ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Dana Vilímková, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková

Omluveni: Richard Dudek

 

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou.

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou.

 

 • Kontrola plnění usnesení

Trvalé úkoly:

 

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

 

57/30-3-2023 VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

 

 

114/8-9-2022:             VV ukládá ÚORVO připravit úpravu stejnokrojového předpisu o návrhy kalhot s odepínacími nohavicemi pro muže i ženy, sportovní sukni pro ženy a sportovní obuv.

Plnění: splněno

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s problematikou používání symbolů SH ČMS a předmětů s ochrannou známkou.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:          VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

127/2-11-2023:           VV SH ČMS ukládá všem členům VV SH ČMS informovat příslušné OSH o nezbytnosti naplnění Kalendáře akcí na rok 2024.

Plnění: trvá

9/25-1-2024:               VV SH ČMS ukládá vedoucí ÚORP předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet slavnostního vyhlášení POODM 2024.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: splněno

10/25-1-2024:             VV SH ČMS ukládá vedoucímu ÚOROO předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet Konference OO.

                                    Úprava termínu – březen 2024.

Plnění: splněno

12/25-1-2024:             VV SH ČMS

 1. Ukládá vedoucímu ÚOROO předložit jednání Vedení SH ČMS rozpočet semináře vedoucích OORR a KORR.

Plnění: splněno

 

 

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 8. února 2024

Nadace na podporu hasičského hnutí

Starostka byla pověřena odeslat řediteli nadace žádost o sdělení termínu jednání správní rady. Prozatím bez odpovědi.

Splněno.

V rámci jednání vedení byl I. Jirota požádán o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.

Trvá.

160. výročí

Stuhy k praporům (Telč)  – vyhodnocení nabídek, objednávka.

Rozpočet Telč – dokončením návrhu rozpočtu je pověřen J. Bidmon.

Splněno.

 

Stanovy

M. Němečková na předchozím jednání seznámila přítomné s právním názorem na „změnu právní formy“: pobočný spolek x zapsaný ústav. Spolky nemohou ze zákona svou právní formu měnit. V případě ÚHŠ a CHH je tedy nezbytné založit zapsaný ústav. Vedení pověřilo M. Němečkovou zadáním realizace procesu právní kanceláři.

Splněno.

 

 

 

Plán investic

Vedení byl předložen písemně materiál: Plán oprav a investic SH ČMS pro období 2021–2026. Vedení schválilo investiční záměry pro rok 2024 a pověřilo M. Sojku zapracování do rozpočtu.

Splněno.

 

Instruktážně-metodický seminář represe (IMS represe)

IMS represe se bude konat 2. – 3. 3. 2024 v ÚHŠ Bílé Poličany. Vedení schválilo předložený rozpočet s úpravou – pověřilo M. Štěpánka zapracováním nákladové položky: oběd účastníků.

Splněno.

 

Vzory dohod pro JSDHP od GŘ HZS

Starostka informovala, že datovou schránkou byly SH ČMS z GŘ HZS doručeny vzory dohod pro členy JSDHO. Vedení pověřilo I. Špačkovou zveřejněním materiálů na www.dh.cz.

Splněno.

 

 • Příprava jednání VV SH ČMS 21. března 2024 (materiál zaslán elektronicky)

Vedení byl písemně předložen návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS.

V souvislosti s bodem VZ 2023 starostka požádala o informaci, jaké podklady ještě nebyly tiskové mluvčí doručeny, aby mohlo dojít k urgenci.

Pozvánka byla po úpravách schválena.

 

 • Příprava jednání SS OSH 20. dubna 2024 (materiál zaslán elektronicky)

M. Němečková předložila návrh pozvánky na SS OSH 13. 4., kde budou projednávány standardní body (průběžná zpráva o činnosti, zpráva o hospodaření a další) a rovněž aktuální body řešení (160. výročí a další).

V rámci SS bude účastníkům předána pamětní medaile k 160. výročí.

Pozvánka byla schválena.

 

 • Vyhodnocení plnění grantů MV, projektu MŠMT a dotací NSA za rok 2023 (Štěpánek, Orgoník/Šulcová, Kolka), materiály zaslány elektronicky

 

MV

Dotace byla čerpána a vyúčtována v plné výši dle účelového určení: zajištění chodu ÚHŠ, spolupráce při odborné přípravě členů SH ČMS, výchova a vzdělávání dětí a mládeže, preventivně výchovná činnost – CHH, soutěže TFA, MČR ve vyprošťování, stabilní aparát SH ČMS. V účelovém určení zajištění akceschopnosti psovodů SDH byla dotace čerpána ve výši 78 % z celkové přidělené částky v tomto grantu.

