ZÁPIS KE STAŽENÍ

Přítomni:         

VV SH ČMS:      M. Němečková, J. Aulický, J. Bidmon, R. Dudek, J. Salivar, J. Orgoník, O. Lacina, J. Žižka, A. Minář, J. Henc, J. Brychcí, I. Kraus, T. Letocha, J. Polanský, S. Kotrc, V. Liška, P. Říha, N. Fenclová – 18 osob

Přizváni:           R. Fešar, J. Fialová, J. Netík, I. Špačková, T. Vosyková

Omluveni:        Z. Nytra, D. Vilímková, J. Slámečka, R. Mácha, R. Kučera, K. Barcuch, M. Čížek

Jednání zahájila a řídila starostka SH ČMS Ing. Monika Němečková.

1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání, informace z KSH

Zapisovatel:                 Tereza Vosyková

Ověřovatelé:                Ivan Kraus

                                   Jiřina Brychcí

                                                                                                                                         

M. Němečková přivítala přítomné členy VV SH ČMS, přizvané hosty a omluvila nepřítomné. Dále vyjmenovala seznam písemně předložených materiálů, které byly zaslány na e-mail před jednáním.

Usnesení č. 44/30-5-2024:      VV SH ČMS schvaluje předložené materiály, zapisovatelku a ověřovatele zápisu.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

Informace z KSH

 

J. Brychcí informovala o získání mimořádné dotace od KÚ na pořízení automobilu pro OSH Jablonec.

J. Henc seznámil přítomné s průběhem Aktivu vedoucích ZH, které proběhlo v Mostě. Dále informoval, že nyní zastupitelstvo kraje projednává mimořádnou dotaci na obměnu vozidla KSH Ústeckého kraje. Stávající vozidlo bude postoupeno pobočnému spolku (některému z OSH).

J. Žižka informoval o průběhu příprav MČR dorostu v PS, které se bude konat v Písku. Vyslovil poděkování vedoucí úseku mládeže Kanceláře SH ČMS Tereze Říhové za aktivní spolupráci. K výročí 160 let založení prvního českého SDH připravují hasičskou fontánu o 160 proudech. Pochválil organizaci Dne hasičů v Kroměříži.

J. Polanský doplnil účast hostů na Dni hasičů a též ocenil organizaci akce.

A. Minář informoval o konání setkání praporů KSH Karlovarského kraje.

T. Letocha informoval o přípravách akcí, které bude pořádat KSH (MČR TFA a další).

O. Lacina pochválil organizaci oslav 160. výročí SDH Velvary; požádal o dohledání dokumentu z roku 2014 (jednání VV SH ČMS 16.10.2014, usnesení č. 53)  – vznik SDH Plańany.

 I. Kraus seznámil přítomné s průběhem příprav krajských kol a s konáním okresního vyhodnocení soutěže POODM. Dále poděkoval starostce za pořízení garáže, ve které jsou uskladněny překážky SH ČMS.

S. Kotrc sdělil, že proběhlo shromáždění představitelů OSH, kterého se zúčastnil i nově zvolený hejtman. Dále informoval o přípravách akcí pořádaných KSH.

J. Orgoník informoval o proběhlém cvičení stavby protipovodňových stěn, které proběhlo souběžně s Rescue campem. Dále seznámil přítomné s průběhem příprav MČR hry Plamen.

J. Bidmon hovořil o proběhlé soutěži Výstup na cvičnou věž, která proběhla v přátelském duchu. V Pardubickém kraji proběhlo setkání s prezidentem ČR. Poděkoval za pozvání MSH Praha a pochválil organizaci cvičení a spolupráci HZS ČR a JSDHO v Praze.

Po proběhlé diskuzi vzešlo usnesení, že Kancelář SH ČMS připraví jednoduchý formulář, do kterého KSH zapíší dotace poskytované KÚ pro KSH, OSH a SDH.

