KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     J. Slámečka, R. Dudek, L. Janeba, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon,

 1. Brychcí, J. Henc, V. Hulec, J. Karger, R. Kučera, L. Kuběna, O. Lacina, A. Minář, J. Orsák, J. Pátek, A. Pazdera, L. Procházka, S. Pumprla, L. Zeman, J. Zips

Přizváni:          J. Bochňák, J. Aulický, M. Čížek, J. Netík, J. Kubeš, M. Sojka, T. Vosyková, I. Špačková, J. Bernátík, Z. Jandová, R. Šimíková, V. Švubová, M. Wagner, J. Žižka, M. Brát

Omluveni:       A. Maděra, B. Martínek, J. Černý

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Jan Slámečka.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Oldřich Lacina

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- J. Slámečka přivítal přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvil nepřítomné. Následně vyjmenoval seznam předložených materiálů a přednesl program dle pozvánky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 138/4-6-2020:                VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

 

- J. Slámečka vyjmenoval body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřil ve smyslu plnění.

- 5/23-1-2020 – J. Slámečka poukázal na fakt, že tyto kontroly nemohly být kvůli pandemii provedeny, proto navrhl, aby byl bod vyřazen.

Usnesení č. 139/4-6-2020:                VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí a souhlasí s vyřazením bodu č.: 5/23-1-2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

-J. Slámečka seznámil přítomné s řešením neplnění smlouvy ze strany HS media, s.r.o. vůči SH ČMS. Dále přednesl návrh usnesení.

- J. Salivar vznesl dotaz, kdy byl uzavřený dodatek smlouvy s HS media a jestli byl schválen Výkonným výborem SH ČMS. Hovořil dále o plnění této smlouvy ze strany SH ČMS.

- J. Slámečka sdělil, že smlouva byla ze strany SH ČMS plněna, dále odpověděl na dotaz J. Salivara, že dodatek smlouvy byl schválen Výkonným výborem dne 21. 3. 2019 a následně podepsán dne 17. 6. 2020.

- L. Janeba vznesl dotaz, jaký termín bude určen na zaplacení faktur ze strany HS Media.

- J. Bidmon vznesl dotaz, jestli měl J. Čapek zájem vyřešit situaci smírným řešením.

Usnesení č. 140/4-6-2020:               VV SH ČMS

 1. Schvaluje ukončení smluvního vztahu, vzniklého na základě smlouvy o spolupráci ze dne 6. 1. 2017 ve znění dodatku k ní, uzavřené mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ 00442739, a HS media s.r.o., IČ 05649919, výpovědí ze strany SH ČMS.
 2. Ukládá Kanceláři SH ČMS vypovědět smluvní vztah, vzniklý na základě smlouvy o spolupráci ze dne 6. 1. 2017 ve znění dodatku k ní, uzavřené mezi Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, IČ 00442739, a HS media s.r.o., IČ 05649919.
 3. Schvaluje vymáhání pohledávek SH ČMS vůči HS media s.r.o., vzniklých z titulu nezaplacených faktur, vystavených v souladu s čl. 3 smlouvy o spolupráci ze dne 6. 1. 2017 ve znění dodatku k ní, v celkové výši 2 597 870,00 Kč.
 4. Ukládá Kanceláři SH ČMS učinit právní kroky související s vymožením pohledávky SH ČMS vůči HS Media s.r.o., vzniklé z titulu nezaplacených faktur, vystavených v souladu s čl. 3 smlouvy o spolupráci ze dne 6. 1. 2017 ve znění dodatku k ní, v celkové výši 2 597 870,00 Kč.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

 

- J. Slámečka vznesl dotaz, jestli mají členové VV SH ČMS zájem pokračovat ve spolupráci s pivovarem Litovel.

- O. Lacina se dotazoval, jestli se SH ČMS pokusí kontaktovat více pivovarů a vybrat partnera s nejlepší nabídkou.

