ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Aulický, R. Dudek, Z. Nytra, J. Salivar, D. Vilímková, O. Lacina, J. Žižka, A. Minář, J. Brychcí, I. Kraus, J. Slámečka, T. Letocha, R. Mácha, J. Polanský, S. Kotrc, R. Kučera, V. Liška, P. Říha – 19 osob

Přizváni:          J. Bochňák, J. Fialová, T. Vosyková, I. Špačková, M. Štěpánek, T. Mikeska

Omluveni:       J. Bidmon, J. Orgoník, J. Henc

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Václav Liška

                                   Ivan Kraus

                                                                                                                                         

- M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním a požádala o schválení programu. Na místě členové obdrželi materiály: „Příkaz starosty SH ČMS - zvýšení peněžitého příspěvku na stravování“, „Příloha ke mzdovému řádu“, „Výpis z usnesení Shromáždění představitelů sborů – jmenování likvidátora SDH“. Starostka popřála k životnímu jubileu vedoucímu AZH p. J. Netíkovi.

Usnesení č. 1/19-1-2023:        VV SH ČMS schvaluje předložené materiály, dále schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

2) Kontrola plnění usnesení

Materiál byl přiložen písemně

110/8-9-2022:

Plnění: v řešení

111/8-9-2022:       

Plnění: předání proběhne na SS OSH 15. 4. 2023

 

114/8-9-2022:

Plnění: Stejnokrojový předpis bude schválen prozatím bez dámského saka na šaty

 

124/8-9-2022:                       

Plnění: v řešení

 

Usnesení č. 2/19-1-2023:      VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

- M. Němečková informovala:

 • Že byla na OSH zaslána novelizace vyhlášky o cestovních náhradách respektive nové tarify (cestovné, stravné) pro rok 2023
 • Vedení projednalo rozpočty ÚHŠ a CHH Přibyslav. U CHH a ÚHŠ JK je nezbytná úprava tak, aby rozpočet byl vyrovnaný, popřípadě obsahoval návrh vedení ÚHŠ a CHH na vykrytí deficitu rozpočtu. U všech třech institucí je třeba doplnit do rozpočtu údaje: zůstatek na BÚ a v pokladně k 31. 12. 2022.
 • Investiční záměry 2023 – 2025 – realizace v roce 2022:
 • ÚHŠ JK – podpořený záměr: Oprava dřevěných chatek byl na žádost ÚHŠ JK ukončen a nahrazen investicí do projektu: Energetická podpora (studie, projektová dokumentace) a Oprava zděných chatek.
 • Hasičský dům – podpořený záměr: Kotelna – ohřev teplé vody, výměna kotlů, Terasa Blanická – studie, projektová dokumentace.
 • CHH Přibyslav – podpořený záměr: Zastřešení druhého nádvoří – projektová dokumentace, stavební povolení.
 • Investiční záměry na rok 2023:
 • ÚHŠ JK: Energetická podpora – realizace, dále v závislosti na výši získané dotace na tento záměr
 • Hasičský dům: Energetická podpora – studie, projektová dokumentace; Opravy balkónů – zpracování nabídek; Klimatizace „horních kanceláří“ – studie, realizace; umístění loga SH ČMS na HD
 • CHH: Energetická podpora – studie, Sociální zařízení (u hlavního sálu + v expozici) – studie, projektová dokumentace, realizace, Objekt bývalé vinárny a bistra – studie
 • TZ Drahotín: Střešní krytina – havarijní stav
 • Informace z jednání ČNV CTIF:
 • Nytrovi končí funkční období ve vedení CTIF. Z. Nytra zůstane v CTIF jako odborný konzultant.
 • Nominace ČAHD pro Martina Nekulu na viceprezidenta CTIF. Pan Nekula je příslušníkem HZS Moravskoslezského kraje, má rozsáhlé odborné znalosti a v CTIF by se rád věnoval právě odborné oblasti IZS a historii.
 • Slámečka vznesl dotaz, jestli budou osloveny ostatní členské země CTIF, aby podpořili našeho kandidáta na viceprezidenta CTIF. Odpověď: Ano, čeká se na návrh kandidátů, poté budou odeslány žádosti o podporu.
 • - Z. Nytra informoval, že volba nového vedení CTIF bude probíhat 6. 2023 na Delegation assembly.
 • Žádost J. Liptáka o odkup pozemků, bude zpracován návrh na odprodej, který bude předložen na SS OSH.
 • Lukš požádal sdružení o přesun schváleného finančního příspěvku 100 tisíc Kč na publikaci věnující se hasičské historii (hasičským vyznamenáním). Příspěvek byl schválen v rozpočtu 2022, bohužel se publikaci podaří vydat až v roce 2023. Vedení přesun schválilo.
 • Byl zaslán příspěvek na transparentní účet pro rodinu zemřelého dobrovolného hasiče Jana Dvořáka.