Usnesení č. 45/30-5-2024:      VV SH ČMS

 1. bere informace z KSH na vědomí.
 2. Ukládá ředitelce CHH Přibyslav dohledat dokument z roku 2014 – viz. jednání VV SH ČMS 16.10.2014, usnesení č. 53
 3. ukládá T. Vosykové připravit formulář o přijatých dotacích pro KSH / 2024.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

2) Kontrola plnění usnesení

materiál byl zaslán elektronicky

70/27-4-2023:

Plnění: čeká se na vyjádření Ústavu na ochranu průmyslového vlastnictví – po obdržení bude předložena novelizace Metodického pokynu SH ČMS k používání symbolů SH ČMS a informační materiál pro OSH

126/2-11-2023:

Plnění: splněno

27/22-2-2024:

Plnění: splněno

28/22-2.2024:

Plnění: trvá

34/21-3-2024:

Plnění: splněno

 

Usnesení č. 46/30-5-2024:    VV SH ČMS bere kontrolu plnění usnesení na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS ze dne 19. 4. 2024

materiál byl zaslán elektronicky

 

M. Němečková:

 • Starostka uvedla, že první část nechráněných symbolů ze seznamu ÚORVO byla již zadána do procesu registrace na Úřadu pro průmyslové vlastnictví. Aktuálně čekáme na vyjádření úřadu.
 • Starostka přednesla členům vedení výzvu Policie ČR Hl. m. Prahy ohledně poskytnutí informací k hospodaření SH ČMS 2022, 2023. Starostka seznámila vedení s návrhem odpovědi. Vedení odpověď schválilo.
 • Vedení schválilo žádost o odklad splatnosti odvodu z členských příspěvků OSH Jeseník.
 • Vedení se seznámilo s mailem Aleny Mannové z OSH Trutnov. Vedení se shodlo, že o znění mailu informuje na SS OSH a požádá starostu OSH Trutnov, aby žádost o zodpovězení dotazů k majetkovým poměrům HVP, a.s. byla zaslána statutárním zástupcem
 • Starostka připomněla námět M. Wagnera vznesený na jednání VV SH ČMS: dokončit přechod od papírových průkazek na plastové (výměna byla zahájena v roce 2016 s tím, že bude dokončena v roce 2018). Doporučila, aby bylo do dalšího jednání SS OSH připraveno usnesení k dokončení výměny plastových průkazů. – J. Orgoník doplnil, že musí být změněna příloha Organizačního řádu, která bude povolovat už pouze plastový průkaz. Návrh přílohy bude připraven na další jednání Vedení SH ČMS.
 • Proběhla schůzka Vedení a ředitele Nadace pro podporu Hasičského hnutí Pátkem. J. Pátek informoval členy vedení, že ještě není k dispozici účetní uzávěrka nadace za rok 2023, k dispozici bude až po 30. červnu 2024. Následně proběhne i audit. Rovněž podal informace, že nejsou známy výsledky výnosů fondů za rok 2023, ve kterých jsou uloženy finanční prostředky nadace. SH ČMS jako zřizovateli nadace nebyly předloženy ani požadované kopie smluv (podmínky uzavření, podmínky výpovědi smluv atd.).

Byla podána informace, že správní rada nadace by se měla sejít v první polovině května ohledně doplnění jejich členů (za M. Wovesného a J. Páva). J. Pátek sdělil, že obdržel od starostky návrh VV SH ČMS na členy správní rady (V. Liška, M. Vykydal) a právní rozbor ke statutu nadace.

 

 

Usnesení č. 47/30-5-2024:    VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

4) Shromáždění starostů – hodnocení, odpovědi na diskusní příspěvky

materiál byl zaslán elektronicky

 

M. Němečková představila  diskuzní příspěvek J. Sourala (OSH Svitavy):

Jan Soural (OSH Svitavy) požádal o rozeslání seznamu přihlášených praporů SDH. Dále požádal, aby byl Termínový kalendář SH ČMS, který je zveřejněný na webu www.dh.cz, schvalován na celý rok.  Vznesl návrh, aby byl upraven Statut čestných vyznamenání a titulů SH ČMS tak, aby nedocházelo k degradaci vyznamenání. Např. Řád Sv. Floriána by obdržel pouze ten, který aktivně pracuje minimálně pro okrsek a titul Zasloužilý hasič ten, kdo aktivně pracuje minimálně pro okres.

Návrh odpovědi:

- seznam přihlášených praporů již byl rozeslán na OSH i KSH

- kalendář bude připraven na celý rok (nelze na 100 % zaručit, že nedojde ke změně termínu; zdravotní důvody apod.)

