KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 26.6.2019

 

Přítomni: Bc. Richard Dudek,  plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,  Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák,  Mgr. Jan Dumbrovský,  Ing. Pavel Haas,  Ing. Jan Karger, Ing. Martin Čížek

Omluveni: Jitka Fabiánová,  Jiří Orsák, Jiří Pátek, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2019 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací projekty financované EU

6)         Různé

7)         Závěr

 • Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal  přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

 • Kontrola plnění úkolů

Kontrola plnění úkolů bude probíhat v rámci projednávání  plánovaných bodů jednání.

 • Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)
 1. UDH – aktuálně probíhá 2. ročník, studium je ve své polovině a probíhá dle plánu a bezproblémově. Zbývá pět víkendových soustředění zaměřených na následující témata: Základy vzdělává ní dospělých, Základy zdravotnických znalostí, Komunikaci a Psychologii funkcionáře, Public relations, Fundraising, Práci s mládeží,  Informační a komunikační technologie. Slavnostní ukončení na akademické půdě VŠB - TU Ostrava se plánuje na listopad 2020. Na návrh Doc. Kvarčáka soustředění zaměřené na Informační a komunikační technologie bude zajištěno pro všechny skupiny na VŠB – TU Ostrava, s tím, že studenti budou ubytování v ÚHŠ Jánské Koupele. Z toho vyplývá pro Ing. Čížka a Jiřího Pátka úkol do 30.8.2019 nahlásit termíny tohoto soustředění v prvním pololetí roku 2020 do ÚHŠ Jánské Koupele. Dále díky iniciativě Doc. Kvarčáka mají všichni studenti UDH možnost přihlásit se ke zkouškám  k získání odborné kvalifikace Technik PO nebo  Osoba odborně způsobilá v PO.  Pro uchazeče budou zabezpečeny odborné konzultace nad rámec plánované výuky. Dále členové ÚORVZ uvítali aktivitu starosty KSH Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Žižky směřující k tomu, aby další běh UDH od roku 2021 byl zabezpečován i v Jihočeském kraji. Takto by studium bylo přístupnější i pro studenty zejména z Jihočeského a Západočeského kraje. Dalším jednáním v tomto smyslu byl pověřen Kvarčák a Karger.
 2. Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. Spolupracujícími subjekty je VŠB – TU Ostrava a Střední průmyslová škola v Hranicích. V roce 2019 je realizován pro 36 mladých hasičů z kraje Vysočina ve třech víkendových soustředěních a týdenním prázdninovým soustředění. Prozatím byla zabezpečena dvě víkendová soustředění a první červencový týden proběhne týdenní soustředění. Závěrečné soustředění bude zakončeno dne 22. září 2019  v aule VŠB-TUO slavnostním předáním osvědčení o studiu. Pro rok  2020 se předpokládá, že studenty zabezpečí KSH Pardubického kraje. Nabídka v tomto směru byla učiněna. Za další jednání odpovídá Karger.

4)   Vzdělávací systém SH ČMS

K tomuto bodu Karger informoval, že je na začátek měsíce srpna 2019 předjednána schůzka s náměstkem starosty SH ČMS Lubomírem Janebou, kde se bude projednávat problematika k tomuto bodu. O konkrétním datu jednání budou členové rady informováni a bude vítaná jejich účast. Předmětem jednání bude i materiál zpracovaný Jitkou Fabiánovou nazvaný „Návrh koncepce vzdělávání členů SH ČMS“. Tento materiál je zaslán elektronicky členům ÚORVZ s tímto zápisem a je žádoucí, aby se k němu vyjádřily do konce července 2019.

 • Vzdělávací projekty financované EU

Karger informoval o zabezpečení projektu „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a odborná škola požární ochrany v Martině. Realizace projektu byla zahájena 1.února 2018. V březnu 2019 byly ukončeny kurzy Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích v  akreditovaném Centru bezpečné jízdy Libor Václavík – Libros v Ostravě –  Přívoze. Celkem se kurzů zúčastnilo 76 řidičů z ČR a 76 ze SR, což  je 100% plánované hodnoty. Ohlasy absolventů strojníků - řidičů JSDHO byli mimořádně pozitivní. Od března 2019 ÚHŠ Jánské Koupele realizuje kurzy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Prozatím jich proběhlo pět a zbývající dva jsou plánované na měsíc září a říjen, K této aktivitě vznikla i 180 stránková příručka a byl zakoupen potřebný materiál. I tyto kurzy jsou hodnoceny velmi pozitivně. Slovenský partner v průběhu měsíců duben – červen zabezpečil  kurzy Povodňový výcvik. Z Čech se ho zúčastnilo celkem 49 hasičů, což je opět 100 % plánovaného počtu. Aktuálně realizační tým projektu připravuje závěrečnou konferenci, která se bude konat v termínu 8.- 9.listopadu 2019. Komplikací pro projekt, který je řízen slovenskou stranou je především zdlouhavé vyřizování administrace projektu a tím i proplácení vzniklých výdajů.  Se stejnými problémy se potýká i KSH MSK realizující projekt ve stejném programu.

