ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:        

VV SH ČMS:     M. Němečková, J. Aulický, J. Bidmon, R. Dudek, Z. Nytra, J. Salivar, D. Vilímková, J. Orgoník, O. Lacina, J. Žižka, J. Henc, J. Brychcí, I. Kraus, J. Slámečka, J. Polanský, S. Kotrc, R. Kučera, P. Říha, V. Liška, N. Fenclová – 20 osob

Přizváni:          K. Barcuch, J. Fialová, M. Čížek, R. Fešar, I. Špačková, T. Vosyková

Omluveni:       A. Minář, T. Letocha, R. Mácha

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Ivan Kraus

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

- M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním a požádala o schválení programu.

Usnesení č. 1/25-1-2024:        VV SH ČMS schvaluje předložené materiály, dále schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

2) Kontrola plnění usnesení

materiál byl zaslán elektronicky

114/8-9-2022:

Plnění: v řešení – úprava stejnokrojového předpisu

70/27-4-2023:

Plnění: v řešení – úprava metodického pokynu (symboly)

96/22-6-2023:

Plnění: splněno

119/2-11-2023:

Plnění: splněno

123/2-11-2023:

Plnění: a) splněno, b) splněno

126/2-11-2023:

Plnění: trvá – písemná dohoda Ples SH ČMS 2025

127/2-11-2023:

Plnění: trvá – Kalendář akcí 2024 – OSH Mladá Boleslav, Kutná Hora, Litoměřice a Znojmo nemají doplněné termíny soutěží, pokud termíny nedoplní, budou vyřazeni z příjemců dotace.

Usnesení č. 2/25-1-2024:      VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS ze dne 23. listopadu 2023

 

 • Starostka informovala přítomné o stavu přihlášených SDH na setkání praporů v Telči. K dnešnímu dni je to 341 praporů. Objednávka stuh bude navýšena o 20 ks oproti celkovému počtu přihlášených. Vedení projednalo návrh pamětní medaile k 160. výročí.
 • Na dalším jednání Vedení SH ČMS bude na programu jednání s řediteli ÚHŠ, CHH a Nadace na podporu HH (plány činnosti 2024, plnění rozpočtu 2023, rozpočet 2024, aktualizace plánu investic do 2026).
 • Právní spory – Starostka informovala o předvolání k řízení – právní spor „nájemné“. Po dohodě s právním zástupcem, byla kontaktována protistrana s žádostí o stanovisko k přerušení soudního řízení.
 • ZZK – Starostka sdělila, že SH ČMS bylo osloveno společností RESCUE press s.r.o. ohledně podání návrhu na udělení ZZK za rok 2023. Členové vedení z předložených návrhů na medaili SH ČMS Za záchranu života vybrali návrhy na Z. Lukeše a M. Coufala.
 • NSA
 • Starostka informovala o čerpání investiční dotace z NSA na 9místný automobil. Dále podala stručné informace o Můj klub 2024. Bude nezbytná úprava centrální evidence. Prokazování sportovců, účastníků soutěží musí stvrdit hlavní spolek.
 • Dále sdělila, že v oblasti provozní dotace na běžnou sportovní činnost bylo SH ČMS zařazeno do 4. skupiny z 5, ve které by mělo být zachováno 95 % prostředků z loňského roku.
 • Mezinárodní federace CTIF – Náměstek Nytra informoval přítomné o zahájení činnosti Komise požárního sportu v rámci mezinárodní federace CTIF. Cílem je organizace mezinárodních soutěží v požárním sportu. V tuto chvíli projevilo iniciativu 15 států. Další jednání komise se uskuteční 19. 2. 2024 v Praze.
 • Šablony vzdělávání pro NNO – Starostka informovala o změně v „návrhu výzvy“. Konkrétně šlo o blokaci spolků zapsaných v Rejstříku sportu. Byla vznesena připomínka z ČRDM ve spolupráci s SH ČMS. Na základě této připomínky bylo znění výzvy upraveno.
 • Dohody o provedení práce (DPP)
 • Starostka stručně informovala přítomné o úpravách v DPP, DPČ.
 • Dále předložila VV návrh mzdového řádu SH ČMS s úpravou minimální mzdy pro rok 2024.
 • Sojka vypracoval vzor DPP, který bude rozeslán na OSH a KSH.