- Statut čestných vyznamenání a titulů:

M. Němečková navrhla, aby se KSH zabývala návrhem J. Sourala na svých jednáních tak, aby odpověď mohla být projednána na dalším jednání VV SH ČMS v červnu.

J. Orgoník sdělil, že ÚORVO se již zabývala úpravou Statutu čestných vyznamenání a titulů SH ČMS ohledně udělování výjimek a návrh bude předložen v červnu Vedení SH ČMS. ÚORVO nenavrhuje změnu statutu směrem k úpravě udělování titulu ZH.

J. Salivar navrhl, aby nebyl upraven statut, ale aby byl doplněn výklad o udělování titulu ZH.

V. Liška upozornil, že navrhovanou změnou udělováni titulu ZH, se OSH/KSH zbavuje rozhodování a posuzování o tom, zda si navrhovaný člen titul zaslouží, či nikoliv.

J. Salivar doplnil, že někteří členové si vyznamenání zaslouží, i když nemají funkci v okrsku, okresu či kraji.

Na další diskusní příspěvky SS OSH bylo odpovězeno na místě v průběhu jednání.

Usnesení č. 48/30-5-2024:    VV SH ČMS pověřuje členy VV SH ČMS projednat návrh J. Sourala ve svých KSH do dalšího jednání VV SH ČMS dne 27. 6. 2024.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

5) Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS

M. Němečková omluvila účast místopředsedy ÚKRR z důvodu nemoci, bod bude projednán na dalším jednání VV SH ČMS.

 

Usnesení č. 49/30-5-2024:    VV SH ČMS bere informaci na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

6) Informace o průběhu VH HVP a.s.

 

J. Bidmon sdělil, že valná hromada proběhla ve velice klidném duchu a všichni akcionáři se na všech bodech shodli.

 

Usnesení č. 50/30-5-2024:    VV SH ČMS bere informaci na vědomí.

HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

 

7) Informace o průběhu předávání ZH, MZZ, Aktiv Zasloužilých hasičů

Předávání titulu ZH

M. Němečková poděkovala za organizaci předávání titulu ZH a pochválila změny (fotografie v interiéru apod.), které přispěly ke zlepšení atmosféry celého aktu.

J. Fialová doplnila, že příště lépe naplánují předávání medailí Za záchranu života tak, aby všichni ocenění měli fotografie ihned po předávání.

J. Brychcí vznesla dotaz, jestli se bude pořizovat záznam i z předávání medailí Za záchranu života.

J. Fialová požádá tým, který natáčí předávání titulu ZH, zda by mohl natáčet i předávání medailí Za záchranu života.

M. Němečková upozornila, že je schválen vysoký počet titulů ZH a bude nutné přidat další termín předávání titulů ZH tak, aby to bylo komfortní pro všechny zúčastněné a všechny tituly schválené nejpozději v září 2024 byly předány do konce roku 2024..

J. Fialová sdělila, že v předsálí bude televize, která bude živě přenášet dění v sálu a přihlížející budou vědět v jaké fázi akt je a nebude rušena atmosféra v sále.

M. Němečková navrhla, aby předávání titulu ZH proběhlo 2 dny v září, 2 dny v listopadu.

Aktiv Zasloužilých hasičů SH ČMS

J. Netík kladně ohodnotil organizaci jarního jednání Aktivu ZH SH ČMS ze strany KSH Ústeckého kraje a OSH Most. Dále informoval o akcích, které se pořádají pro ZH v krajích. Z takových výstupů se mohou inspirovat i další OSH nebo KSH. Poděkoval HVP, a.s. za dar v podobě medailí pro členy Aktivu ZH. Poděkoval také za organizaci aktivu pro ZH ve Žďáru nad Sázavou a Jablonci nad Nisou. Další jednání Aktivu ZH SH ČMS proběhne ve Zlínském kraji v termínu 8.- 9. 10. 2024. Jarní jednání Aktivu ZH v roce 2025 proběhne v Moravskoslezském kraji.

