ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Jaroslav Salivar, Zdeněk Nytra, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jan Bochňák, Richard Dudek, Jan Aulický a Irena Špačková.

Hosté: Martin Čížek (ÚHŠ Bílé Poličany), Jana Fialová (CHH), Jiří Pátek (Nadace), Jan Karger (ÚHŠ JK), Tomáš Mikeska (ÚHŠ JK), Michal Sojka (ekonom SH ČMS)

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

24/8-4-2021:       VV SH ČMS

 1. bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS
 2. bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS
 3. ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

Plnění: trvá

114/8-9-2022:     VV SH ČMS ukládá M. Sojkovi vypracovat metodiku na převod akcií do 28. 2. 2023

Plnění: trvá

156/3-11-2022:   VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

Plnění: trvá

4/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. bere informace předsedy ÚKRR na vědomí
 2. ukládá I. Jirotovi zpracovat přehled kontrol v KSH za období 2018–2023
 3. žádá ÚKRR o aktualizaci Metodického pokynu o provádění kontrol

Plnění: trvá

6/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání a ukládá OSH doplnění textu v charakteristice navrhovaného pana Tomáše Brůnu (ZZOV).

Plnění: trvá

9/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. ukládá ÚORVO předložit VV návrh řešení volebního období
 2. ukládá náměstkyni pro mládež D. Vilímkové předložit písemné stanovisko ÚORM k oceňování k 50. výročí Hry Plamen
 3. ukládá Ing. M. Sojkovi zpracovat písemnou odpověď na dotaz k Alarm Revue

Plnění: trvá

12/19-1-2023:     VV SH ČMS ukládá ÚORVO projednat žádost na svém jednání a připravit na příští jednání VV SH ČMS vyjádření. 

Plnění: trvá

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 9. 2. 2023

 

Žádost J. Lipták o odkup pozemku v obci Rajhradice

Dle zjištění I. Jiroty se v obci Rajhradice nenachází žádný fungující Sbor dobrovolných hasičů, který by měl o pozemek zájem. Vedení pověřilo Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za úplatu.  

Splněno. Na dalším jednání SS OSH bude předložen návrh na prodej pozemku za cenu tržní.

 

Informace ze zápisů KSH

Vedení uložilo ekonomickému oddělení kanceláře SH ČMS zpracovat novelizaci metodického pokynu o cestovních náhradách v rámci SH ČMS.

Splněno.

 

Rozpočty CHH, ÚHŠ

Vedení pověřilo starostku jednáním s řediteli ÚHŠ a CHH za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023. V souvislosti s přípravou rozpočtu CHH Přibyslav vedení rovněž pověřilo starostku zadáním odborného právního posudku: práva a povinnosti zřizovatele nadace.

Splněno.

 

Žádost ZH Josefa Páva

Žádost byla předložena VV SH ČMS, který si vyžádal stanovisko ÚORVO, které bude předloženo na jednání VV dne 30.3.2023.

Trvá.

 

Vnitřní předpis pro užívání služebních vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ

Vedení schválilo návrh předpisu, který bude předložen na jednání VV SH ČMS.

Splněno.

 • Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

Starostka předložila návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS a na jednání SS OSH.

Vedení po úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS a SS OSH.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Vedení bylo seznámeno s doplněním termínového kalendáře akcí na rok 2023.

Rovněž byl předložen přehled zahraničních aktivit SH ČMS za rok 2022 a plán na rok 2023.

Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo plán zahraničních cest na rok 2023.

 • Činnost ÚHŠ, CHH a Nadace na podporu hasičského hnutí za rok 2022 včetně hospodaření – účast ředitelů ÚHŠ a CHH

 

ÚHŠ Bílé Poličany (M. Čížek, ředitel ÚHŠ)

M. Čížek okomentoval plnění rozpočtu za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023. Rovněž seznámil vedení s vyúčtování grantu z MV ČR, včetně plnění počtu proškolených osob. Hospodaření roku 2022 bylo kladné, návrh rozpočtu 2023 je vyrovnaný, bez nutnosti příspěvku SH ČMS na provoz, příspěvek na UDH zůstává zachován.

