ZÁZNAM ke stažení

Přítomni: Monika Němečková, Josef Bidmon, Zdeněk Nytra, Jaroslav Salivar, Dana Vilímková, Jan Aulický, Karel Barcuch a Irena Špačková 

Omluveni: –

Hosté: J. Pátek (ředitel Nadace na podporu hasičského hnutí)

Jednání zahájila M. Němečková, přivítala přítomné a představila program jednání. Jako zapisovatele požádala I. Špačkovou. 

Vedení souhlasilo s programem i zapisovatelkou. 

 • Kontrola plnění usnesení z jednání VV SH ČMS

 Trvalé úkoly:

24/8-4-2021                VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí průběžnou informaci vedení SH ČMS ve věci žalob vůči SH ČMS.
 2. Bere na vědomí písemné stanovisko JUDr. Zámišky ve věci žalob vůči SH ČMS.
 3. Ukládá vedení SH ČMS pravidelně informovat VV SH ČMS o činěných krocích ve věci žalob vůči SH ČMS.
 4. Ukládá členům VV SH ČMS jednat v souladu s doporučením právních zástupců SH ČMS

57/30-3-2023                VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR, aby zajistili vypracování zápisů v souladu s Jednacím řádem SH ČMS, tj. do 15 dnů.

Aktuální úkoly:

70/27-4-2023:            VV SH ČMS

 1. Ukládá ÚORVO doplnit do Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS orgán (VV SH ČMS), který může dát souhlas s použitím Loga SH.
 2. Ukládá ÚORVO ve spolupráci s vedoucím ÚORHiM vypracovat informační materiál pro OSH, ve kterém budou seznámeni s touto problematikou a jak ji řešit.

Plnění: v řešení

126/2-11-2023:             VV SH ČMS

 1. schvaluje OSH Teplice jako organizátora XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS v roce 2025.
 2. pověřuje Ing. Sojku přípravou písemné dohody o pořádání XXVIII. Reprezentačního plesu SH ČMS s OSH Teplice.

Plnění: trvá

28/22-2.2024:             VV SH ČMS ukládá ÚORHS a ÚORM:

 1. spolupracovat na návrhu opatření nezbytných pro sjednocení systému přestupů pro postupové soutěže družstev ve všech kategoriích; návrh navázat na příslušnost k členství v SDH, respektive OSH.

Plnění: trvá

34/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR zaslat podklady k Výroční zprávě SH ČMS za rok 2023 na e-mail I. Špačkové do 27. 03. 2024.

Plnění: splněno

42/21-3-2024:            VV SH ČMS ukládá CHH zasílat kopie pozvánek na udělení titulu Zasloužilý hasič také na e-maily KSH.

Plnění: trvá

 • Kontrola plnění úkolů z jednání Vedení SH ČMS z 4. dubna 2024

Ochranné známky

Starostka uvedla, že první část nechráněných symbolů ze seznamu ÚORVO byla již zadána do procesu registrace na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Aktuálně čekáme na vyjádření úřadu. Licenční smlouvu na užití chráněných symbolů připravila právní kancelář I. Žídka.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Účetní uzávěrka plesu SH ČMS

M. Sojka informoval vedení, že vyúčtování plesu 2023 je ukončeno. S OSH Teplice bude uzavřena nová smlouva na pořádání plesu pro rok 2024.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Hasičský sport – přestupy dle členství v SDH

Starostka informovala vedení, že ÚORHS připravuje úpravu Směrnice hasičských soutěží včetně návrhu systému přestupů dle členství v SDH. Aby to bylo možné, je nezbytné navázat platnost členství na systém centrální evidence.

Vedení vzalo informace na vědomí.

 

Výroční zpráva 2023 

Na předchozím jednání vedení schválilo harmonogram vydání výročí zprávy 2023: K jednání SS OSH bude předložena elektronická verze k připomínkování a následně ke schválení. Tištěná verze bude zadána do tisku po doplnění výkazů účetní uzávěrky za rok 2023 tj. 15.06.2024. 

Vedení schválilo elektronickou verzi VZ 2023. Zpráva bude předložena na SS OSH.

 

 • Příprava Shromáždění starostů OSH 20. dubna

Starostka navrhla doplnění usnesení na SS OSH:

 • převod majetku obce Dobrkovice – revokace usnesení z roku 2015; nové usnesení
 • delegování náměstků R. Dudka J. Bidmona na valnou hromadu HVP, a.s. (30. 4.)
 • Na základě návrhu M. Wagnera k úpravě Stejnokrojového předpisu: zapracovat navrženou úpravu

Vedení schvaluje doplnění usnesení i zapracování návrhu M. Wágnera do stejnokrojového předpisu.

 

 • Různé

Výzva Policie ČR Hlavního města Prahy

Starostka přednesla členům vedení výzvu Policie ČR Hl. m. Prahy ohledně poskytnutí informací k hospodaření SH ČMS 2022, 2023. Starostka seznámila vedení s návrhem odpovědi.

Vedení po úpravě schválilo odpověď SH ČMS.

Dotace 2024

 

 • MŠMT

Starostka uvedla, že SH ČMS má k dispozici konečné rozhodnutí přidělené dotace na rok 2024, které objemem odpovídá roku 2022. Klíč k rozdělení dotace pobočným spolkům projedná ÚORM. Následně budou připraveny dílčí dohody pro OSH a KSH. Vedení navrhuje jako hlavní kritérium: počet kolektivů mladých hasičů a počet vedoucích.

