KE STAŽENÍ

Záznam z jednání vedení dne 21. května 2019.

Přítomni: starosta SH ČMS Jan Slámečka, náměstkové starosty Lubomír Janeba, Jaroslav Salivar, Monika Němečková, Richard Dudek, ředitel Kanceláře SH ČMS Jan Aulický, poradce starosty Ivan Jirota, hlavní ekonom Michal Sojka, omluveni předseda ÚKRR Jan Bochňák a tisková mluvčí Jaroslava Čečrdlová

Jednání zahájil starosta J. Slámečka, přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a pověřil I. Jirotu zpracováním zápisu. Dále představil materiály na jednání zaslané elektronicky a dané na místě.

V souvislosti s havárií ředitele Kanceláře SH ČMS uvedl, že p. Aulickému byla poskytnuta maximální péče ve zdravotnických zařízeních, včetně ortopedických pomůcek, o čem svědčí i jeho účast na Vedení. V souladu s doporučením HVP a.s. bylo odsouhlaseno, že havarované vozidlo bude řešeno jako totální škodní událost a bude pořízeno nové vozidlo značky Škoda  (4x4, červené) s cenou do výše částky, kterou obdržíme od pojišťovny a z aukce.  Objednání zajistí Kancelář SH ČMS.

  • Kontrola plnění usnesení

Proběhly informace k jednotlivým úkolům a bylo po diskusi bylo dohodnuto:

17/2016 – zaměření činnosti v oblasti ochrany obyvatelstva.

Bylo navrženo do 13.6.2019 (VV) zjistit, zda KSH mají zřízeny rady OO a na VV projednat další postup.

K tvorbě odřadů civilní obrany doposud HZS nevydal slíbenou směrnici. Prověřit aktuální stav s tím, že SH ČMS by tento záměr měla podporovat. Zajistí Kancelář SH ČMS.

13/25-1-2018 – aktualizace souboru vnitřních předpisů SH ČMS. Kontrola bude provedena na VV 13.6.2019

3/24-1-2019 – Znak SH ČMS.  Pokročila jednání o přípravě legislativního řešení, informaci podal starosta

18/24-1-2019 – registrace členů zbývajících Okresních a kontrolních rad na Městském soudu v Praze.  Uloženo  prověřit současný stav a předpoklad dokončení registrace. L. Janeba informoval o úkolu od ÚORVO požádat předsedu ÚKRR o výraznou součinnost při realizaci přejatého usnesení. Zajistí Kancelář ve spolupráci s ÚKRR.

22/21-3-2019 Seznam platných smluv Byl předložen seznam a parametry nájemních smluv na byty a nebytové prostory v Hasičském domě a dále smlouvy na dodávku médií a zajištění služeb pro HD. Zbývající přehled smluv mimo HD, to je SH ČMS a Kancelář  ( činnost, reklama, materiál, služby apod.) budou zpracovány po návratu ředitele Kanceláře. Diskuse se rozvinula o výši nájemného za byty a nebytové prostory.

Bylo dohodnuto:

Prověřit výši nájmů v Hasičském domě nezávislým posudkem. Cena za posudek je limitována 40 tis. Kč.

24/21-3-2019  Kompletace materiálů ÚOR do podoby Programu činnosti do roku 2020.

Bylo dohodnuto, že předložený materiál bude postoupen VV do prvního čtení a dle připomínek bude dopracován. Zároveň bylo konstatováno, že v materiálu chybí skutečnosti docílené od roku 2015, neřešené v Programu činnosti do roku 2020.

29/21-3-2019 Doplnění tabulky systemizace pracovních míst v CHH Přibyslav. Tabulka byla zpracována a bude předložena VV

61/12-4-2019 – Náměty na zlepšení Hasičských novin. Úkol pro členy VV, termín 13.6.

62/12-4-2019 – Zpracovat náklady a výnosy spojené s vydáváním Alarm Revue a Hasičských novin. Materiál zpracován a bude předložen do VV.

Vedení bere informace o plnění usnesení na vědomí.

  • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy na realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuze

K průběhu SS nebyly připomínky. V diskusi byl vznesen požadavek starostky OSH Prachatice Heleny Kotrcové na změnu stanov v čl. 37 oddst. 5 tj. vypuštění slov „závažný a neodkladný“.

O tomto návrhu bylo hlasováno a na jeho výsledku byl do programu VI. Sjezdu SH ČMS zařazen bod „Změna stanov“.

Na základě proběhlé diskuze Vedení konstatovalo, že nelze Sjezdu předložit pouze výše uvedenou úpravu Stanov a další řešit na následujících SS. Proto pověřilo 1. náměstka starosty a předsedu vnitroorganizační rady SH ČMS, aby pro VV 13.6.2019 připravil návrh tézí předpokládaných důležitých změn, které by měly být předloženy do předsjezdové diskuse.  

 

  • Příprava jednání VV SH ČMS
  • J. Slámečka představil návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS dne 13. 6. 2019 a jednotlivé body programu jednání okomentoval. Do bodu č. 8 „ Příprava VI. Sjezdu SH ČMS“ bude zařazeno „Plnění úkolů 5. sjezdu“ a „Návrhy okruhů k předsjezdové diskusi o změnách Stanov SH ČMS“. Bod č. 10 – Hospodaření HVP – bude vypuštěn. Byl upraven bod jednání č. 6.
  • Náměty členů Vedení k prohloubení součinnosti s okresy, kraji a rozhodujícími partnery.

Z časových důvodů odloženo.

  • Různé

a. Sojka a M. Němečková informovali o systému rozdělení dotací z MV ČR a MŠMT. Předložili tabulkovou část rozdělení dotací a podmínky pro jejich čerpání.

Materiály byly odsouhlaseny a rozhodnuto je předložit do VV 13.6.2019. Zároveň byl  schválen rozpočet SPORT 2019.

b. V písemné formě byl předložen materiál „Zajištění vydání Hasičského čtení č. 6“. Vedení souhlasí se zpracováním publikace. Vydání bude zajišťovat Fire Edit s.r.o., pro potřeby SH ČMS bude odebráno 1 000 ks z toho 600 ks. s určením pro VI. Sjezd SH ČMS

c. Vedení souhlasí, aby akcie, které vlastnily zrušené SDH a které jsou pouze v evidenci HVP a.s., byly převedeny na SH ČMS. SDH, které vlastní akcie HVP, které nejsou vedeny v Depozitáři cenných papírů, budou osloveny s návrhem možných řešení Ostatní připsané akcie zaniklých SDH,  budou řešeny ve shodě s Depozitářem cenných papírů.

Zapsal: I. Jirota