MŠMT

Čerpaná dotace činila 30, 35% z celkových vyúčtovaných nákladů. Na akcích, které byly podpořeny dotačně, se podílela kancelář SH ČMS – úsek mládeže, 14 krajských pobočných spolků, 77 okresních pobočných spolků, 2 táborové základny a 80 428 SDH – respektive kolektivů mladých hasičů v rámci volnočasových aktivit a 123 kolektivů v oblasti obnovy materiálně – technické základny.

Starostka v této souvislosti uvedla, že dle informací z MŠMT zaslaných do datové schránky je dotace pro rok 2024 krácena o 6,2 % oproti roku předchozímu.

NSA

Nejpodstatnější část dotace byla čerpána prostřednictvím pobočných spolků (SDH, OSH, KSH – konečných příjemců) na zabezpečení postupových a jiných oficiálních soutěží SH ČMS v hasičském sportu mužů a žen i v kategoriích mládeže do 18 let. Kromě dotace v programu „Sportovní svazy“, jsme v roce 2023 získali ještě dotaci na rozvoj materiálně technické základny. Obě dotace byly řádně a v termínu vyúčtovány.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

 • Plnění rozpočtu za rok 2023 (materiál byl zaslán elektronicky)

Členové vedení se seznámili s plněním rozpočtu SH ČMS 2023. Schválený rozpočet byl dodržen. Předběžný hospodářský výsledek SH ČMS je za rok 2023 kladný.

Výroční zpráva 2023

Dále vedení jednalo o formě zprávy o hospodaření ve VZ 2023.

Pro jednání SS OSH bude ve výroční zprávě vložena kompletní textová část, tabulková bude doplněna před tiskem VZ, po finální účetní uzávěrce roku 2023 (daňové odvody apod.). Následně proběhne i vložení do Sbírky listin. 

K jednání SS OSH (duben 2024) bude předložena elektronická verze k připomínkování a následně ke schválení. Tištěná verze bude zadána po kompletaci zprávy o hospodaření tj. 15.06.2024.

Vedení schvaluje harmonogram vydání VZ 2023.

Centrální evidence členů

V souvislosti s rozpočtem 2024 starostka předložila členům vedení stanovisko pracovní skupiny ÚORVO k současnému stavu programu centrální evidence SH ČMS. K jednání byl přizván Josef Orgoník, člen pracovní skupiny, který informoval členy vedení, že dle závěrů pracovní skupiny je nezbytné řešit zejména úpravu funkčnosti stávajícího systému za využití moderních technologií. Program byl vytvořen v roce 2011, na tehdejších dostupných technologiích. Od té doby byly prováděny pouze částečné úpravy funkčnosti a drobné bezpečnostní záplaty. Aktuálně je provoz systému nedostačující a neumožňuje již další vývoj. Systém je nutné zrychlit, vytvořit uživatelsky přijatelnější prostředí a snížit tiskovou administrativu.

Starostka uvedla, že problematiku je třeba řešit neodkladně a v závislosti na vytvoření nabídek zapracovat návrh na úpravu rozpočtu 2024.

Vedení pověřuje J. Orgoníka jednáním se stávajícím správcem systému a J. Salivara poptávkou dalších nabídek na úpravu systému centrální evidence členů SH ČMS.

 

 • výročí

 

Prapory Telč

J. Bidmon informoval přítomné o průběhu příprav:

 • objednávka na stuhy byla odeslána na základě vyhodnocení zaslaných nabídek, dle počtu přihlášených SDH, kterých se přihlásilo 753
 • proběhlo jednání s PČR, HZS a ZS kraje Vysočina
 • v prostoru náměstí vykonávají činnost provozovatelé restaurací, kteří budou o konání akce informováni, další občerstvení zajistí SDH z OSH Jihlava
 • bude navýšena zdravotnická služba nejen ZS, ale i firmou Progress Rescue
 • ústroj praporečníků – je nezbytné uvést v informacích pro přihlášené SDH přesný popis, popř. foto v pokynech pro účastníky s upozorněním, že při nedodržení se bohužel nemůže praporečník s praporem účastnit
 • nástup je domluven s R. Kučerou

Vedení vzalo informace na vědomí. Pověřuje Terezu Vosykovou návrhem pozvánky, vypracováním seznamu hostů a odesláním pozvánek.

 

 • Různé

Rozpočty – republikové POOD a Konference OO.

Vedení projednalo oba předložené rozpočty na uvedené republikové akce.

V rozpočtu POOD byly navrženy dvě úpravy.

Dále byla doplněna informace, že na konferenci je přihlášeno cca 150 účastníků.

Vedení schválilo rozpočet republikového kola POOD 2024 a Konference OO 2024.

 

Hasičské čtení (materiál byl zaslán elektronicky)

Starostka vyzvala členy vedení, zda mají nějaké návrhy na úpravu, či doplnění předloženého materiálu.

Vedení se shodlo na několika úpravách, zejména doplnit vzpomínku na J. Kargera a J. Bochňáka, upoutávku na Prapory Telč a další.

Vedení pověřuje I. Špačkovou zasláním návrhu úprav J. Nitrovi.