 • NSA

Sdružení bylo zařazeno do 4. skupiny, která garantuje 95% prostředků z roku 2023, už je k dispozici „předběžné rozhodnutí o přidělení dotace“. Čeká se na vyhodnocení výzvy, následně může být částka svazům doplněna.

Starostka předložila vedení návrh, aby OSH a KSH byla zachována výše dotační podpory roku 2023 a případné krácení by bylo na vrub hlavního spolku. K tomuto návrhu se vedla diskuse.

U dotace Můj klub stále ještě nedochází k vydání rozhodnutí, jelikož probíhá křížová kontrola NSA = sportovci v soutěžích zadaní do Rejstříku sportu pobočným spolkem x sportovci v soutěžích doložení hlavním spolkem.

 • MV

V pondělí zasedala grantová komise, v tuto chvíli SH ČMS nemá k dispozici rozhodnutí na rok 2024. Je předpoklad zachování stejné dotační podpory jako v roce 2023.

Vedení schvaluje návrh starostky k rozdělení dotace z NSA.

OSH Jeseník – odklad odvodu členských příspěvků

Starostka OSH Jeseník Dáša Bártková zaslala SH ČMS žádost o odklad splatnosti odvodu z členských příspěvků.

Vedení schvaluje odklad splatnosti odvodu z členských příspěvků pro OSH Jeseník

OSH Trutnov

Starostce byl doručen 11. dubna email od Aleny Mannové (pracovnice OSH Trutnov) ohledně dotazu týkající se majetkových poměrů HVP, a.s.

Vedení se po diskusi shodlo, že odpověď na tento mail (který neobsahuje podpis starosty OSH) bude zařazen do bodu různé jednání SS OSH. Bod přednese Z. Nytra

Námět od M. Wagnera – jednotné průkazy

Starostka připomněla námět M. Wagnera vznesený na jednání VV SH ČMS: dokončit přechod od papírových průkazek na plastové (výměna byla zahájena v roce 2016 s tím, že bude dokončena v roce 2018).

Vedení navrhuje zapracovat námět do usnesení SS OSH: SS OSH ukládá VV SH ČMS dokončit přechod změny členských průkazů na výhradně plastové (nikoliv lamino) s návrhem nového časového harmonogramu.

Evropské setkání starostů (předsedů) či náměstků (místopředsedů) hasičských svazů

Z. Nytra stručně informoval o Konferenci 112, která se uskutečnila v Paříži.

Komise sportu HZS ČR

Z. Nytra informoval vedení o Komise sportu na GŘ HZS z úterý 16. dubna:

 • úprava pravidel TFA – je nutné jmenovat člověka za SH ČMS (řeší ÚORR)
 • ustanovení nové reprezentace mužů v PS – potvrzené výjezdy na mezinárodní soutěže jsou do Polska a na Slovensko
 • je vytvořen přehled materiálního vybavení pro reprezentaci mužů v PS – materiál, který je starší 10 let je potřeba nahradit (požární útok, žebříky na domečky i na věž)

Starostka uvedla, že musí proběhnout vzájemná dohoda o materiálním vystrojení s HZS a rovněž srovnání a kontrola inventarizačních seznamů SH ČMS x HZS.

Vedení pověřuje Z. Nytru a T. Lefnera jednáním s HZS: materiál, výstroj. Navrhujeme výběr jednotného artiklu, objednávku učiní každý subjekt samostatně.

Vedení pověřuje Z. Nytru předáním znění etického kodexu sportovce HZS ČR.

Ředitel Nadace na podporu hasičského hnutí J. Pátek

J. Pátek informoval členy vedení, že ještě není k dispozici účetní uzávěrka nadace za rok 2023, k dispozici bude až po 30. červnu 2024. Následně proběhne i audit.

Rovněž podal informace, že nejsou známy výsledky výnosů fondů za rok 2023, ve kterých jsou uloženy finanční prostředky nadace. SH ČMS jako zřizovateli nadace nebyly předloženy ani požadované kopie smluv (podmínky uzavření, podmínky výpovědi smluv atd.).

Byla podána informace, že správní rada nadace by se měla sejít v první polovině května ohledně doplnění jejich členů (za M. Wovesného a J. Páva). J. Pátek sdělil, že obdržel od starostky návrh VV SH ČMS na členy správní rady (V. Liška, M. Vykydal) a právní rozbor ke statutu nadace. Dále uvedl, že správní rada nadace navrhne na doplnění i jiného kandidáta.

Vedení vzalo informace na vědomí a žádá správní radu o doplnění členů správní rady nadace dle usnesení z jednání VV SH ČMS.

Pozvánky na akce 

datum 

akce 

účast za Vedení SH ČMS 

29. 4.  

Hasičská mše HZS, kostel sv. Mikuláše, Praha

 J. Bidmon

18. 5.

Těškovické jaro, Těškovice

 omluva

31. 5. –2. 6. 

Státní hasičský den v Sasku

Z. Nytra 

4. 5. 

4. setkání hasičských praporů Karlovarského kraje

V. Liška

15. 5.   

Valná hromada SDH Velvary (160. výročí)

M. Němečková

22. 6.

130 let od založení SDH Běšiny (OSH Klatovy)

žádost J. Černý (přeposláno)

Zapsala: Mgr. Irena Špačková