KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 6. 3. 2018 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Lubomír Janeba, Jan Slámečka, Richard Dudek a poradce starosty Ivan Jirota.

Omluveni: předseda ÚKRR Jan Bochňák

1) Zahájení

Zahájil starosta K. Richter, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení SH ČMS, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

■  Vedení po připomínkách a doplnění souhlasilo s jeho předložením VV SH ČMS

3) Příprava jednání VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH

Byly prodiskutovány jednotlivé body pozvánek, resp. programu jednání. Jednání VV SH ČMS 22. 3. 2018, 20. 4. 2018 a jednání shromáždění starostů 20. a 21. 4. 2018.

Jan Slámečka a Jiří Pátek byli pověření přípravou scénáře slavnostního zasedání shromáždění starostů 21. 4. 2018.

Na toto jednání budou pozváni generální ředitel HZS ČR, krajský ředitel HZS Kraje Vysočina, hejtman Kraje Vysočina, starosta města Přibyslav, starosta jediného SDH, který vznikl v roce 1918 (Stráž, o. Tachov), ministr MŠMT, ministr MV, předseda Sdružení sportovních svazů, prezident Společenstva kominíků, představitelé MHJ, ČHJ, DPO SR, Ukrajina (Svaz měst a obcí, Asociace krajů).

■  Vedení po drobných úpravách odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS. 

4) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2017

Odsouhlaseny 2 varianty –  presentační, tabulková. Obsah: statistické hlášení, výsledky hospodaření, zprávy – pouze presentační. Hlášení o činnosti - nedodalo 8 okresů, Kancelář vyzve k okamžitému doplnění.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

5) Příprava MČR Plamen a dorostu, PS, v klasických disciplínách CTIF, TFA

M. Němečková: Plamen a dorost - běží přípravy, dolaďuje se finanční krytí - v dubnu bude jasno, zda bude podpora z KÚ Plzeňského kraje

M. Němečková: PS - uskutečnilo se první společné jednání, rozpočet v rozsahu roku 2017 plus cca 10 % (doping, …), smlouva o spolupráci s HZS Libereckého kraje bude připravena k podpisu v dubnu 2018.

Stejně probíhají i přípravy na MČR CTIF a MČR TFA.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6)  Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

Písemně předloženy zprávy jednotlivých organizací - okomentovány a krátce diskutovány.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

7) Akce k 100. výročí vzniku samostatného Československa

K. Richter připomněl, že první velkou akcí bude slavnostní jednání shromáždění starostů OSH - 21. 4. 2018. Připravován je Pyrocar 2018. Byla vyrobena postálka a pamětní medaile. Připravuje se X. propagační jízda SH ČMS.

J. Slámečka informoval o jedné z největších připomínkových akcí v republice vůbec. SH ČMS se zapojí do akce Re: publika v Brně. Projekt RE:publika 1918 – 2018 vznikl z iniciativy statutárního města Brna a jeho primátora. Údajně se jedná o nejucelenější projekt oslav 100. výročí státnosti v rámci celé České republiky – bude se konat pod záštitou prezidenta ČR, hejtmana Jihomoravského kraje, primátora města Brna, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí, několika vysokých škol…. Nejedná se o jednorázovou akci, ale o festival – propojení řady akcí a iniciativ po celý rok. Je připravováno několik klíčových akcí směrovaných na Výstaviště v Brně. Plánované akce na výstavišti:26. – 27. května: slavnostní zahájení výstav, 2. – 3. května: program věnovaný dětem, 9. – 10. května: program zaměřený na 100 let Československého sportu a 16. – 17. května: finále.

J. Slámečka představil aktivity SH ČMS: hvězdicová propagační jízda 25. 5.; víkend dětem 2. - 3. 6. - jeden pavilon soutěž o IZS pro veřejnost, mladé hasiče a celorepubliková soutěž TFA; a 9. 6. víkend k 100 letům sportu ČSR - jako olympijský park - jedno retro hřiště (ukázky požární útok klasika) a jedno moderní hřiště (ukázky požárního sportu) - na výstavu CTIF olympiáda 1973

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

8) Různé

- J. Čečrdlová a K. Richter informovali o stavu jednání s partnery - Blažek, Deník/VLM

- K. Richter informoval o pozvánkách na různé akce -konferenci o bezpečnosti staveb, krajské setkání historických praporů v Pardubicích, krajské setkání sběratelů v Pardubicích.

- J. Salivar potvrdil informaci o přípravě nového zákona o požární ochraně.

- J. Čečrdlová představila novou webovou aplikaci  kalendar.dh.cz pro umísťování všech typů akcí.

■ Vedení spuštění aplikace schválilo. Aplikace bude prezentována na březnovém jednání VV SH ČMS  a dubnovém jednání SS OSH.

- J. Čečrdlová požádala o změnu termínu konání Gala odpoledne hasičských sportů z listopadu 2018 na leden 2019.  

■ Vedení posunutí termínu schválilo.

- M. Němečková - informace o pokračujících jednáních s HZS ČR o spolupráci v požárním sportu (reprezentace 2018), závěr jednání by měl nastat do 10. 3. 2018

- M. Němečková – informace o projektech MŠMT na 2018 (sport, mládež)

- J. Salivar - informace o zařazení SH ČMS respektive zařazení Hasičského sportu do seznamu sportovních svazů, které zajišťují Státní sportovní reprezentaci – přidělení dotace programu REPRE 2018 - 551 000,- Kč, kritéria MŠMT nejsou nastavena transparentně, vychází zejména z výše přidělené v předchozím roce, je třeba jednat o změně nastavení a o precizaci našeho projektu do budoucna

- Pracovní porada se starosty KSH se uskuteční  11. 4.2018 (pokud starosta nemůže, je vhodné delegovat náměstka nebo jiného zástupce).

- K. Richter - ÚHŠ předloží srovnávací tabulky účasti na školeních ve vlastním zařízení a na výjezdech  - R. Dudek je obvolá

- J. Čečdlová – informace pro tiskový úsek o aktivitách konaných v CHH a ÚHŠ jsou nedostatečné, nelze zajistit kvalitní propagaci ani informovanost

- Vedení SH ČMS pověřuje své členy jednáním ohledně budoucího personálního zajištění organizačních článků CHH a obě ÚHŠ ;  CHH – Richter, Slámečka, Bílé Poličany : Richter, Janeba, Jánské Koupele - Němečková, Dudek

- R. Dudek – informace o projektu česko-slovenské spolupráce s ÚHŠ Jánské Koupele - příprava podkladů pro realizaci, realizace od druhé poloviny 2018 až do ledna 2020, předpoklad vrácení půjčky SH ČMS poskytnut na předfinancování projektu je srpen 2018

 

Zapsala dne  6. 3. 2018   Jaroslava Čečrdlová