KE STAŽENÍ

Záznam z  jednání Vedení SH ČMS konaného dne 8. 1. 2019 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty SH ČMS Monika Němečková, Lubomír Janeba, Richard Dudek, předseda ÚKRR Jan Bochňák, ředitel Kanceláře Jan Aulický a poradce starosty Ivan Jirota.

Přizváni: tisková mluvčí SH ČMS Jaroslava Čečrdlová.

Omluveni: náměstek starosty SH ČMS Jaroslav Salivar - účast na komisi PS

1) Zahájení

Zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné na řádném jednání Vedení, popřál všem do nového roku, přednesl přítomným program dle pozvánky, představil předložené materiály, krátce je okomentoval a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

J. Slámečka oznámil, že si za prvního náměstka určuje p. L. Janebu. Dosavadní 1. náměstek J. Salivar byl o této skutečnosti předem informován telefonicky přímo panem starostou.

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál předložen písemně. Starosta okomentoval jednotlivé body plnění usnesení.

39/15 na VV budou ústně vyzváni vedoucí ÚOR o sdělení, zda byl úkol splněn.

20/22 a 37/14 Vedení navrhuje VV nový způsob řešení:  Žádost na příslušný rezort vlády o změnu zákona o státních symbolech. Nezbytná je spolupráce s heraldickým odborníkem (návrh na  společnost Alerion) a rovněž je nutné, aby při zpracování žádosti byl účastněn expert z právní oblasti (návrh na oslovení ke spolupráci pana ředitele společnosti Alerion).

60/22 a 73/7 usnesení ke stížnostem SDH Chlumín.

Vedení již obdrželo vyjádření KSH Středočeského kraje a OSH Mělník. Na základě těchto vyjádření připraví pracovní skupina: Slámečka, Janeba, Aulický, Březinová, Deverová návrh odpovědi, kterou předloží VV.

3) Příprava jednání VV  SH ČMS

Starosta, předložil Vedení pozvánku na jednání VV SH ČMS na termín 24. 1. 2019 od 10:00 hod v Přibyslavi. Navrhnul, aby se lednové výkonné výbory (doposud jednání probíhala v Praze) konala také v Přibyslavi, jako jednání během roku. Vedení nemělo námitek, tedy jednání VV SH ČMS se neuskuteční v Praze, jak bylo plánováno, ale v Přibyslavi. Probral jednotlivé body pozvánky.

 - Hodnocení SS OSH – starosta zhodnotil průběh shromáždění jako klidný, organizačně dobře připravený a zvládnutý.

K bodu odpovědi na diskusní příspěvky ze SS OSH bylo navrženo individuální jednání Vedení. Navržené termíny 12. nebo 14. 3. 2019 v Praze.  

- Grant č. 9 MV – ke způsobu administrace tohoto grantu proběhne jednání na GŘ HZS dne 9. 1. 2019. Po tomto jednání bude svolána porada s krajskými starosty a řediteli ÚHŠ a CHH.

- Ples SH ČMS – informace k pořádání v Ostravě podal náměstek Dudek. Limit finančního plnění od SH ČMS 100 000,- Kč.

Ubytování VIP hostům není hrazeno, vzhledem k servírované večeři, bude s hosty zorganizován pouze přivítací přípitek.

-  Zahraniční spolupráce

Do písemně předloženého materiálu: Návrh zahraničních cest 2019 budou doplněny připomínky  od p. Němečkové   

- Návrhy vyznamenání

Starosta předložil návrhy, které nesnesou odkladu (termín předání je před jednáním VV SH ČMS). Návrhy jsou od OSH Vyškov.

- HVP, a.s. – J. Slámečka navrhl doplnit představenstvo HVP,a.s. p. Lubošem Zemanem, který je starostou OSH Žďár nad Sázavou a ředitelem pobočky HVP a.s. Žďár nad Sázavou. Vedení vyjádřilo s tímto návrhem souhlas.

■  Vedení odsouhlasilo pozvánku na jednání VV SH ČMS s úpravami

 

4) Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a plán zahraniční spolupráce pro rok 2019

Část bodu se projednala již v v předchozím bodě 3.

Písemný materiál Přehled zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2018 a Plán zahraniční spolupráce pro rok 2019 byl předložen.

 

■  Vedení souhlasí předložit materiál Zahraniční zprávy SH ČMS k jednání VV SH ČMS s úpravami viz. bod 3.

5) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2018

Kancelář SH ČMS – materiál předložen písemně. Materiál okomentovat ředitel Kanceláře SH ČMS.

■ Vedení vzalo informace na vědomí.

6) Příprava XXIV. plesu dobrovolných hasičů

Část bodu se projednala již v bodu 3.

- J. Aulický informoval co je připraveno do dnešního dne. Jsou rozeslány pozvánky členům VV SH ČMS a ÚKRR. Řeší se pozvánky hostů, účast pivovaru Litovel, ubytování hostů a finanční plnění celého plesu.

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

7) Různé

- I. Jirota požádal vedení o projednání výše paušálních náhrad pro členy VV SH ČMS a ÚKRR.

■  Vedení souhlasilo s předloženým návrhem a doporučuje ho k jednání VV.

 

- I. Jirota – představil pracovní smlouvu starosty J. Slámečky – uzavírá se od 9. 1. 2019, podepisuje I. náměstek.

