ZÁZNAM KE STAŽENÍ

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Dana Vilímková, Jaroslav Salivar, Jan Aulický, Jan Bochňák, Richard Dudek, a Irena Špačková.

Omluveni: Zdeněk Nytra

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

114/8-9-2022:            VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kraťasů s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: trvá

156/3-11-2022:          VV SH ČMS ukládá ÚORHS projednat termín MČR v běhu na 100 m s překážkami v roce 2025.

Plnění: trvá

69/27-4-2023:            VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS zpracovat diskuzní příspěvky, ke schválení.

Plnění: trvá 

69/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH ČMS do dalšího jednání VV SH ČMS dne 25. 5. 2023.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: trvá

2) Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS ze dne 14. 4. 2023

Rekonstrukce bytu – hasičský dům

               Rekonstrukci provádí firma MURA s.r.o.  Zakázka byla předána 15.května. V současné době se dokončují nátěry oken a dveří a rovněž probíhá poptávkové řízení na nového nájemce.

              Splněno. Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Komise sportu GŘ HZS

GŘ HZS písemně oslovilo SH ČMS, aby jmenovalo stálého zástupce do komise sportu GŘ HZS. Vedení navrhuje do komise člena rady ÚORHS Ing. Tomáše Lefnera. Vedení pověřilo starostku písemnou odpovědí.

 Splněno. Dopis s návrhem kandidáta byla odeslán.

 

Dopis OSH Semily

Starostka předložila členům vedení návrh písemné odpovědi na dopis od náměstka starostky OSH Semily Ing. Miloslava Miksánka. Vedení odpověď schválilo.

Splněno. Odpověď bude odeslána.

 

Ochranná známka – Metodický pokyn

Vedení na minulém jednání uložilo Kanceláři SH ČMS připravit pro další jednání přehled ochranných známek SH ČMS.

Splněno. Přehled ochranných známek byl předložen členům VV SH ČMS.

 

Převody majetku – Řečkovice, Mokrá Hora

Vedení pověřilo starostku a náměstka jednáním a získáním podkladů od MHJ – územní rozhodnutí a záměr pro nezastavěný pozemek č. 311, zda se skutečně jedná o záměr výstavby budovy IZS. Vlastníkem je v současné době SH ČMS.

Jednání s MHJ pokračují. Vedení vzalo informace na vědomí.

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS 25. května 2023

Starostka předložila návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS 25. 5. 2023. Jednání se bude konat v Brně, zejména s ohledem na konání veletrhu Pyros, kterého se členové VV budou po skočení jednání moci účastnit.

Vedení po drobných úpravách schválilo pozvánku na jednání VV SH ČMS.

 

4) Zpracování odpovědí - diskusní příspěvky ze SS OSH

Jiří Řeháček (OSH Rychnov nad Kněžnou)

1. Prokazování totožnosti, evidence SH ČMS x registr obyvatelstva (ROB)

2. Řízení JSDHO 

Milan Garhofer (OSH Jindřichův Hradec)

1. Jakým způsobem si sbor může zkontrolovat, že odevzdal účetní uzávěrku?

2. Jak funguje datová schránka po ukončení činnosti starosty?

3. Jakým způsobem má nebo nemá okres povinnost kontrolovat zapsání sportovců do rejstříku sportu?

4. Jaký je důvod, že při odesílání plastových členských průkazů není přiložena faktura?

Členové vedení obdrželi návrh odpovědí na oba diskusní příspěvky v písemné podobě. Návrh byl projednán a byla schválena konečná podoba odpovědí.

Odpovědi na diskusní příspěvky byly projednány a budou předloženy VV SH ČMS ke schválení.

 

5) Rozpočty

Starostka okomentovala předložené rozpočty:

 1. MČR v běhu na 100 m s překážkami
 2. MČR ve výstupu na cvičnou věž

c)   MČR v PS

Vedení schvaluje předložené rozpočty.

 

6) Různé

Výběrové řízení na pozic ředitel/ka UHŠ Jánské koupele

Starostka předložila vedení písemný návrh výběrového řízení na pozici ředitel/ka ÚHŠ JK s termínem ukončení 15. června. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.

Vedení schválilo podmínky výběrového řízení.

CHH

Starostka okomentovala studii na rekonstrukci oprav sociálních zařízení v CHH Přibyslav. J. Bidmon provede odbornou revizi studie, poté bude pověřena ředitelka CHH J. Fialová zajištěním nabídek firem.

Dále starostka předložila vedení seznam provozních oprav a údržby:

- revitalizaci badatelny

- malby

- oprava zdi (parkoviště)

- montáž parkovací závory

- revitalizace nádvoří (zeleň)

Vedení se po diskusi shodlo, že je nezbytné znát hodnotu služeb poskytovaných v CHH (vypracovat ceník).

Vedení schválilo plánované provozní úpravy. Ukládá ředitelce CHH J. Fialové vypracování ceníku služeb, které se v CHH poskytují (archivnictví apod.).

UHŠ Bílé Poličany

Starostka podala vedení informaci o vypsaném výběrovém řízení na nemovitost zámku v Bílých Poličanech (majetek HVP a.s.).