 • Různé
 1. Karger informoval o úkolu z posledního VV SH ČMS, který zavazuje všechny ústřední odborné rady vypracovat návrh zaměření činnosti pro svůj úsek na období 2020 – 2025. Bylo dohodnuto, že každý člen ÚORVZ zpracuje svůj návrh na zaměření v oblasti vzdělávání do 30.7.2019 . S tímto zápisem bude členům ÚORVZ pro připomenutí zasláno zaměření činnosti na období 2015 – 2020 s komentářem o průběžném plnění.
 2. Další informace se týkala závěrečné práce pedagogického studia „Reforma hasičského vzdělávání v ČR“ člena ÚORVZ Ing. Pavla Haase. Na hasičské vzdělávání je zde pohlíženo nejen z hlediska odbornosti, ale i z hlediska pedagogického. A je to snad bohužel poprvé, kdy se někdo pedagogickou stránkou hasičského vzdělávání zabývá. V tom lze vidět velké pozitivum této práce. Ve své práci autor analyzuje aktuální stav hasičského vzdělávání. V druhé empirické části se pak zabývá především vzděláváním dobrovolných hasičů. Členové rady se plně se ztotožňuji s názorem Ing. Haase, že největší slabinou v oblasti odborné přípravy dobrovolných jednotek je „Základní odborná příprava dobrovolných hasičů“. Navrhuje změny, které by měly přinést potřebnou kvalitu této odborné přípravy. Z diskuse k této práci se členové rady dohodli, že prostudují práci Ing. Haase a na základě tohoto si  rada si klade za cíl provést aplikaci moderních didaktických metod v souladu se zásadami andragogiky do kurzů ZOP a V40 a to  bez zásahu do odborné části.
 • Úkoly pro členy ÚORV
 1. navrhnout zaměření činnosti SH ČMS v oblasti vzdělávání na období 2020 – 2025 do 30.7.2019 (viz bod č. 6a)
 2. připomínkovat materiál zpracovaný Jitkou Fabiánovou nazvaný „Návrh koncepce vzdělávání členů SH ČMS“ do 30.7.2019 (viz bod č.4)
 3. prostudovat závěrečnou práci pedagogického studia „Reforma hasičského vzdělávání v ČR“ člena ÚORVZ Ing. Pavla Haase (viz bod 6b), nejpozději do termínu jednání příští rady (listopad 2019).

Na závěr vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ

KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 5. 12. 2018

 

Přítomni: plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,  Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Jitka Fabiánová,  Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Josef Myslín, Ing. Pavel Haas,  Ing. Jan Karger

Omluveni: Jiří Orsák, Jiří Pátek, Bc. Richard Dudek, Ing. Martin Čížek, PhDr. Ondřej Andrys, MAE

 

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2017 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací internetové stránky

6)         Vzdělávací projekty financované EU

7)         Různé

8)         Závěr

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal  přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

2) Kontrola plnění úkolů

Kontrola plnění úkolů bude probíhat v rámci projednávání  plánovaných bodů jednání.

3) Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)

a) UDH – v roce 2018 byl realizován první ročník v CHH Přibyslav , ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele. Studium proběhlo dle plánu, jen v ÚHŠ Jánské Koupele však došlo díky přesunu SS OSH na 8.12, kdy byla plánováno téma „ vnitroorganizační činnost“ k zařazení tohoto tématu na rok 2019, stejně jako prevence (vzhledem k možnostem lektora). Místo přesunutých témat byla zabezpečena témata plánovaná na první pololetí  roku  Studium se setkává s velmi pozitivním ohlasem studentů, probíraná témata jsou hodnocena jako výrazně přínosná. Organizátoři hodnotí velmi kladně zájem a kázeň studentů. Studenti měli možnost se podrobit  zkouškám k získání odznaku odbornosti SH ČMS „Hasič“.

Plán na I. pololetí roku 2019:

ÚHŠ Jánské Koupele : 11.-13.-1. – Požární prevence, 29.-31.3. -  Vnitroorganizační činnost

CHH Přibyslav: 15.-17.2 – Ochrana Obyvatelstva, 29.3.-31.3. – Psychologie funkcionáře, komunikace

ÚHŠ Bílé Poličany: 8. -10.2. - Psychologie funkcionáře, komunikace, 29.3. – 31.3. – Ochrana obyvatelstva

Lektorsky zabezpečí: ÚORP, ÚOROO, ÚORVO, Ostravská univerzita

Po diskusi navrhli členové ÚORVZ téma ročníkové práce pro studenty UDH pro rok 2019: doporučují, aby každý posluchač zpracoval návrh preventivně výchovné akce určené pro seniory.

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2018 byl realizován pro 35 mladých hasičů z Moravskoslezského kraje ve třech víkendových soustředěních a týdenním prázdninovým soustředění. Celý í průběh byl velmi zdařilý, probíhal za velkého zájmu studentů (mladých hasičů). Spolupracujícími subjekty byla VŠB – TU Ostrava a Střední průmyslová škola v Hranicích.  Junior univerzita byla v duchu vysokoškolské výuky zahájena na začátku roku imatrikulaci a 23. září 2018 zakončena v aule VŠB-TUO slavnostním předáním osvědčení o studiu. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil senátor ing. Zdeněk Nytra, ředitel Sdružení pro rozvoj MSK ing. Radúz Mácha, zástupci univerzity, Sdružení hasičů ČMS a další hosté.

Pro rok  2019 zabezpečí studenty nového ročníku J-uni  KSH Kraje Vysočina.  Vše podstatné je domluveno a zabezpečeno. Termíny jednotlivých soustředění:  25 - 27.1., 15 – 17.3., 30.6. – 6.7., 20 - 22.9.  Na 22.9. nutno zamluvit aulu VŠB (prosba na Doc. Kvarčáka).