Usnesení č. 3/19-1-2023:      VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

 

- J. Bochňák informoval, že byla dokončena inventarizace v CHH. Přednesl zprávu o stížnostech a šetřeních za rok 2022:

- kontroly z MŠMT, NSA (bylo konstatováno, že v případě čerpání dotací bylo postupováno v souladu s usnesením a účelovým určením)

- kontrola SDH Tedražice (byly poskytnuty vzory dokumentů, důležité pro řádné vedení sboru, včetně protokolu o kontrole)

- stížnost starosty  obce Němčovice (zaslána odpověď prostřednictvím ÚKRR)

- kontrola účetnictví OSH Mladá Boleslav (podezření na nedodržování zákona o minimální mzdě, kontrola pochybení neprokázala.)

- žádost p. Škorpíka v. z. Ivana Kropáčka o pomoc při řešení užívání cizího pozemku pro provoz lyžařského vleku SDH Sedliště (bylo konstatováno, že SH ČMS nemůže do této záležitosti vstupovat, neboť se jedná o cizí soukromý majetek a vlastník lyžařského vleku – SDH Sedliště je samostatnou právnickou osobou a tudíž je tato záležitost řešitelná pouze mezi těmito subjekty)

- kontrola autoprovozu v Kanceláři SH ČMS (Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, bylo doporučeno vypracovat metodický pokyn k užívání vozidel).

Dále požádal o vyplnění plánu kontrol v OSH na rok 2023.

- Členové VV SH ČMS požádali o předložení přehledu, které OSH byly v minulých letech kontrolovány.

Mezi členy VV SH ČMS se vedla diskuze ohledně toho, co přesně má být předmětem kontroly KRR.

Usnesení č. 4/19-1-2023:      VV SH ČMS

 1. bere informace předsedy ÚKRR na vědomí.
 2. ukládá I. Jirotovi zpracovat přehled kontrol v KSH za období 2018 – 2023.
 3. žádá ÚKRR o aktualizaci Metodického pokynu o provádění kontrol.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

5) Hotel Přibyslav

Materiál byl přiložen písemně

- M. Němečková podala VV informace o stavu pronájmu Hotelu Přibyslav. Tuto záležitost projednalo Vedení SH ČMS dne 12.1.2023, proto citovala ze zápisu z jednání vedení bod. 8 odst. Hotel Přibyslav.

Po jednání VV 1.12.2022 oslovil SH ČMS další zájemce, který předložil SH ČMS nabídku s nižším ekonomickým rizikem pro SH ČMS.

K tématu se rozvinula diskuse, ze které vyplynulo, že je škoda, že načasování druhé nabídky přišlo ve chvíli, kdy byl již k jednání vyzván první zájemce, což způsobilo nepříjemnou situaci, a také zejména proto, že bylo bezprostředně po konání VV SH ČMS a někteří členové podali informace ve svých KSH.

Na toto téma probíhala diskuze, ze které vyplynulo rozhodnutí, že pokud by v budoucnu nastala další podobně nestandardní situace, budou členové VV SH ČMS obeznámeni e-mail.

Dále starostka předložila Podnikatelský plán druhého zájemce.

- V. Liška kladně ohodnotil podnikatelský plán a doporučuje začít jednat o nájemní smlouvě.

- T. Letocha vznesl dotaz, kdo bude hradit investice, které jsou v plánu uvedeny?

- M. Němečková odpověděla, že nájemce bude investice hradit z větší části sám. Všechny body budou uvedeny v nájemní smlouvě.

Usnesení č. 5/19-1-2023:         a) VV SH ČMS bere na vědomí informace, že nebyla uzavřena žádná dlouhodobá nájemní smlouva.

b) VV SH ČMS schvaluje pronájem Hotelu Přibyslav nájemci Hasičský hotel s.r.o. a pověřuje vedení přípravou smlouvy.  

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

 

6) Návrhy na vyznamenání

Materiál byl přiložen písemně

- D. Vilímková doporučila vrátit k doplnění návrh na vyznamenání z OSH Ústí nad Orlicí (Tomáš Brůna ZZOV).

- R. Kučera předložil návrh na vyznamenání „Řád Sv. Floriána“ pro Z. Hanušku.     

Usnesení č. 6/19-1-2023:         VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání a ukládá OSH doplnění textu v charakteristice navrhovaného pana Tomáše Brůnu (ZZOV).

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

7) Různé

- M. Němečková informovala o konání XXVI. Reprezentačního plesu SH ČMS. Požádala přítomné, aby se vyjádřili k jejich zájmu se zúčastnit vč. ubytování.