Usnesení č. 3/25-1-2024:      VV SH ČMS schvaluje Mzdový řád SH ČMS na rok 2024.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

4) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

materiál byl zaslán elektronicky

- K. Barcuch vyjmenoval OSH, u kterých neproběhla kontrola v roce 2023. Jedná se o Rychnov nad Kněžnou, Svitavy a Liberec. V těchto okresech proběhnou kontroly do konce ledna 2024.

 

Usnesení č. 4/25-1-2024:        VV SH ČMS bere informace z ÚKRR na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

5) 160. výročí – Velvary, Telč

materiály byly zaslány elektronicky

 

Velvary

- M. Němečková předložila pozvánku SDH Velvary a požádala členy VV SH ČMS, aby svou případnou účast nahlásili T. Vosykové do 30. 4. 2024.

- Dále předložila členům VV návrh stolní vlaječky pro SDH, která se zúčastní oslav ve Velvarech a informovala, že rozpočet na tuto akci bude předložen vedení na únorovém jednání.

- Pracovní jednání se zástupci SDH Velvary proběhne 30. 1. 2024.

Poděkovala za spolupráci V. Liškovi při přípravě akce.

 

Telč

- M. Němečková předložila návrh stuhy pro dekorování praporů v Telči a vznesla návrh vedení, aby bylo objednáno o 20 ks stuh více než bude přihlášených SDH. Připomněla, že prozatím se přihlásilo 341 SDH.

- V. Liška navrhl, aby bylo objednáno o 10 % stuh více oproti počtu přihlášených.

- J. Slámečka navrhl, aby bylo objednáno 25 ks stuh navíc. Na toto téma se mezi členy vedla diskuze.

-Dále byla vedena diskuse k tématu: přihlášky historických praporů jiných subjektů, než pobočných spolků SH ČMS; konečné stanovisko vydá přípravný štáb pro akci Telč.

160. výročí

- M. Němečková dále vyjmenovala další možnosti propagace např.  poštovní příležitostné razítko s logem 160. výročí k dispozici na místě v Telči, spolupráce s Českým rozhlasem, tisková konference, celoroční propagace na poštovních zásilkách odesílaných z kanceláře SH (postálka – otisk loga) a další.

- I. Špačková doplnila podané informace: Český rozhlas region se zúčastní také oslav ve Velvarech. Dále bude probíhat spolupráce s deníky. Požádala organizační výbor akce Telč o dodání podkladů k akci (program, doprovodný program apod.) do 31. 1. 2024.

- M. Němečková představila VV návrh 2 variant pamětní medaile se stužkou ke 160. výročí. Varianta A v plastové krabičce (předpoklad 175,- Kč) a varianta B v dárkovém provedení (předpoklad 320,- Kč). Informovala, že OSH si budou moci medaile objednávat prostřednictvím objednávkového formuláře do 5. 2. 2024, s dodáním na dubnovém SS. Objednávky budou přijímány i po tomto datu, nelze však zaručit včasné dodání a stejnou cenu.

 

Usnesení č. 5/25-1-2024:        VV SH ČMS

 1. Schvaluje návrh stuhy na setkání historických praporů a navýšení konečné objednávky o 25 ks.
 2. Pověřuje J. Bidmona a M. Sojku realizací poptávkového řízení na výrobu stuh.
 3. Schvaluje návrh medaile v obou variantách: A – plastová krabička a B – dárková krabička.
 4. Ukládá T. Vosykové rozeslat poptávku o pamětní medaile na OSH a KSH do 26. 1. 2024.

        HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

6) Návrh Směrnice činnosti skupin dobrovolníků ochrany obyvatelstva Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska při přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

materiál byl zaslán elektronicky

- N. Fenclová a Pavel Říha představili Návrh Směrnice činnosti skupin dobrovolníků ochrany obyvatelstva Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska při přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Na toto téma se vedla diskuze, ze které vyplynulo několik námětů na doplnění, kterými se bude ÚOROO zabývat a návrh bude znovu předložen na dalším jednání VV SH ČMS.

 

Usnesení č. 6/25-1-2024:         VV SH ČMS bere informace na vědomí.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

7) Návrhy na vyznamenání

materiál byl předložen písemně

- M. Němečková předložila návrh na vyznamenání Za záchranu života pro Matěje Pohorského – návrh byl schválen. Dále předložila návrh z OSH Jeseník na udělení titulu ZH. Navrhovanému byla udělena medaile Za mimořádné zásluhy na výjimku. Dle statutu by mu mělo být uděleno chybějící vyznamenání.

Na toto téma se mezi členy VV SH ČMS vedla diskuze, ze které vyplynulo doporučení pro ÚORVO, aby po udělení výjimky se již nevracelo zpět k chybějícím vyznamenání.

- D. Vilímková upozornila na nedostatečnou charakteristiku u návrhu na vyznamenání ZZOV z OSH České Budějovice.

 

Usnesení č. 7/25-1-2024:        VV SH ČMS

 1. Ukládá T. Švejdové ve spolupráci s OSH České Budějovice dopracovat charakteristiku u návrhu na ZZOV.
 2. Schvaluje všechna ostatní předložená vyznamenání.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

8) Různé

Ples SH ČMS

 • Němečková poděkovala KSH pardubického kraje, konkrétně J. Bidmonovi, P. Říhovi a SDH Hlinsko za uspořádání XXVII. reprezentačního plesu SH ČMS.

Ochranné známky SH ČMS

 • Němečková sdělila přítomným, že SH ČMS zadalo Známkové a patentové kanceláři provedení rešerše na první část log, názvů, medailí apod., které je nutné registrovat ochrannou známkou. Před podáním žádosti je nezbytné doložit, že nejsou registrovány podobné identity. Jakmile budeme znát výsledek, bude provedena registrace.
 • Následně seznámila všechny přítomné se seznamem, co vše není registrováno ochrannou známkou. Jde např. o Titul Zasloužilý hasič atd. (loga a názvy). Požádala vedoucího ÚORVO, aby se touto problematikou a úpravou MP rada zabývala co nejdříve a dala VV doporučení, které tituly ze seznamu registrovat.

 

Záslužný řád Českého hasičstva

 • Němečková předložila členům VV seznam doručených návrhů na udělení ZŘ ČH.
 • Liška navrhl, aby se udělení rozdělilo na více větších akcí např. v Telči, na sjezdu apod.
 • Salivar upozornil na dodržení počtu udělených vyznamenání tak, jak bylo obvyklé v předchozích volebních obdobích, tj. 5 za volební období.
 • Brychcí navrhla, aby se na dalším jednání VV SH ČMS schválily dva návrhy z do této chvíle doručených tj. z šesti předložených („za rok 2022 a 2023“) a byly předány v Telči.

 

Usnesení č. 8/25-1-2024:      VV SH ČMS

 1. Souhlasí s udělením dvou ZŘ ČH v rámci oslav 160. výročí v Telči.
 2. Ukládá T. Vosykové připravit hlasovací lístky na další jednání VV SH ČMS.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 16, PROTI 0, ZDRŽEL SE 4

Slavnostní vyhodnocení republikového kola POODM 2024

 • Fenclová seznámila přítomné s návrhem programu slavnostního vyhlášení republikového kola POODM 2024, které se bude konat na hradě Bouzov. Vyhlášení bude rozděleno na dvě části tak, aby se mohli ocenění zúčastnit i doprovodného programu.

 

Usnesení č. 9/25-1-2024:      VV SH ČMS ukládá vedoucí ÚORP předložit na únorové jednání Vedení SH

                                               ČMS rozpočet slavnostního vyhlášení POODM 2024.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

Konference Ochrany obyvatelstva 23. 3. 2024 Česká Třebová

 • Říha předložil návrh pozvánky na konferenci OO. Sdělil, že se Pardubický kraj bude podílet na výdajích tím, že proplatí nájem za pronajaté prostory.
 • Němečková požádala o zvýraznění důležitých informací na pozvánce, zejména ve vztahu k účastníkům, pro koho je konference určena, kdo účastníky přihlašuje, apod.
 • V případě, že se členové VV SH ČMS chtějí zúčastnit, nahlásí svou účast T. Vosykové do 20. 2. 2024.

Usnesení č. 10/25-1-2024:    VV SH ČMS ukládá vedoucímu ÚOROO předložit na únorové jednání Vedení SH ČMS rozpočet Konference OO.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

Zápis z jednání ÚOROO

 • Říha požádal o úpravu článku pojistné smlouvy s HVP pro členy SH ČMS tak, aby byla stejná terminologie dle návrhu směrnice skupin dobrovolníků SH ČMS.

 

ÚORHS

materiály byly zaslány elektronicky

 

 • Kraus představil Propozice postupových kol družstev mužů a žen v požárním sportu pro rok 2024 a Metodický pokyn k zabezpečení soutěží v požárním sportu v roce 2024, ve kterém je mimo jiné zakotvena i prevence negativních jevů ve sportu.
 • Dále doplnil, že přestupy v rámci postupových soutěží DRUŽSTEV pro rok 2024 zůstávají pro družstva mužů a žen ve stejné podobě jako v roce 2023, připomněl, že se týkají výhradně soutěže družstev, nikoliv jednotlivců - např. Český pohár)
 • Němečková informovala členy VV, že ÚORHS má rozpracovanou změnu Směrnice hasičských soutěží, která bude reagovat na podněty z jednání SS OSH, které se týkají přestupů. V návrhu je řešení posuzování přestupů dle příslušnosti k SDH (respektive OSH). Je však nezbytná návaznost na úpravu stanov popř. organizačního řádu (vznik členství v závislosti na centrální evidenci členské základny atd.) a rovněž řešení klíčové otázky „K jakému datu posuzovat členství v SDH v příslušném roce“. Požádala vedoucí ÚORHS a ÚORM o součinnost při řešení této problematiky, aby výsledkem byl jednotný systém pro všechny kategorie.
 • Kraus předložil VV kvalifikační podmínky pro družstva mužů a žen v klasických disciplínách CTIF na XVIII. Mezinárodní soutěž CTIF 2026 v Berlíně.

 

Usnesení č. 11/25-1-2024:    VV SH ČMS schvaluje:

a) Propozice postupových kol družstev mužů a žen SDH v požárním sportu 2024 okrskového/okresního/krajského kola, Mistrovství ČR družstev Sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu.

b) Metodický pokyn k zabezpečení soutěží v požárním sportu.

c) Kvalifikační podmínky pro družstva mužů a žen v klasických disciplínách CTIF na XVIII. Mezinárodní soutěž CTIF 2026 v Berlíně.

d) Schvaluje aktualizaci Koncepce sportovního centra mládeže

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

Zápis z jednání ÚORR

 • Kučera sdělil, že se připravuje seminář pro členy OORR a KORR, který proběhne dne 2. a 3. března 2024 v ÚHŠ Bílé Poličany. Do konce ledna bude zaslána oficiální pozvánka s informacemi. Systém přihlášení bude stejný jako na kurzy v ÚHŠ.
 • Dále informoval, že se připravuje organizační zabezpečení MČR v TFA.
 • Sdělil, že GŘ HZS ČR zaslalo pozvánku na jednání Pracovní skupiny k řešení otázek TFA a FCC.
 • Němečková navrhla pro jednání této pracovní skupiny jako zástupce SH ČMS Roberta Kučeru.

 

Usnesení č. 12/25-1-2024:    VV SH ČMS

 1. Ukládá vedoucímu ÚOROO předložit jednání Vedení SH ČMS rozpočet semináře vedoucích OORR a KORR.
 2. Souhlasí s kooptováním Roberta Kučery do Pracovní skupiny k řešení otázek TFA a FCC.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

Likvidace SDH Žatec

 • Na likvidaci SDH Žatec byla navržena jako likvidátorka starostka OSH Jihlava paní Andrea Dopitová.
 • V této souvislosti J. Orgoník upozornil na případ, kdy starosta likvidovaného SDH nepřiznal vlastnictví bankovního účtu a platební kartu. V tomto případě vznikl dluh a likvidátor musel věc začít znovu řešit.
 • Likvidátor by měl vznést dotaz na bankovní asociaci, jestli SDH nevlastní účet.

 

Usnesení č. 13/25-1-2024:    VV SH ČMS schvaluje likvidátorku SDH Žatec starostku OSH Jihlava pí. Andreu Dopitovou.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

 

Nadace pro podporu Hasičského hnutí

 • Němečková připomněla nezbytnost doplnění dvou členů do správní rady Nadace pro podporu HH. Vedení SH ČMS navrhuje V. Lišku (Vedoucí ÚORHiM) a M. Vykydala (starosta OSH Blansko).
 • Dále byl předložen právní rozbor problematiky Statutu Nadace na PHH.

 

Usnesení č. 14/25-1-2024:    VV SH ČMS

 1. Schvaluje zaslání návrhů V. Lišky a M. Vykydala na členy správní rady Nadace pro podporu HH řediteli nadace.
 2. Pověřuje starostku poskytnutím právního rozboru řediteli Nadace pro podporu hasičského hnutí.
 3. Schvaluje zadání zakázky právní kanceláři SH ČMS: návrh změny statutu Nadace pro podporu hasičského hnutí.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

Kontrolní činnost v OSH na rok 2024

 • Němečková vyzvala přítomné členy VV, aby provedli rozpis OSH, ve kterých bude provedena kontrolní činnost v roce 2024, popř. aby toto projednali ve svých KSH a rozpis doplnili na dalším jednání VV.

Paušální výdaje

 • Němečková předložila valorizovaný návrh ekonomického oddělení kanceláře SH ČMS na paušální náhrady pro členy VV SH ČMS a ÚKRR na rok 2024.
 • Dále předložila návrhy na čerpání paušálních výdajů spojených s konáním jednání starosty a Vedení SH ČMS a Kanceláře SH ČMS, které se využívají na jednání ÚOR apod. ve shodné výši jako v předchozím roce.

 

Usnesení č. 15/25-1-2024:    VV SH ČMS

 1. Schvaluje paušální náhrady pro členy VV SH ČMS a ÚKRR na rok 2024.
 2. Schvaluje návrhy na čerpání paušálních výdajů spojených s konáním jednání starosty a vedení SH ČMS a Kanceláře SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 20

 

Informace z KSH

 • Bidmon poděkoval všem OSH a KSH i dalším partnerům, kteří jakkoliv přispěli na pořádání plesu SH ČMS.
 • Nytra doplnil informace k jednání s NSA. V letošním roce jsme zařazeni ve 4. kategorii. Nyní se činí kroky k uznání SH ČMS (hasičského sportu – požární sport, klasické disciplíny CTIF) Českým olympijským výborem.
 • Salivar apeloval na všechna OSH, aby zajistila účast na Konferenci OO. Účastníci by informace měli tlumočit do SDH. Dále požádal, aby všechny pobočné spolky věnovaly zvýšenou pozornost změnám v DPP. O problematice nových DPP se vedla mezi členy diskuze.
 • Fešar informoval, že běží 30-ti denní lhůta na doložení stavební projektové dokumentace k polygonu v ÚHŠ. Dále informoval, že zástupce ředitele T. Mikeska podal výpověď z pracovního poměru k 29. 2. 2024. Nyní probíhají jednání se zájemci. Předpoklad je, že od 1. 4. 2024 by měl nastoupit na tuto pozici nový zaměstnanec.
 • Čížek informoval, že bude ukončena podpora ubytování pro ukrajinské občany.
 • Fialová navrhla termín předávání medaile Za záchranu života dne 4. 5. 2024.
 • Říha přednesl žádost o ukončení funkce v ÚOROO p. Vladislava Strejce z rodinných důvodů. Požádal proto KSH Plzeňského kraje o návrh nového zástupce do ÚOROO.
 • Žižka vznesl dotaz, zda byla přijata připomínka SH ČMS k návrhu nového konsolidačního zákona. Z. Nytra odpověděl, že je přislíbeno osobním jednáním připomínku zapracovat. Písemné vypořádání připomínky prozatím nebylo SH ČMS doručeno.
 • Žižka dále informoval, že se KSH jihočeského kraje ve spolupráci s hejtmanem snaží zakoupit areál pro pořádání táborů, vzdělávacích akcí apod.
 • Slámečka předal kontakt na SDH Nížkov, který by rád předal zpětnou vazbu organizátorům akce Pyrocar.
 • Brychcí požádala, aby se školení trenérů, převážně v obecné části zaměřovalo více na práci s dětmi a mládeží.
 • Lacina vznesl dotaz, do kdy mají v KSH ustanovit KRHS; pevný termín není dán, předpokládá se, že KORHS již pracují, pokud tomu tak není, potom je třeba tak učinit co nejdříve.

 

9) Závěr jednání

- M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Jiřina Brychcí              ___________________

Ivan Kraus                   ___________________