 

Usnesení č. 51/30-5-2024:       VV SH ČMS bere informace na vědomí.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

8) Stav přípravy akcí: Republikové kolo POODM, Celostátní setkání historických praporů SDH – Telč, MČR Plamen – sportovní část

 

Republikové kolo POODM

N. Fenclová informovala, že vyhodnocení republikového kola proběhne 20. 6. 2024 na hradě Bouzov. Vyhodnocení je rozděleno na dvě kola tak, aby si mohli účastníci projít hrad Bouzov. Částí doprovodného programu bude stánek, kde bude představena preventivně – výchovná činnost formou her pro děti. Tento stánek personálně zajistí členové ÚORP a dobrovolníci z KSH Olomouckého kraje. Za VV SH ČMS se předávání zúčastní: J. Bidmon, J. Brychcí a J. Aulický.

Celostátní setkání historických praporů SDH – Telč

J. Bidmon informoval o změnách v doprovodném programu. Vystoupí telčská dechovka a šermířská skupina Ballestra. Zbytek programu doplní Velký dechový orchestr Letovice. Na druhém nádvoří v telčském zámku bude vystavena historická hasičská technika. Prezence pro praporečníky proběhne od 10-12 hodin v areálu Panského Dvora. Pódium bude postavené v horním prostoru náměstí u morového sloupu. Na náměstí bude umístěna příležitostná přepážka České pošty, kde budou přítomní obdržet unikátní příležitostné razítko z akce. Informoval, že silnice v ulici Slavatovská nebude úplně uzavřena. Jakmile vyrazí průvod praporečníků, bude provoz zastaven a dle čekajících vozidel bude průvod rozdělen tak, aby mohla vozidla projet a nevznikala kolona. Posezení a občerstvení pro hosty bude připraveno v Univerzitním centru Telč, odkud se ve 13:30 hosté přesunou k pódiu tak, aby mohlo slavnostní zahájení začít ve 14:00. Na náměstí bude 10 stánků s občerstvením pro veřejnost. Na území v Telči nelze používat jednorázové kelímky. Vratné kelímky nám zapůjčí Hotel Přibyslav. Je zajištěn zdravotní dozor a posílení jednoho vozidla záchranné služby. Stuhy bude dekorovat cca 18 hostů. Bylo vyřízeno povolení pro natáčení akce dronem.

M. Němečková požádala ředitele ÚHŠ JK R. Fešara o dopravu Mini Citygalery panelů pro propagaci SH ČMS z Ostravy do Telče.

V. Liška informoval, že s magistrátem Prahy 2 lze domluvit možnost prezentace historie a činnosti SH ČMS na Praze 2. Bude předán kontakt I. Špačkové.

 

MČR hry Plamen (Praha), MČR dorostu v PS (Písek)

M. Němečková informovala, že rozpočty budou předloženy na červnovém jednání Vedení SH ČMS. Stadion v Praze bude čerstvě otevřený a nebude možné využít travnatou plochu. PÚ  CTIF i PÚ budou přesunuty na tartanový povrch s úpravou zakrytí doskočiště.  

 

Usnesení č. 52/30-5-2024:       VV SH ČMS bere informace na vědomí.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

9) Návrhy na vyznamenání

materiál byl předložen písemně

M. Němečková předložila návrhy na vyznamenání a požádala o schválení.

J. Brychcí opakovaně žádá starosty KSH, aby byly řádně zdůvodněny návrhy na udělení titulu ZH.

J. Žižka požádal, aby byla na jednání VV SH ČMS zveřejněna ta KSH, kterým musí Kancelář SH ČMS pravidelně vracet návrhy na vyznamenání k doplnění.

 

Usnesení č. 53/30-5-2024:      VV SH ČMS ukládá T. Švejdové předložit přehled o vracení návrhů na vyznamenání konkrétním OSH, KSH (rok 2023, 2024) – pokud je tato skutečnost evidována a je doložitelná.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

10) Různé

Oslavy SDH Velvary

J. Aulický kladně ohodnotil průběh oslav SDH Velvary, které byly velmi dobře připraveny. Vznesl dotaz, proč nebyla SDH Velvary předána na oslavách stuha k 160. výročí nebo jiný dar.

M. Němečková doplnila, že bylo jednáno v souladu s usnesením VV SH ČMS ze dne 22. 6. 2023 č. 96/22-6-2023, že stuhy budou předávány pouze v Telči.

Dále uvedla, že SH ČMS předalo SDH Velvary u příležitosti 160. výročí prostřednictvím starostky  dárkovou vyšívanou pamětní vlaječku a pamětní medaile SH ČMS k 160. výročí dvěma nejstarším členům jejich sboru a starostovi SDH na slavnostní valné hromadě sboru již ve středu před samotnými oslavami.  