4)   Vzdělávací systém SH ČMS                                                          

ÚORVZ předložil VV SH ČMS doporučení,  aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce v SDH,  pro které odpovídá zaměření jejich rady. VV SH ČMS toto doporučení schválil. Následně byly všem ústředním odborným radám zaslány podkladové materiály (vzory) pro vytvoření norem znalostí. Taktéž v zájmu splnění tohoto úkolu se sešel vedoucí ÚORVZ s vedoucím ÚORVO Lubomírem Janebou k jednání k této problematice. Dne 15.5.2018 se obrátil náměstek starosty a vedoucí ÚORVO Lubomír Janeba na ostatní odborné rady, aby pro aktualizaci Rukověti funkcionáře,  dle svého zaměření aktualizovali funkční náplně pro tuto příručku.  Tato žádost je vlastně opakováním naší žádosti na vytvoření norem znalostí, protože první část normy znalostí je právě funkční náplň. ÚORVZ má ve své gesci funkci vzdělavatel – organizační referent. Návrh funkční náplně byl zpracován a odeslán p. Janebovi.  Bylo dohodnuto, že do 28.2.2019 všichni členové ÚORVZ navrhnou na základě zpracované funkční náplně normu znalostí pro funkci vzdělavatel – organizační referent SDH. Jako první z ústředních odborných rad odevzdala ÚOROO doporučenou normu znalostí pro funkci referent preventivně výchovné práce a ochrany obyvatelstva. Dle dostupných informací další odborné rady na tomto úkolu pracují, anebo jej mají zařazený na nejbližší jednání své rady.

5) Vzdělávací internetové stránky

Josef Myslín, který spravuje vzdělávací internetové stránky informoval, že přírůstek nových vzdělávacích materiálů je minimální.

6) Vzdělávací projekty financované EU

Členové rady se stále zabývají možnostmi získání dotací z EU. Sledují výzvy a zjišťují, že základním problémem je fakt, že dobrovolní hasiči ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto ÚHŠ Jánské Koupele byl schválen projekt podaný v roce 2016 s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a odborná škola požární ochrany v Martině. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem a výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur. Realizace projektu byla zahájena 1.února 2018, po tom co byla podepsána po dlouhých odkladech smlouva s řídícím orgánem. V souladu s rozpočtem projektu v první fázi bylo pořízeno nové vybavení učebny (stoly, židle, interaktivní tabule). Dále proběhlo výběrové řízení na zabezpečení plánované vzdělávací aktivity kurzu Výcvik bezpečné jízdy při krizových situacích. Vybráno  bylo  akreditované Centru bezpečné jízdy Libor Václavík – Libros v Ostravě –  Přívoze, kde od listopadu se tyto kurzy již realizují. O tyto je mimořádný zájem, již jsou plně obsazena všechna nabízená místa. Ohlasy dosavadních absolventů strojníků- řidičů JSDHO jsou mimořádně pozitivní. Celkem se kurzů zúčastní 76 řidičů z ČR a 76 ze SR. Jsou již také připraveny kurzy pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (budou probíhat na území ČR) a kurzy Povodňový výcvik (realizované na území SR).  Tyto kurzy jsou plánovány na období duben – říjen 2019. Komplikací pro projekt, který je řízen slovenskou stranou je především zdlouhavé vyřizování administrace projektu a tím i proplácení vzniklých výdajů.  Se stejnými problémy se potýká i KSH MSK realizující projekt ve stejném programu.

 

7) Různé

Člen ÚORVZ Jan Dumbrovský podal informaci o jednání s Krajskou radou seniorů MSK a o možnostech vzájemné spolupráce. Z diskuse k tomuto vyplynulo doporučení věnovat seniorské problematice zvýšenou pozornost. Jako možnosti se jeví pokračování Univerzity třetího věku pro hasičské seniory a pořádání rekreačních pobytů pro seniory s náplní obohacenou  zejména o vzdělávání, sport a kulturu.  V tomto smyslu již rada zpracovala návrh.

 

8)  Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání. Popřál klidné a radostné svátky vánoční a jen vše nejlepší v novém roce. Taktéž  popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ

     

    

KE STAŽENÍ

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 29.11.2017

 

Přítomni: Bc. Richard Dudek, plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,   Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Jitka Fabiánová,  Mgr. Jan Dumbrovský,  Ing. Jan Karger

Omluveni: Jiří Orsák, Ing. Josef Myslín, Jiří Pátek,  Ing. Pavel Haas, PhDr. Ondřej Andrys, MAE.

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2017 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací internetové stránky

6)         Vzdělávací projekty financované EU

7)         Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

8)         Různé

9)         Závěr

 

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS Bc.  Richarda Dudka a přítomné členy rady. Chvílí ticha uctili přítomní památku zemřelého člena rady Bc. Mojmíra Studníka.

2) Kontrola plnění úkolů

Bylo dohodnuto, že kontrola úkolů z minulého jednání bude probíhat jako součást projednávaných bodů programu.

 

3) Hodnocení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce    2017 a zabezpečení UDH a J - uni v roce 2018

a) UDH – končí třetím ročníkem další běh UDH. Slavnostní zakončení studia pro všechny studenty z Bílých Poličan, Přibyslavi a Jánských Koupelích je stanoveno na 9 prosince 2017 v aule VŠB - TU Ostrava. Jan Karger informoval o výsledcích pracovní schůzky s Milošem Kvarčákem, která se týkala zabezpečení slavnostního závěru UDH. Scénář je zpracován, hosté jsou pozváni. Připraveny jsou absolventské diplomy a odznaky. Zabezpečeno kulturní vystoupení.

