ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Dana Vilímková, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková 

Omluveni: Jaroslav Salivar

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou. 

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

 Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:             VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

28/22-2.2024:             VV SH ČMS ukládá ÚORHS a ÚORM:

 1. spolupracovat na návrhu opatření nezbytných pro sjednocení systému přestupů pro postupové soutěže družstev ve všech kategoriích; návrh navázat na příslušnost k členství v SDH respektive OSH.

Plnění: trvá

34/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR zaslat podklady k Výroční zprávě SH ČMS za rok 2023 na e-mail I. Špačkové do 27. 03. 2024.

Plnění: splněno

42/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá CHH zasílat kopie pozvánek na udělení titulu Zasloužilý hasič také na e-maily KSH.

Plnění: trvá

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 8. února 2024

Nadace na podporu hasičského hnutí 

V rámci jednání vedení byl I. Jirota požádán o doplnění informací: přehled fondů, výpovědní lhůta, přehled výnosů za posledních 5 let, účetní uzávěrka 2023.  

Trvá. 

Výroční zpráva 2023 

Na předchozím jednání vedení schválilo harmonogram vydání výročí zprávy 2023:   K jednání SS OSH (duben 2024) bude předložena elektronická verze k připomínkování a následně ke schválení. Tištěná verze bude zadána do tisku po doplnění výkazů účetní uzávěrky za rok 2023 tj. 15.06.2024. 

Trvá.

Hasičské čtení (materiál byl zaslán elektronicky) 

Vedení pověřilo I. Špačkovou zasláním návrhu úprav J. Nitrovi na aktuální číslo Hasičského čtení.

Splněno. Vedení byla zaslána upravená verze HN.

 

Dopis starosty MSH Praha M. Wagnera 

Starosta MSH Praha zaslal starostce dopis s námětem prokazování totožnosti na sportovních soutěžích MH.  Vzhledem k tomu, že toto téma bylo řešeno VV SH ČMS v rámci diskusních příspěvků ze SS OSH (říjen 2023), vedení pověřilo starostku odpovědí v souladu s usnesením VV SH ČMS č. 27 a 28. ze dne 22.02.2024. 

Splněno.

Smlouva se společností TOI TOI 

Na základě pověření vedení byla podepsána smlouva o spolupráci na rok 2024. T. Vosyková a J. Orgoník byli pověření rozesláním informací OSH, KSH, SDH (centrální evidence).  

Splněno. Ceník bude navíc rozšířen o nabídku mobilních pisoárů.

 

 

 

 • Rozpočty celostátních akcí

Mistrovství ČR ZHVB

Starostka předložila rozpočet MČR závodu hasičské všestrannosti a brannosti ve Vlašimi.

Vedení schválilo rozpočet na MČR ZHVB.

 

 • Vyhodnocení Konference ochrany obyvatelstva

Konference se konala v sobotu 23. 3. v České Třebové. Zpětná vazba a reflexe od přítomných proběhla formou dotazníků. Účastníci hodnotili konferenci v zásadě pozitivně – zejména rozmanitost příspěvků, odbornost přednášejících, aktuálnost tématu, informovanost a organizaci. Náměstek J. Bidmon uvedl, že pro příští ročníky by bylo vhodné se zamyslet nad formátem konference a zvážit, jestli by nebylo lepší ji uskutečnit v menším měřítku a zaměřit více prakticky. Dále uvedl, že je nutné tematicky se více soustředit na aktuální situace a problematické otázky týkající se ochrany obyvatelstva. Náměstek Z. Nytra uvedl, že můžeme mít konferenci každý rok, ale můžeme se věnovat pokaždé jinému tématu.

Vedení vzalo informace na vědomí a vyslovilo poděkování organizátorům: ÚOROO, jmenovitě Pavlu Říhovi, Nikole Fenclové a Martinu Štěpánkovi. Dále vedení uložilo ÚOROO, v následujících letech reflektovat na připomínky a náměty od účastníků.

 • výročí

J. Bidmon informoval přítomné o průběhu příprav TELČ 2024:

 • plánovaná je schůzka s policií ohledně uzávěrek a omezení
 • proběhla schůzka s Hotelem U Černého orla – je potřeba upravit zahrádku před hotelem
 • se ZÚ Hlučín bylo domluveno navýšení počtu zábran a hrazení
 • pozvánky hostům byly odeslány – na základě potvrzení účasti bude vytvořen seznam předávajících
 • dále předložil návrh rozpočtu

Vedení vzalo informace na vědomí a schválilo rozpočet na celostátní setkání historických praporů, TELČ 2024.

 

 

 • Různé

Hasičské noviny

Starostka informovala vedení o jednání  s M. Fantou (který byl pověřen jednatelkou  Hasičských novin). Sdružení má uzavřenou smlouvu s vydavatelem Hasičských novin, Hasiči s.r.o. Nové Město nad Metují z roku 2006, ke smlouvě byl uzavřen jeden dodatek v roce 2012, který řešil úpravu ceny a platebních podmínek. Dodatek obsahuje smluvní částku včetně DPH za jedno číslo. Předmětem jednání byl návrh na uzavření dodatku č. 2.

