ZÁZNAM KE STAŽENÍ 

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Richard Dudek, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: Dana Vilímková

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

 

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

57/30-3-2023 VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

114/8-9-2022:             VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kalhot s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: v řešení

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s problematikou používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:          VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:           VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

 

5/25-1-2024:              VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Vosykové rozeslat poptávku o pamětní medaile na OSH a KSH do 26. 1. 2024.

Plnění: splněno

7/25-1-2024:              VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Švejdové ve spolupráci s OSH České Budějovice dopracovat charakteristiku u návrhu na ZZOV.

Plnění: splněno

8/25-1-2024:              VV SH ČMS 

 1. Ukládá T. Vosykové připravit hlasovací lístky na další jednání VV SH ČMS.

Plnění: trvá

9/25-1-2024:               VV SH ČMS ukládá vedoucí ÚORP předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet slavnostního vyhlášení POODM 2024.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: trvá

10/25-1-2024:             VV SH ČMS ukládá vedoucímu ÚOROO předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet Konference OO.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: trvá

12/25-1-2024:             VV SH ČMS

 1. Ukládá vedoucímu ÚOROO předložit jednání Vedení SH ČMS rozpočet semináře vedoucích OORR a KORR.

Plnění: splněno

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 11. ledna 2024

 

160. výročí – Velvary, Telč

160. výročí –pamětní medaile

Poptávka po medailích předčila očekávání. Je objednáno více jak 1 000 kusů medailí.

Je nutné projednat se starosty KSH termíny předávání v rámci jednotlivých OSH a postupný způsob dodávek medailí.

Vedení předloží VV návrh, aby medaile zhotovená u příležitosti 160. výročí byla jako prvním věnována starostům OSH.

 

Prapory Telč

J. Bidmon – rozpočet akce; postupně se doplňují jednotlivé výdajové položky, konečný rozpočet bude předložen po uzávěrce přihlášek SDH.

Poptávkové řízení na stuhy; momentálně jsou k dispozici 3 nabídky.

Starostka uvedla, že aktuálně je přihlášeno více než 600 sborů.

Vedení pověřuje náměstka J. Bidmona a M. Sojku vyhodnocením nabídek (stuhy) a zajištěním objednávky.

 

Oslavy 160. výročí Velvary

M. Němečková informovala vedení, že jednání se zástupci z SDH Velvary proběhlo 30. ledna 2024 v Hasičském domě. Více informací v samostatném bodu 6).

Nadace na podporu hasičského hnutí

Vedení navrhlo VV SH ČMS doplnit členy správní rady nadace: V. Lišku a M. Vykydala.

Splněno, návrh byl předložen a schválen.

 

Zlatý Záchranářský kříž

Vedení pověřilo T. Švejdovou zpracováním a podáním návrhu na ZZK. Členové vedení z předložených návrhů na medaili SH ČMS za záchranu života vybrali návrhy na Z. Lukeše a M. Coufala.

Splněno. Návrhy byly zaslány.

 

Konference ochrany obyvatelstva

J. Bidmon informoval o přípravách Konference OO, která se bude konat 23. března v České Třebové. Starostka požádala N. Fenclovou o dopracování materiálu o program a návrh pozvánky.

Splněno.

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 22. února 2024

Starostka předložila vedení návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS a navrhla do pozvánky doplnit stabilní bod pro rok 2024 týkající se oslav 160. výročí. Dalšími body, mimo stálé, bude výroční zpráva.

Pozvánka byla po úpravách schválena.

 

 • Aktualizace Termínového kalendáře SH ČMS včetně plánu zahraničních cest

Starostka seznámila vedení s aktualizovaným zněním kalendáře činnosti SH ČMS na rok 2024. Z. Nytra doplnil, že další termíny zahraničních akcí budou známy po jednání Komise požárního sportu CTIF 19. února. V této souvislosti starostka uvedla, že 3. března se uskuteční první ročník halové soutěže CTIF družstev mladých hasičů v Ostravě za účasti zahraničních týmů (Slovensko, Polsko).  

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Stanovy

K. Barcuch sdělil, že pracovní komise v rámci úprav Stanov nyní pracuje na úpravě dalších vnitřních předpisů: Jednací a Organizační řád. Oba dokumenty by měly být předloženy ke schválení společně se stanovami.

M. Němečková seznámila přítomné s právním názorem na „změnu právní formy“: pobočný spolek x zapsaný ústav. Spolky nemohou ze zákona svou právní formu měnit. V případě ÚHŠ a CHH je tedy nezbytné založit zapsaný ústav a případně provést převody (lidí, majetku..) a poté uskutečnit likvidaci pobočného spolku.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje M. Němečkovou zadáním realizace celého procesu (časová osa atd.) právní kanceláři.