Současně se zajištěním slavnostního závěru studia aktuálního běhu UDH bylo úkolem realizovat nábor studentů pro další běh UDH v období 2018 – 2020. Nábor se opíral o usnesení dubnového shromáždění starostů OSH, které uložilo OSH a KSH získat nové studenty a probíhal na základě úkolů stanovených na posledním jednání ÚORVZ. Nábor se zdařil, aktuálně je již přihlášeno více než 90 osob, což je v souladu s plánovaným počtem nových studentů.

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2017 byl realizován pro mladé hasiče Olomouckého kraje. Průběh byl velmi zdařilý, probíhal za velkého zájmu studentů (mladých hasičů). Slavnostně byl ukončen na akademické půdě VŠB – TÚ Ostrava dne 1. října 2017. Závěr byl opět velmi slavnostní a důstojný, při účasti významných hostů, např. prorektorky VŠB – TU Ostrava, děkana Fakulty bezpečnostního inženýrství a náměstka ústředního školního inspektora.

J-uni bude v roce 2018 pokračovat, tentokrát pro mladé hasiče z Moravskoslezského kraje. Zájem o studium byl značný, nebyli uspokojeni všichni zájemci.

 

4)   Vzdělávací systém SH ČMS

Je téma kterým se ÚORVZ začala zabývat v roce 2016 a je  reakcí na obsah nového statutu  odborných rad, kde je kromě jiného stanoven pro radu úkol vytvořit systém vzdělávání funkcionářů SH ČMS a ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS,  a to na všech úrovních. Bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu daného úkolu nelze realizovat vytvoření norem znalostí současně u všech funkcí na všech úrovních , ale je potřeba postupné řešení. V první fázi se řeší funkce v SDH. Byl zpracován návrh na formu a obsah normy znalostí, tedy bylo domluveno co má norma znalostí obsahovat. V tomto smyslu již jednal vedoucí ÚORVZ s dalšími vedoucími ústředních odborných rad. Na základě diskuse a doporučení náměstka starosty SH ČMS Richarda  Dudka byl v zájmu splnění tohoto úkolu přijat návrh na doporučení Výkonnému výboru SH ČMS, aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce, pro které odpovídá zaměření jejich rady, ve  Sboru dobrovolných hasičů. Přitom budou respektovat návrh ÚRVZ na formu a obsah normy znalostí. Termín splnění úkolu je do konce roku 2018. V roce 2019 pak zpracují normy znalostí pro úroveň OSH a KSH. Současně ÚORVZ doporučuje, aby kancelář ústředí SH ČMS zpracovala návrh normy znalostí pro pracovníky OSH a KSH, což umožní naplánovat odpovídající školení, která zajistí potřebné znalosti pracovníků OSH a KSH a tak mimo jiné se může předejít chybám vyplývajícím z neznalostí uvedených pracovníků, které mohou i poškodit celý náš spolek.

Ve  vazbě na výše popsaný úkol jednal vedoucí ÚORVZ s p. Přibylem (Hasiči Nové Město nad Metují) , který má záměr vydat publikaci s pracovním názvem „Základní znalosti dobrovolného hasiče“) a hledá autory pro jednotlivá témata. ÚORVZ bude tomuto záměru nápomocna vyhledáním autorů a lektorováním publikace. Pro většinu témat jsou již lektoři zabezpečeni a prostřednictvím vedoucího rady ÚORVZ budou oznámeni p. Přibylovi.

      5Vzdělávací internetové stránky

Při neúčasti J. Myslína, který zpravuje vzdělávací internetové stránky, a který z pracovních důvodů byl omluven z jednání rady,  bylo zvoleno náhradní řešení vzájemné komunikace a kolega Myslín prostřednictvím telefonu podal zprávu o aktuálním stavu vzdělávacích stránek. Zejména informoval o velkém množství nově vložených vzdělávacích materiálů z oblasti práce s mládeží.

 

6) Vzdělávací projekty financované EU

Členové rady se stále zabývají možnostmi získání dotací z EU. Sledují výzvy a zjišťují, že základním problémem je fakt, že dobrovolní hasiči ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto ÚHŠ Jánské Koupele byl schválen projekt podaný v roce 2016 s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a škola požární ochrany v Martině. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem a výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur. Schválen byl i projekt s oblasti práce s mládeží podaný KSH MSK nazvaný „Zachraňujeme spolu“ s hodnotou schváleného příspěvku 303 657 Eur. Bohužel doposud nebyly podepsány příslušné smlouvy se Slovenským ministerstvem zemědělství, které projekty schválilo, ale stále opožďuje předložení smluv.

      7)  Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

Po zkušenostech z uplynulých let ÚORVZ doporučuje vzdělávacím zařízením SH ČMS zařazovat do své nabídky kurzů zejména kurz určený pro starosty SDH, jehož realizace se setkává s velmi příznivým ohlasem.

 

8) Různé

Jan Dumbrovský podal informace z úvodního jednání s Krajskou radou seniorů MSK, která je partnerem KÚ MSK a členem rady seniorů ČR. KSH má možnost se stát členem této rady a využívat výhod , např. možnost přihlásit se ke grantům KÚ a účasti na aktivitách pořádaných touto radou. Spolupráce se jeví velmi zajímavě a proto bylo dohodnuto, aby v lednu 2018 proběhlo další jednání, kterého se zúčastní Jan Dumbrovský a Jan Karger s cílem dojednat konkrétní možnosti spolupráce a to zejména v oblasti vzdělávání hasičských seniorů v souladu se zpracovaným záměrem ÚORVZ. Z jednání mohou vzniknout závěry hodné doporučení i pro ostatní KSH.