- J. Slámečka informoval, že uzavřít exkluzivní spolupráci s jedním pivovarem není napříč republikou možné.

- J. Salivar hovořil o váze značky SH ČMS, které využívají různé společnosti bez odpovídající kompenzace na základě nevýhodných smluv s SH ČMS.

Na toto téma se mezi členy VV SH ČMS rozvinula diskuze.

Usnesení č. 141/4-6-2020:                VV SH ČMS pověřuje Vedení SH ČMS jednáním případné spolupráce s pivovarem Litovel.                               HLASOVÁNÍ: PRO 21, ZDRŽEL SE 1

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka požádal přítomné o připomínky k zápisu z jednání Vedení SH ČMS ze dne 12. 5. 2020.

- J. Salivar vznesl připomínku k poslednímu bodu, tj. k nominaci J. Aulického do Výboru pro legislativu a financování při Radě vlády pro nestátní neziskové organizace. Dále sdělil, že tento výbor není pro SH ČMS tak zásadní, jako členství přímo v Radě vlády pro NNO, kde byl členem Karel Richter a po jeho odchodu se členství neobnovilo.

Na toto téma se rozvinula diskuze.

- J. Brychcí požádala, aby byly učiněny kroky, aby se zástupce SH ČMS znovu stal členem Rady vlády pro NNO.

Usnesení č. 142/4-6-2020:                VV SH ČMS bere informace z jednání Vedení SH ČMS na vědomí.                                              

HLASOVÁNÍ: PRO 21

4) Rozvolnění opatření Vedení SH ČMS přijaté 29. 3. 2020 ke krizové situaci v ČR

- J. Slámečka informoval o tvorbě materiálu Rozvolnění opatření Vedení SH ČMS přijaté dne 29. 3. 2020 ke krizové situaci v ČR. Dále hovořil o možnosti poděkovat dobrovolným hasičům v ČT1. Poděkoval také členům Vedení SH ČMS, tiskové mluvčí I. Špačkové a dalším za aktivitu při nouzovém stavu.

- J. Salivar zkonstatoval, že hasiči neměli v médiích tolik prostoru, jako jiné subjekty.

- J. Bidmon informoval, že dostat činnost hasičů Pardubického kraje do médií nebylo vůbec jednoduché.

- J. Brychcí podotkla, že SH ČMS (zejména pobočné spolky na všech úrovních) neumí prodat svou práci pro obyvatelstvo ČR, a to nejen ve vztahu vůči médiím.

- J. Slámečka upozornil členy VV na materiál, který připravilo tiskové oddělení, ve kterém je zmapována presentace činnosti SH ČMS (respektive SDH) v době nouzového stavu. Jedná se o příspěvky, které byly v době nouzového stavu zveřejňované na sociální síti facebook SH ČMS. Z velké části jde o příspěvky sborů, které z veřejných sítí vyhledávala tisková mluvčí Irena Špačková ve spolupráci s náměstkyní Němečkovou.

Usnesení č. 143/4-6-2020:                            VV SH ČMS bere na vědomí informace o činnosti SH ČMS v době nouzového stavu.

                                                                       VV SH ČMS kladně hodnotí činnost Vedení SH ČMS v době nouzového stavu.

VV SH ČMS děkuje všem členům SH ČMS, kteří se v době nouzového stavu zapojili do jakékoliv pomoci veřejnosti v rámci pandemie.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

5) Návrh nového harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

- L. Janeba okomentoval přiložený materiál Návrh nového harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS a informoval o jeho změnách.

- J. Brychcí požádala o úpravu, aby nebyly omezeny termíny zahájení Shromáždění delegátů sborů a následně Shromáždění delegátů OSH.

Na toto téma probíhala mezi členy VV SH ČMS rozsáhlá diskuze.