Dále starostka uvedla, že co se týče počtu předplatného, jde o dlouhodobě konstantní počet (200 kusů online verze, 1 000 kusů tištěná verze). Vydává se 26 čísel za rok.

M. Sojka doplnil informace, že HN jsou základní tiskovinou, jejíž prostřednictvím SH ČMS plní závazky z marketingových smluv (reklama, články apod.).

Vedení schválilo dodatek č. 2 ke smlouvě z roku 2006.  Dodatek bude rozšířen o podmínku, že HN musí publikovat články ze všech celostátních akcí, které jsou uvedeny v kalendáři akcí na www.dh.cz. Vedení pověřilo starostku podpisem dodatku.

Smlouvy – právní zastoupení

Starostka informovala, že SH ČMS má aktuálně podepsány tři smlouvy na právní služby:

a) se společností Bakeš & partneři (advokátní kancelář M. Zámišky), právní spory

„nájemné“ a „hospodaření první hasičské“, které pro SH ČMS řeší Mgr. Ivo Žídek;

b) s JUDr. Z. Čížkovou pro převody majetku;

c) s právní kancelář Evy Decroix pro běžné posouzení standardních smluvních vztahů

(smlouvy o dílo apod.) na základě měsíčního paušálu.

Jelikož Mgr. Žídek končí své profesní působení u advokátní kanceláře JUDr. Zámišky, bude nadále s touto kanceláří spolupracovat směrem k SH ČMS (spor o nájemné a hospodaření první hasičské) na základě substituční plné moci.

Další právní služby (stanovy - zapsané ústavy, ochranné známky – licenční smlouvy k předmětu průmyslového vlastnictví, etický kodex sportovce atd.) bude vykonávat ve společnosti This one legal.

Starostka předložila vedení návrh smlouvy se společností This one legal.

Vedení pověřilo starostku podpisem smlouvy o pověření právní pomoci s právní kanceláří This one legal Mgr. I. Žídka. Smlouva mimo jiné obsahuje časový odhad pracovního úkonu na jednotlivé právní služby předem.

Odstoupení z funkce člena správní rady Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR

Náměstkyně D. Vilímková předložila vedení písemnou rezignaci Josefa Páva z funkce člena správní rady nadace. J. Páv uvedl jako důvod své rezignace zdravotní důvody.

Vedení SH ČMS jako zřizovatel bere na vědomí odstoupení Josefa Páva z funkce člena správní rady Nadace na podporu hasičského hnutí v ČR. Rezignace bude předána J. Pátkovi, řediteli nadace, který byl telefonicky pozván na další jednání vedení.

NSA – veřejnosprávní kontrola

Starostka informovala členy vedení, že kontrola NSA byla zahájena ve středu 3. dubna, oznámena byla SH ČMS datovou schránkou 20. března. Kontrola se týká nakládání se státními prostředky v oblasti sportu v roce 2023. Kontrolovanými subjekty jsou: SH ČMS,  KSH Jihomoravského kraje, OSH Jablonec a SDH Michálkovice.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Konference NSA

Na konferenci konané 28. března byl představen návrh připravovaného Zákon o podpoře sportu – představil ho poslanec Karel Haas. Zákon se bude mimo jiné zabývat změnou ve financování sportovních organizací. Byl představen antidopingový program i prevence negativních jevů ve sportu (etický kodex). Dále bylo představitelům svazů (spolků) sděleno nové kritérium pro podání žádostí o státní podporu; minimální výše členského příspěvku každého člena, sportovce směrem k svazu (hlavnímu spolku) 200 Kč/sportovec/rok s platností prokazování od roku 2025.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Konference o sportu

V souvislosti s předchozím bodem starostka navrhla vedení, že je nezbytné zahájit veřejnou celo spolkovou diskusi k tomuto tématu, zjistit názorovou hladinu členů sportovců a trenérů. Představila myšlenku konference o sportu, na akademické půdě, ideálně pod záštitou fakulty, která se zabývá jak studiem „sportu“, tak ideálně např. nabízí i obor spojený s ochranou obyvatelstva.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Etický kodex sportovce SH ČMS, člena sportovního centra respektive člena reprezentační přípravy

Etický kodex byl zpracován ÚORHS. Vedení navrhuje odborné právní posouzení dokumentu.

Vedení schvaluje etický kodex s úpravami, které vzejdou z právního posouzení.