 • Usnesení

ÚORVZ doporučuje Výkonnému výboru SH ČMS, aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce . pro které odpovídá zaměření jejich rady, ve  Sboru dobrovolných hasičů. Přitom budou respektovat návrh ÚORVZ na formu a obsah normy znalostí. Termín splnění úkolu je do konce roku 2018. V roce 2019 pak zpracují normy znalostí pro úroveň OSH a KSH. Současně ÚORVZ doporučuje, aby kancelář ústředí SH ČMS zpracovala návrh normy znalostí pro pracovníky OSH a KSH, což umožní např. naplánovat odpovídající školení, která zajistí potřebné znalosti pracovníků OSH a KSH a tak mimo jiné se může předejít chybám vyplývajícím z neznalostí uvedených pracovníků, které mohou poškodit celý náš spolek.

 • Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání, popřál klidné a pěkné vánoční svátky, po všech stránkách úspěšný rok 2018 a také klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ

     

    

Zápis z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v ÚHŠ Jánské Koupele dne 7.6.2018

KE STAŽENÍ 

Přítomni: Bc. Richard Dudek, plk. Ing. Ladislav Geleta,  Ing. Petr Vícha,   Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Jitka Fabiánová,  Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Josef Myslín,   PhDr. Ondřej Andrys, MAE. Ing. Jan Karger

Omluveni: Jiří Orsák, , Jiří Pátek,  Ing. Pavel Haas,

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce 2017 a zabezpečení UDH a J - uni v následujícím období

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací internetové stránky

6)         Vzdělávací projekty financované EU

7)         Různé

8)         Závěr

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS.  Richarda Dudka a přítomné členy rady. Současně omluvil nepřítomné členy.

 

2) Kontrola plnění úkolů

Usnesením z předchozího jednání ÚORVZ byl stanoven úkol přednést na VV SH ČMS doporučení,  aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce . pro které odpovídá zaměření jejich rady, ve  Sboru dobrovolných hasičů. Přitom budou respektovat návrh ÚORVZ na formu a obsah normy znalostí. Termín splnění úkolu je do konce roku 2018. V roce 2019 pak zpracují normy znalostí pro úroveň OSH a KSH. Úkol byl splněn a VV SH ČMS doporučení schválil.

 

3) Zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni)

a) UDH – druhý běh UDH byl ukončen pro všechny studenty z Bílých Poličan, Přibyslavi a Jánských Koupelích 9 prosince 2017 v aule VŠB - TU Ostrava. Ukončení bylo velmi slavnostní, důstojné a kopírovalo akademickou promoci. Součástí bylo i kulturní vystoupení. Absolventům byly předány absolventské diplomy a odznaky. Slavnostního závěru se za SH ČMS zúčastnili náměstci starosty SH ČMS Jan Slámečka a Richard Dudek, za VŠB TÚ Ostrava děkan fakulty bezpečnostního inženýrství Jiří Pokorný. Mezi hosty byly i delegace z Polska a Slovenska. Po všech stránkách je možné slavnostní závěr hodnotit pozitivně, Jeden problém však vyvstal, neb absolventi z CHH Přibyslav využili této příležitosti k předání absolventských medailí, které si nechali zhotovit sami na vlastní náklady. U některých absolventů z ostatních škol se však tento akt nesetkal s pochopením a byl kritizován. Pro organizátory to musí být poučení a musí zachovat jednotnost na závěr předávaných výstupů studia. Úkolem pro podzimní měsíce 2017 bylo provést nábor studentů UDH pro nový běh v období 2018 – 2020. Nábor se opíral o usnesení dubnového shromáždění starostů OSH, které uložilo OSH a KSH získat nové studenty. Nábor se zdařil, přihlásilo se více než 100 osob, dokonce nemohli být uspokojeni všichni zájemci. Nový běh začínal v CHH Přibyslav s 30 posluchači, v ÚHŠ Jánské Koupele s 35 posluchači a v ÚHŠ Bílé Poličany s 38 posluchači. Předpokládaný počet přijatých přitom byl celkem 90 studentů. V prvním ročníku nového běhu UDH byly v jarní části zabezpečeny dvě plánovaná víkendová soustředění, jejichž náplní byla požární represe. Lektorské zabezpečení bylo FBI VŠB TU Ostrava (Miloš Kvarčák, Jiří Tomiczek). Na základě absolvování těchto témat mají možnost studenti UDH v podzimní části podrobit se zkouškám k získání odznaku odbornosti SH ČMS „Hasič“. Miloš Kvarčák také navrhl , aby byla studentům dána možnost získat OZO ( Odborně způsobilá osoba), což by pro zájemce z řad studentů byla jistě vítaná příležitost. Vzhledem k vysoké náročnosti souvisejících zkoušek je však zájemce potřeba co nejlépe připravit. V tomto smyslu budou vedena další jednání. Pro pozimní část UDH jsou stanoveny termíny a zaměření. První soustředění se bude týkat vnitrooganizační problematiky SH ČMS a bude zajištěno ústřední odbornou radou vnitroorganizační. V druhém soustředění budou přednášena témata z Psychologie funkcionáře a komunikace. Lektorsky zabezpečí VŠB – TU Ostrava.