V. Liška poděkoval za účast členům VV SH ČMS, kteří se oslav zúčastnili. Dále vyjádřil poděkování T. Vosykové za pomoc při organizaci oslav ze strany SH ČMS a M. Němečkové za aktivní přístup SH ČMS k oslavám ve Velvarech, přijetí členů SDH Velvary na jednání v Praze a zejména za účast na slavnostní valné hromadě.

R. Dudek také velice kladně ohodnotil průběh akce. Zhodnotil příjemnou atmosféru i rozmanitý program.

Trentino – výstava národů

M. Němečková požádala starosty KSH o spolupráci při zajištění  prezentace svých regionů na XXIV. mezinárodní soutěž mladých hasičů v disciplínách CTIF formou drobných propagačních předmětů, které budou využity na výstavě národů.  

Předání materiálů na dalším jednání VV SH ČMS.

Konání republikových akcí SH ČMS

VV SH ČMS opakovaně projednal termínový kalendář republikových akcí SH ČMS do roku 2026.

T. Letocha -  MČR hry Plamen 2025 proběhne v KSH Jihomoravském kraji v Hodoníně.

MČR dorostu v PS proběhne ve Středočeském kraji, místo prozatím nebylo z KSH určeno.

MČR mužů a žen v PS proběhne v KSH Vysočina a MČR ve vyprošťování proběhne v KSH Jihočeského kraje.

M. Němečková požádala o zajištění konání MČR v běhu na 60 m na rok 2025 a 2026. Návrhy předloží členové VV SH ČMS na dalším jednání.

 

Usnesení č. 54/30-5-2024:      VV SH ČMS ukládá členům VV SH ČMS projednat v rámci svých KSH a předložit návrhy míst konání MČR v běhu na 60 m s překážkami v letech 2025, 2026 na dalším VV SH ČMS.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

Open house Praha

I. Špačková sdělila, že tuto akci navštívilo celkem přes 20 000 návštěvníků.

V Hasičském domě se vystřídalo přes 500 účastníků. Jelikož návštěvníkům nebyl umožněn vstup do některých prostor, byla umístěna obrazovka u recepce hasičského domu, kde byly promítány záběry a fotografie prostor tak, abychom umožnili nahlédnout do všech koutů hasičského domu. Návštěvníkům byl umožněn vstup na terasu, kam p. Myslín zapůjčil dalekohled, aby si mohli návštěvníci užít výhled na Prahu. Bohužel nápor turistů způsobil závadu výtahu. Opravu intenzivně řeší p. Jirota.

M. Němečková vyslovila poděkování manželům Myslínovým, kteří při této akci již druhý ročník profesionálně provádí po hasičském domě.

V. Liška požádal, aby k těmto účelům vznikla publikace o hasičském domě, která by byla v elektronické i tištěné verzi.

J. Brychcí vznesla dotaz, proč není spolu s logem HVP umístěno ve střešních prostorách hasičského domu logo SH ČMS.

M. Němečková odpověděla, že  tento prostor má v marketingové smlouvě pronajatý HVP a.s..

Velké logo SH ČMS je však umístěno u vchodu do hasičského domu.

J. Brychcí dále vznesla dotaz, zda nemůže být připravena virtuální prohlídka celé budovy.

V. Liška sdělil, že je předjednaná výroba virtuální prohlídky u firmy, která již zpracovávala prohlídky v CHH.

 

Muzejní noc v Přibyslavi

J. Fialová poukázala na mnohem vyšší návštěvnost než v minulém roce. Letos hasičské muzeum navštívilo cca 500 návštěvníků a z toho okolo 250 dětí. Lákadlem byla hasičská putovní hra, kde si děti vyzkoušely džberovky, oživování figuríny, hasičské pexeso apod. Pro příští ročník byla navázána spolupráce s ženskou věznicí tak, že vězeňkyně našijí plyšáky jako odměnu pro zúčastněné děti.

M. Němečková uvedla, že Kancelář SH ČMS můžeme poskytnout presentační stojany s bannery, cukrovinky i pumpu na balónky. Je nezbytné řešit takové požadavky z CHH včas s I. Špačkovou.