- Na závěr diskuse L. Janeba přednesl konečné změny v Harmonogramu přípravy VI. sjezdu SH ČMS. Termíny zahájení SD sborů a následně SD OSH nebudou omezeny.

- J. Salivar k otázce sjezdu dále uvedl, že VI. sjezd bude dle jeho mínění pouze formální, pokud tam nebudou řešeny dva hlavní body, tj. diskuze nad Stanovami SH ČMS a nebude povoleno vystoupení kandidátů vč. prezentace jejich cílů.

Usnesení č. 144/4-6-2020:                            VV SH ČMS

 1. schvaluje úpravu termínů konání Shromáždění delegátů sborů a Shromáždění delegátů OSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 14, PROTI 3, ZDRŽEL SE 4

 1. po rozpravě k tomuto bodu a po projednání jeho změn SCHVALUJE Nový harmonogram přípravy o konání VI. sjezdu SH ČMS.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 18, PROTI 1, ZDRŽEL SE  2

6) Návrh změny Plánu práce vedení, výkonného výboru a shromáždění starostů OSH pro rok 2020 do VI. sjezdu SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

 

- L. Janeba představil návrh Plánu práce do VI. sjezdu SH ČMS.

- J. Bochňák požádal o změnu, 25. 7. bod 6) Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2019.

- A. Pazdera požádal o doplnění školení funkcionářů dne 21. 11. 2020, které bylo schváleno na jednání ÚORVO.

- J. Karger upozornil, že v ten samý termín se koná slavnostní promoce Univerzity dobrovolného hasiče na VŠB – TUO. Dále požádal o doplnění termínu dne 20. září 2020, proběhne slavnostní závěr Junior univerzity

Usnesení č. 145/4-6-2020:                  VV SH ČMS schvaluje po doplnění schválených akcí Plán práce Vedení SH ČMS, Výkonného výboru SH ČMS a Shromáždění starostů OSH pro rok 2020 do VI. sjezdu SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1

7) Informace o současné situaci k čerpání grantů MV ČR a MŠMT ČR

Materiál byl přiložen písemně

- J. Slámečka informoval o proběhlé schůzce s brig. Gen Ing. F. Zadinou, plk. Dr. Ing. Z. Hanuškou a pracovnicí pplk. Ing. A. Veselou, za SH ČMS se zúčastnil J. Slámečka, Ing. J. Aulický a Ing. M. Sojka, která se týkala grantů MV ČR pro rok 2020.

- M. Sojka informoval o grantech MV ČR, které byly schváleny ještě před nouzovým stavem. Dále vyjmenoval kritéria grantů, která musí být splněna, abychom je mohli v roce 2020 čerpat.

-M. Němečková informovala, že z hlediska projektu Mladí hasiči 2020, MŠMT umožní změnu účelu, pokud bude v souladu s vyhlášenými podmínkami programu a bude jasně odůvodněná. Změna účelu bude nutná jen v případě mezinárodních táborů. Ve všech ostatních oblastech se podaří dotaci vyčerpat dle původního rozpočtu, popř. s 10 % povelenou odchylkou. M. Němečková vyjádřila poděkování OSH a KSH za rychlou reakci na úpravu rozpočtu v oblastech VA a VZ po nouzovém stavu.

- M. Sojka informoval o dotaci MŠMT sport. Uvedl, že v současné době je dotace na program Organizace sportu (tj. okresní a krajská kola, MČR, ČP, ČHP, vzdělávání trenérů a další) schválena, ovšem není vydané Rozhodnutí. Důvodem je, že v Rejstříku sportovních organizací a sportovců, který již administruje Národní sportovní agentura nesouhlasí počty sportovců SH ČMS s počtem uváděným v žádosti. K nesouladu došlo z důvodu, že prvotní vklad do Rejstříku provedla hromadně Kancelář SH ČMS k 31.12.2018, na základě údajů z Centrální evidence členské základny SH ČMS. Poté došlo ke změně zákona a povinnost aktualizovat sportovce mají nyní pobočné spolky, tj. SDH. Z celkového počtu registrovaných OSH v roce 2018 (4 500) zápis provedlo cca 1000 SDH. M. Sojka požádal, aby starostové KSH, respektive OSH apelovali na SDH, aby zaregistrovali své sportovce, jinak hrozí, že o tuto dotaci přijdeme i v dalších letech. Dále upřesnil, že následný krok po vydání Rozhodnutí bude jednání o možnosti úpravy projektu a čerpání dotace v letošním roce.

