KE STAŽENÍ

Záznam z jednání Výkonného výboru SH ČMS dne 25. 3. 2021 v Praze

Přítomni:     

VV SH ČMS: R. Dudek, M. Němečková, J. Salivar, J. Bidmon, J. Brychcí, J. Henc, R. Kučera, A. Minář, L. Kuběna, O. Lacina, A. Maděra, B. Martínek, L. Procházka, L. Zeman – 14 osob

Přizváni:        J. Bochňák, J. Aulický, M. Čížek, J. Černý, Z. Jandová, S. Kotrc, I. Kraus, V. Nevařil, R. Šimíková, J. Žižka, M. Wágner, I. Jirota, T. Vosyková, I. Špačková, N. Fenclová, J. Orgoník

Omluveni:    Za VV SH ČMS: J. Slámečka, L. Janeba, V. Hulec, J. Karger, J. Majer, J. Pátek, A. Pazdera, S. Pumprla, J. Zips, J. Netík

Za starosty KSH: V. Švubová

Přítomné přivítala náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková. Dále informovala přítomné, že všichni měli negativní testy na nemoc covid – 19.

 • J. Salivar navrhl, aby jednání řídila Monika Němečková.

Usnesení č. 1/25-3-2021:           VV SH ČMS schvaluje řízení jednání Monikou Němečkovou.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 14

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:             Tereza Vosyková

Ověřovatelé:           Antonín Maděra

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

 • M. Němečková omluvila nepřítomné.
 • Dále vyzvala přítomné k minutě ticha za Jiřího Orsáka, člena VV SH ČMS a další zemřelé členy SH ČMS.
 • I. Kraus poděkoval za zaslané kondolence a květiny na rozloučení s J. Orsákem.
 • L. Zeman vyřídil pozdravy od starosty SH ČMS J. Slámečky, který je omluven z důvodu dlouhodobé nemoci.
 • M. Němečková představila zaměstnance Kanceláře SH ČMS (dále jen Kancelář), kteří budou přítomni na jednání.

Usnesení č. 2/25-3-2021:           VV SH ČMS schvaluje přítomnost představených zaměstnanců Kanceláře, zapisovatelku Terezu Vosykovou a ověřovatele na jednání Jiřinu Brychcí a Antonína Maděru.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

 • M. Němečková vznesla dotaz na ředitele Kanceláře, zda bude z tohoto jednání pořizován zvukový záznam.
 • J. Aulický informoval, že nahrávání jednání je zajištěno prostřednictvím Divadla U Hasičů.
 • J. Salivar vyjádřil svůj názor, aby jednání VV SH ČMS nebylo nahráváno žádným dalším subjektem.
 • L. Zeman podotkl, že vzhledem k některým bodům programu jednání by neměl být pořízen zvukový záznam.

 

Usnesení č. 3/25-3-2021:           VV SH ČMS neschvaluje zvukový záznam z jednání VV SH ČMS.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 14

 

 • J. Aulický požádal o vypnutí zvukového nahrávání.
 • L. Zeman požádal o přizvání J. Kubeše a p. Polakoviče na jednání VV SH ČMS k bodu 4.

 

Usnesení č. 4/25-3-2021:           VV SH ČMS schvaluje přítomnost J. Kubeše a p. Polakoviče na jednání.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 14

 • M. Němečková navrhla schválení programu dnešního jednání

 

Usnesení č. 5/25-3-2021:           VV SH ČMS schvaluje program jednání.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 14

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

 

 • M. Němečková vyjmenovala body kontroly plnění usnesení a postupně se ke všem vyjádřila ve smyslu plnění.
 • J. Orgoník podal informace k připravované novele Zákona o státních symbolech. Podvýbor pro vědu, vzdělávání,… určil termín k projednání 31.03.2021.
 • M. Němečková uvedla, že návrh prošel prvním čtením, nyní je v podvýboru a důležité je, aby se dostal na program, jednání PS do druhého čtení.
 • J. Žižka navrhl apelovat na poslance v krajích, aby se pokusili návrh zařadit na jednání jako prioritní a byl projednán tak, jak je navrhován včetně pozměňovacích návrhů.
 • R. Dudek informoval o návrhu, aby UDH začala školní rok od září 2021.