Členové VV SH ČMS se shodli, že ubytování si budou hradit bez účasti SH ČMS. V případě jejich zájmu nahlásí účast T. Vosykové, která poté souhrnně zašle seznam OSH UH.

Usnesení č. 7/19-1-2023:         VV SH ČMS schvaluje systém pozvánek pro členy VV SH ČMS a VIP hosty v tomto režimu: 2 vstupenky zdarma, ubytování není hrazeno ze SH ČMS, na požádání bude zajištěna rezervace.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- R. Kučera okomentoval předložený materiál „Metodický pokyn Hasič I.II.III novelizace 2022“. Byly vypuštěny všechny výjimky, účastník musí splnit všechny okruhy. Nejdůležitější změna je výměna všech testových otázek.

Usnesení č. 8/19-1-2023:         VV SH ČMS schvaluje Metodický pokyn Hasič I.II.III novelizace 2022.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková předložila VV dopis zaslaný OSH Žďár nad Sázavou.

 • Návrh řešení volebního období SH ČMS 2021 – 20252026

VV žádá ÚORVO o stanovisko a zejména návrh variant v souladu se stanovami, které předloží na dalším jednání VV SH ČMS

 • Výročí 50. let Hry Plamen – D. Vilímková: Princip oceňování při tomto výročí byl stanoven v minulosti, nebyly k němu vzneseny žádné připomínky, proto se nyní zopakoval.
 • Alarm revue – dotaz položený na SS OSH byl zodpovězen přímo při jednání SS OSH Ing. Sojkou, nicméně bude vypracován písemně. Poděkování I. Havlíkovi za dlouholetou práci je vhodné uskutečnit na SS OSH.

- J. Netík navrhl, aby bylo I. Havlíkovi předáno ocenění, které může obdržet čestný člen SH ČMS.

Usnesení č. 9/19-1-2023: VV SH ČMS

 1. ukládá ÚORVO předložit VV návrh řešení volebního období
 2. ukládá náměstkyni pro mládež D. Vilímkové předložit písemné stanovisko ÚORM k oceňování k 50.výročí Hry Plamen
 3. ukládá Ing. Sojkovi zpracovat písemnou odpověď na dotaz k Alarm revue

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková sdělila, že byly zaslány připomínky SH ČMS na Ministerstvo financí ČR k novelizaci zákona o účetnictví. Písemné stanovisko je součástí materiálů k dnešnímu jednání.

Na toto téma probíhala mezi členy diskuze.

Usnesení č. 10/19-1-2023:       VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková předložila aktualizovaný „Termínový kalendář SH ČMS na rok 2023“ a „Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání silničních motorových vozidel v Kanceláři SH ČMS, CHH a ÚHŠ“.

Usnesení č. 11/19-1-2023:       VV SH ČMS

 1. bere na vědomí aktualizaci Termínového kalendáře SH ČMS na rok 2023.
 2. schvaluje Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání silničních motorových vozidel.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková předložila dopis A. Páva vedoucího AZH Středočeského kraje. Obsahuje žádost, aby ZH měli hlasovací právo na VV KSH.

Stanovisko Vedení SH ČMS: Vedení se přiklání k názoru pracovní skupiny a pro jednání VV SH ČMS tento návrh nedoporučí. Vedení se shodlo, že nejde jen o hlasovací právo obecně, ale zejména o osobní odpovědnost za rozhodování, které s tímto souvisí. Není vhodné, přenášet na jakékoliv úrovni tuto odpovědnost na ZH, kteří pro SH ČMS mnohé vykonali, a tato skutečnost by pro ně mohla být tíživá.

- J. Salivar doplnil, že hlasovací právo náleží voleným členům VV, kteří mají také povinnost ručit majetkem.

- J. Netík informoval, že v některých OSH mají vedoucí AZH hlasovací právo.

- J. Žižka sdělil, že v KSH JHČ je vedoucí AZH trvale přizváván na jednání VV KSH, bez hlasovacího práva.

- S. Kotrc sdělil, že ti vedoucí AZH, kteří mají hlasovací právo, jsou v KSH zvoleni.

- J. Slámečka informoval, že v KSH Vysočina je již dlouhodobě zavedeno, že vedoucího AZH do VV KSH volí Shromáždění delegátů KSH.

Usnesení č. 12/19-1-2023:       VV SH ČMS ukládá ÚORVO projednat žádost na svém jednání a připravit na příští jednání VV SH ČMS vyjádření.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

 

- M. Němečková předložila materiály „Příloha ke mzdovému řádu“ a „Příkaz starosty SH ČMS o úpravě peněžitého příspěvku na stravování“.