- J. Slámečka upozornil, že KSH mají placené zaměstnance (dotace MV ČR), kteří by doplnění Rejstříku měli zajistit.

- J. Slámečka dále informoval, že Městský soud v Praze měl omezenou kapacitu přijímaných návrhů na změnu zápisu ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin (200/týdně). Nyní byla kapacita, po jednáních, zvýšena na 300 ks týdně. Dále sdělil, že ve Veřejném rejstříku je uvedena délka funkčního období, proto musí být provedena změna starosty SDH, i když byl zvolený opětovně.

- J. Aulický sdělil přesné počty již podaných návrhů (cca 3 500)

Usnesení č. 146/4-6-2020:                            VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace o čerpání grantů MŠMT a MV.
 2. ukládá starostům KSH, aby zajistili vložení sportovců do Rejstříku sportovních organizací a sportovců NSA.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

Z jednání odešel J. Orsák.

8) Informace o ekonomické situaci SH ČMS v mimořádných podmínkách

Materiál byl přiložen písemně

- M. Sojka informoval o ekonomické situaci SH ČMS. Dále informoval o žádostech na přechodné snížení nájemného, také seznámil přítomné s navrženým dotačním programem „COVID – nájemné“.

- J. Salivar vznesl dotaz, jaké bude řešení, pokud vláda program na snížení nájmu neschválí.

- M. Sojka odpověděl, že pokud vláda program neschválí, budou žádosti o snížení znovu řešeny na dalším VV SH ČMS.

Na toto téma probíhala diskuze.

Usnesení č. 147/4-6-2020:                VV SH ČMS

 1. bere na vědomí informace o ekonomické situaci.
 2. schvaluje přechodné snížení nájmu, pokud stát přispěje na nájemné ve výši 50%, pokud ne, budou se žádosti řešit na dalším jednání VV SH ČMS. HLASOVÁNÍ: PRO 12, zdržel se 8

- M. Sojka informoval o žádosti na trvalé snížení nájmu v HD – HVP a.s..

Na toto téma se rozvinula mezi přítomnými diskuze.

Usnesení č. 148/4-6-2020:                            VV SH ČMS souhlasí s trvalým snížením nájmu společnosti HVP, a.s. od 1. 10. 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 19, ZDRŽEL SE 1

9) Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2019

Materiál byl přiložen písemně

- M. Sojka okomentoval přiložený materiál Plnění rozpočtu SH ČMS ke dni 31. 12. 2019.

Usnesení č. 149/4-6-2020:                            VV SH ČMS schvaluje hospodaření SH ČMS za rok 2019 a doporučuje ho k předložení SS OSH.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 20, ZDRŽEL SE 1

10) Záměry činnosti ÚHŠ do konce roku 2020 (naplnění směrných čísel grantů MV ČR)

- M. Čížek (ředitel ÚHŠ Bílé Poličany) a J. Karger (ÚHŠ Jánské koupele), informovali o současné situaci v rámci školení členů JPO a vzdělávání na universitách dobrovolného hasiče. Vzhledem k neuskutečněným kurzům během března a dubna došlo k finančním ztrátám (až 2 mil korun).

- M. Němečková informovala, že nabídka ÚHŠ Jánské Koupele na volné ubytování byla zveřejněna na informačních portálech  ČRDM.

