Němečková dále informovala o nominaci ČAHD pro Martina Nekulu na viceprezidenta CTIF. Pan Nekula je příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje, má rozsáhlé odborné znalosti a v CTIF by se rád věnoval právě odborné oblasti IZS a historii. Pokud bude zvolen je to šance pro ČR mít své zastoupení ve vedení nejen v oblasti sportu, ale i v odborné sféře požární ochrany. ČNV CTIF schválil nominaci M. Nekuly.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Aktualizace příloha mzdového řádu a příkazu starosty k peněžitému příspěvku na stravování

Starostka předložila vedení aktualizovanou přílohu ke mzdovému řádu SH ČMS, která reaguje na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023. O tomto zvýšení rozhodla vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2022 nařízením vlády č. 465/2022 Sb., (znění citovaného nařízení viz nařízení vlády č. 465/2022 Sb. Rovněž v souladu se zákonem o dani z příjmu, par.6, odst.9 s účinností od 1.1.2023 předložila novelizaci příkazu starosty – peněžitý příspěvek na stravování.

Vedení oba dokumenty schválilo a předloží je VV.

Žádost ZH Josefa Páva

Do Kanceláře SH ČMS byla doručena žádost od člena Aktivu Zasloužilých hasičů Středočeského kraje pana Josefa Páva ohledně zanesení změny hlasovacího práva pro vedoucího aktivu ZH ve VV SH ČMS. Tuto možnost v současné době stanovy neupravují, žádost proto byla postoupena pracovní skupině při ÚORVO, která připravuje podklady pro nové stanovy a rovněž k vyjádření ÚORVO.  

Na jednání byl přizván J. Orgoník, který vedení tlumočil, že pracovní skupina pro přípravu stanov se nepřiklání k této změně.

Vedení se přiklání k názoru pracovní skupiny a pro jednání VV SH ČMS tento návrh nedoporučí. Vedení se shodlo, že nejde jen o hlasovací právo obecně, ale zejména o osobní odpovědnost za rozhodování, které s tímto souvisí. Není vhodné, přenášet na jakékoliv úrovni tuto odpovědnost na ZH, kteří pro SH ČMS mnohé vykonali a tato skutečnost by pro ně mohla být tíživá.

Žádost o odkup pozemku od J. Liptáka

Dle zjištění I. Jiroty se v obci Rajhradice nenachází žádný fungující Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem.

Vedení pověřuje Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za úplatu.

Konsolidace zákona o účetnictví

Starostka připomněla, že do prvního čtení v PPS půjde návrh nového zákona o účetnictví. Zákon obsahuje novou povinnost konsolidace účetnictví pro spolky, které mají vlastnický podíl ve společnostech z oblasti pojišťovnictví  a rovněž změnu v systému účtování dle mezinárodních standardů (IFRS) pro tyto pojišťovací subjekty. Starostka informovala, že připomínky k zákonu o účetnictví byly ze strany SH ČMS odeslány v řádném termínu. Z diskuse členů vedení vyplynul dotaz na náměstka Nytru: Zjistit, zda se v případě novelizace zákona pohlíží na ovládající společnosti jako na obchodní společnost.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vnitřní předpis pro užívání služebních vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ

Starostka představila tento písemný materiál.

Vedení schválilo návrh předpisu, který bude předložen na jednání VV SH ČMS.

Rezignace starostky OSH Praha-východ

Náměstkyně D. Vilímková informovala přítomné, že starostka OSH Praha-východ Z. Šindelářová podala současně s některými členy VV OSH rezignaci na svou funkci. Náměstkyně zároveň uvedla, že i v této souvislosti je třeba ve stanovách řešit úpravu o následném členství jednotlivých SDH.

Vedení bere situaci na vědomí.

Přesun schváleného příspěvku na rok 2023

O. Lukš požádal sdružení o přesun schváleného finančního příspěvku 100 tisíc Kč na publikaci věnující se hasičské historii (hasičským vyznamenáním). Příspěvek byl schválen v rozpočtu 2022, bohužel se publikaci podaří vydat až v roce 2023.

Vedení souhlasí s přesunem položky do rozpočtu 2023.

Nájemní smlouva Osseg

Nájemci v Hasičském domě restauraci Osseg končí nájemní smlouva. Má zájem o pokračování za obdobných podmínek jako v roce 2022.

Vedení souhlasí s nájemní smlouvou.

Pyrocar

Starostka požádala Z. Nytru o zahájení jednání s ministryní obrany J. Černochovou.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Znalecký posudek – nájemné HD

Starostka informovala vedení, že je zadán znalecký posudek na stanovení výše nájemného v HD v místě a čase obvyklém.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Úprava výkazů o provedené práci - DPČ

Starostka představila vedení návrh elektronické evidence pracovních činností u zaměstnanců na DPČ.

Vedení schvaluje elektronickou evidenci pracovních činností (DPČ) od 1.1.2023.

SDH Skalice

Starostka informovala o odeslání částky na transparentní účet v souvislosti s tragickým úmrtím dobrovolného hasiče Jana Dvořáka z SDH Skalice. Částka je totožná jako v případě členů SDH Koryčany, tj. 50 000 Kč.

Vedení vzalo informaci na vědomí a vyjádřilo souhlas s odesláním částky.

Pozvánky

15.1. – VH okrsku Velká Bíteš = M. Němečková zváží svou účast

3. 2. 2023, Brno = Česká asociace hasičských důstojníků – XXVI. sněm = Z. Nytra

6. až 7. října 2023 v Žalci – sjezd Slovinsko

Z. Nytra - 30 let armády ČR = akce 11. ledna bude posunuta, na ocenění u této příležitosti jsou nominováni i tři hasiči = M. Štěpán, K. Richter in memoriam a O. Lukš.

             

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková