ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Bidmon, R. Dudek, Z. Nytra, J. Salivar, D. Vilímková, J. Orgoník, O. Lacina, J. Žižka, A. Minář, J. Henc, J. Slámečka, T. Letocha, J. Polanský, S. Kotrc, R. Kučera, V. Liška, P. Říha – 18 osob

Přizváni:          J. Bochňák, J. Fialová, M. Čížek, N. Fenclová, I. Špačková, M. Štěpánek

Omluveni:       J. Aulický, J. Brychcí, I. Kraus, R. Mácha, J. Karger

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Nikola Fenclová

Ověřovatelé:                Václav Liška

                                   Robert Kučera

                                                                                                                                         

- M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním a požádala o schválení programu.

Usnesení č. 22/23-2-2023:      VV SH ČMS schvaluje předložené materiály, dále schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

2) Kontrola plnění usnesení

materiál byl zaslán elektronicky

114/8-9-2022:

Plnění: v řešení

124/8-9-2022:       

Plnění: v řešení

156/3-11-2022:

Plnění: v řešení

4/19-1-2023:                         

Plnění: b) splněno

             c) v řešení

6/19-1-2023:

Plnění: Odeslána výzva na OSH pro doplnění textu.

9/19-1-2023:

Plnění: splněno

12/19-1-2023:

Plnění: splněno

Usnesení č. 23/23-2-2023:    VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

 

 

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

- M. Němečková informovala:

 • Žádost J. Liptáka o odkup pozemku v obci Rajhradice – bylo ověřeno, zda v obci není Sbor dobrovolných hasičů, který by o pozemek měl zájem. Vedení SH ČMS pověřilo Z. Čížkovou zpracováním podkladů pro převod pozemku za komerční úplatu.
 • Rozpočty CHH a ÚHŠ byly zpracovány a předány Vedení SH ČMS – probíhají přímá jednání s řediteli na následujícím jednání Vedení SH ČMS za účelem úpravy a doplnění rozpočtu na rok 2023.
 • Žádost ZH Josefa Páva, kterou již Výkonný výbor SH ČMS projednal – odpověď bude zaslána na základě rozhodnutí Výkonného výboru SH ČMS dne 30.03.2023 – vyžádáno stanovisko ÚORVO.
 • Úprava termínového kalendáře, včetně návrhu plánu zahraničních cest na rok 2023 (materiál byl zaslán elektronicky) – M. Němečková požádala přítomné o sledování kalendáře.
 • Bylo provedeno vyhodnocení plnění grantů MV, dotace MŠMT a dotace NSA za rok 2022 – materiály k jednání byly zaslány elektronicky.
 • Příprava témat na poradu starostů KSH, jejíž termín je 23. 3. 2023 v Praze
 • Štěpánek poskytl Vedení SH ČMS základní informace o současném stavu příprav akce Pyrocar
 • Na podnět J. Slámečky Vedení SH ČMS prověřilo záležitost týkající se HS Media. JUDr. Čížková poskytla informaci, že žaloba byla podána v roce 2022 o náhradu škody a prozatím nebylo zahájeno soudní jednání. Nyní SH ČMS obdrželo rozsudek bez nařízeného soudního jednání, kde bylo rozhodnuto na základě předložených podkladů – „žalovaná osoba je povinna zaplatit žalobkyni do 3 dnů od nabytí právní moci tohoto rozsudku“. Je zde 15-ti denní zákonná lhůta na možnost podání odvolání.
 • Proběhlo vyčíslení ročních nákladů na zajištění služeb souvisejících se správou archivu CTIF v CHH Přibyslav, sloužící jako poklady pro jednání Presidia CTIF.
 • Došlo k předání základních informací z jednání s První hasičskou, které má v kompetenci J. Bidmon – je v řešení odkup drobného movitého majetku v Hotelu Přibyslav (kuchyňské vybavení). Bidmon doplnil další informace z jednání týkající se revizí, administrativních a dalších úkonů.
 • Projednání slevových karet ČEPRO – vhodné zejména pro právnické osoby (nahrazení CCS karty), úspora nákladů.
 • Byl připraven návrh na udělení Řádu sv. Floriana pro Ivo Havlíka, který byl projednán Vedením SH ČMS a předložen k projednání VV SH ČMS.
 • ÚORHS předložila Vedení SH ČMS vzorové propozice postupových soutěží PS pro družstva mužů a žen na rok 2023, které jsou součástí písemně předložených materiálů.
 • Dále bylo písemně předloženo stanovisko ÚORVO k volebnímu období, které je zároveň součástí elektronicky zaslaných materiálů.
 • Projednání nominací do Zlatého záchranářského kříže, kdy byla pověřena T. Švejdová pro zajištění podkladů. Vedení SH ČMS odsouhlasilo podání návrhu na Martina Stráského z KSH Jihočeského kraje.
 • Sojka předložil aktualizovanou směrnici SH ČMS I/18 – 2021 o cestovních náhradách, která je součástí elektronicky zaslaných materiálů.
 • Vedení SH ČMS projednalo žádost starosty OSH Jindřichův Hradec týkající se výkladu pojmu „skutečný majitel“. Vedení SH ČMS pověřilo M. Němečkovou o zajištění právního výkladu.
 • Vedení SH ČMS podalo návrh na místopředsedu Sdružení sportovních svazů J. Salivara.

Usnesení č. 24/23-2-2023:    VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

- J. Bochňák informoval o průběhu zpracování Metodickém pokynu SH ČMS – kontrolní činnost.

- Dále informoval o součinnosti členů ÚKRR při inventarizaci CHH.

Usnesení č. 25/23-2-2023:    VV SH ČMS bere informace předsedy ÚKRR na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

5) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2022

- I. Špačková informovala přítomné o zachování obdobného formátu VZ, který byl zvolen v přechozím roce, tedy textová část VZ s tabulkovou přílohou. Po obsahové stránce se objeví nová témata týkající se pomoci Ukrajině, zásah v Hřensku a účast na Mezinárodní soutěži v Celje.

Dále požádala o podklady - termín odevzdání podkladů z ÚOR je do 3. 3. 2023.

Usnesení č. 26/23-2-2023:       VV SH ČMS bere na vědomí stav příprav zpracování Výroční zprávy SH ČMS za rok 2022 v prezentované podobě.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

6) Vyhodnocení plnění grantů MV, projektu MŠMT a dotací NSA za rok 2022

materiál byl zaslán elektronicky

M. Němečková informovala o plnění dotace NSA za rok 2022:

- informace týkající se celkové výše získané dotace a zároveň výše vyčerpaných prostředků, z čehož vyplynula vratka státní dotace, z důvodu neuskutečnění postupové soutěže při MSH Plzeň. Dále byly popsány jednotlivé části plnění dotace, jako například čerpání dotace pobočnými spolky, čerpání na národní soutěže apod.

Dále M. Němečková přednesla vyhodnocení plnění výzvy MŠMT Práce s dětmi a mládeží Mladí hasiči 2022:

- dotační výzva byla vyčerpána v plné výši, byly dodrženy všechny konkrétní výstupy projektu. Součástí zprávy o vyhodnocení projektu je i grafická prezentace, která je povinnou přílohou. Dále byly vyjmenovány konkrétní aktivity projektu, včetně specifických aktivit.

Následně M. Němečková přítomné seznámila s plněním grantů MV za rok 2022:

- jednotlivě představila finanční čerpání jednotlivých projektů, kde došlo k vyčerpání v plné výši.

Usnesení č. 27/23-2-2023:       VV SH ČMS schvaluje vyhodnocení plnění grantů MV, projektu MŠMT a dotací NSA za rok 2022.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

7) Stanovy – návrhy řešení volebního období

materiál byl zaslán elektronicky

- M. Němečková požádala J. Orgoníka o přednesení stanoviska ÚORVO týkající se návrhů řešení volebního období.

- J. Orgoník představil stanovisko ÚORVO, které se skládá ze dvou částí.

První část materiálu se zaobírá rozborem platných článků Stanov SH ČMS zabývající se touto problematikou a ve druhé části jsou navrženy varianty řešení.

Zásadním sdělením je, že současné znění Stanov SH ČMS nedává možnost zkrácení volebního období žádnému ze zvolených orgánů – funkcionářů.