Vedení na základě diskuse s ředitelem ÚHŠ Bílé Poličany požádalo o návrh tří variant řešení pro případ, že by se majitel objektu, ve kterém ÚHŠ působí, rozhodl ukončit ÚHŠ nájemní smlouvu popřípadě objekt zcizit. Prioritou pro vedení jsou informace, jaké kroky je potřeba učinit, abychom zachovali výukovou činnost pro členy SH ČMS.  

Vedení vzalo na vědomí informace o plnění rozpočtu 2022 a návrhu rozpočtu 2023. Pověřilo ředitele ÚHŠ BP vypracovat návrh tří variant dalšího působení ÚHŠ.

 

CHH (J. Fialová, ředitelka CHH)

Ředitelka informovala o současném personálním zabezpečení CHH a o plnění rozpočtu za rok 2022, včetně plánu oprav na rok 2023. Rovněž byl předložen rozpočet na rok 2023, který je sestaven jako vyrovnaný, ovšem pouze za předpokladu min. 50 % nárůstu příspěvku na provoz od SH ČMS a za předpokladu úspěšné žádosti u NPHH o mimořádný příspěvek z nadace na provoz CHH.

Vedení požádalo paní ředitelku o aktualizaci a pravidelné průběžné zveřejňování informací na webových stránkách a dalších informačních kanálech CHH. Dále členové vedení upozornili, že je nutné vypracovat reálný, fakty podložený investiční plán na další roky, s prioritou studie energetické náročnosti objektu na další roky. V současné době není CHH schopno fungovat samostatně, bez příspěvku SH ČMS a Nadace na podporu hasičského hnutí. Kromě grantu z MV se prozatím CHH nepodařilo zajistit jiné dotační prostředky.

Dále ředitelka J. Fialová představila nové aktivity na nadcházející období, které plánují v CHH: Muzejní noc, obnovení pochodu J. Žižky apod. Všechny tyto akce by měly pomoci zpropagovat místo a získat zájem širší veřejnosti.  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Nadace na podporu hasičského hnutí (J. Pátek, ředitel nadace)

Ředitel nadace okomentoval rozpočet za rok 2022: počet podaných a schválených žádostí, téma žádostí: oprava staré techniky, historické prapory, tiskoviny (almanachy). Z celkového počtu 14 žádostí bylo vyhověno 13 žádostem. J. Pátek uvedl, že stále není dostatečná odezva dárcovských příspěvků do nadace.

Starostka uvedla, že vedení vnímá nadaci jako jeden ze základních podpůrných finančních zdrojů pro CHH Přibyslav.

Dále J. Pátek informoval členy vedení, že J. Wovesný se stále nevyjádřil ke svému členství a předsednictví ve správní radě, dále dodal, že paní V. Ondráková z dozorčí rady nadace odstoupila (místo ní byla nově jmenována J. Fialová). Obě rady se schází 2x ročně zejména za účelem rozdělování příspěvků nadace pro žadatele dle předem stanovených kritérií (správní rada rozděluje a dozorčí rady rozdělení kontroluje), přitom probíhá kontrola účetnictví. Výroční zprávu a účetnictví dále kontroluje nezávislý auditor.

Starostka informovala ředitele J. Pátka, že vedení zadalo právní rozbor práva a povinnosti zřizovatele x nadace.

Vedení vzalo předložené informace na vědomí.

 

ÚHŠ Jánské Koupele (T. Mikeska, zástupce ředitele)

T. Mikeska okomentoval plnění rozpočtu 2022, které je kladné a plán na rok 2023. Dále uvedl, že v rámci odborné přípravy v roce 2022 splnili požadovanou kvótu proškolení 800 účastníků, vzhledem k tomu, že realizovali i výjezdní školení (Neratovice, Beroun, Benešov a další) došlo i navýšení původního plánovaného počtu. T. Mikeska ocenil spolupráci se zaměstnanci i externímu kolegy. Dále uvedl, že došlo k zahájení realizace umístění fotovoltaických panelů (studie, stavební povolení, žádost o státní dotaci). Starostka připomněla, že vedení schválilo v rámci investičního plánu na rok 2023 finanční podporu této investice. Došlo ke shodě, že další investiční položka roku 2023 je rekonstrukce skladů pro zázemí stravování a zpevnění opěrné zdi v přímé souvislosti s vytvořením příjezdové cesty k budoucímu výcvikovému polygonu, bude realizováno z vlastních zdrojů ÚHŠ.