Mzdový výměr vychází ze schváleného Mzdového řádu SH ČMS, základní měsíční mzda 60 000,- Kč + osobní příplatek 15 000,- Kč.

■  Vedení schvaluje pracovní smlouvu a doporučuje jí I.náměstkovi k podpisu.

 

- J. Slámečka – volba vedení CTIF. V současné době máme ve vedení CTIF zástupce ČNV ČR p. Nytru jako víceprezidenta. Doporučil, aby byl znovu navržen p. Zdeněk Nytra.

■  Vedení souhlasí s návrhem, aby za SH ČMS byl na jednání ČNV CTIF do vedení CTIF nominován p. Nytra.

 

- M. Němečková informovala o schůzce 4. 1. 2018 s generálním ředitelem HZS ohledně spolupráce  při přípravách a soutěžích reprezentací v požárním sportu a spolupráci v rámci ČNV CTIF. Schůzku inicioval generální ředitel HZS D. Ryba. Přítomni byli: D. Ryba, náměstek gem.ředitele HZS F. Zadina, starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkyně starosty M. Němečková, jako člen ČNV CTIF za SH ČMS a Tomáš Lefner jako vedoucí reprezentace mužů v PS.  Zápis z jednání byl zpracován písmeně a je podepsán gen.ředitelem a starostou. Na jednání se podařilo dojít k domluvě jak na organizaci společné reprezentace mužů v PS v roce 2019, tak na ustanovení hlavního rozhodčího pro soutěž družstev SDH a dorostu ve výstupu na věž na MČR PS z řad členů SH ČMS, tak na záležitost ohledně komisí CTIF i návrhu kandidáta do Vedení CTIF.

- J. Slámečka – informoval, že v této chvíli, kdy on byl zvolen do funkce starosty, nemá kraj Vysočina zástupce ve VV SH ČMS.

■    Vedení souhlasí, aby Kraj Vysočina provedl nominaci svého zástupce co nejdříve. 

 

- J. Slámečka - otevřel návrh pro ocenění zemřelého starosty Karla Richtra in memoriam. Vedení s návrhem souhlasilo a navrhlo předat ocenění na VI. sjezdu SH ČMS.

- J. Aulický – přednesl návrh ÚORR: Zásady k poskytovaní příspěvků na reprezentaci jednotlivců a družstev k reprezentaci SH ČMS. K metodice se rozvinula diskuse, aby se tento materiál přepracoval na Metodický pokyn, jehož přílohou bude konkrétní žádost s uvedenými požadavky na žadatele, aby všichni žadatelé měli stejné podmínky.

- J. Slámečka - otevřel zastupitelnost v radě vlády pro NNO. Vedení odsouhlasilo, že SH ČMS bude jako zástupce SH ČMS za zemřelého Karla Richtera nominovat I.náměstka Lubomíra Janebu.

- M. Němečková informovala Vedení o žádosti HZS Ústeckého kraje na doplnění organizačního štábu MČR PS. Vedení provedlo personální návrh na základě konzultace s vedoucím ÚORHS. 

- L. Janeba vznesl výtku na zveřejňování zápisů z jednání orgánů SH ČMS. Je zapotřebí urychlit kolečko schvalování zápisů a urgovat ověřovatele zápisů, na kterých to ve většině případů závisí.

- J. Čečrdlová informovala o možnosti spolupracovat se službou Monitora, který poskytuje media monitoring ze všech periodik působících v ČR včetně TV stanic na konkrétní téma (klíčová slova). 

■  Vedení souhlasí s návrhem s časovým omezením na jeden rok. Poté dojde k vyhodnocení efektivnosti.

 

- J. Čečrdlová informovala o připravované akci Gala odpoledne hasičského sportu 19. 1. 2019. Představila program a organizační zabezpečení akce.

- J. Aulický – přednesl návrh smlouvy o spolupráci s firmou Sabe na rok 2019. Smlouva je navazující a týká se benefitů (slevy) při odběru pohárů, medailí, propagačních předmětů pro SH ČMS i pobočné spolky. Vzhledem k dobrým zkušenostem z předchozích let ji Vedení odsouhlasilo a doporučilo podepsat.

- M. Němečková - požádala Vedení o návrhy na řešení úkolu Vedení z roku 2018: Finanční ohodnocení pracovní činnosti náměstků SH ČMS, kteří nevykonávají žádnou jinou pracovní pozici u SH ČMS. Podala informace od ekonoma SH ČMS M. Sojky, že pro rok 2019 byla tato položka alokována do jednoho z možných grantů ve formě DPČ tj. max. ½ pracovního úvazku na pozici Spolkový rada dle Mzdového řádu SH ČMS v rozsahu 15 000,- Kč náměstek a 20 000,- Kč pro I. náměstka.

■  Vedení schvaluje výši odměny v navržených částkách.

 

- J. Aulický – přednesl návrh, aby na jednáních Vedení byla přítomna i tisková mluvčí SH ČMS a zpracovávala zápis z tohoto jednání.

■  Vedení souhlasí s návrhem.

 

- J. Aulický – předložil vedení záznam z jednání Vedení dne 22. 11. 2018 (před jednáním VV SH ČMS).

■ Vedení souhlasilo se záznamem.

 

Zapsal dne  8. 1. 2019   Jan Aulický