Hrad patří dětem

M. Němečková poděkovala MSH Praha za zajištění této akce, která probíhá pod záštitou Evy Pavlové a měla velký ohlas a přinesla pozitivní ohlasy pro SH ČMS. Požádala J. Orgoníka, aby poděkování tlumočil na jednání VV MSH Praha.

Pyrocar

M. Němečková informovala, že na základě rozhodnutí vedení, byl zřízen samostatný transparentní spořící účet, na který byla vložena zbylá částka (po zdanění) z akce Pyrocar, která bude použita jako základní vklad pro další ročník.

ÚOROO

P. Říha poděkoval za zastoupení na Konferenci OO všem, kteří se na ní podíleli. Vyhodnocení konference proběhne na výjezdním zasedání ÚOROO v červnu. Hovořil o proběhlém cvičení a rescue campu v Praze.

ÚORVO

J. Orgoník informoval, že 1. 6. 2024 bude spuštěna celorepubliková diskuze ke změně Stanov. OSH i KSH obdrží informaci na e-mail.

ÚORP

N. Fenclová sdělila, že rada dokončila novelizaci Metodického pokynu k získání odbornosti Preventista III a II, který bude předán na další jednání Vedení SH ČMS. Pro vytvoření plánu odborné přípravy na rok 2025 včetně doporučených materiálů byla zřízena pracovní skupina ve složení J. Jašek, N. Fenclová, J. Červák a konzultantem M. Buchtová.

ÚORHS

I. Kraus informoval, že na posledním jednání dopracovali OZ MČR mužů a žen v PS. Na krajských kolech bude OZ rozdáno vítězným týmům. Je připraveno další školení a kurz pro rozhodčí/instruktor požárního sportu.

M. Němečková požádala členy VV SH ČMS, aby byl  do konce srpna ukončen proces ustanovení okresních a krajských odborných rad hasičského sportu. Je důležité zahájit odbornou diskusi zejména s ohledem na novou podmínku NSA směrem k čerpání státní dotace - platba členského příspěvku sportovců směrem k hlavnímu spolku ve výši 200 Kč. NSA pořádá tzv. roadshow na území celé ČR, kde o těchto nových podmínkách informuje.

Termíny roadshow:

M. Němečková požádala starosty KSH a členy VV SH ČMS o zodpovědný přístup k zřízení odborných rad hasičského sportu, jde o samostatný subjekt, bez závislosti na jiné odbornosti, jiné radě. Požádala o prostor pro členy SH ČMS se skutečným zájmem o rozvoj hasičského sportu.

Usnesení č. 55/30-5-2024:       VV SH ČMS

 1. ukládá starostům OSH a KSH ustanovení okresní/krajské rady hasičského sportu do 31. 8. 2024.
 2. ukládá M. Kolkovi připravit google formulář pro vyplnění kontaktů na vedoucí OORHS a KORHS; termín do 30.8.2024

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

Můj klub

M. Němečková sdělila, že NSA stále provádí „křížovou“ kontrolu sportovců Rejstřík sportu (sportovci zapsaní jednotlivými SDH) x Centrální evidence SDH (doloženo hlavním spolkem).  

NSA

M. Němečková sdělila, že je vydáno Rozhodnutí na dotaci pro všeobecnou sportovní činnost (postupová kola, republikové akce), rovněž SH ČMS získalo dotaci na přípravu reprezentace a SCM. Dílčí dohody budou na pobočné spolky rozeslány v průběhu června 2024.

Dále seznámila členy VV SH ČMS s Protokolem o kontrole z NSA, kontrola hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly 362 Národní sportovní agentura.

Závěr, citace z protokolu: Při kontrole hospodaření kontrolované osoby s prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly 362 Národní sportovní agentura, roku 2023, v kontrolovaných oblastech, u kontrolovaného vzorku operací, nebyly v kontrolovaných oblastech shledány nedostatky.

M. Němečková poděkovala pobočným spolkům, které byly podrobeny kontrolní činnosti za spolupráci a součinnost: SDH Michálkovice, OSH Jablonec, KSH Jihočeského kraje. Zvláštní poděkování vyslovila Michalu Sojkovi, ekonomovi SH ČMS a Tereze Říhové.