 

 • výročí

Slavnosti Velvary

30. ledna proběhla v Hasičském domě schůzka se zástupci SDH Velvary. Za SH ČMS byla přítomna starostka, V. Liška a I. Špačková.

Vedení byl předložen rozpočet akce z hlediska výdajů SH ČMS, který vedení schválilo.

 • SDH Velvary vytvořilo hasičský pracovní sešit pro děti; 200 ks poskytne SH ČMS
 • SH ČMS zajistí presenci VIP hostů a současně využije tento prostor na propagaci SH ČMS
 • Očekávaná je účast cca 70 sborů, aktuálně je k dispozici plakát včetně programu; pozvánka VIP hostů bude vypracována v součinnosti SH ČMS + SDH + město Velvary
 • Dekorování praporů proběhne na náměstí ve Velvarech, bude souběžně probíhat výstava moderní a historické techniky
 • Účast za vedení SH ČMS: Z. Nytra, J. Aulický, D. Vilímková
 • 5. se koná slavnostní valná hromada – účast: M. Němečková

Prapory Telč

J. Bidmon informoval přítomné o schůzce v Telči, která se uskutečnila 30. ledna.

 • hudba = je zajištěn žesťový sextet Ústřední hudby Armády ČR, dále Velký dechový orchestr Letovice a vystoupení ZUŠ Telč
 • ubytování pro ORG štábu bude zajištěno v Panském dvoře (objednávku zajistí T. Vosyková), prezence sborů na náměstí (zajistí J. Fialová), moderátorem bude J. Bezděk (ADHR)
 • stánkový prodej bude probíhat na více místech, pitný režim pro praporečníky se bude rozdávat přímo u prezence (zajistí Panský dvůr), symbolický prostor pro V.I.P. hosty bude zajištěn v Panském dvoře
 • velením tvaru je pověřen R. Kučera
 • na základě potvrzení účasti bude sestaven seznam předávajících (je nutné jich mít více než 12), zajistit pozvání pro (M. Štěpán a D. Ryba)
 • organizační záležitosti v jednání: zábrany, parkování, uzávěrka příjezdové komunikace, sociální zařízení
 • v Telči bude dvěma dobrovolným hasičům předán Záslužný řád českého hasičstva, usnesení VV SH ČMS

 

Předběžný harmonogram:

10 –12h           prezence

12 – 13h          řazení sborů v Panském dvoře

13:15h             pochod na náměstí

14h                  dekorování praporů a náměstí

Vedení vzalo informace na vědomí. Další organizační schůzka v Telči se uskuteční 21. února.

 

 • Plán investic 2021–2026

 

Starostka předložila vedení materiál: Plán oprav a investic SH ČMS pro období 2021–2026. Materiál je doplněn dle aktuálního stavu, jsou zaznamenány realizované investiční záměry z roku 2023:

 1. Projekt úpravy terasy v Blanické – podpořený záměr: vyhotovení dokumentace (projekt, studie)
 2. Oprava balkónů (nároží Blanická a Římská) – podpořený záměr: dokumentace (projekt, rozpočet)
 3. Sociální zařízení v CHH (předsálí hlavního jednacího sálu + výstavní prostory) – podpořený záměr: (zpracování studie, návrh řešení + nabídky a smlouva; realizováno v prostorách předsálí)
 4. Obnovitelné zdroje energie (CHH) – podpořený záměr: zpracování studie
 5. Oprava nádvoří (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: stavební povolení vydáno; realizováno
 6. Energetická podpora – přístavba, fotovoltaika (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: vydáno stavební povolení,; realizováno
 7. Zpevnění opěrné zdi – částečně realizováno z prostředků ÚHŠ JK; dokončení 2024
 8. Výměna střešní krytiny (TZ Drahotín) – podpořený záměr: realizováno prostředky nájemce

 

Investiční záměry 2024:

 1. Oprava balkónů (nároží Blanická a Římská) – podpořený záměr: oprava 3 balkónů, porušená dlažba a izolace
 2. Klimatizace kanceláří SH ČMS (8 kanceláří) – podpořený záměr: navrhnout technické řešení, rozpočet a provést realizaci
 3. Bistro u zámku Přibyslav – podpořený záměr: pronájem prostor společnosti Chládek a Tintěra (opravy v režii nájemce); nájemní smlouva
 4. Sociální zařízení v CHH (toalety u výstavy pro návštěvníky) – podpořený záměr: probíhají stavební a vodařské vodo instalatérské práce, dokončení z roku 2023
 5. Sociální zařízení (toalety u slavnostního sálu) – podpořený záměr: rozpočet
 6. Výcvikový polygon (objekt venkovního skladu ÚHŠ JK) – podpořený záměr: stavební povolení vydáno, schválena investiční dotace MV ČR; alokace vlastních zdrojů
 7. Nákup trenažerů pro výcvikový polygon (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: probíhá bezúplatný převod trenažéru ze SOŠ a VOŠ PO Frýdek-Místek
 8. Zpevnění opěrné zdi, rozšíření příjezdové komunikace (ÚHŠ JK) – podpořený záměr: část realizace oprav zdi z vlastních zdrojů ÚHŠ JK v roce 2023, dokončení v roce 2024
 9. Lezecká laminátová střecha (věž za garážemi ÚHŠ JK) – podpořený záměr: není potřeba stavební povolení – 200 polyesterových chytů, výška 11m; schváleno k realizaci