Následně J. Orgoník představil jednotlivé varianty řešení volebního období:

 1. celý volební cyklus navázat na konání Sjezdu řádně po 5-ti letech, tedy volby by se konaly v období 12/2025 – 07/2026 – pokračování vykonávání funkce do zvolení nového statutárního orgánu, kde není zamezeno statutárnímu orgánu ukončit funkční období po 5-ti letech, avšak bude potřeba ve volebním roce provést volbu statutárního orgánu znovu;
 1. volby budou probíhat na všech úrovních po uplynutí 5-ti letého období, velká rozpětí volebního cyklu;
 2. úprava Stanov SH ČMS:
 • na novelizaci Stanov SH ČMS aktivně pracuje určená pracovní skupina, kde dle harmonogramu je předpoklad schválení v roce 2025;
 • jednorázová úprava Stanov SH ČMS není v tuto chvíli uvažována;
 1. konání Sjezdu SH ČMS v roce 2025, což současné znění Stanov SH ČMS bohužel nezahrnuje, muselo by dojít k jednorázové úpravě stanov.

- M. Němečková poděkovala za sumář variant řešení a informovala přítomné o doporučení Vedení SH ČMS postupovat dle Varianty 1 a zároveň pokračovat na novelizaci stanov dle harmonogramu představeného na SS v říjnu 2022.

Následně vyzvala přítomné k diskuzi o návrzích řešení volebního období.

-J. Slámečka uvedl, že na VV KSH Kraje Vysočina byla tato problematika také diskutována a upřesnil, že hlavní obavy pramení z administrativní zátěže, pokud by muselo u SDH docházet k přeregistraci ve veřejném rejstříku po uplynutí 5-ti letého funkčního období a následně znovu při volbě dle volebním cyklu po více než 5 letech.

- M. Němečková upozornila na potřebu oficiálního písemného stanoviska z Městského soudu v Praze ohledně prodloužení volebního období.

- J. Salivar podotkl, že administrativní úkony pravděpodobně přibydou, v jakékoliv variantě řešení, avšak je potřeba jednat zásadně v souladu se Stanovami SH ČMS.

- T. Letocha vznesl dotaz týkající se správné formulace volebního období pro sbory, které budou mít volby po uplynutí 5-ti letého funkčního období z vlastního rozhodnutí a po roce, tedy v roce konání Sjezdu SH ČMS budou volby probíhat znovu.

- J. Salivar objasnil problematiku, že se nejedná o jednoleté funkční období, ale volba do konce volebního období, tedy do roku konání Sjezdu SH ČMS. 

Na toto téma se rozvinula diskuze.

Usnesení č. 28/23-2-2023:       VV SH ČMS pověřilo Kancelář SH ČMS, konkrétně N. Fenclovou k zajištění písemného stanoviska Městského soudu v Praze k prodloužení volebního období.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

8) Návrhy na vyznamenání

materiál byl předložen písemně

- M. Němečková informovala přítomné, že v návrzích se nenacházejí žádné návrhy na udělení výjimky.

Usnesení č. 29/23-2-2023:       VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání, včetně návrhu na udělení Řádu sv. Floriána Dr. Ivu Havlíkovi, který bude pozván na nejbližší Shromáždění starostů OSH společně s Jindřichem Hejdukem a Zdeňkem Hanuškou.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

9) Různé

- M. Němečková představila aktualizovanou směrnici SH ČMS I/18 – 2021 o cestovních náhradách, která byla součástí elektronicky zaslaných materiálů. V materiálu proběhla úprava v čl. 1 týkající se povolení a potvrzení vyúčtování služební cesty pro členy ústředních odborných rad. Podepsaný originál této směrnice je uložen u M. Sojky.

Usnesení č. 30/23-2-2023:       VV SH ČMS schvaluje aktualizovanou směrnici SH ČMS I/18 – 2021 o cestovních náhradách pro rok 2023.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

- Z důvodu absence I. Krause, vedoucího ÚORHS, M. Němečková předložila Vzorové propozice postupových soutěží družstev mužů a žen v požárním sportu v roce 2023, ve kterých jsou vyznačeny změny.