Usnesení č. 6/25-3-2021:           VV SH ČMS bere informace o plnění usnesení na vědomí.

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 14

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS (dále jen Vedení)

Materiál byl přiložen písemně

 • M. Němečková informovala, že záznamy ze všech jednání Vedení byly zaslány elektronicky a vyzvala přítomné, aby vznesli své dotazy k činnosti Vedení od 24. 7. 2020, od doby konání posledního VV SH ČMS.
 • J. Bidmon vznesl dotaz, proč nebyly záznamy z jednání Vedení SH ČMS posílány průběžně po jednání.
 • A. Maděra sdělil, že záznamy jsou ke stažení na webu dh.cz v sekci Ústřední orgány a není důvod je rozesílat.
 • J. Brychcí navrhla, aby se záznamy zasílaly, jakmile jednání proběhne, aby je členové VV SH ČMS nemuseli dohledávat, jelikož v současné době není pevný plán práce a není známo, kdy se Vedení koná.
 • J. Salivar – stručně okomentoval obsahy záznamů a uvedl, že předávání informací je nedostatečné obecně.
 • J. Aulický se omluvil a uvedl, že nezasílání záznamů bezprostředně po jednání Vedení bylo pochybení.
 • J. Bidmon uvedl, že záznam zveřejněný na www nedává ucelený přehled členům VV SH ČMS o průběhu jednání Vedení. Např. o odeslání dopisu pro členy SH ČMS, kteří byli navrženi na titul ZH, se starostové KSH i členové VV SH ČMS dozvěděli až od navržených, když se jich dotazovali na smysl dopisu. Vznesl návrh, aby se členům VV SH ČMS zasílali podrobné informace o průběhu jednání Vedení ihned po jednání a následně záznam, který bude zveřejněn.
 • M. Wagner doplnil, že informaci o dopisu pro navržené členy na titul ZH obdržela OSH.
 • J. Bidmon uvedl, že ano, ale tato informace šla OSH až po jeho intervenci, že by bylo vhodné tak učinit.
 • M. Němečková stručně okomentovala písemný materiál č. 27 – smlouva o právní pomoci.
 • O. Lacina navrhl doplnit smlouvu o max. výši odměny za služby.
 • Členové VV SH ČMS se dále v diskusi vyjádřili o nutnosti svolání mimořádného VV SH ČMS včetně starostů KSH a právního zástupce JUDr. Zamišky v termínu do 8. 4. 2021.

 

Usnesení č. 7/25-3-2021:           VV SH ČMS

 1. Bere na vědomí informace z jednání Vedení.
 2. Ukládá řediteli Kanceláře bezprostředně po každém jednání Vedení zasílat členům VV SH ČMS podrobné informace o průběhu jednání a následně zaslat záznam z jednání Vedení na e-maily členům VV SH ČMS a starostům a starostkám KSH současně se zveřejněním na dh.cz.
 3. Ukládá řediteli Kanceláře zasílat členům VV SH ČMS všechny informace, které jsou zasílány na KSH, OSH a SDH.
 4. Schvaluje Smlouvu o právní pomoci se společností Bakeš a partneři s doplněním článku IV., odst. 2 o maximální hranici 1 000 000,- Kč.
 5. Ukládá starostovi SH ČMS respektive I. náměstkovi SH ČMS svolání mimořádného jednání VV SH ČMS, dle článku 41 Stanov, do termínu 8. 4. 2021.
 6. Ukládá řediteli Kanceláře SH ČMS organizačně zajistit mimořádné jednání VV SH ČMS, dle aktuálně platných vládních nařízení a zajistit přítomnost právního zástupce SH ČMS JUDr. Zamišky.

 

4) Záměry spolupráce s HVP a.s. pro rok 2021

- Členové VV SH ČMS vyslechli informace o záměrech spolupráce HVP, a.s. a SH ČMS v roce 2021.