Starostka předložila VV aktualizovanou přílohu ke mzdovému řádu SH ČMS, která reaguje na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023. O tomto zvýšení rozhodla vláda ČR na svém jednání dne 21. prosince 2022 nařízením vlády č. 465/2022 Sb., (znění citovaného nařízení viz nařízení vlády č. 465/2022 Sb. Rovněž v souladu se zákonem o dani z příjmu, par.6, odst. 9 s účinností od 1.1.2023 předložila novelizaci příkazu starosty – peněžitý příspěvek na stravování.

Usnesení č. 13/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje oba předložené materiály „příloha ke mzdovému řádu“ a „Příkaz starosty SH ČMS k úpravě peněžitého příspěvku na stravování“

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková přednesla návrh OSH Brno – město na jmenování Ing. Lindy Švancarové jako likvidátorky SDH Brno – Juliánov.

Usnesení č. 14/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje navrženou likvidátorku Ing. Lindu Švancarovou.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková informovala VV o vytvoření kupní smlouvy na odkup movitého majetku v Hotelu Přibyslav od HVP a.s., dle znaleckého posudku.

 Usnesení č. 15/19-1-2023:      VV SH ČMS schvaluje uzavření smlouvy na odkup movitého majetku v Hotelu Přibyslav od HVP a.s. 

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- J. Slámečka vznesl dotaz, v jaké fázi je spor se společností HS media.

- M. Němečková sdělila, že soudní jednání stále nebylo nařízeno, další informace budou zjištěny od  naší právní zástupkyně.

Usnesení č. 16/19-1-2023:       VV SH ČMS pověřuje starostku SH ČMS zjistit v jaké fázi je spor se společností HS media.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková informovala, že 24. 1. 2023 proběhne další jednání s p. Goláněm. Přítomen bude i právní zástupce SH ČMS.

Usnesení č. 17/19-1-2023:       VV SH ČMS bere informaci na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- M. Němečková informovala VV, že vedení na svém jednání navrhlo vypracování právního názoru na práva a povinnosti SH ČMS jako zřizovatele Nadace na podporu Hasičského hnutí.

Usnesení č. 18/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje vypracování studie na práva a povinnosti SH ČMS  jako zřizovatele Nadace na podporu Hasičského hnutí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- R. Kučera informoval, že byla zaslána žádost na ŠVZ v Brně o změny termínů kurzu TFA tak, aby probíhaly ve dnech pracovního klidu. Dále upozornil, že ještě nebyl vydaný výcvikový rok (zaměření výcviku pro jednotky).

Usnesení č. 19/19-1-2023:       VV SH ČMS bere informaci na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- O. Lacina seznámil přítomné se situací v OSH Praha – východ, kde starostka OSH Z. Šindelářová podala současně s některými členy VV OSH rezignaci na svou funkci. Dne 8. nebo 11. 3. 2023 by měla proběhnout volba nové starostky/starosty a dalších členů VV OSH.

Na toto téma se vedla mezi členy VV SH ČMS diskuze ohledně následném členství SDH, pokud by bylo OSH zrušeno a délce lhůty po rezignaci členů VV OSH/KSH.

Usnesení č. 20/19-1-2023:       VV SH ČMS bere informaci na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- J. Čížek informoval, že ÚHŠ BP již začalo s plánovanými školeními. Informoval také, že bylo pro nedostatek zájmu zrušeno školení v Pelhřimově.  

Mezi členy VV SH ČMS probíhala diskuze o možnostech školení.

- M. Němečková informovala, že SH ČMS v závěru roku podalo všechny standardní žádosti o dotace (MŠMT, NSA, MV). Upozornila, že nyní se již revidují žádosti o dotaci Můj klub 2023 u SDH.

- P. Říha požádal o schválení vzniku expertní skupiny pro přípravu metodického pokynu a dalších dokladů pro skupiny ochrany obyvatelstva: P. Říha, B. Martínek, M. Štěpánek, R. Kučera.

Usnesení č. 21/19-1-2023:       VV SH ČMS schvaluje složení expertní skupiny pro ochranu obyvatelstva.

HLASOVÁNÍ: PRO 19

- J. Aulický přednesl žádost o zaslání návrhů na vedoucího ÚORP z OSH. Žádosti o nominace budou zaslány na OSH e-mailem.

- A. Minář informoval, že schůzka organizačního výboru MČR v PS proběhne na konci ledna.

I. Špačková doplnila informace: sportovní areál zamluven, ubytování a strava pro organizační tým je rezervováno, zprovozněno společné cloudové úložiště. 

8) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Václav Liška                ___________________

Ivan Kraus                   ___________________