Usnesení č. 150/4-6-2020:                            VV SH ČMS bere na vědomí informace podané řediteli ÚHŠ.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

11) Projednání Výroční zprávy SH ČMS za rok 2019

- I. Špačková informovala o dvou variantách Výroční (a roční) zprávy SH ČMS za rok 2019. Velká i malá Výroční zpráva SH ČMS za rok 2019 bude předána na SS OSH dne 25. 7. 2020.

- J. Aulický doplnil informace z Výroční zprávy SH ČMS za rok 2019, konkrétně počty členů SH ČMS a SDH.

- M. Němečková upozornila, že v budoucnu je třeba zásadně řešit relevantnost některých údajů uváděných ve VZ SH ČMS, např. počty družstev dospělých CTIF (hlášení z OSH uvádí 93 družstev mužů a 36 družstev žen, skutečnost, dle účasti na soutěžích, je max. 20 v součtu obou kategorií).

Usnesení č. 151/4-6-2020:                            VV SH ČMS schvaluje Výroční a roční zprávu SH ČMS za rok 2019.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 21

12) Informace o hospodářských výsledcích HVP, a. s.

 

- J. Kubeš seznámil přítomné s hospodářskými výsledky HVP, a.s. Dále informoval, že v době pandemie měli zaměstnanci HVP, a. s. „klouzavou“ pracovní dobu nebo využívali home office. Pojišťovna tudíž nepřetržitě fungovala.

Usnesení č. 152/4-6-2020:                            VV SH ČMS bere na vědomí informace o hospodářských výsledcích HVP, a.s.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

13) Příprava VH HVP, a.s.

 

- J. Kubeš vyjmenoval body, které budou řešeny na VH HVP, a.s.

- J. Slámečka sdělil, že VH HVP, a.s. se musí konat až po našem SS OSH, aby mohlo pověřit někoho mandátem.

14) Návrhy na vyznamenání

- J. Slámečka předložil návrhy na vyznamenání a požádal o schválení. Požádal o schválení 2x Řádu sv. Floriána nečlenům SH ČMS (J. Schön a V. Vlček).

Usnesení č. 153/4-6-2020:                            VV SH ČMS schvaluje vyznamenání 2x Řád sv. Floriána – J. Schön, V. Vlček

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 21

- V. Hulec informoval, že jsou předloženy dva návrhy, které byly na minulém jednání zamítnuty. (J. Černý, M. Frost)

Z diskuze vyplynulo, že nyní byly návrhy na vyznamenání zaslány z OSH a KSH.

- J. Salivar požádal o opětovné zamítnutí návrhů na vyznamenání pro J. Černého a M. Frosta.

Usnesení č. 154/4-6-2020:                            VV SH ČMS souhlasí s udělením vyznamenáním pro J. Černého a M. Frosta.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 10, PROTI 6, ZDRŽEL SE 4 

                                                           Usnesení nebylo schváleno.

                                                           Návrhy na vyznamenání pro J. Černého a M. Frosta

                                                           nebyly schváleny.

 

 

 

 

 

 

Usnesení č. 155/4-6-2020:                            VV SH ČMS schvaluje ostatní předložené návrhy na vyznamenání.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 19, ZDRŽEL SE 1

 

Z jednání odešel L. Zeman.

                       

15) Různé

- J. Henc informoval o ukončení činnosti trenérů družstva juniorů v PS (Z. Prodělal a M. Pěkný).

- J. Salivar uvedl, že je nutné situaci řešit, a že k vypracování návrhu výběrového řízení na uvolněné pozice je nutné poskytnout z Kanceláře SH ČMS podklady, v jakém smluvním vztahu byli předchozí trenéři

- J. Aulický sdělil, že Z. Prodělala měl uzavřenou smlouvu na trenérskou činnost (fakturace) a M. Pěkný měl uzavřenou dohodu o provedení práce. Navrhl poděkování odcházejícím trenérům.