Usnesení č. 8/25-3-2021:                       VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

5) Informace z jednání ÚKRR

 • J. Bochňák informoval o činnosti ÚKRR. Vzhledem k tomu, že od loňského dubna se na naší hasičské činnosti velmi silně projevila pandemie Covid - 19, byla i velmi silně postižená činnost ÚKRR. Tato se sešla v minulém období cca. 2x a sice v době, kdy bylo možno jednání uskutečnit. Byla provedena následná kontrola v ÚHŠ Bílé Poličany. Při omezeních od podzimu r. 2020 se ÚKRR nesešla. Jednotliví a pověření členové se však zúčastňují a provádějí v určených pobočných spolcích inventarizaci majetku, závazků, pohledávek k termínu 31. 12. 2020. K činnosti je třeba uvést, že v r. 2020 nedošla žádná stížnost, ze sborů, z členské základny, která by byla adresována ÚKRR k řešení.

Usnesení č. 9/25-3-2021:                       VV SH ČMS bere informace předsedy ÚKRR J. Bochňáka na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 14

6) Příprava jednání VI. sjezdu SH ČMS

Materiál byl přiložen písemně

 • M. Němečková vyzvala J. Aulického k představení materiálu a podotkla, že materiál nebyl projednán na Vedení, byl ovšem se všemi členy Vedení konzultován prostřednictvím e-mailů o víkendu před jednáním VV SH ČMS.
 • J. Aulický představil předložený materiál Harmonogram VI. sjezdu SH ČMS. Informoval, že VI. sjezdu by se mělo zúčastnit cca 400 osob. Sdělil, že se přiklání k pořádání sjezdu tradiční formou. Přednesl usnesení přijaté SS OSH per rollam a uvedl, že konání sjezdu je závislé na nařízeních vlády ČR. Dále informoval o zaslání dopisu Krajským hygienickým stanicím Prahy, JHČ, JHM a MSK. Prozatím jsme obdrželi odpovědí z KHS JHČ a KHS JHM. Dále informoval o dalších možnostech konání VI. sjezdu (online).
 • M. Němečková uvedla, že nerozumí, proč byly obeslány KHS stanice jiných krajů než JHM a Praha včetně hlavní hygieničky, když se takto Vedení dohodlo a zejména proto, že sjezd byl a je plánován v Brně.
 • J. Salivar se záporně vyjádřil k pořádání sjezdu online formou. Dále doplnil, že se musí jednat především s hlavní hygieničkou, jaké metody sjezdu jsou možné.
 • Jandová vyjádřila rozhořčení, že se až nyní dozvěděla, že se VI. sjezd SH ČMS nemusí konat v Brně. Upozornila, že má alokovanou dotaci od KÚ na sjezd pouze do konce srpna. Dále vznesla připomínku, že poskytování informací od ředitele Kanceláře týkajících se sjezdu je nedostatečné.
 • M. Němečková sdělila, že informace od Z. Jandové o alokované dotaci je pro ni úplně nová informace.
 • J. Aulický upozornil, že v době konání sjezdu může být dle vládního nařízení omezeno místo konání sjezdu na obec sídla organizace.
 • J. Salivar navrhl, aby se s konáním sjezdu počítalo nejpozději na září, a aby se dál už termín neměnil.
 • Z. Jandová upozornila, že v září se na Brněnském výstavišti konají již jiné akce, takže by se měla vyjednat schůzka a naplánovat termíny, lepší termín by byl konec srpna.
 • J. Salivar navrhl, aby se nejdříve osobně jednalo s hl. hygieničkou a s Výstavištěm Brno.
 • J. Bidmon souhlasil s tím, aby se co nejdříve k osobnímu jednání kontaktovala hl. hygienička, případně se jednalo na ministerstvu zdravotnictví, nebo s krizovým štábem ČR a aby se sjezd konal v co nejbližším možném termínu v Brně.
 • J. Bidmon vznesl dotaz na nabídku firmy KPCS na online jednání vč. hlasování. Dále se vyjádřil, že by bylo dobré nejprve zmapovat a popřípadě využít možnosti, schopnosti a dovednosti členů SH ČMS, kteří jsou odborníky v této problematice a mají zkušenosti s takovým jednáním a zejména volbou.
 • M. Němečková sdělila, že proběhlo jednání pouze s jednou firmou. Vyjádřila názor, že pokud by se uvažovalo o tomto způsobu konání sjezdu, bylo by vhodné, aby nabídek pro srovnání cen a služeb bylo buď více, nebo bychom měli využít zkušeností ostatních spolků s tímto způsobem jednání a volby.
 • A. Maděra doporučil, aby byl tento bod stažen z programu dnešního jednání a byl nejdřív řádně projednán ve Vedení SH ČMS.
 • M. Němečková shrnula připomínky z diskuze: materiál bude znovu projednán ve Vedení s tím, že VV SH ČMS doporučuje zachovat program jednání pouze na úkony nezbytné k volbě, doplnění materiálu o místo konání – Brno, termín sjezdu – ideálně posledních 14 dnů v srpnu, v nejbližším termínu zajistit jednání s hlavní hygieničkou, předávat pravidelně informace starostce KSH JHM, aktivovat ustanovený přípravný výbor sjezdu.