Usnesení č. 31/23-2-2023:       VV SH ČMS schvaluje Vzorové propozice postupových soutěží družstev mužů a žen v požárním sportu pro rok 2023.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

- M. Němečková předložila Plán kontrolní činnosti, který je součástí elektronicky zaslaných materiálů. Požádala o doplnění přehledu provedených kontrol za roky 2016, 2017, 2018 a 2019 zástupce KSH.

- D. Vilímková předala materiály za KSH Středočeského kraje k doplnění.

- M. Němečková požádala o doplnění tohoto bodu na jednání se starosty KSH.

- R. Kučera informoval o předání informace ohledně návrhu kontrol na VV KSH Plzeňského kraje. Požádá o návrh kontroly na rok 2023.

- J. Polanský požádá o návrh kontroly na rok 2023 při KSH Zlínského kraje.

Usnesení č. 32/23-2-2023:       VV SH ČMS ukládá:

 1. Vosykové doplnění programu jednání se starosty KSH o bod kontrolní činnosti.
 2. Fenclové aktualizaci tabulky Plánu kontrolní činnosti VV SH ČMS v roce 2023.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

- M. Němečková představila možnost získání karet ČEPRO, která je součástí elektronicky zaslaných materiálů. Výhodné je pořízení karty především pro právnické osoby užívající služební vozidla. Karta ČEPRO může sloužit jako platební karta, která umožňuje uhradit i pohonné hmoty. Nabídka karet ČEPRO bude představena na Shromáždění starostů OSH. Zároveň požádala R. Kučeru o představení této nabídky na semináři velitelů.

Usnesení č. 33/23-2-2023:    VV SH ČMS bere informace ohledně nabídky karet ČEPRO na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- M. Němečková předložila další elektronicky zaslaný materiál – Zveřejnění účetních závěrek ve Sbírce listin, a vyzvala přítomné o předání této informace v rámci svého KSH a předání do jednotlivých OSH. Dále bude materiál předložen na jednání se starosty KSH.

Usnesení č. 34/23-2-2023:    VV SH ČMS bere informace ohledně zveřejnění účetních závěrek ve Sbírce listin na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- P. Říha informoval o činnosti ÚOROO, kde shrnul probíhající jednání s AČR, GŘ HZS ČR a dalšími subjekty. Při jednáních je řešena problematika ochrany obyvatelstva a prevence. Blíže okomentoval elektronicky zaslaný materiál „Informace o jednání probíhající v oblasti OO“.

Usnesení č. 35/23-2-2023:    VV SH ČMS bere informace ohledně činnosti ÚOROO na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- M. Němečková poskytla informace o blížícím se konci mandátu J. Brychcí a p. Křivohlávka v dozorčí radě HVP, kteří byli navrženi ze strany SH ČMS. Na následující Valné hromadě HVP konané 28. 4. 2023 v Praze by mělo dojít k novému návrhu stávajících či nových členů. Vyzvala členy VV SH ČMS k případných návrhů do dozorčí rady HVP.

Usnesení č. 36/23-2-2023:    VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- M. Němečková informovala o akci PYROS, která se bude konat 24. - 27. 5.2023 v Brně, kde za SH ČMS bude zajištěn propagační stánek. Realizací Vedení SH ČMS pověřilo CHH v Přibyslavi, přičemž každý den by byl pod záštitou vybraných členů VV SH ČMS.

- 25. 5. 2023 je naplánován VV SH ČMS a M. Němečková navrhla změnu místa VV SH ČMS do Jihomoravského kraje -  Brno s možností návštěvy akce PYROS.

Usnesení č. 37/23-2-2023:    VV SH ČMS schvaluje zachování původního termínu VV SH ČMS s místem konání v Brně.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- M. Němečková předložila žádost starosty OSH Jindřichův Hradec ohledně právního výkladu pojmu „skutečný majitel a informovala VV, že vedení pověřilo starostku zadáním výkladu právní kancelář.

- Z. Nytra dodal, že se jedná o matení pojmu v této problematice. Statutární orgán nemůže např. prodat majetek sboru bez projednání v příslušných orgánech.

- J. Salivar objasnil výklad pojmu z pozice legislativy.