Vedení bere na vědomí realizované investiční záměry realizované v roce 2023.

Vedení schvaluje investiční záměry pro rok 2024 a pověřuje M. Sojku zapracování do rozpočtu.

 

Činnost ÚHŠ, CHH a Nadace na podporu hasičského hnutí za rok 2023 (osobní účast ředitelů ÚHŠ, CHH, Nadace)

Zpráva o činnosti ÚHŠ Bílé Poličany – přednesl Martin Čížek

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet 2024; v případě přidělení dotace na provoz ve výši roku 2023, bez příspěvku SH ČMS
 • ředitel M. Čížek informoval přítomné o probíhajících kursech: Kurzy velitelů strojníků, řada kursů probíhala externě (KSH Jihomoravského kraje, KSH Ústeckého kraje, OSH Jablonec)
 • dále představil plán akcí na I. pololetí
 • v rámci semináře represe bude představen ohňový kontejner
 • v budoucnu plánují doplnit nabídku kursů o odborné kursy TFA; nutné vyřešit financování
 • dále jsou plánovány kursy ve spolupráci s firmami (Dräger) a kurs práce ve výškách
 • dlouhodobá velmi dobrá spolupráce s HZS podniku ČEPRO a HZS Škoda Auto (vyprošťování)
 • byly podány informace o materiálovém dovybavení (virtuální realita – ohňový kontejner, figurína na TFA, vakuová matrace, kalové čerpadlo)
 • pokračuje spolupráce na ubytování uprchlíků z UK

 

Zpráva o činnosti ÚHŠ Jánské koupele – přednesl Radek Fešar

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet na rok 2024, v případě přidělení dotace na provoz ve výši roku 2023, bez příspěvku SH ČMS; s výjimkou investice
 • Fešar shrnul rok 2023 (personální změny – kuchařka, účetní), dále uvedl, že zástupce ředitele T. Mikeska podal výpověď z pracovního poměru, od 01. 04. na jeho místo nastoupí nový zástupce
 • fotovoltaický panel je umístěn na střeše – aktuálně se řeší připojení
 • stavební dokumentace a rozpočet pro výstavbu výcvikového polygonu byly předloženy na GŘ HZS
 • automobil Renault Trafic (z SH ČMS) bude převezen do CHH; ÚHŠ obdrží jiný od SH ČMS
 • spolupráce s VŠB- TU Ostrava, SOŠ a VOŠ v Hranicích na Moravě a v Karviné
 • příprava specializačních komerčních kursů s firmami
 • v rámci základní odborné přípravy je největší zastoupení účastníků z MSK kraje, v rámci externích kurzů je největší počet účastníků ze STK kraje

 

Zpráva o činnosti CHH Přibyslav – přednesla Jana Fialová

 • plnění rozpočtu 2023: kladný výsledek hospodaření
 • byl předložen rozpočet na rok 2024, v případě přidělení dotace na provoz a mzdy ve výši roku 2023 příspěvek SH ČMS na provoz 700 000 Kč, mzdová podpora 770 000 Kč
 • ředitelka J. Fialová shrnula činnost CHH za uplynulé období (akce, semináře atd.)
 • v roce 2024 se plánuje oprava sochy sv. Floriána, pronájmy přednáškového sálu a předsálí se zázemím, pronájem bistro sv. Floriána stavební firmě Chládek a Tintěra (náklady a rekonstrukci provede nájemce, viz. bod plán investic)
 • spolupráce s Hasičský hotel Přibyslav – pobytové balíčky na klíč
 • divadelní představí, noc muzeí
 • spolupráce s Městem Přibyslav – MK – dotační tituly
 • změna expozice Kaple: regionální historie; podpora vedení
 • dále informovala vedení o nástup nového zaměstnance do CHH – F. Matouška (zástupce ředitele, edukační programy, propagace SH ČMS)
 • Němečková doplnila: M. Nekula zahájil jednání s CTIF o finanční podpoře CHH (archiv CTIF)

Zpráva o činnosti Nadace na podporu hasičského hnutí – přednesl Ivan Jirota

 • zprávu o činnosti nadace (zprávu dozorčí rady) přednesl člen dozorčí rady Ivan Jirota, ředitel J. Pátek se z jednání omluvil ze zdravotních důvodů

Vedení vzalo informace na vědomí a požádalo I. Jirotu o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.