Usnesení č. 10/25-3-2021:         VV SH ČMS:

 1. Se po rozsáhlé diskusi usnesl, že se materiál Harmonogram VI. Sjezdu musí řádně projednat na jednání Vedení, kde bude doplněn o připomínky z dnešního jednání a poté předložit k projednání na dalším VV SH ČMS:
 • Program jednání: volba plus nezbytné úkony k volbě a předání ZŘČH.
 • Doplnění místa konání – Brno.
 • Termín – posledních 14 dnů v srpnu.
 1. Ukládá řediteli Kanceláře
 • Zajistit osobní jednání s hlavní hygieničkou popř. MZ, MV.
 • Pravidelně informovat starostku KSH JHM o jednáních ke sjezdu.
 • Aktivovat jednání přípravného výboru sjezdu.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 14

7) Stav přípravy jednání SD OSH STČ, PZ, OL, LBC a možnosti konání rozhodovacích orgánů včetně provedení voleb u sborů, OSH a KSH v době mimořádných opatření

 

 • O. Lacina informoval o proběhlém SD OSH Středočeského kraje za účasti 33 osob. Délka trvání jednání byly cca 3 hodiny.
 • R. Šimíková sdělila, že dne 12. 4. 2021 se bude konat SD OSH Libereckého kraje. Jednání se zúčastní 32 delegátů, bude probíhat testování dle nařízení vlády a nebudou přizvaní žádní hosté.
 • J.Černý informoval, že ještě nemají termín SD OSH Plzeňského kraje. V blízké době svolá starosty OSH, aby stanovili termín SD OSH.
 • M. Němečková navrhla, aby nejzazší termín konání SD OSH byl 30. 4. 2021.

Usnesení č. 11/25-3-2021:                     VV SH ČMS bere informace na vědomí a schvaluje nejzazší termín pro konání SD OSH do 30. 04. 2021.

VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře informovat o této skutečnosti starostku KSH Olomouckého kraje a starosty příslušných OSH Olomouckého kraje.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 14

8) Zajištění jednání SS OSH

Materiál byl přiložen písemně

Z jednání VV SH ČMS se omluvil J. Salivar.

 • M. Němečková přednesla návrh L. Janeby, aby byl termín jednání SS OSH posunut na 24. 4. 2021. Dále dodala, že nyní není jasné, jestli se bude moct sejít SS OSH prezenčně.
 • Z diskuse členů VV SH ČMS vyplynulo, že prioritní je konání SS OSH tradiční formou a že v tuto chvíli je nezbytné vyčkat dalších vládních opatření.

Usnesení č. 12/25-3-2021:                    VV SH ČMS stanovuje termín konání SS OSH na 24. 4. 2021 a pověřuje ředitele Kanceláře zařazením tohoto bodu jednání na program mimořádného jednání VV SH ČMS v termínu do 8. 4. 2021.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 13

 

9) Informace o hospodaření SH ČMS za rok 2020

Materiál byl přiložen písemně

 • M. Sojka okomentoval přiložený materiál Plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2020 a Komentář k plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2020. Dále podal informace o závěrečném vyúčtování dotací z MŠMT – sport a MV.
 • M. Němečková doplnila, že závěrečná zpráva o čerpání dotace z MŠMT – mládež byla předložena v písemné podobě jako materiál č. 16.