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je v gesci ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2018 je realizován pro 35 mladých hasičů z Moravskoslezského kraje. Dosavadní průběh prvních dvou víkendových soustředění byl velmi zdařilý, probíhal za velkého zájmu studentů (mladých hasičů). Bude pokračovat týdenním prázdninovým soustředěním na začátku července a slavnostně  ukončen bude 23.9.2018 na akademické půdě VŠB .

4)   Vzdělávací systém SH ČMS                                                          

Je téma, kterým se ÚORVZ začala zabývat v roce 2016 a je  reakcí na obsah nového statutu  odborných rad, kde je kromě jiného stanoven pro radu úkol vytvořit systém vzdělávání funkcionářů SH ČMS a ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS, a to na všech úrovních. Na základě usnesení z posledního jednání vedoucí ÚORVZ informoval, že předložil VV SH ČMS doporučení,  aby uložil všem ústředním odborným radám,  včetně  Ústřední kontrolní a revizní rady, aby zpracovaly doporučené  normy znalostí pro členy a funkce . pro které odpovídá zaměření jejich rady. VV SH ČMS toto doporučení schválil. Následně byly všem ústředním odborným radám zaslány podkladové materiály (vzory) pro vytvoření norem znalostí. Taktéž v zájmu splnění tohoto úkolu se sešel vedoucí ÚORVZ s vedoucím ÚORVO Lubomírem Janebou k jednání k této problematice. Dne 15.5.2018 se obrátil náměstek starosty a vedoucí ÚORVO Lubomír Janeba na ostatní odborné rady, aby pro aktualizaci Rukověti funkcionáře,  dle svého zaměření aktualizovali funkční náplně pro tuto příručku.  Tato žádost je vlastně opakováním naší žádosti na vytvoření norem znalostí, protože první část normy znalostí je právě funkční náplň. ÚORVZ má ve své gesci funkci vzdělavatel – organizační referent. Návrhy v tomto smyslu pro tuto funkci zpracovali tři členové rady a to Josef Myslín, Ondřej Andrys a Jan Karger.  K těmto třem návrhům následně probíhala živá diskuse. Výsledkem je návrh funkční náplně, která vznikla ze všech tří návrhů a která bude bezodkladně zaslána Lubomíru Janebovi a taktéž bude východiskem pro zpracování normy znalostí   pro tuto funkci.

 

 5Vzdělávací internetové stránky

Josef Myslín, který zpravuje vzdělávací internetové stránky informoval, že jejich možností využívá převážně úsek mládeže. Z jiných oblastí nejsou přírůstky nových učebních materiálů.

 

6) Vzdělávací projekty financované EU

Členové rady se stále zabývají možnostmi získání dotací z EU. Sledují výzvy a zjišťují, že základním problémem je fakt, že dobrovolní hasiči ve většině výzev nesplňují předpoklady pro zařazení do cílové skupiny možných žadatelů. Přesto ÚHŠ Jánské Koupele byl schválen projekt podaný v roce 2016 s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a odborná škola požární ochrany v Martině. Projekt byl zpracován ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem a výška schváleného příspěvku činí 272 515 Eur. Realizace projektu byla zahájena 1.února 2018, po tom co byla podepsána po dlouhých odkladech smlouva s řídícím orgánem. V souladu s rozpočtem projektu v první fázi bylo pořízeno nové vybavení učebny (stoly, židle, interaktivní tabule). Další aktivity projektu probíhají v souladu se stanoveným harmonogramem. První monitorovací zpráva byla podána k 30.4.2018.

 

7) Různé

Jan Dumbrovský a Jan Karger podali informaci z únorového jednání s Krajskou radou seniorů MSK  (KRS MSK), která je partnerem KÚ MSK a členem rady seniorů ČR. Z jednání vyplynulo doporučení, aby se KSH MSK stalo členem této rady a hasičtí senioři tak se mohli zúčastňovat aktivit pořádaných Krajskou radou seniorů. Stejné doporučování lze adresovat všem KSH. Z jednání také vyplynulo, že KRS MSK nemá své vlastní finanční prostředky, je ale možné s jejím doporučením podat speciální projekty na Krajský úřad a to zejména na vzdělávací akce. Tedy otvírá se možnost tímto způsobem získat finanční prostředky např. na zabezpečení univerzity třetího věku pro seniory z řad SH ČMS.

V další části byla na podnět Richarda Dudka diskutována možnost organizování vědomostních soutěží pro členy SH ČMS, což by také mohl být příspěvek pro zvyšování znalostí našich členů. Pro vědomostní soutěže se naskýtá celá škála různých forem jejich zabezpečení , zaměření, možností rozdělení do kategorií apod. Bylo domluveno, že rozmýšlet nad touto problematikou dostanou členové rady jako „domácí úkol“ a při dalším jednání rady se k tomuto vrátíme.