Vedení projednalo návrh variant řešení působení ÚHŠ BP pro případ prodeje výše uvedeného objektu (kde nyní ÚHŠ BP sídlí; je v pronájmu):

1. varianta: Využití objektu Krajského sdružení hasičů v Bílých Poličanech

2. varianta: Přemístění do prostorů Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích

3. varianta: Využití opuštěného objektu na letišti v Hradci Králové

4. varianta: Postupná integrace ÚHŠ JK a ÚHŠ BP

Z diskuse vyplynulo, že v současné době není pro SH ČMS ekonomicky přijatelné pořizovat další objekt do vlastnictví. Náměstek J. Salivar upozornil, že je nutné i v budoucnu splňovat podmínky státní dotace na podporu činnosti ÚHŠ.

Vedení ukládá řediteli ÚHŠ BP dopracovat variantu 4.

Pyrocar

Starostka informovala o stavu příprav akce Pyrocar: 49 přihlášek, 25 schváleno. Plnění rozpočtu probíhá standardně. Zároveň předložila souhlas od mistryně obrany J. Černochové účast složek Armády ČR.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Právní služby

Starostka podala členům vedení informace o právních službách dle smlouvy č. 444.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Dotace

MŠMT = Starostka uvedla, že dílčí dohody jsou připraveny k odeslání na okresy a kraje. Zároveň připomněla, že pro čerpání státní dotace musí být splněny všechny podmínky, včetně vložení účetní uzávěrky do sbírky listin. Pokud není splněno – nebude dílčí dohoda odeslána.

MV = Starostka uvedla, že kromě grantu – Zajištění personálního zázemí (dílčí dohody jsou připraveny k rozeslání) jsou ostatní žádosti stále v procesu schválení GŘ HZS.

NSA = Starostka informovala, že byla ukončena formální kontrola žádosti SH ČMS bez závad. Rozhodnutí by dle vyjádření předsedy NSA mělo být k dispozici v DS do konce května 2023.  Dále informovala, že SH ČMS uspělo s žádostí v oblasti INVESTICE – pořízení motorového vozidla pro úsek sportu.

Vedení vzalo informace na vědomí.

SDH Osík

Starostka tlumočila poděkování řady členů SH ČMS Michalu Zölflovi z SDH Osík za vytvoření elektronické formy peněžního deníku, který je pro SDH k dispozici na www.dh.cz.

Vedení se k poděkování připojuje a pověřuje Ing. Jirotu jednáním s M. Zölflem o DPP.

Žádost KSH HK od HVP v lokalitě Bílé Poličany

Starostka informovala členy vedení o žádosti KSH KVH kraje zaslané HVP a.s. o odkup části pozemku (část cesty) v lokalitě Bílé Poličany.

Vedení vzalo informaci na vědomí. 

Zahraniční cesty

Starostka informovala o nadcházející zahraniční cestě, která se uskuteční dle schváleného plánu příští týden:

 1. Komise mládeže CTIF v Chorvatsku – Martina Crháková, Josef Lédl
 2. Sympoziu mladých hasičů tamtéž – SDH Žákava.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Reprezentace v požárním sportu

Starostka informovala přítomné, že část společné reprezentace mužů (HZS ČR a SH ČMS) v požárním sportu se v květnu zúčastní na základě pozvání memoriálu v Polsku. Jedná se o mezinárodní soutěž za účasti Polska, ČR, Slovenska a Ukrajiny.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Jednání s GŘ HZS

Starostka informovala o jednání na GŘ HZS

 • Rámcová smlouva o spolupráci – aktualizace
 • Hasičský sport – spolupráce národní i mezinárodní
 • Zapojení SH ČMS – ochrana obyvatelstva
 • Platforma HOPE-LOG

Uvedla, že GŘ HZS má v plánu organizovat Celostátní ples hasičů za účasti 1 200 hasičů na Pražském hradě (25. listopadu).

Vedení vzalo informace na vědomí.

Jednání platformy HOPE-LOG v Divadle u hasičů (10. 5.)

Starostka informovala, že ve středu 10. května proběhlo jednání platformy HOPE-LOG (Humanitární logistika) a zástupců významných neziskových organizací působících na poli ochrany obyvatelstva, GŘ HZS, Teritoriálních sil AČR a ministerstev zahraničních věcí a zdravotnictví v Hasičském domě, v prostorách Divadla U Hasičů.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Stanovy

Členové vedení diskutovali o předložené první verzi novelizovaných stanov. Z diskuse vyplynulo, že připomínky členů vedení zašlou jednotliví členové písemně starostce SH ČMS, poté proběhne jednání vedení věnované výhradně tomuto tématu a připomínky ze vedení budou zpracovány jednotně a odeslány na příslušný mail k tomu určený.

Při této příležitosti starostka uvedla, že pro efektivnější a rychlejší komunikaci a přenos informací k SDH je nutné zpracovat mailový adresář SDH.

Vedení pověřuje Nikolu Fenclovou zpracováním seznamu emailových adres jednotlivých sborů

Označení na Hasičském domě

Starostka uvedla, že zpracování ohledně označení znaku a názvu sdružení na Hasičském domě je v současné době v poptávkovém řízení. Záležitost má v kompetenci I. Jirota.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Zapsala: Mgr. Irena Špačková