 

MŠMT

M. Němečková sdělila, že i u dotace z MŠMT je vydáno Rozhodnutí, dílčí dohody byly na pobočné spolky již odeslány.

 

 

 

 

MV ČR

M. Němečková seznámila přítomné, se stavem žádostí o grantovou podporu od MV ČR. Dílčí dohody na grant „personální zajištění KSH“ jsou k dispozici na místě. Zbývající granty byly vyhodnoceny grantovou komisí GŘ HZS a Rozhodnutí bude vydáno v průběhu června 2024.

Nadace pro podporu hasičského hnutí

M. Němečková přednesla členům VV dopis ředitele nadace, že Nadace pro podporu hasičského hnutí per rollam schválila návrhy VV SH ČMS a SS OSH:  V. Lišku a M. Vykydala za členy správní rady nadace. Starostka vyjádřila poděkování správní radě nadace, že vyhověla usnesení VV SH ČMS a SS OSH.

Objekt „Florián klub“ v CHH – nájemní smlouva

M. Němečková předložila VV SH ČMS návrh nájemní smlouvy se společností Chládek&Tintěra o pronájmu prostor „Florian klub“ – nebytový prostor – budova č.p. 738, umístěná na pozemku s parcelním číslem stavebním 2328, obec Přibyslav, katastrální území Přibyslav (areál CHH Přibyslav) na následujících 37 měsíců.

J. Fialová sdělila, že tato firma si již nyní pravidelně pronajímá prostory k firemním jednáním v budově zámku.

S. Kotrc vznesl dotaz, zda budou blokovat parkovací místa na parkovišti.

M. Němečková sdělila, že v návrhu nájemní smlouvy jsou 4 parkovací místa. 

Usnesení č. 56/30-5-2024:       VV SH ČMS schvaluje nájemní smlouvu č. 929 – NSI se společností Chládek&Tintěra a pověřuje starostku podpisem.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

 

Objekt „Florián klub“ v CHH – smlouva o dílo

M. Němečková předložila VV SH ČMS návrh smlouvy o dílo se společností Chládek&Tintěra: Rekonstrukce nebytového prostoru budovy č.p. 738, umístěná na pozemku s parcelním číslem stavebním 2328, obec Přibyslav, katastrální území Přibyslav (areál CHH Přibyslav) v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 smlouvy (Položkový rozpočet).

Usnesení č. 57/30-5-2024:       VV SH ČMS schvaluje smlouvu o dílo se společností Chládek&Tintěra  a pověřuje starostku podpisem.

                                                  HLASOVÁNÍ: PRO 18

ÚHŠ Jánské Koupele

R. Fešar informoval, že již probíhá přihlašování na kurzy S–40 (kurz strojníků jednotek SDH obcí je určen k získání odborné způsobilosti strojníka jednotky SDH obce kategorie JPO II a JPO III) a V–40 (kurz velitelů družstev a velitelů SDH JPO obcí a jednotek SDH podniků). Dále sdělil, že nyní bude vypsáno výběrové řízení na polygon.

CHH

M. Němečková požádala členy VV SH ČMS, zda by byl někdo z členů VV tak hodný a pomohl s hasiči ze svého regionu  při dalším úklidu v CHH, podobně jak to učinil R. Dudek. K akci se přihlásil J. Žižka.

Pozvánky

Koncert Liga proti rakovině – O. Lacina

R. Dudek informoval o proběhlém jednání s J. Pokorným (FBI VŠB TUO) z hlediska spolupráce Junior univerzity a Univerzity dobrovolného hasiče. Termíny zakončení Junior univerzity a Univerzity dobrovolného hasiče budou přidány do termínového kalendáře.

J. Salivar podal podrobné informace z jednání rady vlády pro nestátní neziskové organizace, které se týkalo připravovaných změn v občanském zákoníku.

Na závěr jednání převzali členové VV SH ČMS, kteří nejsou starosty KSH a nebyli na jednání SS SH ČMS, pamětní medaile k 160. výročí od založení prvního českého sboru dobrovolných hasičů.

11) Závěr jednání

M. Němečková poděkovala na závěr všem zúčastněným za práci, trpělivost a aktivní přístup při jednání.

Předsedající:               Monika Němečková   ___________________

Zapisovatelka:            Tereza Vosyková        ___________________

Ověřovatelé:              Jiřina Brychcí              ___________________

Ivan Kraus                   ___________________