V sobotu 8. prosince 2018 byl Shromážděním starostů OSH schválen Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH na rok 2019

KE STAŽENÍ

Plán práce vedení SH ČMS, výkonného výboru SH ČMS a shromáždění starostů OSH na rok 2019

Stálé body programu výkonného výboru:

 • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS
 • Příprava VI. sjezdu SH ČMS
 • Návrhy na vyznamenání SH ČMS
 • Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚORad za uplynulé období
 • Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, …)
 • Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.
 1. ledna - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a záměry na rok 2019

(předkládá písemně: ředitel Kanceláře SH ČMS)

 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018
 1. ledna – Galaodpoledne hasičských sportů – Divadlo U Hasičů - Praha
 1. ledna - Výkonný výbor SH ČMS - Praha
 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018

(předkládá písemně: předseda ÚKRR a ředitel Kanceláře SH ČMS)

 • Ples SH ČMS (předkládá: Vedení SH ČMS)
 • Zahraniční spolupráce SH ČMS (předkládá písemně: Vedení SH ČMS)
 • Hodnocení společnosti Fire-Edit, s.r.o.
 1. února - Vedení SH ČMS - Praha
 • Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2018
 • Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy (vláda, ministerstva, krajské úřady, obce)
 • Školení funkcionářů – schválení návrhu programu
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: ředitel Kanceláře SH ČMS a ekonom SH ČMS)

 • Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách (předkládá

písemně pověřený náměstek za ÚORM a ÚORHS)

 • Projednání harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 1. - 24. února – Ústřední odborný seminář vedoucích OORR a KORR - Přibyslav
 1. března - XXIV. Reprezentační ples - Ostrava
 1. března - výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2018 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: Vedení SH ČMS prostřednictvím ředitele Kanceláře SH ČMS)

 • Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2018 (předkládají: starostové KSH)
 • Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace

hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2018, zaměření činnosti na rok 2019 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a před. správní rady Nadace)

 • Kontrola plnění usnesení V. sjezdu SH ČMS
 • Schválení harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
 • Příprava Shromáždění starostů OSH
 • Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR ve vyprošťování 2019 – rozpočet (předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM, ÚORHS a ÚORR z podkladů příslušných odborných rad)
 1. dubna - Vedení SH ČMS + starostové KSH - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH a odborných školení
 • Hodnocení plesu SH ČMS
 • Stav zpracování Výroční zprávy za rok 2018
 • Výsledky hospodaření společností s vlast. podílem SH ČMS za hospodářský rok 2018
 1. dubna - Školení hospodářů SH ČMS - Přibyslav
 1. dubna - Celorepubliková porada vedoucích ORM - Přibyslav
 1. dubna - Školení funkcionářů SH ČMS - Přibyslav
 1. dubna (pátek) - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Zajištění jednání Shromáždění starostů OSH
 • Stav přípravy MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORM) a stav přípravy MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR v PS, MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS)
 • Schválení harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS pro jednání Shromáždění starostů OSH
 1. dubna (sobota) - Shromáždění starostů OSH ČMS - CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva o činnosti SH ČMS a plnění úkolů po V. sjezdu SH ČMS
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2018
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2018
 • Zprávy o činnosti ÚOR (všech ÚOR - písemně) za rok 2018
 • Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2018
 • Harmonogram přípravy VI. sjezdu SH ČMS
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr
 • 27. dubna - celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn
 • 2. - 3. května - předání titulu Zasloužilý hasič - CHH Přibyslav
 1. května - Vedení SH ČMS - Praha
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Náměty členů vedení k prohloubení součinnosti s okresy, kraji a rozhodujícími partnery
 1. června - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava VH SDH (předkládá písemně: ÚORVO – stat. hlášení,…)
 • Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS, ÚORR a ÚORM)
 1. června - 1. července - MČR Plamen 2019 - Vlašim
 1. - 7. července - MČR dorostu 2019 - Svitavy
 1. - 21. července - XXII. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF 2019 - Švýcarsko
 1. srpna - 1. září - MČR v PS SH ČMS 2019 Ústí nad Labem
 1. – 15. Září – MS v PS – muži, ženy a dorost – Saratov (Rusko)
 1. září - Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a MČR dorostu (předkládá náměstek ÚORM, ÚORHS)
 • Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2020 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok  2020 (předkládají písemně ÚOR, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH)
 • Ples SH ČMS 2020
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 1. září - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Příprava jednání Shromáždění starostů OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2020 - návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok 2020 (předkládají písemně ÚOR, ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH)
 • Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a dorostu (předkládá: ÚORHS, ÚORM)
 • Průběžné plnění rozpočtu roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zpráva o činnosti společností s vlastnickým podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2019 včetně hospodaření
 1. září - MČR v disciplínách CTIF – Dvůr Králové
 1. – 5. října – MČR ve vyprošťování - Olomouc
 1. října - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Návrh rozpočtu na rok 2020
 • Příprava SS OSH
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2020, plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2020 včetně plánu kontrol
 • Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování

(předkládá náměstek ÚORHS a ÚORR)

 • Závěry V. sjezdu a stanovení nosných úkolů včetně harmonogramu jejich zabezpečení pro další období (zodpovídá: Vedení SH ČMS + vedoucí ÚORad)
 1. října - Shromáždění starostů OSH – CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Zpráva o činnosti SH ČMS a hospodaření SH ČMS za I. pololetí 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 • Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2020 – plány práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS
 • Zajištění VH SDH
 • Výsledky činnosti a hospodaření spol. s vlast. podílem SH ČMS za I. pololetí roku 2019
 • Stav příprav VI. sjezdu SH ČMS – plnění schváleného harmonogramu a průběh předsjezdové diskuze
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Schválení usnesení
 • Závěr
 1. listopadu - Vedení SH ČMS + starostové KSH - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2019
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti za rok 2019
 1. – 8. listopadu – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav
 1. listopadu – Výkonný výbor SH ČMS – Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2019
 • Předběžný souhrn kontrolní činnosti v roce 2019 (starostové KSH, čl. VV SH ČSM a Kancelář)
 • Plány práce vedení, VV SH ČMS a ÚORad na rok 2020 včetně plánu kontrol
 • Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2019 a plány činnosti na rok 2020 (předkládají: starostové KSH)

Poznámka: program jednání rozhodovacích a výkonných orgánů SH ČMS se může měnit dle aktuelní potřeby SH ČMS