Usnesení č. 13/25-3-2021:                    VV SH ČMS bere informace od M. Sojky a M. Němečkové na vědomí, schvaluje materiál Návrh plnění rozpočtu SH ČMS za rok 2020 k předložení SS OSH.

                                                                       VV SH ČMS schvaluje závěrečné zprávy o Projektu Mladí hasiči 2020, vyúčtování dotace MŠMT – sport a MV.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 13

10) Projednání rozpočtu SH ČMS na rok 2021

 • M. Sojka okomentoval přiložený materiál Návrh rozpočtu SH ČMS za rok 2021 a Komentář k návrhu rozpočtu SH ČMS za rok 2021.

Usnesení č. 14/25-3-2021:                    VV SH ČMS bere informace od M. Sojky na vědomí a schvaluje materiál Návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2021 k předložení SS OSH.

                                                                       HLASOVÁNÍ: PRO 13

11) Plán práce vedení, VV SH ČMS a SS OSH do VI. sjezdu SH ČMS a celostátní akce SH ČMS na rok 2021

Materiál byl přiložen písemně

 • J. Aulický okomentoval přiložený materiál Plán práce Vedení, VV SH ČMS a SS OSH do VI. sjezdu SH ČMS vč. celostátních akcí. Upozornil, že nyní nelze říct, jestli budeme moci akce uskutečnit.
 • J. Bidmon upozornil na změnu MČR v TFA, které se bude konat 28. 8. 2021.

Usnesení č. 15/25-3-2021:                    VV SH ČMS schvaluje návrh plánu práce jako „živý“ materiál, který se bude průběžně doplňovat v souladu s vládními nařízeními

                                                           HLASOVÁNÍ: PRO 13

12) Stav přípravy schválených celostátních akcí (MČR v PS, MČR Plamen, MČR dorostu, MČR TFA, MČR CTIF, MČR ve vyprošťování, Haly Jablonec n. N., MS v PS, MS dorostu)

 • M. Němečková informovala přítomné, že stav příprav všech akcí byl zpracován písmeně příslušnými náměstky nebo ÚOR.
 • Dále požádala starosty KSH o maximální součinnost a snahu při pořádání postupových soutěží všech kategorií dle navržených postupů. V okresních kolech je dána plná důvěra OSH, pokud to bude možné uspořádat okresní kola i v minimálním počtu disciplín (zejména s ohledem na děti a mládež). Doporučený termín pro OSH: posledních 14 dnů v květnu 2021.
 • Rovněž uvedla, že přidělování státních dotací je závislé na akcích proběhlých v minulém roce. V případ nekonání žádných akcí bude SH ČMS mít nedostatek finančních prostředků na akce roku 2022. Apelovala, aby se akce konaly, jak jen to bude možné v souladu s nařízením vlády a protiepidemickými opatřeními.

Usnesení č. 16/25-3-2021:         VV SH ČMS schvaluje následující materiály:

 1. Časová osa konání postupových soutěží hry Plamen a dorostu pro rok 2021.
 2. Připravenost celostátních a mezinárodních soutěží na rok 2021.
 3. Seznam soutěží mužů a žen na rok 2021.
 4. Přestupy 2021.

VV SH ČMS bere na vědomí Zápis z jednání ÚORHS.

HLASOVÁNÍ: PRO 13

13) Návrhy na vyznamenání

 • M. Němečková předložila návrhy na vyznamenání a požádala o jejich schválení.

Usnesení č. 17/25-3-2021:                    VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