Podpora rozvoje a výstavby sportovních areálů pro hasičský sport

Starostka připomněla, že SH ČMS se dlouhodobě podílí na podpoře výstavby sportovních areálů. Pokud chce žadatel uskutečnit výstavbu nebo provést rekonstrukci sportovního areálu i pro hasičský sport a žádá dotaci od NSA, může požádat SH ČMS, hlavní spolek o vyjádření podpory. Většina investičních výzev dokonce klade jako podmínku potvrzení záměru, tj. jeho zahrnutí v koncepci sportu příslušného svazu. Starostka předložila statistiku podpořených projektů od roku 2021. Celkem sdružení podpořilo 16 investičních projektů.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Žádost o přijetí členství do ČOV (Českého olympijského výboru)

Z. Nytra předložil podmínky podání žádosti o členství v ČOV a možnosti přijetí SH ČMS.

Sportovní svazy řídící jednotlivé sporty se mohou začlenit do oficiální struktury českého sportu tím, že je ČOV:

1) uzná za výlučné představitele daného sportu nebo
2) přijme za člena Českého olympijského výboru

Žádost musí být zaslána do určeného data, společně s další dokumentací (seznam členů, výroční zpráva, organizační struktura svazu a další).

Vedení schvaluje podání přihlášky.

Zápis ze Shromáždění představitelů sborů Plzeňského kraje

Starostka tlumočila informace ze zápisu ze Shromáždění představitelů sborů Plzeňského kraje, které se konalo 14. 3. 2024 v Dobřanech. Na shromáždění byly předány kalendáře od SH ČMS pro mistry republiky v požárním sportu 2023 v kategorii mužů SDH Dobřany (výroba: Sabe).

Vedení vzalo informace na vědomí.

Šablony MŠMT

V rámci operačního programu Evropské unie Jan Amos Komenský, Šablony pro neformální vzdělávání byla všem SDH pracujícím s mladými hasiči zaslána poptávka prostřednictvím datové schránky. Návratek na základě stanovených podmínek bylo 258. Datum podání žádosti o dotační podporu pro tyto sbory je 8. dubna.

Vedení vzalo informace na vědomí a pověřuje J. Orgoníka podáním žádosti.

Sociální fond

Starostka předložila vedení návrh novelizace sociálního fondu. Úpravy byly zapracovány dle požadavků vedení ze dne 23. listopadu 2023.  

Vedení schvaluje novelizaci sociálního fondu.

Asociace velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů – schůzka 27. středa

J. Bidmon informoval o schůzce se zástupci AVJSDH. Došlo ke změně ve vedení asociace, zástupci ocenili, že sdružení za poslední dva roky pro jednotky mnohé udělalo. Další diskuse se týkala ADHR a zařazení AVJSDH mezi základní partnery. Zde SH ČMS vyjádřilo názor, že by si anketa měla zachovat hlavní partnery v zakládající podobě (HZS, SH ČMS, MHJ a ČHJ). Dalším bodem bylo vzájemné působení a spolupráce na poli vzdělávání JSDHO popř. ochrany obyvatelstva či legislativních návrhů.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Změna nájemce – OSSEGG s.r.o.

M. Sojka informoval, že společnost Osseg s.r.o. se rozhodla ukončit nájemní smlouvu v Hasičském domě a zároveň požádala SH ČMS o umožnění pronájmu prostor restaurace a pivovaru novému nájemci společnosti Zas a znova. Změna proběhne za provozu včetně převzetí technologií. Aktuálně se jedná o podobě smlouvy, nájemní smlouva zůstane zachována za stejných podmínek a parametrech jako smlouva současná.

Vedení schvaluje ukončení nájemního vztahu s OSSEGG a pověřuje jednáním s novým zájemcem „Zas a znova“ Ing. Sojku.

 

Informace z ÚHŠ JK

Richard Dudek informoval, že novým zástupcem ředitele v ÚHŠ JK je Bohdan Ptáček, bývalý příslušník HZS (nástup od 1.4.). Dále uvedl, že M. Kvarčák požádal o ukončení spolupráce na projektech UDH a JUNI.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Valná hromada HVP

R. Dudek uvedl, že 30. dubna proběhne v Divadle U Hasičů Valná hromada HVP a.s. Na programu je kromě jiných i zrušení jednoho z bodů usnesení z roku 2015.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Schůzka na GŘ HZS

R. Dudek sdělil, že v úterý 9. 4. je plánována schůzka s plk. Ing. Miroslavem Lukešem ohledně směrnice pro skupiny dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Vedení vzalo informace na vědomí.

Informace z ÚKRR

K. Barcuch uvedl, že ÚKRR se bude zabývat stížností pana Škrly na neplatnost vyloučení z SDH z roku 2021.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Pozvánky na akce 

datum 

akce 

účast za Vedení SH ČMS 

12. 4.  

Shromáždění představitelů sborů OSH Opava, Zlatníky

R. Dudek 

18. 4.

Středoškolské MČR v požárním sportu, SPŠCH Pardubice

 J. Bidmon

27. 4. 

Setkání hasičských přípravek, SDH Břehy, Přelouč

J. Bidmon 

1.–2.5. 

Akademické mistrovství v požárním sportu, Ostrava

M. Němečková

31. 8.  

111. let založení SDH Podzámčí, obec Kdyně

J. Černý (přeposláno), děkujeme

Zapsala: Mgr. Irena Špačková