 

 • Různé

Rozpočty akcí

Vedení pověřuje starostku schválením rozpočtu akcí 2024 do 100 000 Kč.

Instruktážně-metodický seminář represe (IMS represe)

Starostka předložila rozpočet na IMS represe, který se bude konat 2.–3. 3. 2024 v ÚHŠ Bílé Poličany. Účastníkům kursu SH ČMS uhradí oběd.

Vedení schválilo předložený rozpočet s úpravou -  pověřilo M. Štěpánka zapracováním nákladové položky: oběd účastníků.

Žádost o odklad platby odvodů členských příspěvků

Starostka okomentovala žádosti o odklad členských příspěvků.

 • žádost OSH České Budějovice = důvodem žádosti odkladu platby je pořízení Táborové základny v Soběnově (dotační podpora KÚ v průběhu roku 2024)
 • žádost OSH Uherské Hradiště = důvodem žádosti je investice s dotační podporou KÚ (v průběhu roku 2024)

Vedení schválilo odklady platby obou žádostí.

Zpráva z jednání komise TFA

Starostka předložila vedení zprávu z jednání komise TFA (zpracoval R. Kučera). Jednání se uskutečnilo 6. 2. 2024 na MV–GŘ HZS.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Nabídky spolupráce TOI TOI a WC servis

Starostka informovala přítomné o proběhlém jednání se společnostmi TOI TOI a WC servis.

Vedení pověřuje výběrem z obou nabídek starostku M. Němečkovou a náměstka J. Salivara.

Setkání s bývalými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS seniory

Starostka informovala členy vedení o plánovaném jednání s bývalými zaměstnanci Kanceláře SH ČMS-seniory, které se bude konat 3. dubna v Hasičském domě.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vzory dohod pro JSDHP od GŘ HZS

Starostka informovala, že datovou schránkou byla SH ČMS z GŘ HZS doručeny vzory dohod pro členy JSDHO.

Vedení pověřuje I. Špačkovou zveřejněním materiálů na www.dh.cz

Komise požárního sportu CTIF

Z. Nytra informoval, že v pondělí 19. února proběhne v Praze jednání Komise požárního sportu CTIF.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Zápisy z jednání KSH

 • Jihočeský kraj = zakládají Krajskou odbornou radu hasičských soutěží, probíhá praktické školení trenérů požárního sportu, nákup TZ Soběnov
 • Liberecký kraj = příprava Rescue campu v Českém Dubu, vydání sborníku, oslavy 160. výročí – historická jízda (konec v Semilech), 15. 6. dětská hasičská řeka
 • Ústecký kraj = praktická část školení trenérů III. třídy se dokončí 2. 3. v Lounech (školí M. Novák), proběhla inventarizace majetku KSH, nákup pamětních medailí k 160. výročí, oslavy ve Velvarech
 • Středočeský kraj = kontrola krajské revizní rady dotace TFA v SDH Jince, téma hasičského odboje, diskuse nad Směrnicí činnosti ochrany obyvatelstva, diskuse nad Krajskou odbornou radou hasičských soutěží, připomínky k centrální evidenci

Vedení vzalo na vědomí informace ze zápisů.

Pracovní skupina SDOO

Plukovník M. Lukeš navrhl termíny jednání pracovní skupiny SDOO. Za SH ČMS se jednání bude účastnit: Pavel Říha, Martin Štěpánek, Nikola Fenclová a náměstek R. Dudek. V této souvislosti R. Dudek okomentoval podaný grant na Ministerstvo obrany.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Vedení ukládá vedoucím úseků kanceláře SH ČMS návrhy projektů (dotace, granty)  konzultovat s příslušným náměstkem v časovém předstihu.

 

Společnost Alerion

Náměstek J. Bidmon informoval přítomné o jednání se společností Alerion (využívání symbolu SH ČMS registrovaného na Úřadu pro průmyslové vlastnictví – ochranná známka bez souhlasu SH ČMS). Konkrétně se jedná o e-shop nabídku stuh k 160. výročí. 

SH ČMS žádnou zakázku výše uvedeného charakteru firmě Alerion nezadalo.

Jednání v této záležitosti proběhne 15. února v Alerionu v Brně, účastnit se ho bude J. Bidmon a Z. Nytra.

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

24. 2.

Havířovská hala mladých hasičů

M. Němečková, R. Dudek

9. 3.

Shromáždění představitelů sborů OSH Vsetín

omluva

Zapsala: Mgr. Irena Špačková