Vedení vzalo informace na vědomí informace z ÚHŠ JK.

 

 • Různé

 

Činnost Kanceláře SH ČMS

Starostka předložila členům vedení písemný materiál: Přehled činnosti Kanceláře SH ČMS v roce 2022 včetně personálního obsazení.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Hasičské čtení

Starostka představila nové číslo Hasičského čtení 2023. Členům vedení byl tento materiál zaslán písemně.

J. Aulický – návrh mna výměnu fotografie, bude zajištěno.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Převody pozemků

Starostka předložila podklady od JUDr. Z. Čížkové na převody nemovitého majetku SH ČMS předkládané k projednání Výkonnému výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH konanému dne 15. dubna 2023.

Návrhy převodů nemovitého majetku SH ČMS:

k.ú. Kouty nad Desnou (p.č. 543/33)

k.ú. Rajhradice (p.č. 283)

k.ú. Sekerovy Loučky (p.č. st. 341)

k.ú. Litenčice (p.č. st. 185)

Dále se podařilo dokončit převod na SH ČMS nemovitý majetek v katastru Brno – Morká Hora, kde působí MHJ.

Vedení doporučuje další jednání s MHJ, aby mohlo být předloženo doporučení výkonnému výboru SH ČMS.

 

 

 

 

Znalecký posudek

Starostka předložila vedení posudek na výši nájemného v Hasičském domě v místě a čase obvyklém. Členové se seznámili s posudkem.

Vedení pověřilo starostku postoupením kopie posudku dle memoranda nájemci.

 

HS Media rozsudek

Starostka informovala přítomné, že ve věci HS média byla 08.02.2022 podána žaloba o náhradu škody. Soudkyní byl vydán nepravomocný rozsudek ohledně zaplacení žalované částky SH ČMS ze strany HS Media. Na základě tohoto rozsudku bude sdružení vráceno DPH z vydaných faktur. Další kroky projedná VV SH ČMS.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Žádost starosty OSH Jindřichův Hradec – „skutečný majitel“

Vedení pověřilo starostku zadáním právního výkladu v souvislosti s definicí pojmu „skutečný majitel“, statutární zástupce. Starostka okomentovala právní výklad od JUDr. Z. Čížkové.

             Vedení vzalo informace na vědomí, právní výklad bude zaslán starostovi OSH Jindřichův Hradec M. Garhoferovi k dispozici.

 

Právní spor „První hasičská“

Starostka informovala vedení o sdělení zaslaném do datové schránky SH ČMS: soudní řízení v této věci bylo zahájeno, SH ČMS má ve stanovené lhůtě podat vyjádření. Zároveň uvedla, že ve spolupráci s právním zástupcem SH ČMS bude kontaktovat protistranu s návrhem o přerušení řízení.

Vedení pověřuje starostku jednáním o přerušení řízení.

 

Návrh na státní vyznamenání pro F. Procházku

Na základě návrhu rady historie OSH Nymburk byl členům vedení předložen návrh na státní ocenění in memoriam pro Františka Procházku (pozn. starosta České zemské hasičské jednoty a Svazu českého hasičstva na Moravě a v Čechách v letech 1938 až 1944, popraven v roce 1945 v Terezíně). Návrh je nutné textově upravit a konzultovat s ÚORHiM.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje náměstka Z. Nytru dopracováním návrhu a  jednáním v Senátu ČR v této záležitosti.

 

Rekonstrukce bytu – hasičský dům

             Členové vedení za doprovodu Ing. Jiroty a Ing. Sojky navštívili uvolněné bytové

             prostory v Hasičském domě, určené k rekonstrukci.

             Vedení byly předloženy cenové nabídky na provedení rekonstrukce.

             Vedení pověřuje Ing. Jirotu jednáním s předkladateli nabídek, které obsahují podrobný

             rozpočet prací. Nabídky budou doplněny a zhodnoceny na dalším jednání vedení.

             Vedení pověřuje Ing. Sojku ve spolupráci s realitní kanceláří zadáním poptávkového

             řízení na nového nájemce.

 

Zapsala: Mgr. Irena Špačková