- J. Brychcí informovala o problémech v SDH Smržovka.

- J. Slámečka informoval o dopisu zaslaném starostou OSH Praha – západ (Josef Myslín), ve kterém žádá o prodloužení kvalifikací v rámci SH ČMS z důvodu nekonání některých vzdělávacích kurzů kvůli Covid – 19.

- M. Němečková upozornila, že kvalifikaci Rozhodčí Instruktor PS uděluje HZS ČR

- R. Kučera informoval o stanovisku HZS ČR, kde bylo zamítnuto prodloužení kvalifikací rozhodčích PS.

- J. Henc uvedl, že ÚORHS zajistí do konce roku 2020 kurz na prodloužení kvalifikace Rozhodčí Instruktor PS

Usnesení č. 156/4-6-2020:                           VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS předložit podklady (smlouva, dohoda) trenérů Z. Prodělala a M. Pěkného vedoucímu ÚORHS, aby mohly být stanoveny podmínky výběrového řízení na pozici trenérů reprezentace juniorů / mužů do 23 let.

VV SH ČMS schvaluje prodloužení kvalifikací v rámci SH ČMS, kromě rozhodčích instruktorů. Dále ukládá Kanceláři SH ČMS zaslat odpověď na adresu J. Myslína a ukládá ÚORHS uspořádat kurz na prodloužení kvalifikace Rozhodčí Instruktor do konce roku 2020.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

- J. Slámečka přednesl žádost OSH Uherské Hradiště o pořádání plesu 2022.

Usnesení č. 157/4-6-2020:                           VV SH ČMS schvaluje žádost o pořádání plesu OSH Uherské Hradiště

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 19

- J. Slámečka seznámil přítomné s aktuálním stavem žaloby p. Chrobáka.

- M. Wagner vznesl dotaz, jestli je možný automatický import z evidence SH ČMS do rejstříku sportovců NSA.

- M. Němečková odpověděla, že nelze propojit lokální evidence spolků s národním rejstříkem.

- M. Wagner dále informoval, že novým ředitelem HSZ Praha je plk. Ing. Luděk Prudil.

- J. Aulický přednesl změny, které budou v nejbližší době provedeny v programu Centrální evidence SH ČMS.

- J. Žižka vznesl dotaz, jaký je nejzazší termín registrace sportovců v Rejstříku NSA.

- M. Němečková odpověděla, že registraci je nutné provést v co nejkratším možném termínu, jelikož je na tomto kroku závislé vydání Rozhodnutí k dotaci v Programu Organizace sportu 2020.

-  J. Brychcí znovu požádala, aby vzniklo desatero pro hasičská muzea.

- J. Slámečka sdělil, že tímto úkolem by se měla zabývat ÚORHiM.

- R. Kučera informoval o činnosti ÚORR. Konkrétně hovořil o spolupráci s ÚOROO a M. Němečkovou ohledně mapování zapojení dobrovolných hasičů a mladých hasičů při dobrovolnické činnosti v souvislosti s Covid – 19, při pomoci obcím a veřejnosti. Byl vytvořen google formulář, který je určen pro SDH. Formulář bude zveřejněn na www.dh.cz a rozeslán všem OSH k předání dále do SDH. Rovněž je možné, pokud již některá KSH nebo OSH mají k dispozici statistiku v této činnosti vyplnit formulář hromadně za OSH nebo KSH, ovšem musí se vkládat každý sbor zvlášť.

- R. Kučera dále informoval o přípravě novely Zákona o požární ochraně.

- V. Švubová vznesla dotaz, jestli nemůže vzniknout návod na pořádání akcí v době rozvolňování opatření, podobně jako aspoň doporučující materiál zpracovala ÚORM.

- J. Slámečka sdělil, že jelikož se situace neustále mění, nebude vydávat návodové materiály. Je potřeba sledovat situaci a každý musí sám reagovat k rozvolňování opatření Vládou ČR.