Usnesení č. 38/23-2-2023:    VV SH ČMS bere informace na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

Informace členů VV SH ČMS:

- S. Kotrc informoval o počínající Junior univerzitě, kde vyjádřil poděkování ÚHŠ Jánské Koupele.

- T. Letocha informoval o přípravách MČR v běhu na 60 m s překážkami v Brně.

- M. Němečková dodala, že smlouva s TOI TOI je zajištěna.

- O. Lacina informoval o situaci v OSH Praha-východ, kde jsou již návrhy na zvolení nového statutárního orgánu OSH.

- M. Čížek přítomné seznámil s probíhajícími externími kurzy a návštěvou konference týkající se využití virtuální reality v Pardubicích, kde probíhá jednání o spolupráci v rámci kurzů. 

- J. Fialová informovala o nadcházejících akcích v CHH Přibyslav - duben 2023 vernisáž expozice Vystrčilek a 26. 5. 2023 Muzejní noc, kde přítomné seznámila s vizí akce Muzejní noc. Dále přítomné seznámila s technickými opravami a návrhy na další renovace týkající se Zámku Přibyslav.

 

- M. Němečková informovala přítomné ohledně právního sporu „nájemné“. Po dohodě všech právních zástupců dotčených stran bude podán návrh k soudu o přerušení řízení z důvodu mimosoudních jednání

- A. Minář informoval o přípravách MČR v PS družstev mužů a žen v roce 2023.

 

- V. Liška informoval o setkání historiků a kronikářů v Pardubicích 11. 3. 2023 a další setkání se bude konat 14. 10. 2023 v Černovicích.

- J. Slámečka seznámil přítomné o žádosti sekretariátu hejtmana Kraje Vysočina k vyjádření se k nabídce hasici cz, kteří spravují informační portál a žádají poskytování informací pro myšlenku „vše o hasičích na jednom místě“.

SH ČMS využívá nejen ke své presentaci, ale k přímé informovanosti pobočných spolků i veřejnosti „svá“ informační média, případně veřejná média, popř. platformy spolupracujících subjektů (smlouvy o spolupráci). 

- J. Henc informoval o zájmu KSH Ústeckého kraje pořadatelství MČR v běhu na 60 m s překážkami v Ústí nad Labem v roce 2024.

 

- R. Kučera informoval o přípravě celostátního semináře velitelů a o přípravě MČR ve vyprošťování v Libereckém kraji.

- R. Dudek požádal přítomné, aby zauvažovali o dalším ročníku Junior univerzity, aby se v květnu 2023 rozhodlo o zájmu o další ročník.

- D. Vilímková doplnila informace z ÚORM týkající se pořádání Junior univerzity 2024. Zástupci MSH Praha, KSH Ústeckého kraje a KSH Jihomoravského kraje přislíbili projednání na příslušných VV.

- Dále informovala o přípravách MČR dorostu v Domažlicích a o jednání ohledně ZHVB, více informací bude poskytnuto na setkání vedoucích OORM a KORM. 

- J. Bidmon informoval o jednání prodloužení memoranda s novým velitelem vojenské školy v Moravské Třebové.

 

- M. Němečková vyjádřila poděkování OSH Uherské Hradiště za uspořádání XXVI. Reprezentačního plesu SH ČMS. Další ročník je v jednání (projedná KSH Pardubického kraje).

Usnesení č. 39/23-2-2023:    VV SH ČMS vyjadřuje upřímné poděkování OSH Uherské Hradiště za uspořádání XXVI. Reprezentačního plesu SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

- M. Němečková představila VV návrhy, které byly podány na žádost z předchozího jednání VV SH ČMS o nominace na vedoucího ÚORP. Byly zaslány celkem 3 návrhy z KSH Středočeského a Libereckého kraje a z OSH Louny. Všechny zaslané návrhy navrhují do funkce vedoucí ÚORP Bc. Nikolu Fenclovou.

Usnesení č. 40/23-2-2023:    VV SH ČMS schvaluje do funkce vedoucího ÚORP Bc. Nikolu Fenclovou.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

8) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Nikola Fenclová          ___________________

Ověřovatelé:              Václav Liška                ___________________

Robert Kučera             ___________________