                                      HLASOVÁNÍ: PRO 13

14) Různé

 • I. Špačková informovala o stavu příprav Výroční zprávy SH ČMS za rok 2020. Sdělila, že podklady nedodala ÚORHiM, která neměla v roce 2020 jednání a ÚORP.
 • J. Aulický informoval o počtech členů a sborů. Dále upozornil na nesplněnou povinnost zápisů ve spolkovém rejstříku. Seznam těch, kteří nemají vše doplněné, bude zaslán na OSH i KSH na e-mail.
 • J. Orgoník upozornil na nutnost doplnění počtu kolektivu mladých hasičů (podle odevzdaných registračních listů kolektivů MH) a počtu sportovních oddílů (dle odevzdaných registračních listů sportovních oddílů). Dále vyjmenoval OSH, u kterých tyto počty chybí.
 • I. Jirota sdělil informace ohledně nemovitostí, které jsou nedostatečně identifikované v Katastru nemovitostí. Je připraven dopis starosty SH ČMS (koncept uveden v materiálech pro tento VV), ve kterém se obrací  na pobočné spolky o prověření zápisů majetku v Katastrech nemovitostí, vlastněného nebo v užívání KSH, OSH a SDH.   Nedostatečně  identifikovaný majetek musí být nejprve převeden na SH ČMS. Připravuje se metodický pokyn pro převody (darování) tohoto majetku na SDH popř. obce v nichž působí funkční SDH . Hovořil také o investičním plánu, ve kterém jsou řešeny opravy nemovitostí vlastněné SH ČMS. 
 • J. Aulický uvedl, že v materiálu evidence nemovitostí schází v závěru dopisu věta, která vypadla nedopatřením.
 • M. Němečková představila návrh dopisu starostům OSH a KSH a požádala o schválení jeho odeslání – materiál č. 18, evidence nemovitosti.
 • V. Nevařil upozornil na špatné datum v návrhu dopisu.

Usnesení č. 18/25/3/2021:       VV SH ČMS schvaluje (po opravě data a

                                               doplnění chybějící věty) odeslání dopisu k tématice

                                                           evidence nemovitostí starostům OSH a KSH.

HLASOVÁNÍ: PRO 13

 • M. Němečková sdělila, že pokud nedojde k rozvolnění vládních opatření, porada vedoucích odborné rady mládeže proběhne online.
 • J. Brychcí vznesla dotaz, jestli lze vyzkoušet spojení členů VV SH ČMS online. Dále vznesla dotaz, jestli Kancelář SH ČMS nemůže odesílat důležité zprávy z Datové schránky i členům VV SH ČMS na e-maily. Dále navrhla obnovu používaných přenosných stříkaček ve vlastnictví SH ČMS za novější typy, které využívají SDH a OSH.
 • M. Němečková sdělila, že nákup nových přenosných stříkaček nelze realizovat z neinvestičních dotací.
 • J. Brychcí informovala o vyjednání posunu termínů realizace dotačních akcí roku 2021 v Libereckém kraji do 30. 6. 2022.

Usnesení č. 19/25-3-2021:                    VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře zasílat podstatné zprávy z Datové schránky SH ČMS na e-maily členů VV SH ČMS.

                                                                       VV SH ČMS ukládá řediteli Kanceláře připravit zkušební pracovní online jednání VV SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 13

 • M. Wagner informoval o problému s Centrální evidencí SH ČMS, kde byl člen zaregistrován 2x se stejným rodným číslem.
 • J. Aulický informoval, že nyní se tvoří nový základ evidence.
 • V. Nevařil vznesl dotaz, jestli změnu evidence schválilo Vedení SH ČMS nebo VV SH ČMS.
 • J. Aulický odpověděl, že změna je ve formě návrhu a bude se tedy teprve předkládat.
 • J. Černý vznesl dotaz, jakým způsobem budou na přítomnost Covid – 19 testováni zaměstnanci OSH a KSH.
 • J. Aulický odpověděl, že bude rozeslán Metodický pokyn na samotestování zaměstnanců. Testy si každý zakoupí na vlastní náklady. Nyní je v řešení, zda budou testy propláceny zdravotní pojišťovnou.
 • M. Němečková požádala o doplnění metodického pokynu o informaci, jak mají KSH a OSH přesně postupovat při zpracování žádosti o proplacení zdravotní pojišťovnou.

15) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za aktivní přístup při náročném jednání, zároveň vyjádřila poděkování zaměstnancům Kanceláře za přípravu jednání.

Předsedající:                       Monika Němečková         ___________________

Zapisovatelka:                    Tereza Vosyková                ___________________

Ověřovatelé:                       Antonín Maděra                ___________________

Jiřina Brychcí                      ___________________