Komise požárního sportu CTIF

Z. Nytra informoval vedení, že první jednání Komise požárního sportu CTIF se uskutečnilo v pondělí 19. února v Praze. Celkem se zúčastnilo 11 států, další 4 státy projevily zájem o členství.

Hlavními cíli komise jsou:

 • organizace mezinárodních soutěží v požárním sportu v kategoriích muži, ženy, dorostenci, dorostenky
 • sjednocení pravidel soutěží v požárním sportu v rámci CTIF
 • evidence rozhodčích a jejich odborné školení
 • odborná příprava trenérů
 • pořádání tréninkových kempů v období mezi soutěžemi
 • propagace požárního sportu
 • postupná propagace soutěží v dalších odvětvích hasičského sportu

Vedení vzalo informace na vědomí.

Dopis starosty MSH Praha M. Wagnera

Starostka informovala přítomné o zaslání dopisu od starosty MSH Praha s námětem prokazování totožnosti na sportovních soutěžích MH.

Vzhledem k tomu, že toto téma bylo řešeno VV SH ČMS v rámci diskusních příspěvků ze SS OSH (říjen 2023), vedení pověřilo starostku odpovědí v souladu s usnesením VV SH ČMS č. 27 a 28. ze dne 22.02.2024.

Smlouva se společností TOI TOI

Starostka informovala přítomné, že na základě pověření vedení byla podepsána smlouva o spolupráci na rok 2024. Součástí smlouvy je katalog cen. Sleva na jednotlivé služby či produkty je pro všechny články SH ČMS totožná.

Vedení vzalo informace na vědomí a ukládá T. Vosykové a J. Orgoníkovi rozeslání informací OSH, KSH, SDH (centrální evidence).

Jednání s K. Goláněm

M. Němečková informovala členy vedení o průběhu jednání s K. Goláněm.  Jednání se účastnila starostka, náměstek J. Salivar a právní zástupce SH ČMS.

Hlavním tématem jednání bylo přerušení řízení v návaznosti na předvolání k jednání u soudu prvního stupně 04.04.2024 (žaloba nájemné).

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Asociace sv. Floriána

KSH Zlínského kraje bylo osloveno Asociací sv. Floriána, aby u příležitosti Mezinárodní hasičské poutě na Sv. Hostýn mohly být předány medaile asociace vybraným osobnostem.

Na základě konzultace s organizátory akce se vedení shodlo, že pouť na Sv. Hostýně není vhodným typem akce pro tuto událost.

 

Seminář prevence – 2. až 3. 3. v Přibyslavi

Starostka společně s ostatními členy vedení vyslovila poděkování ÚORP za dobře připravený program semináře, přípravu a zajištění účasti všech přednášejících. Zpětná vazba účastníků semináře je pozitivní.

J. Bidmon uvedl, že jediný nedostatek byl v technickém zázemí v CHH Přibyslav, vlivem nezajištění personální podpory ze strany CHH.

Vedení ukládá ředitelce CHH předat vedoucímu příslušné ÚORR, která seminář či jinou akci organizuje, kontaktní údaje na kompetentní osobu, která bude na organizaci akce spolupracovat.

Hotel Přibyslav – oprava ventilu

J. Bidmon informoval o provedení nezbytné opravy bezpečnostního ventilu na přípojce plynu v Hasičském hotelu Přibyslav.

Vedení souhlasí s opravou, předpokládaný náklad je 50 tisíc Kč.

Zápisy z jednání KSH

Vedení se seznámilo s obsahem jednání z KSH Středočeského kraje (30.01.2024), Plzeňského kraje (6.2.2024), Ústeckého kraje (26.01.2024) a Královéhradeckého kraje (25.01.2024).

Vedení děkuje starostům KSH za průběžnou informovanost prostřednictvím zápisů a bere jednání VV KSH na vědomí.

 

Předávání Titulu Zasloužilý hasič

datum

účast za Vedení SH ČMS

24. 4.

D. Vilímková, J. Aulický, K. Barcuch, J. Netík

25. 4.

R. Dudek, J. Bidmon, J. Salivar, J. Netík

 

Návrhy termínů předávání Titulu Zasloužilý hasič: 11. – 12. 9. a 6. - 7. 11. 2024

Vedení ukládá T. Švejdové informovat o navržených termínech ředitelku CHH Přibyslav.

 

Pozvánky na akce

datum

akce

účast za Vedení SH ČMS

22. 3.

XXVII. sněm ČAHD, SOŠ a VOŠ Frýdek-Místek

Z. Nytra, R. Dudek

24. 3.

Shromáždění představitelů sborů OSH Třebíč, Předín

M. Němečková

26. 3.

Trenérka a cvičitelka roku, Praha 6, ČOV

J. Salivar

2. 4.

6. setkání historiků, filatelistů a sběratelů PA kraje

J. Bidmon

Zapsala: Mgr. Irena Špačková