8)  Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a  popřál klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ

     

    

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady vzdělávání SH ČMS (ÚORVZ) v   Školním a výcvikovém zřízení HZS ČR – středisko Brno dne 30.11.2016

Přítomni: Richard Dudek, DiS., Plk. Ing. Ladislav Geleta, Ing. Pavel Haas, Ing. Petr Vícha,  Bc. Mojmír Studník, Ing. Martin Čížek, Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Josef Myslín,  Jiří Pátek, Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, Ing. Jan Karger

Omluven: Jiří Orsák

Program jednání  ÚORVZ:

1)         Zahájení

2)         Kontrola plnění úkolů

3)         Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce    2016 a zabezpečení UDH a J - uni v roce 2017

4)         Vzdělávací systém SH ČMS

5)         Vzdělávací projekty v novém programovém období

6)         Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

7)         Různé

8)         Závěr

K jednotlivým bodům programu:

1) Zahájení

Jednání zahájil vedoucí ÚORVZ Jan Karger, který přivítal náměstka starosty SH ČMS Richarda Dudka , nového člena rady   PhDr. Ondřeje Andryse, MAE a přítomné členy ÚORVZ. Chybějící Jiří Orsák byl omluven na základě objektivních a důležitých pracovních důvodů.

2) Kontrola plnění úkolů

Bylo dohodnuto, že kontrola úkolů z minulého jednání bude součástí dalších bodů programu  a bude souviset s probíraným tématem.

3) Hodnocení  Univerzity dobrovolného hasiče (UDH) a Junior univerzity (J-uni) v roce    2016 a zabezpečení UDH a J - uni v roce 2017

a) UDH – končí 2. ročník, dosavadní průběh je v souladu s plánem a bezproblémový. Pro příští rok jsou plánována následující témata: základy zdravotnických znalostí, základy vzdělávání dospělých, základy ekonomiky pro SH ČMS, práce s mládeží, Public relations (práce s veřejností) a  závěrečné slavnostní  zakončení v aule VŠB – TU Ostrava. Příští rok bude vyhlášen další běh. Bude nutná maximální snaha zabezpečit nábor nových studentů plošně ze všech KSH. Miloš Kvarčák navrhl, aby k náboru byli využiti zejména stávající studenti, kteří na základě svých zkušeností mohou ovlivňovat k účasti další funkcionáře SH ČMS.

Úkoly:

Čížek, Pátek, Karger – stanovit termíny jednotlivých soustředění v roce 2017

Kvarčák, Karger – zajistit lektorské zabezpečení

Kvarčák – zabezpečit na listopad aulu VŠB

Čížek, Pátek, Karger – vést studenty UDH k propagaci UDH mezi dalšími funkcionáři

b) Junior univerzita ( J-uni) – vzdělávání mladých hasičů, je dalším vzdělávacím projektem který je zaštítěn ÚORVZ. Projekt je zaměřen zejména na podporu technického vzdělávání mládeže.

Letos byl realizován pro mladé hasiče Zlínského kraje a to opět velmi úspěšně, k velké spokojenosti všech zainteresovaných.  Poděkovat je třeba všem organizátorům a zejména za finanční přispění ústředí SH ČMS (dotace MŠMT). Na financování se ale podílel i Zlínský kraj a OSH Zlínského kraje.

Pro rok 2017 bude J - uni organizována pro mladé hasiče z Olomouckého kraje, poté co KSH Jihomoravského kraje nabídku pro rok 2017 neakceptoval. V této chvíli je pro zabezpečení projektu zajištěno vše podstatné, tedy financování, spoluúčast VŠB – TU Ostrava, Střední školy průmyslové v Hranicích, Střední školy techniky a služeb v Karviné. Také jsou zabezpečeni lektoři a stanoveny termíny jednotlivých soustředění. Slavnostní ukončení na půdě VŠB – TU Ostrava je plánováno na září 2017.

Úkol: Miloš Kvarčák – na září 2017 zabezpečit aulu VŠB – TU Ostrava pro slavnostní závěr J – uni

4) Vzdělávací systém SH ČMS

Je téma kterou se ÚORVZ začala zabývat na posledním svém jednání a je  reakcí na obsah nového statutu  odborných rad, kde kromě jiného,  je stanoven pro radu úkol vytvořit systém vzdělávání funkcionářů SH ČMS a ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS a to na všech úrovních. V této souvislosti bylo opakovaně vzpomenuto, že návrh Vzdělávacího systému již v roce 2006 tehdejší vzdělávací rada vytvořila. Nepodařilo se však získat pro spolupráci část ostatních ústředních odborných rad a záměry navrhované v materiálu se proto nezrealizovaly. Aktuálně je nutné udělat maximum pro úspěšné vytvoření vzdělávacího systému. Bylo dohodnuto, že vzhledem k rozsahu daného úkolu nelze realizovat vytvoření norem znalostí současně u všech funkcí na všech úrovních , ale je potřeba postupné řešení. V první fázi se budeme zabývat funkcemi v SDH. V diskusi byl potvrzen závěr z minulého jednání rady, a to, že  je třeba v rámci vzdělávacího systému se věnovat nejen funkcionářům, ale i řadovým členům SDH, kteří svojí činností zabezpečují poslání SH ČMS a jejich aktivity  vytváří obraz SH ČMS vnímaný našimi spoluobčany. Diskusí byla potvrzena i forma „normy znalostí pro jednotlivé funkce v SH ČMS“. Pro každou funkci bude zpracován materiál, který bude obsahovat následující části:

1. Obecné požadavky na výkon funkce  (funkční náplň)

2. Požadavky na znalosti a dovednosti

3. Navrhovaná vzdělávací aktivita, kterou budou zabezpečeny požadavky na výše uvedené znalosti a dovednosti

4. V případě potřeby, kdo zabezpečí vytvoření vzdělávací aktivity a související finanční náklady

5. Organizační řešení vzdělávací akce a odpovědnost za realizaci

6. Finanční náklady na realizaci a kdo je ponese:  (SDH, OSH, KSH, SH ČMS, kombinace s účastnickým poplatkem apod.)

7. Návrhy jak zvýšit motivaci cílové skupiny vzdělávat se

Úkoly:

Jan Karger (za podpory Richarda Dudka) vyvolání jednání s ostatními odbornými radami k vytvoření norem znalostí, prvoplánovaně s radou vnitroorganizační. Termín: do konce ledna 2017

Ladislav Geleta, Mojmír Studník: zpracují návrh požadavků na člena SDH z hlediska jejich znalostí a dovedností. Termín do konce února 2017

5) Vzdělávací projekty v novém programovém období

Po dobrých zkušenostech i výsledcích v minulém programovacím období je třeba sledovat výzvy i v novém programovém období a pokud budou v souladu s potřebami vzdělávání v SH ČMS, pak na ně reagovat tvorbou projektů a jejich podáním ke schválení. Sledování výzev se děje zejména díky spolupráci s Bezpečnostním klastrem. Výzvy sleduje i ÚHŠ Jánské Koupele.

Prozatím byl ve spolupráci s Bezpečnostním klastrem zpracován a podán ke schválení projekt s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru „ a to v rámci  operačního   programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika. Spolupracujícími subjekty v tomto projektu je ÚHŠ Jánské Koupele a škola požární ochrany v Martině.  Hlavní náplní projektu je výuka bezpečné jízdy a zvládání krizových situací při řízení  v centru bezpečné jízdy Libros, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, práce na vodě a také související vybavení výukovým materiálem a pomůckami. Souběžně v rámci výše uvedeného operačního programu  byl KSH MSK podán projekt jehož náplní je práce s mládeží a dorostem.

Škola v Jánských Koupelích se aktuálně snaží reagovat na fakt, že disponuje budovou, která je prozatímně využívána jako sklady. Vyžaduje zásadní stavební úpravy a je možné její využití pro vybudování výcvikového polygonu.  Stavební projekt je zpracován, stejně jako projekt polygonu. Tento záměr je plně v souladu s aktuálně vyhlášenou výzvou IROP č. 57. Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL). Při studiu metodiky výzvy se narazilo na několik nutných předpokladů, kterým je potřeba vyhovět, což dle všeho bude velmi obtížné. Tato problematika se v současnosti řeší s vyhlašovatelem výzvy.

Možnosti získání dotací z EU pro vzdělávání je třeba věnovat maximální pozornost. Je třeba sledovat výzvy a v případě jejich souladu s našimi potřebami je nezbytná reakce. A to je stálý úkol pro všechny členy rady.

6)  Kurzy pro funkcionáře SH ČMS zařazené do nabídky vzdělávacích zařízení SH ČMS

V roce 2016 se v nabídce škol SH ČMS objevily 4 nové kurzy pro funkcionáře. Bohužel tři z nich pro minimální zájem se nekonaly a byl zabezpečen jen kurz pro starosty SDH. Přitom cena kurzu byla velmi nízká a měla přispět k pozitivní motivaci zúčastnit se kurzu.

Školám bylo doporučeno, aby kurzy opakovaně zařadily v rámci svých možností do programu a věnovaly jejich propagaci maximální úsilí.

Úkol: Jitka Fabiánová předloží do 15.1. 2017 k diskusi a aktualizaci učební plán kurzu pro starosty SDH

7) Různé

a) Pavel Haas připomněl svůj návrh,  aby pro zlepšení situace vzdělávání členské základny  SH ČMS  ÚORVZ na každý rok zpracovala dohodnuté téma (nejlépe vycházející z normy znalostí)/ v Power Pointové prezentaci ( v rozsahu cca 10 minut), Prezentace by byly k dispozici pro všechny SDH na stránkách www.dh.cz a SDH by mohli je využít např. v rámci výročních členských schůzí.

S tímto návrhem byl vysloven obecně souhlas. Návrhů na zaměření prezentace však se objevilo více, od témat vnitroorganizačních (např. stejnokrojový předpis) po bezpečnostní témata (např. detekční technika v domácnostech). Vzhledem k tomu, že nedošlo k úplnému souladu, byli členové rady vyzváni, aby nad touto problematikou dále uvažovali a své návrhy přednesli na jednání příští rady. Současně jednoznačně zazněl požadavek na potřebu vysoce kvalitního zpracování uvažované prezentace, neboť jen taková může být smysluplná.

b) byla diskutována možnost e-learningových kurzů pro funkcionáře SH ČMS. Tato forma je jistě vítanou formou při vzdělávání našich členů a funkcionářů, nicméně zpracování je velmi náročné. Richard Dudek zjistí možnost spolupráce ve škole ve Frýdku – Místku, kde mají s touto formou studia zkušenosti.

c) Ondřej Andrys informoval o záměrech Ministerstva školství. mládeže a tělovýchovy v  oblasti vzdělávání ochrany obyvatelstva. Nabídl také pomoc při potřebě prezentace SH ČMS v regionálním tisku.

d) na návrh Miloše Kvarčáka do programu příštího jednání rady bude zařazeno vzdělávání seniorů v SH ČMS.

5)    Závěr

Vedoucí ÚORVZ Jan Karger poděkoval všem zúčastněným za aktivní přístup k jednání a popřál pohodové svátky vánoční a klidnou a bezpečnou cestu domů.

Zapsal : Jan Karger – vedoucí ÚORVZ