- M. Němečková sdělila, že ÚORM vypracovala jednoduchý pomocný materiál pro Schůzky, tréninky, soutěže a další akce MH z důvodu velmi častých dotazů vedoucích a starostů SDH. Nejedná se o autorský, respektive názorový materiál SH ČMS, jde pouze o základní přehled, sumarizaci opatření z dostupných veřejných zdrojů (MZ ČR, MŠMT ČR, NSA, ČRDM, FAČR). Materiál se časově upravuje v souladu s aktuálně vydanými opatřeními Vlády ČR.

- J. Bernátík vznesl dotaz, jak bude probíhat Organizační zabezpečení VH 2020 a požádal ÚORVO nebo Vedení SH ČMS, aby vydalo k tomuto bodu stanovisko

- J. Slámečka zodpověděl, že proces VH bude zahájen dle Plánu Vedení SH ČMS, VV SH ČMS a SS OSH (SS OSH 25. 7. 2020).

- J. Aulický informoval o speciální akci ZOO Praha, kde je v červnu vstup pro členy SH ČMS za 1,- Kč (jednorázovou dospělou či jednorázovou rodinnou, tj. 2 osoby + 4 děti). Upozornil, že sleva není určena pro kolektivy mladých hasičů.

- J. Bidmon informoval o stavu přípravách MČR v TFA, které bude probíhat ve Svitavách na náměstí.

- Z. Jandová informovala o zaslání žádosti na KÚ Jihomoravského kraje o přesunutí dotace na termín konání VI. sjezdu SH ČMS.

- M. Němečková poděkovala všem přítomným i dalším členům SH ČMS, kteří se podíleli na pomoci SDH s žádostmi o dotace u Nadace ČEZ. Z této Nadace získaly pobočné spolky SH ČMS cc 4 500 000 Kč na pomoc v boji s Covid – 19. Dále sdělila také, že 29. 5. 2020 Poslanecká sněmovna PČR schválila 5 dnů placeného volna ročně navíc pro vedoucí mládeže, kteří se celoročně věnují práci s dětmi a mládeží. Jde o novelu Zákoníku práce s účinností od 1.1.2021. Vyjádřila poděkování všem starostům a starostkám KSH, kteří jí pomohli s intervencí u poslanců, za schválení tohoto návrhu.  Dále informovala, že se podařilo získat od firmy Kofola 20 000 prázdných obalů na desinfekci.  Ve spolupráci s KSH Pardubického kraje, Pardubickým krajem a SPŠCH v Pardubicích se podařilo naplnění těchto lahviček dezinfekcí, a ty budou předány organizátorům táborů, kteří si požádali o státní dotaci z MŠMT. Požádala starosty a starostky KSH o spolupráci při distribuci desinfekce z Pardubic k organizátorům táborů. Dále poděkovala všem členům ÚORM, vedoucím, mladým hasičům a partnerům, kteří se zapojili do projektu SH ČMS pro nouzový stav SPOLEČNÍK. Jako poslední informaci uvedla mediální presentaci úseku mládeže SH ČMS v ČT, televizi Prima i televizi Nova v průběhu Covid – 19 a to na téma tábory a 5 dnů dovolené pro vedoucí navíc.

- J. Slámečka seznámil přítomné s materiálem, který vypracovala ÚORHS - Vyhlášení hasičských soutěží pro rok 2020.

Usnesení č. 158/4-6-2020:                           VV SH ČMS

 1. bere na vědomí podané informace.
 2. schvaluje materiál Vyhlášení hasičských soutěží v roce 2020.
 3. schvaluje rozeslání webového formuláře prostřednictvím OSH a zveřejněním na stránkách dh.cz.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 19

16) Závěr jednání

-J. Slámečka poděkoval na závěr všem zúčastněným za práci a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Jan Slámečka              ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Oldřich Lacina             ___________________

Jiřina Brychcí              ___________________